Søg
 
Referat

10 (Åben) Sporrenovering på Østbanen beslutning efter udbud

Sagsresumé

Østbanen står overfor en omfattende sporrenovering for at kunne fortsætte driften. Efter beslutning i Regionsrådet den 7. juni 2021 igangsatte Lokaltog udbud af opgaven. De indkomne tilbud beløber sig til cirka 1,1 mia. kr. mod det forventede udgiftsniveau på op til 510 mio. kr. Der skal nu tages stilling til det videre forløb med Østbanen. Der foreslås en løsning, hvor opgaven genudbydes med ændret tidsplan og opgaveindhold i forventning om at billiggøre sporrenoveringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den regionale Østbane mellem Køge og Rødvig/Faxe Ladeplads står overfor en omfattende sporrenovering for at kunne fortsætte driften. Regionsrådet besluttede den 7. juni 2021 at igangsætte udbuds- og anlægsfasen af sporrenoveringen. En del af grundlaget for beslutningen var, at udgiften til sporrenovering blev anslået til at koste op til 510 mio. kr. inkl. 30% i reserve. Det er Lokaltog i samarbejde med Movia, der står for udbud og anlæg.

De indkomne tilbud

Resultatet af udbuddet foreligger nu. Lokaltog/Movia anslår, at den samlede anlægssum i de indkomne tilbud udgør cirka 1,1 mia. kr. inkl. reserve. Altså mere end det dobbelte af det forventede. Regionsrådet er skriftligt orienteret om situationen ved meddelelse af 22. april og 20. maj 2022. Forretningsudvalget er mundtligt orienteret på møde den 25. april.

Statslig pulje til investeringer på Lokalbanerne

I den statslige Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 700 mio. kr. som statsligt bidrag til vedligeholdelsesinvesteringer i lokalbanerne. Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 udmøntede puljen ultimo april 2022. Region Sjælland modtager et tilskud på 416 mio. kr. bestående af 255 mio. kr. særskilt afsat til Østbanen samt 161 mio. kr. afsat ud fra regionens relative andel af regionernes samlede fornyelsesbehov 2021-2030 (eksklusiv Østbanen).

Genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding

Lokaltog/Movia har vurderet, hvordan den opståede situation for sporrenoveringen på Østbanen kan håndteres. Notat fra Lokaltog/Movia, der beskriver den opståede situation med løsningsforslag, vedlægges.

Hovedforslaget er udarbejdet med afsæt i, at Østbanen opretholdes, og at anlægssummen søges nedbragt. Lokaltog/Movia anbefaler, at indholdet i sporrenoveringsopgaven ændres og genudbydes.

Sporrenoveringsopgaven ændres således, at den del af opgaven, der vedrører afvanding langs sporet udtages fra den udbudte opgave, og i stedet udføres af Lokaltog selv. Derudover gennemføres retableringen af afvandingen efter en mindre omfattende standard, hvor den behandles som vedligeholdelse og ikke nyanlæg. Der er risiko for, at der i løbet af sporenes 40 årige levetid vil kunne opstå behov for yderligere tiltag omkring afvanding.

For at mindske kompleksiteten i den udbudte opgave omlægges nogle opgaver fra at være optioner til en del af den udbudte opgave. Flytningen af Rødvig station fastholdes som en option, som det indgår i gældende aftale mellem Region Sjælland, Stevns Kommune og Lokaltog.

Samtidigt får tilbudsgiverne større mulighed for selv at tidslægge sporrenoveringen i perioden mellem 1. juni 2023 og 1. december 2024. Den endelige plan for udbuddets arbejder kendes derfor først, når et tilbud på sporrenoveringen accepteres.

Lokaltog/Movia forventer, at Østbanen senest vil være klar til drift ved køreplansskifte december 2024. Det forventes også, at den nuværende (skåne) køreplan kan opretholdes frem til dette tidspunkt.

Den nuværende tidsplan indebar, at Østbanen var forventet driftsklar december 2023.

Forslaget indebærer, at Lokaltog skal igangsætte en række forberedende arbejder fra august 2022 på 25 mio. kr. Udgiften afholdes indenfor den samledes anlægssum.

Forventet økonomi ved genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding

Movia/Lokaltog skønner, at anlægsudgifterne vil kunne nedbringes til et niveau mellem 590 og 680 mio. kr. plus et usikkerhedstillæg på 15%. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed på grund af den øjeblikkelige markedssituation.

Region Sjælland vil skulle lånefinansiere forskellen i forhold til det modtagne tilskud fra staten på 416 mio. kr. Der vil således skulle optages lån på mellem 259 og 349 mio. kr. Dette svarer til årlige finansieringsudgifter på mellem 13 og 18 mio. kr. over den nuværende maksimale låneperiode på 25 år og ved 2% i rente. Danske Regioner og staten drøfter muligheden for sætte låneperioden op til 40 år. Dette vil nedbringe de årlige udgifter til 8 - 13 mio. kr.

Første afdrag på lånet vil kunne forfalde i 2026. Der fortsættes en stærk interessevaretagelse op imod staten i forhold til at få løst udfordringen med tilskud til de nødvendige fremtidige investeringer i lokalbanerne. Det er tidligere skønnet, at Region Sjælland vil skulle investere 3,5 mia. kr. frem mod 2035 for at kunne opretholde den nuværende drift.

Tidsplan for genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding

Den ændrede sporrenoveringsopgave vil kunne genudbydes primo juli 2022 ved godkendelse fra regionen senest den 24. juni 2022. Udbudsresultatet vil foreligge ultimo november 2022.

Eventuel kontraktindgåelse forventes at kunne ske ultimo januar 2023.

Alternativer til genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding

Der præsenteres to alternativer til Lokaltog/Movias hovedforslag om at genudbyde sporrenoveringen med ændret indhold.

Accept af det foreliggende tilbud med optimeringer og fravalg af optioner. Movia/Lokaltog vurderer, at der vil kunne opnås betydeligt mindre besparelser end ved genudbud. Forventet samlet pris på 800 – 900 mio. kr. plus et usikkerhedstillæg på 15%.

Det vælges ikke at sporrenovere Østbanen. Movia/Lokaltog vurderer, at det indenfor en forventeligt kort tidsperiode efter 2024 bliver nødvendigt at stoppe kørslen på Østbanen. Banebetjeningen vil derfor skulle omlægges til almindeligt regional busbetjening.

Der vil skulle igangsættes et større udrednings- og analysearbejde omkring konsekvenserne. Movia har i det vedlagte notat skitseret konsekvenserne ved omlægning til almindelig busdrift. Regionen vil ligeledes skulle udrede og forhandle konsekvenserne for regionens statslige bloktilskud og investeringstilskud, der som udgangspunkt vil falde væsentlig, hvis banebetjeningen på Østbanen stoppes. Der vil ligeledes skulle forhandles med staten i forhold til aftalen omkring regionens varetagelse af betjeningen på den statslige banestrækning Køge – Roskilde.

Administrationens vurdering

Hvis det vælges at fortsætte ambitionen om at opretholde og fremtidssikre banedriften på Østbanen anbefaler administrationen at følge Movias anbefaling om et genudbud.

Administrationen foreslår, at Movia/Lokaltog får mandat til at acceptere en samlet anlægssum på op til 600 mio. kr. Bliver anlægssummen over 600 mio. kr. forelægges resultatet regionsrådet inden kontraktindgåelse.

For at sikre fremdrift og den foreslåede tidsplan er det nødvendigt at det godkendes, at Lokaltog kan bruge 25 mio. kr. til den fortsatte forberedelse af sporrenoveringen i 2022. Dette vil kunne finansieres af første rate af det statslige tilskud fra puljen til lokalbanerne.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Lokaltog/Movia bedes gå videre med det i sagen beskrevne genudbud af sporrenoveringsopgaven med ændret tidsplan og afvanding

2.Region Sjælland accepterer, at Lokaltog kan indgå kontrakt om udførelsen af sporrenoveringen på Østbanen indenfor en anlægssum på 600 mio. kr.

3.Overstiger anlægssummen 600 mio. kr. forelægges regionsrådet resultatet af udbuddet, inden der indgås kontrakt

4.Der bevilges 25 mio. kr. i 2022 til den fortsatte forberedelse af sporrenoveringen

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 30-05-2022

Anbefales, idet Forretningsudvalget forventer, at udbuddet kan gennemføres inden for en samlet anlægssum på 600 mio. kr. og kan være afsluttet, så Østbanen kan være driftsklar efter afsluttet sporrenovering senest i december 2024.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Dorthe Adelsbech (V)

Ali Ünsal (V)

Jacob Panton (V)

Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Østbanen. Indstillling til Region Sjælland ang. udbudproces-1369074.0.19 (DokID: 10402940 - EMN-2020-37887)Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener