Søg
 
Referat

Referat - Forretningsudvalget 2022-2025

14-01-2022 08:30

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Anne Møller Ronex

1. næstformand

(B)

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Jorun Bech

(A)

Trine Birk Andersen

(A)

Kirsten Rask

(A)

Jan Hendeliowitz

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Anders Koefoed

(V)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Helge Adam Møller

(C)

Tina Boel

(F)

Jan Herskov

(O)

Bruno Jerup

(Ø)

Githa Nelander

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt 4

3 (Åben) Politisk mødeplan 2022 8

4 (Åben) Nedsættelse af stående udvalg 10

5 (Åben) Nedsættelse af særlige udvalg 12

6 (Åben) Vederlagsregulativ 2022 - 2025 14

7 (Åben) Meddelelser 17

8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 14. januar 2022 18


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jorun Bech (A)

Bilag

.


2 (Åben) Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt

Sagsresumé

Som led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen skal ændres. Dette kræver en ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har aktuelt et udvalgsstyre efter den såkaldte Skanderborgmodel, som består af et forretningsudvalg, 8 stående udvalg og muligheden for at nedsætte særlige udvalg.

Som led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen i regionen skal ændres til 6 stående udvalg. Det foreslås, at der nedsættes følgende stående udvalg:

Social- og psykiatriudvalget

Sygehusudvalget

Det nære sundhedsudvalg

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Det foreslås endvidere at nedsætte to særlige udvalg:

Inddragelsesudvalget, som skal stå for udarbejdelse af et inddragelsesprogram for patienter, medarbejdere og civilsamfundet i regionen. Udvalget forslås foreløbigt nedsat for de første to år af funktionsperioden med deltagelse af 11 medlemmer.

Udvalg for rekruttering og fastholdelse. Udvalget foreslås foreløbigt nedsat for det første år af funktionsperioden. Det foreslås også, at udvalget ud over deltagelse af 4 politikere skal have deltagelse af medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og administrativ ledelse.

Det skal i styrelsesvedtægten anføres, hvilke stående udvalg Regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg.

I vedlagte udkast til en ændret styrelsesvedtægt er der derfor indsat nye bestemmelser i kapitel 4, som afspejler nedsættelsen af 6 stående udvalg med den arbejdsdeling, som er aftalt i forbindelse med den aftale om konstituering, som blev indgået den 17. november 2021 samt tillæg til konstitueringsaftalen af 25. november 2021. Derudover der er der alene en rettelse af en procentsats i § 23 og konsekvensrettelser i form af rettelser til de øvrige paragraffer. Ændringerne i forhold til gældende styrelsesvedtægt er markeret med rødt i bilaget. For overskuelighedens skyld er der ligeledes vedhæftet et udkast til ændret styrelsesvedtægt, hvor ændringerne er accepteret.

Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at Regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

Regionsrådet vil senere få forelagt selvstændige sager om udvalgenes kommissorier, delegation af kompetencer til udvalgene samt en revision af Regionrådets kompetenceregler.

Proces

En ændring af regionens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Regionsrådet, hvorfor denne sag både er på dagsordenen til Regionrådets møde den 11. januar 2022 med indstilling om oversendelse til 2. behandling og den 18. januar 2022 med indstilling om godkendelse. En vedtagen ændring skal indsendes til Ankestyrelsen.

Vederlag

Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af regionale hverv, at summen af vederlag til medlemmer af Forretningsudvalget, stående udvalg, udvalgsformænd og evt. særlige udvalg kan udgøre op til 200 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

Den ændrede udvalgsstruktur har konsekvenser for vederlæggelse i Regionrådet. Et revideret vederlagsregulativ forelægges Regionsrådet til godkendelse med forbehold for styrelsesvedtægtens godkendelse.

Det bemærkes, at vederlag til udvalgsformændene skal fremgår af styrelsesvedtægten. Det fremgår af det vedlagte udkast til styrelsesvedtægt, at udvalgsformændenes vederlag udgør 2,25 % af regionsrådsformandens vederlag. Denne beregning er foretaget med udgangspunkt i den hidtidige model for vederlæggelse af udvalgsformænd. Spørgsmålet om vederlæggelse af udvalgsformænd drøftes på et møde i formandskabet og gruppeformandskredsen den 7. januar 2022, hvorefter sagen vil blive opdateret med en supplerende sagsfremstilling, der beskriver evt. ændringer ift. udkast til styrelsesvedtægt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Region Sjælland behandles første gang og oversendes derefter til anden behandling på førstkommende regionsrådsmøde den 18. januar 2022 til endelig vedtagelse

2.Vederlaget til hver udvalgsformand for de stående udvalgs fastsættes til 2,25 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

Sagen afgøres af Regionsrådet på det førstkommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

På møde den 11. januar 2022 bad Regionsrådet administrationen om, at der til 2. behandlingen af styrelsesvedtægten blev fremlagt et ændringsforslag til § 15, stk. 2, der beskriver Sygehusudvalgets opgaver. Følgende ændrede formulering foreslås derfor: ”Udvalget beskæftiger sig med det somatiske sygehusområde, herunder udviklingen af behandlingstilbud og med fokus på lighed i sundhed og forebyggelse.”

På samme regionsrådsmøde bad Regionsrådet administrationen om, at der til behandlingen af styrelsesvedtægten blev fremlagt et ændringsforslag, der fordeler den samlede ramme til vederlag med 90 % til Forretningsudvalget og 110 % til stående udvalg, midlertidige udvalg og til udvalgsformænd, og hvor udvalgsformænd vederlægges med tre gange vederlaget til ordinære medlemmer. Eventuelt frigjorte midler i perioden vil blive fordelt på Forretningsudvalgets medlemmer.

Der fremlægges på den baggrund et ændringsforslag til punktet i sagsfremstillingen om vederlæggelse efter ovennævnte principper. Dette betyder, at de ordinære medlemmer af Forretningsudvalget får 78.230,25 kr. årligt i (2022-niveau), at de ordinære medlemmer af de stående og midlertidige udvalg får hver 13.800 kr. årligt pr. udvalgsplads, samt at formændene for de stående og midlertidige udvalg får hver 41.400 kr. årligt pr. formandshverv. Ved eventuel frigørelse af vederlagsmidler fra de midlertidige udvalg i løbet af den 4-årige funktionsperiode, så tilfalder de frie midler ligeligt medlemmerne af Forretningsudvalget, dog ikke Regionsrådsformanden. Forslaget betyder følgende ændrede formulering i § 23 i udkast til ændret styrelsesvedtægt: ”Der ydes vederlag for varetagelse af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kap. 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, der udgør 3,09 % af regionsrådsformandens vederlag.”

Forslaget betyder endvidere, at indstillingens punkt 2 ændres, således at vederlaget til hver udvalgsformand for de stående udvalg fastsættes til 3,09 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

Ovennævnte forslag er endvidere indarbejdet i den særskilte sag om vederlagsregulativ, som kommer på dagsordenen til Forretningsudvalgsmøde den 14. januar 2022 og på Regionsrådsmøde den 18. januar 2022.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Regionsråd 2022-2025

Dato: 11-01-2022

Ift. indstillingens punkt 1 beder Regionsrådet administrationen om, at der til 2. behandlingen af styrelsesvedtægten fremlægges et ændringsforslag til § 15, stk. 2, der beskriver Sygehusudvalgets opgaver.

Indstillingens punkt 1 anbefales i øvrigt.

Ift. indstillingens punkt 2 beder Regionsrådet administrationen om, at der til 2. behandlingen af styrelsesvedtægten fremlægges et ændringsforslag, der fordeler den samlede ramme til vederlag med 90% til Forretningsudvalget og 110% til stående udvalg, midlertidige udvalg og til udvalgsformænd, og hvor udvalgsformænd vederlægges med 3 gange vederlaget til ordinære udvalgsmedlemmer. Evt. frigjorte midler i perioden vil blive fordelt på Forretningsudvalgets medlemmer.

Fraværende

Felex Pedersen

(A)

Jacob Panton

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Carli Hækkerup

(Ø)

Beslutning

Indstillingens punkt 1 anbefales med den foreslåede ændring i fordeling af vederlag og bemærkningen om, at evt. frigjorte midler vil blive fordelt på medlemmer af Forretningsudvalget.

Ift. indstillingens punkt 2 anbefales, at vederlag for hver udvalgsformand for de stående udvalg fastsættes til 3,09% af vederlaget til regionsrådsformanden.

Fraværende

Jorun Bech (A)

Bilag

1. Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Region Sjælland med ændringsmarkeringer (DokID: 10124132 - EMN-2021-11027)

2. Udkast til styrelsesvedtægt for Region Sjælland hvor ændringer er accepteret (DokID: 10116549 - EMN-2021-11027)


3 (Åben) Politisk mødeplan 2022

Sagsresumé

Regionsrådet fik en orientering om foreløbig mødeplan for 2022 på det konstituerende møde d. 1. december 2021. Forslag til politisk mødeplan for 2022 forelægges nu til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har på møde den 13. august 2021 foreløbigt godkendt et forslag til mødeplan for 2022 for Forretningsudvalget, og Regionsrådet har på møde den 23. august 2021 foreløbig godkendt et forslag til mødeplan for 2022 for Regionsrådet. Det nyvalgte Regionsråd blev orienteret om mødeplanen på det konstituerende møde d. 1. december 2021.

Vedlagt forslag til mødeplan, som forelægges til endelig godkendelse på Regionsrådets første møde i 2022.

Den foreslåede mødeplan indebærer, at der afholdes:

12 Forretningsudvalgsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 9.30, med undtagelse af Forretningsudvalgets første møde i januar, som forventes afholdt fredag den 14. januar 2021 og et møde i august, som afholdes mandag den 15. august 2022.

11 Regionsrådsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden. En undtagelse er mødet i Regionsrådet d. 8. marts 2022, som starter kl. 14.00, da der afholdes døgnseminar for Regionsrådet i forlængelse af mødet.

Der er reserveret dato til introseminar for det nyvalgte Regionsråd den 20.-21. januar 2022.

Der er reserveret dato til afholdelse af døgnseminar for Regionsrådet i forbindelse med regionsrådsmøde den 8. marts 2022 (8.-9. marts 2022).

Der er reserveret datoer til afholdelse af budgetseminar den 8. juni 2022 (i sammenhæng med regionsrådsmøde den 7. juni 2022) og 24. august 2022. Dette er en ændring i forhold til den foreløbige mødeplan, hvor det første budgetseminar var sat til den 17. maj 2022.

I det vedlagte forslag til mødeplan er der også reservationer til mødedatoer for de stående udvalg. Det vil være de nye udvalg, der godkender deres mødeplaner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Møderne i Forretningsudvalget for 2022 godkendes med forbehold for, at Forretningsudvalget på møde d. 14. januar 2022 kan beslutte ændringer.

2.Møderne i Regionsrådet for 2022, herunder temamøder og seminarer, godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Regionsråd 2022-2025

Dato: 11-01-2022

Godkendt, idet der senest i august 2022 træffes beslutning om mødedage i 2023.

Fraværende

Felex Pedersen

(A)

Jacob Panton

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Carli Hækkerup

(Ø)

Beslutning

Ift. Indstillingens punkt 1 blev det besluttet, at Forretningsudvalgetet i 2022 afholder møder på mandage. Mødeplanen blev godkendt med denne ændring.

Fraværende

Bilag

1. Mødekalender 2022 FU RR og politiske udvalg - RR tirsdage (DokID: 10154707 - EMN-2022-00068)


4 (Åben) Nedsættelse af stående udvalg

Sagsresumé

I forlængelse af ændring af styrelsesvedtægt foreslås det, at Regionsrådet nedsætter stående udvalg.

Sagsfremstilling

Det er mellem konstitueringsparterne aftalt, at der nedsættes seks stående udvalg. Med forbehold for Regionsrådets godkendelse af forslag til ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt foreslås det derfor, at Regionsrådet nedsætter følgende stående udvalg:

Social- og psykiatriudvalget (11 medlemmer)

Sygehusudvalget (11 medlemmer)

Det nære sundhedsudvalg (11 medlemmer)

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde (11 medlemmer)

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø (11 medlemmer)

Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation (11 medlemmer)

I forlængelse af Regionsrådets seminar den 20. januar 2022 afholdes korte udvalgsmøder med henblik på at vælge formænd og næstformænd og fastlægge mødeplan. Der vil senere blive udarbejdet kommissorier for udvalgene, som vil blive forelagt Regionsrådet til godkendelse.

Vederlæggelse af udvalgenes medlemmer behandles særskilt i sag om Vederlagsregulativ 2022-2025.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Regionsrådet nedsætter de i sagsfremstillingen nævnte stående udvalg.

2.Regionsrådet udpeger medlemmer til de stående udvalg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen anbefales.

Følgende medlemmer er indstillet til udvalgene:

Social- og Psykiatriudvalget

Tina Boel (F) – formand

Jan Herskov (O) – næstformand

Susanne Lundvald (A)

Anne Christiansen Thilemann (A)

Stina Højgaard (A)

René Vejby Kiech (A)

Kirsten Devantier (V)

Camilla Hove Lund (V)

Lone Mortensen (V)

Tina-Mia Eriksen (C)

Jeppe Fransson (B)

Sygehusudvalget

Anne Møller Ronex (B) – formand

Helle Laursen Petersen (C) – næstformand

Anne Christiansen Thilemann (A)

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Dorthe Adelsbech (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Ali Ünsal (V)

Maja Roesen (F)

Gitte Simoni (O)

Carli Hækkerup (Ø)

Det nære sundhedsudvalg

Susanne Lundvald (A) – formand

Carli Hækkerup (Ø) - næstformand

Dennis A. Jørgensen (A)

Felex Pedersen (A)

Helle Lethmar (A)

Camilla Hove Lund (V)

Jens Ravn (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Tina-Mia Eriksen (C)

Maja Roesen (F)

Jan Herskov (O)

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Christian Wedell-Neergaard (C) - formand

Felex Pedersen (A) – næstformand

Susanne Lundvald (A)

Dennis A. Jørgensen (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Kathrine Monsrud Ekelund (A)

Dorthe Adelsbech (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jacob Panton (V)

Helle Laursen Petersen (C)

Thomas Vesth (D)

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

Bruno Jerup (Ø) – formand

Jette Leth Buhl (F) – næstformand

Jorun Bech (A)

Stina Højgaard (A)

Kenneth Nielsen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Lone Mortensen (V)

Lars Lindskov (C)

Gitte Simoni (O)

Thomas Vesth (D)

Jeppe Fransson (B)

Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

Jens Ravn (V) – formand

Camilla Aff Bredegaard (A) – næstformand

Kathrine Monsrud Ekelund (A)

Helle Lethmar (A)

René Vejby Kierch (A)

Kenneth Nielsen (A)

Anders Koefoed (V)

Jacob Panton (V)

Helge Adam Møller (C)

Jette Leth Buhl (F)

Githa Nelander (D)

Fraværende

Bilag

.


5 (Åben) Nedsættelse af særlige udvalg

Sagsresumé

I forlængelse af ændring af styrelsesvedtægt foreslås det, at Regionsrådet nedsætter to særlige udvalg, henholdsvis Inddragelsesudvalget foreløbig for de første to år af funktionsperioden og Udvalg for rekruttering og fastholdelse foreløbig for det første år af funktionsperioden.

Sagsfremstilling

Det er mellem konstitueringsparterne aftalt, at der nedsættes to særlige udvalg. Med forbehold for Regionsrådets godkendelse af forslag til ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt foreslås det derfor, at Regionsrådet nedsætter følgende særlige udvalg:

Inddragelsesudvalget, som skal stå for udarbejdelse af et inddragelsesprogram for patienter, medarbejdere og civilsamfundet i regionen. Udvalget forslås foreløbig nedsat for de første to år af funktionsperioden med deltagelse af 11 medlemmer. Udvalget skal stå for udarbejdelse af inddragelsesprogram for patienter, medarbejdere og civilsamfundet i Region Sjælland.

Udvalg for rekruttering og fastholdelse. Udvalget foreslås foreløbig nedsat for det første år af funktionsperioden. Det foreslås også, at udvalget ud over deltagelse af 4 politikere skal have deltagelse af medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og administrativ ledelse. Udvalget skal udarbejde anbefalinger til indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet.

I forlængelse af Regionsrådets seminar den 20. januar 2022 afholdes korte udvalgsmøder med henblik på at vælge formænd og næstformænd og fastlægge mødeplan.

Vederlæggelse af udvalgenes medlemmer behandles særskilt i sag om Vederlagsregulativ 2022-2025.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Regionsrådet nedsætter Inddragelsesudvalget som et særligt udvalg foreløbig for 2 år.

2.Regionsrådet udpeger medlemmer til Inddragelsesudvalget.

3.Regionsrådet nedsætter Udvalg for rekruttering og fastholdelse foreløbig for 1 år.

4.Regionsrådet udpeger medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Følgende medlemmer er indstillet til udvalgene:

Inddragelsesudvalget

Anne Christiansen Thilemann (A) – formand

Ali Ünsal (V) – næstformand

Trine Birk Andersen (A)

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Kathrine Monsrud Ekelund (A)

Stina Højgaard (A)

Anders Koefoed (V)

Helge Adam Møller (C)

Carli Hækkerup (Ø)

Thomas Vesth (D)

Udvalg for rekruttering og fastholdelse

Maja Roesen (F) – formand

Dorthe Adelsbech (V) – næstformand

Helle Lethmar (A)

Tina-Mia Eriksen (C)

Fraværende

Bilag

.


6 (Åben) Vederlagsregulativ 2022 - 2025

Sagsresumé

Region Sjællands vederlagsregulativ skal opdateres som følge af en ændret fordelingsnøgle og dermed ændrede beløbsstørrelser for vederlag. Vederlag og satser skal herudover opreguleres til nutidskroner og flere lovændringer skal rettes som følge af ny vederlagsbekendtgørelse således vederlagsregulativet bliver tidssvarende. Derudover indstilles det i sagen, at regionsrådet godkender, at vederlagene fordeles på følgende måde: Vederlag på 90 % af formandsvederlaget til forretningsudvalget. Vederlag på 110 % af formandsvederlaget til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd, hvor udvalgsformændene får 3 gange så meget som ordinære medlemmer i vederlag.

Sagsfremstilling

Det nuværende vederlagsregulativ er godkendt på Regionrådets møde den 18. januar 2018, og vederlagenes beløbsstørrelse er baseret på en anden fordelingsnøgle. Det nuværende vederlagsregulativ er således ikke tidssvarende. Hertil kommer flere væsentlige lovændringer.

Der er vedlagt et udkast til et ændret vederlagsregulativ for Region Sjælland. Ændringerne i forhold til gældende vederlagsregulativ er markeret med rødt i bilaget. For overskuelighedens skyld er der ligeledes vedhæftet et udkast til ændret vederlagsregulativ, hvor ændringerne er accepteret.

Til orientering er her et link til det nuværende vederlagsregulativ: Vederlagsregulativ for Region Sjælland - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

Vederlagsregulativet er opbygget på samme måde som det nuværende, men med opdaterede beløb på vederlag og satser samt de nødvendige rettelser på baggrund af de ændrede regler i bekendtgørelsen.

I forhold til beregning af vederlag til udvalg tages der udgangspunkt i vederlaget til formanden. Formandsvederlaget udgør i nutidskroner 1.216.915 kr. årligt. Efter reglerne kan der ydes et samlet vederlag på op til 200 % af formandsvederlaget til alle udvalgsposter, dvs. både i stående og midlertidige udvalg, forretningsudvalg og til udvalgsformændene. Det samlede beløb må således ikke overstige 2.433.830 kr. Dette fremgår nu af § 6, stk. 2 i udkastet til nyt vederlagsregulativ.

Når der som Region Sjælland er tale om en region med stående udvalg, er den eneste begrænsning, at den enkelte udvalgsformand for enten et stående eller et midlertidigt udvalg maksimalt må få 40 % af formandens vederlag.

På Regionsrådets møde den 11. januar 2022 indstillede regionsrådet, at hvert medlem af regionsrådet vederlægges som følger: Vederlag på 90 % af formandsvederlaget til forretningsudvalget. Vederlag på 110 % af formandsvederlaget til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd, hvor udvalgsformændene får 3 gange så meget som ordinære medlemmer i vederlag.

Medlemmer af forretningsudvalget får herefter 78.230,25 kr. årligt. Ordinære medlemmer af de stående og midlertidige udvalg får hver 13.800 kr. årligt pr. udvalgsplads. Formændene for de stående og de midlertidige udvalg får hver 41.400 kr. årligt pr. formandskab. Dette fremgår nu af § 6, stk. 3, 4 og 5 i udkastet til nyt vederlagsregulativ.

Ved frigørelse af vederlagsmidler fra midlertidige udvalg i løbet af den 4- årige periode, så tilfalder de frie midler ligeligt medlemmerne af Forretningsudvalget. Dette fremgår nu af § 6, stk.6. Formanden kan dog ikke modtage vederlag.

Hvert år inden den 1. april offentliggør Region Sjælland på sin hjemmeside en oversigt over størrelsen af alle vederlag som regionsrådets medlemmer modtager samt en oversigt over satserne for godtgørelse og beløb for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Vederlags- og satsbeløb i oversigten er opgivet i 2022 niveau. Dette fremgår af vederlagsregulativets § 18.

Gældende lovgrundlag er bekendtgørelse BEK nr. 2002 af 28/10/2021 som er trådt i kraft pr. 1. januar 2022

De væsentligste juridiske ændringer er følgende:

Vederlag ophører efter 1 måneds mod før 3 måneders fravær

Når et medlem af regionsrådet af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit erhverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere tre måneder.

Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun sted stedfortræderen vederlag

Når et medlem af regionsrådet er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end 7 dage. Kun stedfortræderen får vederlag. Dette er en ny ophørsgrund i forhold til tidligere.

Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v.

Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles som noget nyt krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Det kan for eksempel være en lægeerklæring.

De nævnte ændringer fremgår af udkastet til nyt vederlagsregulativ.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændringerne af vederlagsregulativet for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Bilag

1. Vederlagsregulativ for Region Sjælland opdateret udgave 2022 (DokID: 10164120 - EMN-2022-00271)

2. Vederlagsregulativ for Region Sjælland accepteret udgave (DokID: 10166150 - EMN-2022-00271)


7 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om, at Datatilsynet har udtalt kritik i to sager fra hhv. 2020 og 2021, der vedrører fejl i det fælles medicinkort på baggrund af oplysninger i Sundhedsplatformen. Regionsrådet orienteres om sagen.

Regionsrådsformanden og regionsdirektør Per Bennetsen orientede om Miljøstyrelsens afgørelse i sag om sporrenovering af Østbanen og høringsproces. Det forventes, at den revidere tidsplan, der tidligere er meldt ud, vil holde.

Fraværende

Bilag

.


8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 14. januar 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener