Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

16-04-2021 11:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Annemarie Knigge

Formand

(A)

Flemming Damgaard Larsen

Næstformand

(V)

Bruno Jerup

(Ø)

Gitte Simoni

(O)

Kirsten Devantier

(V)

Kirsten Rask

(A)

Lars Hoppe Sø

(B)

Ellen Knudsen

(C)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Fraværende:

Bruno Jerup

(Ø)

Nicolai Nicolaisen

(A)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Perspektiv 20-23. Plan for arbejdet og status for implementering af akutsporets initiativer 4

3 (Åben) Gennemførelse af audit på lungekræftområdet  7

4 (Åben) Kræftmonitorering 9

5 (Åben) Varetagelsen af patienter med hjertesygdomme under Covid-19 i Region Sjælland 11

6 (Åben) Klimaterapi til psoriasispatienter - Læsø Kur 13

7 (Åben) Arbejdsplan 2021 15

8 (Åben) Aktuelle sager 17

9 (Åben) Næste møde 18

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 16. april 2021 19


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, i det punkt 2 blev besluttet udskudt til næste møde. Dagsordenspunkterne 5, 6 og 7 blev behandlet inden punkt 3.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


2 (Åben) Perspektiv 20-23. Plan for arbejdet og status for implementering af akutsporets initiativer

Sagsresumé

Regionens kliniske udviklingsprogram Perspektiv 20-23 har genoptaget sit arbejde efter COVID’s anden bølge. Gennemgangen af det første kliniske spor, akutområdet, er afsluttet. Ansvaret for implementeringen af programmets forbedringsinitiativer på akutområdet blev i februar 2020 overdraget til sygehusene. I sagen gives en status på akutsporets implementeringsopgave. På mødet vil koncerndirektør Leif Panduro Jensen og programchef Dorthe Tomsen supplere sagsfremstillingen med en mundtlig orientering om det fremadrettede arbejde med sporene og præsentere status for den konkrete implementering af akutsporets initiativer på sygehusene. Ledende oversygeplejerske Tom Hansen fra akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus vil uddybe med et konkret eksempel.

Sagsfremstilling

Perspektiv 20-23 har som hovedformål, at alle borgere i Region Sjælland modtager den samme gode faglige kvalitet i behandlingen – både nu og i fremtiden. Udviklingsforløbet strækker sig over ca. 2½ år, og er fordelt på en række spor, der hver dækker ét eller flere specialområder.

Baggrund

Akutområdet – inklusiv det præhospitale område og primærsektoren – er udvalgt som det første spor i det samlede udviklingsforløb. I alt er der identificeret syv spor. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud er løbene blevet orienteret om arbejdet med Perspektiv 20-23. Senest blev der lagt en sag op til mødet den 5. marts 2020, som dog måtte udsættes pga. COVID-19.

Her var planen at præsentere forbedringsinitiativerne på det akutte område.

Udvalget bliver præsenteret for akutsporets implementeringsopgave og status for implementeringen, som regionens sygehuse har genoptaget i sensommeren 2020 samt for et eksempel på, hvordan der er blevet arbejdet med et konkret implementeringsinitiativ, indførelse af det nye triagesystem i Nykøbing F’s akutafdeling.

Status for arbejdet i de øvrige kliniske spor skitseres kort på mødet og vil, særligt med fokus på det kirurgiske og medicinske spor, blive præsenteret for udvalget på et senere møde før sommerferien.

Status for akutsporets implementeringsopgave

Med implementeringen af akutsporets grundlæggende principper og forbedringsinitiativer udvikles det akutte forløb i Region Sjælland de næste 1-2 år i retning af:

En reduktion af det akutte patientindtag

En reduktion af behovet for sengekapacitet ved at styrke alternativer til indlæggelse

En bedre håndtering af den ældre medicinske patient ved øget samarbejde mellem akutafdelinger og de medicinske afdelinger

En hurtigere diagnosticering og udredning af patienter i akutte forløb

En ensartet registrering/dokumentation og bedre dataopfølgning

Initiativerne har samtidig til formål at styrke en ensartet patientbehandling på alle sygehuse i Region Sjælland. Implementeringen af initiativerne skal føre til en bedre dialog på tværs af afdelinger og virksomheder – både ved at understøtte med bedre information og ved at skabe rum for dialog og samarbejde. Samtidig adresserer initiativerne det tværsektorielle samarbejde, som bl.a. kredser om vidensdeling, erfaringsudveksling og relationsarbejde mellem sektorerne. De tværsektorielle initiativer skal dog sammentænkes med initiativer med kobling til samme område, der er fremkommet i det medicinske og kirurgiske spor, hvorfor disse samles i én implementeringspakke.

Der er udarbejdet 26 initiativer i alt. Initiativerne understøtter de ovennævnte udviklingstendenser. Status er, at der nu er igangsat implementering af 14 initiativer i et tæt samarbejde med relevante tværgående centre og virksomhedsområder, herunder:

Indførelse af sub-akutte tider

Indførelse af akutte sengeafsnit i akutafdelingen

Videovisitation af skadespatienter

Tværfaglig teamtræning i standardiserede akutte forløb

Optimal anvendelse af hhv. flowkoordinator og flowmaster i akutafdelingen, m.fl.

Ensartet triage

I en lang række af initiativerne implementerer hvert sygehus sideløbende (eksempelvis flowmaster, flowkoordinator og sub-akutte tider). Andre initiativer implementeres først på et sygehus med henblik på at indhente erfaringer, hvorefter styregruppen træffer beslutning om justering inden initiativet implementeres på de øvrige sygehuse (eksempelvis videovisitation). Andre initiativer skal analyseres nærmere. F.eks. vil der i forhold til indførelsen af fremrykket diagnostik blive arbejdet med den konkrete udmøntning af initiativets forskellige dele i en taskforce.

Programmets styregruppe, som består af koncerndirektionen, de fem sygehusdirektører og direktøren for Sundhedsstrategisk Planlægning, vil følge implementeringens fremdrift på sygehusene tæt og løbende blive holdt ajour i forhold til opnåelse af de enkelte initiativers milepæle samt effektmål. Det er centralt, at styregruppen sikrer koordinering på tværs af sygehusene og ensartet og høj kvalitet i behandling og pleje uafhængigt af, hvilket sygehus regionens borgere møder.

Til udvalgets baggrund er vedlagt resumé af forbedringsinitiativer i akutsporet.

Den videre proces i de øvrige spor

Der er siden midten af august 2019 blevet arbejdet med det medicinske og det kirurgiske område. Udvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for status i det medicinske og kirurgiske spor.

Kvinde-barn området og det specialiserede område omfattende neurologi, kardiologi, reumatologi, onkologi, hæmatologi og øre, næse, hals planlægges opstartet ultimo 2021, primo 2022.

Endelig planlægges de sidste 2 spor om det diagnostiske område (spor 6) og psykiatrien (spor 7) gennemført i 2022.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, Forretningsudvalget og Regionsrådet vil løbende blive orienteret om Perspektiv 20-23 resultater og involveret i beslutninger med relation til budget og/eller sygehusplan mv.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punktet blev besluttet udskudt til næste møde.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

1. Resume af forbedringsinitiativer i akutsporet (DokID: 9623837 - EMN-2020-36674)


3 (Åben) Gennemførelse af audit på lungekræftområdet

Sagsresumé

Den 28. januar offentliggjorde RKKP rapporten om ”Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med lungekræft i Danmark, 2014-2018”.

Rapporten viser blandt andet, at overlevelsen efter en lungekræftdiagnose i Region Sjælland i perioden 2014-2018 er signifikant lavere end i resten af landet – i størrelsesordenen 6 %. Rapporten anbefaler, at Region Sjælland laver en audit, et arbejde der pågår og er igangsat i regi af Sundhedsfagligt Råd for lungesygdomme. På mødet vil hhv. den sygeplejefaglige og lægefaglige vicedirektør på Nykøbing F. sygehus Inge Paamejer og Peder Fabricius præsentere arbejdet yderligere og svare på spørgsmål.

Sagsfremstilling

Den 28. januar 2021 offentliggjorde RKKP rapporten om ”Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med lungekræft i Danmark, 2014-2018”.

Rapporten viser blandt andet at overlevelsen i perioden 2014-2018 efter en lungekræftdiagnose i Region Sjælland er signifikant lavere end i resten af landet – i størrelsesordenen 6%.

Det fremgår også, at Region Sjælland har

-Højeste incidensrate (antal nye tilfælde) 42/100.000

-Laveste resektionsrate (antal, der kan opereres)

-Dårligste stadie ved fund (hvor fremskreden/spredt kræften er).

Prognosen for lungecancerpatienter i lavere socialgrupper er signifikant ringere end for bedre socialt stillede patienter; svarende til et step i TNM-klassifikationen, som er et internationalt anvendt system til klassifikation og stadieinddeling af solide kræftsygdomme. TNM er en forkortelse af de engelske ord Tumor, Node (lymfeknuder) og Metastasis. De tre parametre siger sammen noget om hvor alvorlig/fremskreden kræftsygdommen er. Region Sjælland har en større andel borgere i denne kategori end nogen anden af de danske regioner. Fra folkesundhedsundersøgelser vides også, at borgerne i Region Sjælland har høj forekomst af livsstilsbetingede sygdomme og en høj sygdomsbyrde.

Rapporten anbefaler på den baggrund, at Region Sjælland laver en audit.

Der er dog flere forhold rapporten giver ikke et direkte og konkret svar på. Rapporten kan for eksempel ikke forklare hvad årsagerne er til den observerede nedsatte overlevelse i Region Sjælland. Videre er der en interessant regional forskel i forhold til de Multi Disciplinære Teamkonferencer (MDT), da Region Syddanmark varetager Region Sjællands patienter, som alle er på fælles national MDT. Alligevel er der forskel på at 8% af patienterne fra Region Sjælland mod 13% af patienterne fra Region Syddanmark modtager stereotaktisk stråleterapi (en målrettet form strålingsterapi, som gives direkte i eller på kræftknuden).

Arbejdet med auditten er igangsat i regi af Sundhedsfagligt Råd for lungesygdomme (SFR Lunge). Med udgangspunkt i RKKP-rapporten havde SFR Lunge udarbejdet et udkast til audit, som blev drøftet på mødet den 17. februar 2021 med det Nationale Behandlingsfællesskab for lungekræft, hvor det også blev oplyst, at RKKP er i gang med at arrangere et fælles læringsmøde i Region Nordjylland for alle implicerede. Mødet forventes afholdt, når det bliver muligt at mødes fysisk. Det nationale behandlingsfællesskab for Lungekræft er oprettet på baggrund af beslutning i Danske Regioner og har til opgave, at medvirke til kapacitetsdeling på tværs af regionerne, sikre de nødvendige rammer for kapacitetsdeling på tværs af regionerne igennem fælles standarder for fx udredning og behandling samt at medvirke til højere og mere ensartet kvalitet på tværs af regionerne med udgangspunkt i Dansk Lunge Cancer Register (DLCR).

De nærmere detaljer om audits opsætning og indhold fremgår af vedlagte notat og vil blive fremlagt af sygeplejefaglige vicedirektør Inge Paamejer fra Nykøbing F. Sygehuse samt klinikere fra det lungemedicinske område. Formandsposten for Sundhedsfagligt Råd for Lungesygdomme varetages af sygehusets sygeplejefaglige vicedirektør, og der er på Nykøbing F. Sygehus nedsat en auditgruppe til at koordinere processen. Der inddrages endvidere specialelægekompetence indenfor lungemedicin, onkologi og radiologi i audit-processen.

Audit er igangsat og forventes afsluttet ultimo august 2021, og det er forventningen at man i september kan fremsende auditresultatet til Det Nationale Behandlingsfællesskab for Lungekræft, som vil fremsende resultatet til Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud forventes at få resultatet af audit fremlagt den 6. oktober 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

1. Orientering om audit vedr. overlevelse efter lungekræft (002) (DokID: 9756658 - EMN-2021-02711)

2. dlcr---regional-variation-i-overlevelse-2014-2018 (DokID: 9772664 - EMN-2021-02711)


4 (Åben) Kræftmonitorering

Sagsresumé

Udvalget orienteres om genetableringen af den nationale kræftpakkemonitorering og offentliggørelsen af kræftpakkeoverholdelse for 2020 baseret på Landspatientregisteret (LPR).

Den landsgennemsnitlige målopfyldelse for 4. kvartal 2020 er 80 pct. Region Sjælland ligger sammen med Region Midtjylland under landsgennemsnittet med henholdsvis 75 pct. og 76 pct.

Sagen er til orientering og drøftelse forud for behandling af en sag på udvalgsmødet i maj 2021 med konkrete initiativer, der kan føre til bedre målopfyldelse.

Sagsfremstilling

Den nationale kræftpakkemonitorering har som følge af omlægning af Landspatientregisteret (LPR) været sat på pause i 2019 og 2020. Regionerne har i stedet fulgt overholdelsesgraden i de regionale systemer, og har kvartalsvist indsendt data til Sundhedsstyrelsen. Overholdelse af kræftpakkerne er dermed blevet fulgt kontinuerligt i de sidste to år, men der har ikke været et en national offentliggørelse af målopfyldelsen og benchmark regionerne mellem.

Datakvaliteten er efter årsskiftet vurderet tilstrækkelig til, at man igen kan opstarte den nationale monitorering og Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 7. april 2021 kræftpakkemonitoreringen for 2020 med fokus på 4. kvartal 2020.

I vedlagte notat præsenteres resultaterne fra monitoreringen med udgangspunkt i målopfyldelsen for Region Sjælland.

Den landsgennemsnitlige målopfyldelse for alle pakkeforløb med standardforløbstider ligger på 80 pct. for 4. kvartal 2020, hvilket er Sundhedsstyrelsens fokus. Region Sjælland ligger sammen med Region Midtjylland under landsgennemsnittet med henholdsvis 75 pct. og 76 pct. Region Syddanmark og Region Hovedstaden har den højeste målopfyldelse med 82 pct. for dem begge.

Region Sjælland er særligt udfordret på Kræftpakkerne for lungekræft, prostatakræft og hoved-halskræft, der alle tre har en målopfyldelse, der ligger under den nationale nedre kvartil.

I budgetaftalen for 2021 fremgår følgende i forhold til kræftpakker:

”Aftalepartierne er enige om at fastholde fokus på at nå regionernes fælles ambitiøse målsætninger om overholdelse af kræftpakkeforløbene. Der vil i den forbindelse særligt være fokus på de kræftpakkeforløb, hvor regionens målopfyldelse ligger lavt eller under andre regioner. Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud får til opgave at arbejde med konkrete initiativer, der kan føre til fortsat bedre målopfyldelse. ”

På mødet i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud maj 2021 vil der blive forelagt en sag til behandling, som adresserer ovenstående.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

1. Orientering om kræftpakkemonitorering 1-4 kvartal 2020 LPR Udvalg for sygehusenes behandlingstilbud (DokID: 9767562 - EMN-2021-03221)


5 (Åben) Varetagelsen af patienter med hjertesygdomme under Covid-19 i Region Sjælland

Sagsresumé

På baggrund af henvendelse fra Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen gives en kort orientering om, hvordan udskydelse af aktivitet under Covid-19, for patienter med hjertesygdom, har fundet sted i Region Sjælland ifølge de nationale retningslinjer. I den forbindelse orienteres kort om Danske Regioners initiativ til en indsats for at styrke folkesundheden, der generelt har været påvirket af Covid-19 nedlukningen.

Sagsfremstilling

På de medicinske afdelinger for hjertesygdom i Region Sjælland prioriteres patienterne ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinje. De patienter der kan få udskudt deres udredning, behandling eller kontrol er følgende: Patienter med symptomer og sygdomme, hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande, eller tilstande hvor forsinket behandling ikke medfører risiko for tab af førlighed, og hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen.

Prioriteringen sker ud fra en individuel, lægefaglig vurdering, og de udskudte patienter registreres på hver afdeling på venteliste, hvor den enkelte patient informeres om at henvende sig ved ændring i symptomer og sygdom. Afviklingen af ventelister sker også ud fra en individuel, lægefaglig vurdering.

Med det formål, først og fremmest at udskyde så få patienter med hjertesygdom som muligt, og dernæst at afvikle ventelisterne så hurtigt som muligt, anvender sygehusene garantiklinikken og privathospitaler, og de igangsatte projekter til ventelisteafvikling. Der monitoreres på antal patienter på venteliste og hvor mange hjertepatienter, der viderehenvises til privathospital ugentligt.

Det er bekræftet af alle regionens sygehuse, at der ikke er kendskab til konkrete sager, hvor hjertepatienter ikke har modtaget den nødvendige udredning og behandling under Covid-19, og hvor det har ført til, at patienter er afgået ved døden.

I takt med den løbende nedjustering af beredskabsniveauet i Region Sjælland, er der pt. skabt mulighed for at arbejde på næsten normalt aktivitetsniveau i de kardiologiske afdelinger. Det kan naturligvis ændre sig, hvis der bliver behov for igen at gå op i beredskabsniveau i forbindelse med en eventuel 3. bølge.

Selvom akutte og livstruende sygdomme har været førsteprioritet samtidig med et forhøjet COVID-beredskab, viser der sig alligevel tegn på, at folkesundheden i Danmark er blevet påvirket af COVID-nedlukningen. Danske Regioner tager således initiativ til, i samarbejde med de fem regioner, at nedsætte et panel af sundhedsfaglige eksperter, patientforeninger, relevante fagfolk og andre aktører, der skal hjælpe med at afdække og rådgive om problemet, og være med til at pege på løsninger og målgrupper.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget besluttede, at der til behandling på et kommende møde skal udarbejdes en redegørelse om best practise for hjerterehabilitering fase 2 i Region Sjælland både under og efter COVID-19.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


6 (Åben) Klimaterapi til psoriasispatienter - Læsø Kur

Sagsresumé

Klimaterapi er en behandling som tilbydes en afgrænset gruppe af patienter med psoriasis. I forbindelse med udvalgets behandling af sag vedr. rammeaftale med leverandører af klimarejser den 24. september 2020, ønskede udvalget at få præsenteret en særskilt sag vedr. Læsø Kur.

Sagsfremstilling

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tiltrådte på møde den 24. september 2020, at Region Sjælland fortsætter det eksisterende samarbejde med leverandører af klimaterapi uden for rammeaftalen. Det blev samtidig besluttet, at der på et senere møde skulle tages stilling til hvorvidt Region Sjælland - som et servicetilbud - skal tilbyde Læsø Kur til borgere der i forvejen er visiteret til et terapiophold i Israel eller Kroatien.

Patienter med psoriasis tilbydes som standardbehandling salve til påsmøring, alternativt medicin og/eller UV-lys. I situationer hvor en patient ikke tåler medicinen på grund af nyre- eller hjertepåvirkning, eller ikke ønsker at modtage medicin på grund af bivirkninger, er der mulighed for at henvise til klimaterapi. I Region Sjælland er det Dermatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital der henviser til klimaterapi og henvisning sker altid efter en konkret lægefaglig vurdering og i samråd med patienten.

Klimaterapi er en kombination af saltvandsbade og UV-lys. Der er ingen sikker påviselig effekt af saltvandsbade, mens der er en vis effekt af solens UV-lys, som dog ikke er væsentlig større end ved UV-lys i kabine, som tilbydes som en del af behandlingen i Danmark.

Når klimarejser i nogle situationer alligevel tilbydes, er det fordi det af patienterne opleves som virkningsfuldt og selvom effekten er kortvarig kan den bidrage til bedre livskvalitet og kan understøtte patienternes accept af sygdommen og motivere dem til at modtage standardbehandlingstilbud. Patienter fra Region Sjælland henvises i praksis til Israel (enkelte til Kroatien), på grund af effekten af solens lys på patienternes hud.

Læsø Kur er i udvalget blevet omtalt som et dansk alternativ til klimaterapi i udlandet. Læsø Kur tilbyder saltvandsbade og UV-lys i lyskabiner i kombination med forskellige typer livsstilsændring. Der er ikke hidtil henvist patienter fra Region Sjælland til Læsø Kur, da tilbuddet – ud fra den lægefaglige vurdering på Dermatologisk Afdeling – er at sidestille med lokale tilbud om behandling med UV-lys i lyskabiner, idet der ikke er sikker påviselig effekt af saltbade.

Det kan overvejes, om Læsø Kur - under særlige omstændigheder - kan bruges som alternativ til rejse til Israel/Kroatien. Det kan f.eks. være enlige med børn, hvor børn kan komme med og gå i skole under opholdet. Der er ikke tale om en udvidelse af patientgruppen, men et alternativ i forhold til patienter, som på baggrund af en lægefaglig vurdering er henvist til klimaterapi. Relevansen af et ophold på Læsø Kur vil under alle omstændigheder være en lægefaglig vurdering i forhold til den enkelte patient.

Mulighed for henvisning til Læsø Kur forudsætter, at der kan indgås en aftale med Læsø Kur.

Til orientering kan oplyses, at der årligt henvises 35-40 patienter i Region Sjælland til klimaterapi, det vurderes at ca. 2% af befolkningen har psoriasis, svarende til ca. 16.000 i Region Sjælland. Der er således tale om en lille gruppe af patienter.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af et eventuelt brug af Læsø Kur falder inden for de almindelige udsving i de årlige udgifter til klimarejser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til, om patienter, der er henvist til klimaterapi i Israel eller Kroatien – under særlige omstændigheder og efter konkret lægefaglig vurdering – i stedet kan henvises til behandling på Læsø Kur.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Det blev bemærket, at det – udover eksemplet i sagen med enlige med børn – også kan være bl.a. bevægelseshæmmede og ældre med sprogvanskeligheder, der kan tilbydes ophold. Udvalget besluttede, at de fremadrettte skal modtage en årlig oversigt over hvordan der henvises til tilbuddene, herunder hvordan de øvrige regioners henvisninger fordeler sig.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


7 (Åben) Arbejdsplan 2021

Sagsresumé

Der lægges op til drøftelse af udvalgets overordnede prioritering af emner i arbejdsplan for 2021 med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, fortsatte indsatser fra 2018, 2019 og 2020 samt initiativer i Budgetaftalen for 2021 med tillæg af 23. marts 2021.

Sagsfremstilling

Kommissoriet for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud blev godkendt af Regionsrådet den 23. april 2018. Fokusområderne er:

Sygehusenes opgaver

Sygehusplan og specialeplan

Værdibaseret styring

Kvalitetsudvikling

Patientrettigheder og -tilfredshed

Patientinddragelse

Forskning

Sundhedsinnovation.

Fokusområderne har indgået i udvalgets arbejde i 2018, 2019 og 2020 og vil også indgå i 2021. Udover kommissoriet udgør Regionsrådets strategi og budgetaftaler grundlaget for udvalgets arbejde.

I Budgetaftale 2021 med tillæg af 23. marts 2021 er det bl.a. initiativer i relation til kræftbehandling og høreapparatbehandling, som udvalget skal følge.

Der lægges op til en drøftelse af udvalgets overordnede prioritering af emner i arbejdsplan for 2021 med udgangspunkt i fokusområderne, indsatsen i 2020 og initiativer i Budgetaftalen for 2021 med tillæg af 23. marts 2021. Det bemærkes, at arbejdsplanen ikke er et udtryk for en komplet oversigt over de emner udvalget har behandlet eller kommer til at behandle. Der vil hertil givetvis komme yderligere emner, som kræver udvalgets involvering også i 2021.

På baggrund af udvalgets drøftelse sikrer administrationen, at der med udgangspunkt i den overordnede arbejdsplan og i løbende dialog med formandskabet udarbejdes specifikke dagsordner for udvalgets møder og aktiviteter i 2021.

Oplæg til den overordnede arbejdsplan 2021 er vedlagt sagen, ligesom udvalgets kommissorium er vedlagt sagen til baggrund.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplæg til den overordnede arbejdsplan 2021 drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Oplæg til den overordnede arbejsplan for 2021 blev drøftet. Forslagene vil indgå i formandskabets og administrationens løbende arbejde med at udarbejde specifikke dagsordner for udvalgets møder og aktiviteter. Det blev aftalt, at sprøgsmål om samarbejde mellem Region Sjælland og de 17 kommuner om bl.a. udskrivningsplaner overgives til Udvalget for Det nære sundhedsvæsen.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

1. Arbejdsplan 2021_til udvalgsmøde 1604 2021 (DokID: 9771718 - EMN-2020-37634)

2. Kommisorium_udvalget for SB (DokID: 9769373 - EMN-2020-37634)


8 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Kort orientering om COVID-19 situationens betydning for de somatiske sygehuse

Udvalget vil modtage en aktuel status på COVID-19 situationen, herunder beredskabets betydning for de somatiske sygehuse samt vaccination og test.

Forslag på kræftområdet fra den socialdemokratiske gruppe

Administrationen har den 7. marts 2021 modtaget vedlagte henvendelse fra den socialdemokratiske gruppe med forslag på kræftområdet.

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der blev orienteret om aktuelle sager, herunder sagen om de forsinkede mammografiscreeninger.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

1. kræftindsatsSforslag2021 (DokID: 9765779 - EMN-2020-37634)


9 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud afholdes tirsdag den 18. maj 2021 kl. 13.00 – 16.00

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud afholdes tirsdag den 18. maj 2021 kl. 13.00-16.00.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


10 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 16. april 2021

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Nicolai Nicoalisen (A)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener