Søg
 
Referat

Referat - Det nære sundhedsudvalg

07-02-2022 13:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Susanne Lundvald

Formand

(A)

Carli Hækkerup

Næstformand

(Ø)

Dennis A. Jørgensen

Medlem

(A)

Felex Pedersen

Medlem

(A)

Helle Lethmar

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Jens Ravn

Medlem

(V)

Christian Wedell-Neergaard

Medlem

(C)

Tina Mia Eriksen

Medlem

(C)

Maja Roesen

Medlem

(F)

Jan Herskov

Medlem

(O)

Fraværende:

Jan Herskov

Medlem

(O)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Introduktion til udvalgets arbejdsområde 4

3 (Åben) Drøftelse af udvalgets kommissorium 5

4 (Åben) Indspil til Regionsrådets strategi 7

5 (Åben) Drøftelse af udvalgets arbejdsform og ønsker til arbejdsplan for 2022 9

6 (Lukket) Beslutning vedr. transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger 11

7 (Åben) Orientering om samarbejdsprojekt vedr. IV-behandling i kommunerne 14

8 (Åben) Aktuelle sager 16

9 (Åben) Næste møde 17

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Det nære sundhedsudvalg den 7. februar 2022 18


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

,

Sagsfremstilling

,

Økonomi

,

Indstilling

,

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Bilag

.


2 (Åben) Introduktion til udvalgets arbejdsområde

Sagsresumé

Udvalget introduceres til det nære sundhedsvæsen som grundlag for udvalgets videre arbejde.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets videre arbejde giver administrationen en mundtlig introduktion til det nære sundhedsvæsen.

Introduktionen tjener som led i det samlede introduktionsforløb for nyvalgte regionsrådsmedlemmer. Herudover vil introduktionen bidrage til at sikre et fælles grundlag for udvalgets arbejde.

Der vil være tale om en overordnet indledende introduktion, der forventes at blive fulgt op af temaspecifikke præsentationer inden for udvalgets områder i forlængelse af udvalgets ønsker til det videre arbejde i udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Det nære sundhedsudvalg.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Introduktionen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Bilag

.


3 (Åben) Drøftelse af udvalgets kommissorium

Sagsresumé

Det nære sundhedsudvalg har en indledende drøftelse af udvalgets kommissorium.

Sagsfremstilling

Der lægges med sagen op til en indledende drøftelse af udvalgets kommissorium.

Drøftelse af udvalgets kommissorium

Hensigten med kommissoriet er at beskrive formålet med udvalgets arbejde. Alle stående udvalg forventes at arbejde ud fra kommissorier, som vil indeholde beskrivelser af udvalgets arbejdsområde, fokusområder og kompetencer. Dette udfoldes nedenfor.

Udvalgets arbejdsområde

Det nære sundhedsudvalgs arbejdsområde er beskrevet i styrelsesvedtægtens kapitel 4, § 16, stk. 2:

Udvalget beskæftiger sig med indgangen til det akutte område, omstilling til et mere nært og digitalt sundhedsvæsen, herunder forebyggelse, samarbejde med almen praksis, lægedækning samt

tværsektorielt samarbejde

Udvalgets fokusområder

Med afsæt i konstitueringsaftalen samt tillæg hertil lægges der op til en indledende drøftelse af udvalgets fokusområder for perioden 2022-2025.

Centrale overskrifter og opgaver i konstitueringsaftalen og tillægget indenfor udvalgets virkefelt er:

Nærhed i sundhedstilbuddene: Aftalen lægger op til fortsat udvikling af E-hospitalet, samarbejde med kommunerne om nære og sammenhængende sundhedstilbud. Derudover ønskes fokus på, hvordan Region Sjælland kan benytte det præhospitale område til at styrke indsatsen for et mere nært sundhedsvæsen samt udvikling af indsatser, der kan imødegå lægedækningsudfordringerne.

Lighed i sundhed: Aftalen lægger op til at styrke lighed i sundhed bl.a. ved at arbejde opsøgende med fokus på levevilkårssygdomme og fokus på udsatte grupper og at arbejde for at nedsætte brugerbetalingen for tandlægehjælp.

Forebyggelse: Aftalen lægger op til et større fokus på forebyggelse og tidlige indsatser.

Der er flere opgaver i konstitueringsaftalen, der går på tværs af flere udvalg. For at håndtere dette er der mellem formandskabet og udvalgsformændene aftalt følgende principper i samarbejdet mellem udvalgene:

Ansvaret for opgaver, der går på tværs af flere udvalg, skal entydigt placeres i ét udvalg, der så har pligt til at inddrage andre relevante udvalg i opgavens løsning. Det gælder fx opgaver i forhold til forebyggelse og lighed i sundhed.

Der kan ikke træffes beslutninger i et udvalg, som i væsentlig grad påvirker arbejdet i et andet udvalg, uden at det andet udvalg inddrages.

Udover konstitueringsaftalen kan udvalgets drøftelse af fokusområder også tage afsæt i afrapportering fra Udvalget for det nære sundhedsvæsen fra sidste regionsrådsperiode, hvori udvalgets arbejde med fokusområderne for sidste periode fremgår. Udvalget har i den forbindelse formuleret nedenstående anbefaling til det nye udvalg:

Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler et fortsat fokus på:

Samarbejde med praktiserende læger om styrket lægedækning.

Udvikling af nærklinikkerne og udvikling af lægevagten i Region Sjælland.

Udvalgets kompetencer

Af styrelsesvedtægten fremgår det af kapitel 4, stk. 2, at de stående udvalg ikke har del i den umiddelbare forvaltning, men rådgiver i og forbereder sager til Regionsrådet indenfor udvalgenes områder. Regionrådet delegerer kompetencen til udvalgene.

Af konstitueringsaftalen fremgår det, at partierne ønsker at fortsætte udviklingen med at give de enkelte udvalg større beslutningskompetence. Der skal besluttes en model, som giver de enkelte udvalg en større grad af kompetence og budgetansvar på udvalgte områder, hvor det er muligt.

Regionsrådet vil i forbindelse med godkendelse af udvalgenes kommissorier få forelagt selvstændige sager om delegation af kompetencer til udvalgene samt en revision af Regionrådets kompetenceregler.

Videre proces

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser udarbejdes et forslag til kommissorium til udvalgets videre behandling og endelige godkendelse med henblik på forelæggelse for Forretningsudvalget den 30. maj 2022 og Regionsrådet den 7. juni 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter kommissorium.

Sagen afgøres af Det nære sundhedsudvalg.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen drøftet idet udvalget lagde vægt på følgende:

-At fokusområderne ligger i forlængelse af det tidlgiere udvalgs arbejde

-At model for akut sygdom og skade er et centralt fokusområde for udvalget

-At samarbejdet med praktiserende læger og samarbejde om at styrke lægedækningen i Region Sjælland er et fokusområde

-At der i udvalgets arbejde er fokus på samarbejde med kommunerne

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Bilag

.


4 (Åben) Indspil til Regionsrådets strategi

Sagsresumé

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der indenfor første halvår af 2022 skal udarbejdes en ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025. Der lægges op til at udvalget, med afsæt i udvalgets arbejdsområder og opsamling fra Regionsrådsseminaret den 20. januar 2022 drøfter indspil til strategien.

Sagsfremstilling

Indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025

Region Sjælland har i sidste regionsrådsperiode arbejdet ud fra strategien ”Region Sjælland på forkant” og ved periodens afslutning blev der fulgt op på strategiens resultater.

Indenfor udvalgets arbejdsområde har Regionsrådets strategi ”Sundhed tæt på dig” adresseret omstillingen til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen ligesom Sundhedsaftalen 2019-2023 er en overordnet ramme, der danner grundlag for det videre arbejde og samarbejdet mellem aktørerne i sundhedsvæsenet.

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der indenfor første halvår af 2022 skal udarbejdes en ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025. Strategien skal sætte retning for de næste fire års arbejde med fokus på et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang, mere nærhed i sundhedstilbuddene, styrket fokus på forebyggelse og styrket grøn omstilling.

I forlængelse af Regionsrådsseminaret den 20. januar 2022 og vedlagte opsamling på gruppedrøftelserne har udvalget mulighed for at drøfte indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025 med afsæt i udvalgets arbejdsområde og visioner for udviklingen af området i den indeværende periode.

Videre proces

Med afsæt i, at udvalget netop er konstitueret og skal være med til at forme et indspil indenfor udvalgets arbejdsråde foreslår administrationen, at der planlægges et temamøde af f.eks. 2-3 timers varighed forud for Regionsrådets seminar den 8.-9. marts 2022.

Der vil blive fulgt op på udvalgenes indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025 i forbindelse med Regionsrådsseminaret den 8.-9. marts 2022 og det efterfølgende temamøde i Regionsrådet i april.

Det er forventningen, at strategiudkast forelægges Regionsrådet i juni.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.udvalget drøfter indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025 med udgangspunkt i udvalgets arbejdsområde.

2.forslag om afholdelse af temamøde om udvalgets indspil til Regionsrådets strategi drøftes.

Sagen afgøres af Det nære sundhedsudvalg.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet. Udvalget er enige om, at udvalgets indspil kan være at introducere borgerløfter indenfor udvalgets arbejdsfelt. Administrationen undersøger mulighederne for, at afholde et temamøde i udvalget forud for Regionsrådets seminar i marts.

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Bilag

1. Opsamling på strategidrøftelser på Regionsrådsseminar den 20. januar 2022.docm (DokID: 10193575 - EMN-2022-00943)


5 (Åben) Drøftelse af udvalgets arbejdsform og ønsker til arbejdsplan for 2022

Sagsresumé

Det nære sundhedsudvalg drøfter dets arbejdsform og ønsker til arbejdsplan for 2022.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Det nære sundhedsudvalgs drøftelse af kommissorium lægges der op til en drøftelse af udvalgets arbejdsform og ønsker til arbejdsplan for 2022.

Arbejdsform

Udvalget kan på mødet drøfte udvalgets arbejdsform og tilrettelæggelse af udvalgsmøder mv.

Herunder om udvalget har særlige ønsker til:

Mødernes form og afvikling

Inddragelse af relevante interessenter, eksperter, fagpersoner, samarbejdspartnere i udvalgets møder, hvor det er muligt

Møder ud af huset, som eksempelvis besøg på institutioner, sygehuse og virksomheder.

Studietur i ind- eller udland. Udvalgenes studieture foreslås gennemført i 2023. Der henvises til ”Retningslinjer for studieture for Regionsrådet i Region Sjælland og dets udvalg”.

Rammer for udvalgets arbejde i øvrigt.

Arbejdsplan 2022

Udvalgets møder struktureres ud fra en arbejdsplan. Arbejdsplanen tager afsæt i en konkretisering af de fokusområder, som vil fremgå af udvalgets kommissorium, samt øvrige relevante sager inden for udvalgets område, der vil blive tilføjet arbejdsplanen løbende.

Arbejdsplanen har således en dynamisk karakter og kan tilpasses, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen af vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Udvalget kan på mødet drøfte ønsker til arbejdsplan 2022, herunder om der er nogle temaer eller sager, der ønskes prioriteret først på året.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalgets arbejdsform og ønsker til arbejdsplan for 2022 drøftes.

Sagen afgøres af Det nære sundhedsudvalg.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen drøftet idet udvalget lagde vægt på, at der veksles mellem besøg ude, og at der inviteres oplægsholdere ind til at belyse givne emner og konkrete sager.

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Bilag

.


6 (Lukket) Beslutning vedr. transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger

7 (Åben) Orientering om samarbejdsprojekt vedr. IV-behandling i kommunerne

Sagsresumé

Region Sjællands igangværende samarbejdsprojekt om IV-behandling i kommunerne er blevet godkendt til forlængelse til og med 2022. Det Nære Sundhedsudvalg orienteres om baggrund for projektet, status samt de reviderede aftaler, som er blevet sendt ud til alle kommuner mhp. mulighed for deltagelse i projektet 2022.

Sagsfremstilling

Intravenøs (IV) behandling er i dag en regional opgave som primært foregår ved indlæggelse eller ambulant behandling. Ved at flytte en del af den regionale intravenøse behandling til borgerens eget hjem eller lokalområde vil der kunne tages hensyn til patienten og dennes pårørendes særlige behov. Det kan være at undgå transporttid, at undgå smitterisiko på hospital og desuden giver det mulighed for, at patienten opretholde sin normale hverdag mest muligt.

På baggrund af Sundhedsministerens henvendelse til KL og Danske Regioner sidst i 2020, påbegyndte Region Sjælland et samarbejdsprojekt, med de kommuner der ønskede det, om IV-behandling i kommunerne. Projektet blev igangsat i juni måned 2021 med forventet udløb ved årsskiftet ud fra en forventning om, at der ville komme en national aftale på området. Imidlertid er seneste udmeldinger fra national side, at der ikke er udsigt til en overordnet aftale på området inden for det næste års tid. Samarbejdsprojektet blev således godkendt til forlængelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 21. december 2021. Projektet er forlænget til og med 2022.

Region Sjælland havde pr. december 2021 indgået samarbejdsaftaler med otte kommuner vedr. afprøvning af IV-behandling. Yderligere tre andre kommuner havde på daværende tidspunkt sagt ja til at deltage. Nu har alle kommuner igen fået tilbuddet om at være med. Det skal bemærkes, at hvis der fortsat i 2022 er kommuner, som ikke ønsker at være med, vil Region Sjælland vurdere, om borgerne i disse kommuner kan få et tilbud om hjemme-IV-behandling via eHospitalets mobile enheder. Dette med henblik for at sikre lige adgang til behandlingstilbud.

Det er i den reviderede samarbejds- og rammeaftale blevet tydeliggjort hvilke patientgrupper, som er omfattet af aftalen. Grundlaget for aftalerne er uændret, og det samme er forudsætninger, økonomi mv. Revisionen af aftalerne er af primært sproglig karakter, hvor erfaringer fra projektet har medført en tydeligere formulering til fremadrettet gavn for de involverede. Samarbejdsaftale og rammeaftale for 2022 er vedlagt.

Projektets overordnede mål er at opnå patienttilfredshed ved IV-behandling og at minimere hospitalsindlæggelsesdage gennem individuelle aftaler, der tager hensyn til patientens og dennes pårørendes særlige behov ifm. IV-behandling.

Projektets delmål er angivet som følgende:

1. At patienten efter ønske kan få behandling i eget hjem og er tilfreds med behandlingen.

2. At minimere ophold på sygehuse samt minimere transport mellem sygehus og eget hjem for patienter i IV-behandling.

3. At afprøve tidsforbruget til IV-behandling af patienter/borgere i kommunalt regi.

Region Sjællands eHospital har i samarbejdsprojektet behandlingsansvaret for de patienter, som udskrives til IV-behandling i kommunerne. Der er dog særlige patientgrupper, hvor den specialiserede afdeling bevarer behandlingsansvaret. Det gælder hhv. væskebehandling til korttarmspatienter og afslutning af kemokur til cancerpatienter. Vigtigt er det at bemærke, at for de kommuner som har indgået en samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunerne, vil

Region Sjælland betale for IV-behandling af disse særlige patientgrupper, også selvom eHospitalet ikke har behandlingsansvaret. Regionen sikrer interne arbejdsgange, som understøtter dette.

Region Sjælland betaler i aftaleperioden de involverede kommuner for at varetage opgaver knyttet til IV-behandling. Dette da IV-behandling som beskrevet i udgangspunktet regnes som sygehusbehandling og dermed er en regional opgave. Afregning sker efter en model med fire patientgrupper med forskellig behandlingstyngde. Denne model fremgår af vedlagte bilag. Når aftalen senere i 2022 evalueres, vil fordeling af udgifter mellem region og kommuner indgå.

Der er etableret en IV-følgegruppe, som sikrer opfølgning på aftalen. I løbet af aftalens løbetid følges der op på aftalen overfor Sundhedskoordinationsudvalget.

Såfremt der på nationalt niveau i løbet af 2022 bliver indgået en aftale vedrørende IV-behandling udenfor hospitalsregi, vil aftalen blive taget op til revidering.

Finansiering

IV-samarbejdet forventes i 2022 finansieret af overførte restmidler fra 2021 samt ikke-disponerede midler i 2022 fra den tværsektorielle pulje. Hvis aktiviteten stiger i et omfang, som ikke vil kunne holdes indenfor rammen, vil aftalen blive taget op på ny.

Der er fra projektets opstart til og med medio januar 2022 blevet faktureret for 117.139 kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Det nære sundhedsudvalg.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Bilag

1. Rammeaftale IV-behandling 2022 (DokID: 10187893 - EMN-2022-00063)

2. Samarbejdsaftale IV-behandling 2022 (DokID: 10187892 - EMN-2022-00063)


8 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Administrationen orienterede om, at der er fundet en løsning ift. telefoni på Sejerø.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


9 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i udvalget finder sted den 15. marts 2022.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i udvalget finder sted den 15. marts 2022.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


10 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Det nære sundhedsudvalg den 7. februar 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener