Søg
 
Referat

DagReferat - Udvalget for sundhed for alle

05-05-2021 09:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bodil Sø

(V)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Per Nørhave

Formand

(O)

Lars Hoppe Sø

Næstformand

(B)

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Camilla Hove Lund

(V)

Evan Lynnerup

(V)

Kirsten Rask

(A)

Charlotte Petersson

(A)

Fraværende:

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bodil Sø

(V)

Per Nørhave

Formand

(O)

Camilla Aff Bredegaard

(A)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Status for handleplaner 2020 forankret i Udvalget for sundhed for alle 4

3 (Åben) Handleplaner for 2021 6

4 (Åben) Godkendelse af Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 9

5 (Åben) Forebyggelse af kronisk nyresvigt 12

6 (Åben) Arbejdsplan 2021 14

7 (Åben) Orientering om COVID-19 16

8 (Åben) Aktuelle sager 18

9 (Åben) Næste møde 19

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for sundhed for alle den 5. maj 2021 20

11 (Åben) Beslutning om Region Sjællands deltagelse i alliancen Alle Børn Cykler 21


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


2 (Åben) Status for handleplaner 2020 forankret i Udvalget for sundhed for alle

Sagsresumé

Til udvalgets orientering fremlægges endelig status på Handleplaner for 2020 forankret i Udvalget for sundhed for alle.

Sagsfremstilling

Handleplanerne for 2020 blev godkendt af Udvalget for sundhed for alle i januar 2020 og har sat rammen for udvalgets arbejde i 2020.

Handleplanerne tager afsæt i den løbende realisering af Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ samt i de budgetaftaleprojekter, som er forankret i Udvalget for sundhed for alle.

Handleplanerne er dynamiske, og er blevet fremlagt til samtlige udvalgsmøder gennem 2020 med henblik på at følge status på indsatserne.

Der er ligeledes udarbejdet handleplaner som er forankret – og behandles - i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Nedenfor ses en oversigt over handleplanerne for både Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udvalget for sundhed for alle

Vandkantsmodellen

Systematisk støtte til de særligt sårbare

Etablering af Nærklinikker

Lighed i Sundhed

Virtuelle konsultationer i eget hjem

Flere sunde leveår

E-Hospitalet – etablering af center for telemedicinsk behandling

Bedre behandling gennem træning og forebyggelse

Styrket samarbejde om den akutte patient

Telemedicinsk hjemmemonitorering

For alle handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle er status grøn, dvs. at de har fulgt tids- og aktivitetsplanerne.

I vedlagte bilag fremgår status på hver enkelt handleplan forankret i Udvalget for sundhed for alle. Handleplanerne afsluttes med denne sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplaner 2020 afsluttes og status tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning Udvalget handleplaner for 2020 er således afsluttet.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Status på handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle - Januar 2021 (DokID: 8186929 - EMN-2020-37891)


3 (Åben) Handleplaner for 2021

Sagsresumé

Handleplaner for 2021 forelægges til udvalgets behandling med henblik på godkendelse. Handleplaner for 2021 fokuserer på at styrke regionens samlede forebyggende indsatser med særlig vægt på indsatser, som fremmer lighed i sundhed.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle besluttede på mødet den 11. november 2020, at arbejdet med handleplaner videreføres i 2021, og at der fokuseres på at styrke de forpligtende samarbejder omkring folkesundhed og dermed bidrage til at gøre det lettere for borgerne at træffe sunde valg. Grundet COVID-19-beredskabet og aflysning af udvalgsmøder primo 2021 forelægges handleplanerne først nu til godkendelse.

Indsatserne i handleplanerne i 2020 bar præg af en række enkeltstående indsatser forankret i de seneste års budgetaftaler og i regionens store udviklingsprogrammer omkring sundhedsfremme og lighed i sundhed så som Broen til bedre sundhed, Tidlig opsporing af kræft, PROgrez og Helbredsprofilen.dk. I 2021 rettes fokus på at udbrede en række tilbud til flere borgere og flere kommuner.

Sideløbende har regionen i samarbejde med kommuner og almen praksis under COVID-19-beredskabet opnået ny indsigt i, hvordan vi hurtigt udvikler borgernære forebyggende indsatser, som efterspørges og let kan tilgås af borgerne. Fx er det lykkedes i tilknytning til vaccinations- og testindsatsen, at tilbyde mange borgere rådgivning om hjælp til rygestop.

Administrationen foreslår at inddrage disse erfaringer i det videre arbejde med via forpligtende samarbejder at sikre borgerne let adgang til sunde valg. Dette gælder også i forhold til hygiejne, idet det under beredskabet er lykkedes at reducere en række andre virusbårne sygdomme grundet nedlukning og styrket fokus på afstand og hygiejne. Derfor er der tilføjet en indsats om at fastholde de gode erfaringer med skærpet fokus på hygiejne.

Med strategien ”Sundhed tæt på dig” har Regionsrådet prioriteret og igangsat en række indsatser, som særligt sikrer bedre sundhedsfremme ikke mindst for sårbare borgere i regionen. I 2021 foreslås det at udvalget følger en række igangsatte indsatser med fokus på at sikre udbredelse af gode resultater til mange flere borgere. Disse indsatser er samlet i to handleplaner med fokus på henholdsvis træning og støtte til sårbare borgere og folkesundhedsindsatser:

Handleplan 1. Træning og støtte til sårbare borgere i Region Sjælland

-Opsporing og behandling af Hepatitis C-smittede. Indsatsen er vedtaget i budgetaftalen for 2021 og udspringer af, at ny behandling giver mulighed for helbredelse for denne sygdom, som typisk rammer social sårbare borgere.

-Træningstilbud som alternativ til operation videreføres i 2021 jf. budgetaftalen for 2020 med afsæt i programmet PROgrez.

-Brobyggerfunktionen Aktiv Patientstøtte videreføres i 2021 med henblik på at give endnu flere sårbare patienter støtte til håndterede af sygdomsforløbet.

Handleplan 2. Folkesundhedsindsatser

-Styrket indsats for tobaksforebyggelse fortsættes i 2021 i regi af partnerskabet Røgfri Fremtid med henblik på at sikre tilbud om rygestop for de patienter, som risikerer at få et sværere sygdomsforløb, hvis de fortsætter med at ryge. Og med henblik på at fremme tobaksforebyggelsesarbejdet på ungdomsuddannelser.

-Indsatserne for styrket, tidlig og sammenhængende alkoholbehandling spredes i 2021 fra Broen til Bedre Sundhed til alle interesserede kommuner i regionen.

-Styrket patientkommunikation via helbredsprofilen.dk udvikles i 2021 for diabetespatienter og indgår pt. i en nationaliseringsproces i regi af sundhed.dk.

-Analyse af vaccinationsdækning er gennemført og resultaterne anvendes i 2021 til at styrke udbredelse af influenzavaccination.

-Forebyggelse af sygdom gennem styrket hygiejne baseret på de gode erfaringer fra et år med skærpet opmærksom på god hygiejne.

Videre proces

Med afsæt i udvalgets drøftelse den 11. november 2020 og ovenstående forslag har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til handleplaner for 2021. Handleplanerne forelægges til godkendelse.

Som oplæg til udvalgets drøftelse af sagen vil direktør for Det nære sundhedsvæsen Trine Hedegaard Holgersen på mødet give et mundtligt oplæg om indsatserne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til handleplaner for 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Sagen blev drøftet. Udvalget ønsker, at administrationen undersøger om forebyggelsesperspektivet i forhold til mental sundhed, overvægt samt misbrug og samarbejde med erhvervsskoler kan indgå i indsatserne. Med de bemærkninger blev forslag til handleplaner for 2021 godkendt.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Handleplaner 2021 SFA (DokID: 9272621 - EMN-2020-37893)


4 (Åben) Godkendelse af Region Sjællands Frivilligpolitik 2021

Sagsresumé

”Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund region” har været i ekstern høring og er nu klar til at blive endelig godkendt af Regionsrådet. Administrationen har forberedt forslag til den endelige Frivilligpolitik på baggrund af de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Udvalget Sundhed for alle besluttede i mødet den 11. november 2020, at udkast til ny Frivilligpolitik kunne sendes i ekstern høring med frist for indsendelse af høringssvar 10. januar 2021.

Der er indkommet høringssvar fra 19 parter. I alle tilbagemeldingerne giver høringsparterne udtryk for positive holdninger til visionen og tankerne med fornyelsen af Region Sjællands frivilligpolitik. Desuden tilkendegiver kommuner, organisationer og foreninger i samtlige svar, at man sætter pris på åbenheden om samarbejde med regionen, og man indgår gerne i et kommende samarbejde om fælles at udvikle frivilligområdet.

Der er kan fremhæves tre emner, som går igen i høringssvarene. Nogle emner supplerer konstruktivt frivilligpolitikkens indhold og andre giver udtryk for betænkeligheder, som der fremadrettet skal tages højde for:

1.Samarbejdet med kommunerne kan med fordel styrkes især i relation til afsnittet om de samarbejdet med frivillige på tværs af sektorer. Der er blandt andet forslag til fælles netværksmøder med erfaringsudveksling med genblik på fælles udvikling af samarbejdet.

2.Der efterlyses tanker om en organisering af det tværsektorielle indsats, idet dette er en kompleks vision, som baserer sig på at den enkelte borger får tilknyttet en frivillig person.

I den forbindelse er samarbejdet med kommunernes frivilligorganisationer centralt.

3.Der en bekymring omkring datasikkerheden, hvor det tilkendegives, at ansvaret for de digitale løsninger skal ligge hos det sundhedsprofessionelle personale. De frivillige kan alene ”undervise”, ikke udføre.

Ad 1. Der er indarbejdet enkelte tilføjelser, hvor samarbejdet med medarbejdere fra kommunerne præciseres. De nævnte netværksmøder og initiativer med henblik på øget videndeling mellem region, kommuner og organisationer tænkes ind, som en del af implementeringen.

Ad 2. De konkrete initiativer vil i de kommende år skulle organiseres og udvikles i samarbejde med kommuner og organisationer.

Ad 3. Det er blevet præciseret i Frivilligpolitikken, at det er de sundhedspersonalet har ansvaret for sikker brug af nye teknologier, de frivillige kan vejlede og hjælpe borgere.

Alle høringssvar er i deres fulde tekst samlet i det vedlagte bilag. I rubrikken yderst til højre fremgår det, at høringssvaret er behandlet i arbejdsgruppe og netværksgruppe, og hvor de er indarbejdet i den vedlagte udgave af Frivilligpolitik 2021.

På side 3 er nævnt et politisk forord i Frivilligpolitikken. Dette tilføjes forud for Regionsrådets behandling og offentliggørelsen af politikken.

Videre proces

Udvalget for sundhed for alle behandler forslaget, hvorefter sagen afgøres af Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales. Kirsten Rask og Charlotte Petersson tager forbehold forud for Regionsrådets behandling.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Frivilligpolitik 2021 pr. 2-2-2021 incl. høringssvar (DokID: 9740933 - EMN-2020-35724)

2. HØRINGSSVAR FVP 13-1-2021 (DokID: 9663812 - EMN-2020-35724)


5 (Åben) Forebyggelse af kronisk nyresvigt

Sagsresumé

På baggrund af et ønske fra Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud har administrationen udarbejdet et notat om mulighederne for at forebygge kronisk nyresvigt med henblik på, at Udvalget for sundhed for alle drøfter sagen. På mødet vil Centerdirektør Lise Tarnow fra Steno Diabetes Center præsentere muligheder og udfordringer i forhold til forebyggelse af diabetisk nyresygdom.

Sagsfremstilling

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud behandlede den 4. februar 2021 ”Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025”. Planen er efterfølgende godkendt i Regionsrådet den 8. marts 2021.

I forbindelse med behandlingen af planen for dialyseområdet drøftede Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud væsentligheden af forebyggelse i relation til den fortsatte kapacitetsudbygning af dialyseområdet. Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud ønskede, at emnet tages op i Udvalget for Sundhed for alle.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat om forebyggelse af kronisk nyresvigt. Notatet beskriver overordnet mulighederne for at forebygge kronisk nyresvigt. Diabetes er den hyppigst kendte årsag til kronisk nyresvigt. Der er derfor særligt fokus på mulighederne for at forebygge diabetisk nyresvigt dvs. kronisk nyresvigt forårsaget af diabetes.

Den bedste måde at forebygge kronisk nyresvigt blandt patienter med diabetes type 1 eller 2 er at sikre, at patienternes diabetes er velreguleret. Desuden har behandling med såkaldt SGLT2-hæmmere (selektive natrium-glukose-kotransporter-2-hæmmere) vist sig meget lovende i forhold til at forebygge kronisk nyresvigt blandt patienter med diabetes type 1 eller 2. Endelig har blodtrykssænkende behandling en forebyggende effekt hos patienter med diabetes type 2.

I Region Sjælland er der stort fokus på ovennævnte forebyggende tiltag overfor patienter med diabetes. Desuden foregår der i regi af Steno Diabetes Center Sjælland et omfattende arbejde med at sikre velregulerede diabetesforløb ikke mindst for regionens sårbare patienter. Behandling med SGLT2-inhibitorer er relativ ny og er derfor under opstart.

De muligheder der er for at forebygge kronisk nyresvigt, og dermed reducere behovet for dialysebehandling, er der allerede fuldt fokus på i Region Sjælland. På kort sigt vurderer administrationen derfor ikke, at der er udsigt til at kunne reducere behovet for dialysebehandling.

På længere sigt er der et stor potentiale knyttet til en forebyggende indsats, som skal sikre, at færre borgere i Region Sjælland i fremtiden får diabetes.

På mødet vil Centerdirektør Lise Tarnow fra Steno Diabetes Center Sjælland præsentere muligheder og udfordringer i forhold til forebyggelse af diabetes og forebyggelse af diabetisk nyresygdom.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulighederne for at forebygge kronisk nyresvigt og reducere behovet for dialysebehandling.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Sagen blev drøftet. Udvalget er enige om, at de store perspektiver for forebyggelse af udvikling af diabetisk nyresygdom bør udnyttes, så færre borgere i fremtiden får behov for dialysebehandling. På baggrund af oplæg fra Steno Diabetes Center anmoder udvalget administrationen om, at konkretisere forebyggelsesindsatser i et længere perspektiv. Udvalget foreslår, at der afholdes et temamøde i Regionsrådet om perspektiverne for forebyggelse af diabetisk nyresygdom.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Forebyggelse af kronisk nyresvigt.docm (DokID: 9721808 - EMN-2020-13014)


6 (Åben) Arbejdsplan 2021

Sagsresumé

Udvalgets arbejdsplan for 2021 forelægges til godkendelse. Arbejdsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, i forlængelse af indsatsen i 2020, initiativer i Budgetaftalen for 2021 samt særskilt sag om Handleplan 2021.

Sagsfremstilling

Udvalgets arbejde er struktureret omkring arbejdsplanen, der er bygget op med udgangspunkt i udvalgets virkefelt og tidligere drøftelser i udvalget. Arbejdsplanen konkretiserer udvalgets fokusområder, som de fremgår at udvalgets kommissorium.

Udvalgsmøderne er struktureret, så der ved hvert møde forelægges en række aktuelle og planlagte sager. Derudover tilstræbes, at der på møderne er et uddybende emne eller tema ud fra udvalgets handleplaner i 2021.

Fokusområderne i kommissoriet er:

Strategi for lighed i sundhed i sundhed med udgangspunkt i ”Sundhed til alle”

Datadreven tilrettelæggelse af indsatsen, der sikrer rettet behandling til rette patient

Kronikerområdet

Styrket fokus på forebyggelsesinitiativer og samarbejde med kommunerne

Revidering af frivilligpolitik og inddragelse af civilsamfundet

Udviklingsprogrammer og tværfaglige projekter – udbredelse af de gode erfaringer

Udover kommissoriet udgør Regionsrådets strategi og budgetaftaler grundlaget for udvalgets arbejde. Kommissoriet er vedlagt.

I budgetaftale er det særligt initiativerne under temaet ”lighed og tryghed for alle borgere”, som vil være relevant for udvalget at følge.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager.

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til arbejdsplan for Udvalget for Sundhed for Alle i 2021. Forslaget fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til arbejdsplan godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Kommissorium for Udvalget for sundhed for alle (DokID: 9777391 - EMN-2020-38765)

2. Arbejdsplan 2021 SFA (DokID: 9762505 - EMN-2020-36032)


7 (Åben) Orientering om COVID-19

Sagsresumé

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen.

Sagsfremstilling

Udvalget vil modtage en aktuel status på COVID-19 situationen og dens betydning for det nære sundhedsvæsen, herunder situationens betydning for medarbejderne og patienter/borgere samt om der er aktuelle smitteudbrud. Der gives også en status på samarbejdet med kommuner og med almen praksis.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


8 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


9 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i udvalget finder sted den 8. september 2021.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Næste møde i udvalget finder sted den 8. september 2021.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


10 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for sundhed for alle den 5. maj 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


11 (Åben) Beslutning om Region Sjællands deltagelse i alliancen Alle Børn Cykler

Sagsresumé

Alle Børn Cykler er Cyklistforbundets årlige kampagne, hvor formålet er at få flere børn til at cykle til skole. I forbindelse med årets kampagne lancerer Cyklistforbundet en alliance, som skal bidrage til at give initiativet mere gennemslagskraft og på sigt forbedre folkesundheden. Region Sjælland er inviteret til at være en del af alliancen og til at være medafsender på initiativet, når alliancen lanceres i forbindelse med Alle Børn Cykler kampagnen i september. Det indstilles, at Region Sjælland deltager i alliancen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Cyklistforbundet har som led i deres årlige skolecyklingskampagne, Alle Børn Cykler, taget initiativ til at danne en ny tværsektoriel alliance, der skal sætte fornyet fokus på børnecykling.

Alliancen lanceres i forbindelse med åbningen af dette års Alle Børn Cykler kampagne, der kører den 6.-19. september 2021. Link til årets kampagne: https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/Talogstats.aspx

Region Sjælland er af Cyklistforbundet blevet inviteret til at blive en del af alliancen og til at være medafsender på initiativet ved lanceringen i forbindelse med Alle Børn Cykler kampagnen i september.

Alliancen Alle Børn Cykler

Cyklistforbundet har i en årrække kørt kampagnen Alle Børn Cykler for at få flere børn til at cykle og bruge cyklen som transportmiddel i dagligdagen. Det er forventningen, at alliancen kan bidrage til at gøre initiativet mere slagkraftigt og bidrage positivt til en bedre folkesundhed.

Formålet er, at bidrage til at vende en udvikling, hvor alt få børn bruger cyklen til transport. Udfordringen er, at alt for mange børn lader cyklen stå i skuret og sætter sig ind på bagsædet af forældrenes bil, og mange unge foretrækker selv at køre bilen, så snart de får kørekort. Alliancen samler politikere, organisationer, skoler og forældre med henblik på, at arbejde for, at flere børn bruger cyklen som transportmiddel.

Alliancen vil efter lancering være åben for alle kommuner, regioner, virksomheder, organisationer, skoler, der ønsker at bakke op om alliancens formål.

Administrationens vurdering

I Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ‘Sundhed tæt på dig’ bliver der lagt lvægt på, at styrke forpligtende fællesskaber og arbejde for at styrke forebyggelse og sundhedsfremme. Ligeledes har udvalgets handleplaner, der skal bidrage til at implementere strategien, et fokus på, at styrke de forpligtende samarbejder omkring folkesundhed og dermed bidrage til at gøre det lettere for borgerne at træffe sunde valg. Administrationen vurderer, at initiativet kan bidrage positivt til bedre folkesundhed og indstiller, at Region Sjælland deltager i alliancen Alle Børn Cykler.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland deltager i alliancen Alle Børn Cykler.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Per Nørhaven (O)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Charlotte Petersson deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener