Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for social og psykiatri

09-03-2021 13:00

Mødelokale 7-8-9

Medlemmer af udvalget:

Tina Boel

Formand

(F)

Anne Møller Ronex

(B)

Annemarie Knigge

(A)

Camilla Hove Lund

(V)

Jan Herskov

(O)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Per Hovmand

(C)

Jens Gredal

(A)

Anna Bondo Nielsen

Næstformand

(Ø)

Fraværende:

Camilla Hove Lund

(V)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Eftersyn af Psykiatrien 4

3 (Åben) Aktuelle sager 6

4 (Åben) Næste møde 7

5 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 9. marts 2021 8


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


2 (Åben) Eftersyn af Psykiatrien

Sagsresumé

Regionrådet har med Budgetaftalen for 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til det videre arbejde med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien og en revision af Visions- og udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023.

Udvalget for social og psykiatri har ønsket en indledende drøftelse vedrørende eftersynet af Psykiatrien forud for den videre politiske behandling af proces og rammer for eftersynet.

Sagsfremstilling

Regionrådet har med Budgetaftalen for 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til det videre arbejde med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien og en revision af Visions- og udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023.

Af budgetaftalen fremgår det, at eftersynet særligt skal have fokus på Psykiatriens organisering og ledelsesforhold, initiativer til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede.

Den nærmere proces og rammerne for eftersynet aftales mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget i forbindelse med Forretningsudvalgsmødet den 6. april 2021.

Udvalget for social og psykiatri har på mødet den 11. februar 2021 besluttet at have en indledende drøftelse af det kommende eftersyn, hvormed udvalgets input kan indgå i den videre politiske behandling.

Forslag til rammer for eftersynet af Psykiatrien

Eftersynet er politisk forankret i Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget.

Der lægges op til, at eftersynet gennemføres med ekstern konsulentbistand. Derudover etableres en administrativ projektorganisation.

Med afsæt i opdraget fra budgetaftalen foreslås eftersynet at rumme en række delanalyser, som afsluttes med anbefalinger til konkrete forbedringsområder, der kan indgå i det videre arbejde med udviklingen af Psykiatrien.

Det foreslås i forlængelse heraf, at følgende delanalyser indgår i eftersynet:

Indledende afsnit: Rammer og vilkår for Psykiatrien
I det indledende afsnit beskrives de formelle rammer og vilkår for behandlingspsykiatrien generelt og Psykiatrien i Region Sjælland specifikt. Status- og udfordringsbillede til 10-års planen for Psykiatrien, der forventes færdigt i april 2021, inddrages.

Delanalyse 1: Organisering
I denne analyse fokuseres på organiseringen af Psykiatrien Region Sjælland, herunder rammer og kapacitet samt ledelsesforhold.

Delanalyse 2: Personale og kompetencer
I denne analyse fokuseres på personale og kompetencer, herunder rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer, arbejdsmiljø og trivsel, ledelsesudvikling, brug af flere faggrupper, specialuddannelser og nye uddannelsesbehov bl.a. uddannelsestilbud til kortuddannede.

Delanalyse 3: Sammenhæng
I denne analyse fokuseres på sammenhæng i patientbehandlingen og samarbejdsformer, herunder samarbejde med øvrige parter bl.a. kommunerne inden for rammerne af Sundhedsaftalen og stepped care.

Delanalyse 4: Innovation
I denne analyse er der fokus på behandlingsinnovation og de fremtidige potentialer for Psykiatrien ud fra nationale og internationale erfaringer, herunder fokus på brug af virtuelle konsultationer og psykiatrisk onlineklinik.

Eftersynet planlægges gennemført i 2. kvartal 2021 mhp. politisk forelæggelse medio 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslag til rammer for eftersynet af Psykiatrien Region Sjælland mhp. at udvalgets input kan indgå i den videre politiske behandling.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til rammer for eftersynet af Psykiatrien mhp. at udvalgets input kan indgå i den videre politiske behandling.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


3 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Dispositionsforslag vedr. udvidelse af Psykiatrien i Slagelse

Udvalget orienteres om kommende sag vedr. dispositionsforslag for udvidelse af Psykiatrien i Slagelse, der behandles af Forretningsudvalget den 6. april og Regionsrådet den 12. april 2021

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Psykiatrien i Slagelse udvides. Regionrådet godkendte den 11. januar 2021 dispositionsforslag for udvidelse af Sikringen. Derudover skal der ske en udvidelse af Retspsykiatrien.

De to udvidelsesprojekter for Sikringen og Retspsykiatrien har parallelle tidsplaner og forudsættes begge udført som 1:1 udvidelser af de eksisterende afsnit. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at udbyde dem i et samlet totalentrepriseudbud. Et samlet totalentrepriseudbud vil have fordele i forhold til processen, hvor ressourceforbruget såvel eksternt som internt reduceres. Der er også et sikkerhedsmæssigt aspekt, der tilgodeses ved at holde projektorganisationen samlet og dermed med færrest muligt involverede.

Projektet forventes udbudt med et minimumskrav på DGNB guld og med en tilkøbsoption på DGNB platin.

Det samlede dispositionsforslag er i gang med at blive udarbejdet og vil foreligge til Forretningsudvalgsmødet den 6. april.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Administrationen orienterede om aktuelle sager, herunder kommende sag om dispositionsforslag vedr. udvidelse af Psykiatrien i Slagelse og vaccination af personale i Psykiatrien.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


4 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste ordinære møde i Udvalget for social og psykiatri er den 17. maj 2021. Derudover deltager udvalget på Forretningsudvalgets møde den 6. april 2021 i behandlingen af sag vedr. eftersyn af Psykiatrien.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste ordinære møde i Udvalget for Social og psykiatri er den 17. maj 2021. Derudover deltager udvalget på Forretningsudvalgets møde den 6. april 2021 i behandling af sag vedr. eftersyn af Psykiatrien.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


5 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 9. marts 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener