Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for social og psykiatri

17-05-2021 09:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Tina Boel

Formand

(F)

Anne Møller Ronex

(B)

Annemarie Knigge

(A)

Camilla Hove Lund

(V)

Jan Herskov

(O)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Per Hovmand

(C)

Jens Gredal

(A)

Anna Bondo Nielsen

Næstformand

(Ø)

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Oplæg fra Socialtilsyn Øst 4

3 (Åben) Opfølgning på Drifts- og udviklingsaftaler 2021 - Socialområdet og Psykiatrien 5

4 (Åben) LUP Psykiatri 2020 7

5 (Åben) De særlige pladser i Vordingborg 9

6 (Åben) Synscenter Refnæs – Ideoplæg for opførelse af 8 nye boliger 12

7 (Åben) Bo og Naboskab Sydlolland – Projektforslag for etablering af 7 nye boliger, etape 2 15

8 (Åben) Marjatta - byggeri af nye boliger på Vidarslund 18

9 (Åben) Marjatta - byggeri af nye boliger på Marjatta skolehjem 21

10 (Åben) Rammer for konference om fremtidens psykiatri 24

11 (Åben) Godkendelse af arbejdsplan for 2021 26

12 (Åben) Aktuelle sager 27

13 (Åben) Næste møde 30

14 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 17. maj 2021 31


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Bilag

.


2 (Åben) Oplæg fra Socialtilsyn Øst

Sagsresumé

Udvalget har ønsket en dialog med Socialtilsyn Øst om dets samarbejde med regionen og de private botilbud.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Østs opgave er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har en tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.

Socialtilsyn Øst er forankret i Holbæk Kommune, hvor de godkender og fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i Region Sjælland.

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med omkring 1600 sociale døgntilbud i Region Sjælland, herunder 1200 plejefamilier og 400 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder. Det drejer det sig både om kommunale, regionale og private tilbud.

På mødet deltager tilsynschef Trine Stokholm samt afdelingsleder for tilbud Inge Sewerin og præsenterer Socialtilsyn Østs arbejde med henblik på dialog med udvalget om blandt andet dets samarbejde med regionen og de private tilbud.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget havde en dialog med Socialtilsyn Øst. Udvalget bemærkede, at dialogen gerne følges op med et opfølgende besøg på et senere tidspunkt.

Fraværende

Bilag

.


3 (Åben) Opfølgning på Drifts- og udviklingsaftaler 2021 - Socialområdet og Psykiatrien

Sagsresumé

Der forelægges med denne sag opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet og Psykiatrien. Sagen forelægges parallelt med opfølgningen for de somatiske sygehuse og Præhospitalt Center. Sagerne indgår herefter i én samlet sag til Forretningsudvalget den 25. maj og Regionsrådet den 7. juni 2021.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges opfølgning på fremdrift i Socialområdets og Psykiatriens drifts- og udviklingsaftaler. Efter udvalgets behandling forelægges sagen for Forretningsudvalget og Regionsrådet samtidig med forelæggelse af Regionens samlede rammeoverholdelse.

Psykiatrien

Ved første opfølgning i 2021 er der fokus på nationale mål og udvalgte regionale mål. I forhold til de regionale mål er der lagt vægt på de mål og projekter, der udspringer af midlerne fra Finanslov 2020 samt på budgetoverholdelse.

Nedenfor er opfølgning ift. nationale mål oplistet:

Indføre Stepped Care metoden

En række af aktiviteterne har været indstillet pga. corona-situationen, men der er blevet arbejdet videre i det omfang det er muligt. Projektet er blevet præsenteret i de tre kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri (KSP) med henblik på tilbagemeldinger fra kommunerne om de ønsker at deltage i kommende pilotprojekter.

Overholdelse af behandlings- og udredningsretten

Opfølgning pr. februar viser, at Psykiatrien i al væsentlighed overholder udredningsretten. I forhold til drifts- og udviklingsaftalen skal 90 pct. af patienterne være udredt indenfor 30 dage. Ved opfølgning blev dette overholdt for 88 pct. af patienterne på voksenområdet, mens det for børne- og ungeområdet var for 98 pct. af patienterne. Den manglende opfyldelse på voksenområdet kan henføres til en uheldig kombination af sygefravær og vakancer i januar måned. Med udgangen af marts var overholdelsen atter op på 90 pct. igen.

Budgetoverholdelse 2021

Psykiatrien forventer at udvise budgetoverholdelse for 2021, under forudsætning af, at der kompenseres for udgifter relateret til COVID-19.

Arbejdet med de regionale målsætninger og projekter, der udspringer af midlerne fra Finanslov 2020 følger planerne.

I vedlagte bilag er en mere detaljeret opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale.

Socialområdet

Ved første opfølgning er en række af Socialområdets strategiområder, og dermed målopfyldelsen, påvirket af COVID-19 situationen. Dette betyder, at opfølgningen pr. marts 2021 foreligger i reduceret form. Nedenfor er en oversigttabel over de ni mål, der er fulgt op på, samt deres målopfyldelse.

Mål:

Indikator:

Målopfyldelse:

Opfølgning på antallet af specialpladser

Der skal ske en forsat stigning

Budgetoverholdelse

Afvigelsen på årets resultat ift. årsbudget +/- 3 pct.

Socialtilsynets bedømmelse af arbejdet med faglige tilgange og metoder

Minimum bedømmelse på 3

Utilsigtede hændelse på medicinområdet

Reduktion på 15 pct. ift, 2020

Sygefravær på socialområdet

Sygefravær på 6,75 pct.

Indsatsplan på Kofoedsminde

60 pct. af ledige stillinger besættes af faglig uddannede

Ti uuddannede medarbejder skal inden 2023 gennem merit-uddannelse

Sygefravær på 7,5 pct.

Vikarforbrug ned på 25 pct.

I forhold til målet om at reducere antallet af utilsigtede hændelse på medicinområdet skal det nævnes, at antallet af hændelser i første kvartal 2021 er på niveau med antallet af hændelser i sidste kvartal 2020. Såfremt antallet af hændelse pr. kvartal ikke reduceres yderligere, vil målet ikke kunne opfyldes. Der vil blive igangsat yderligere initiativer i forhold til at undersøge baggrunden for de opståede hændelser med henblik på at finde flere vej til reduktion af antallet af hændelser.

I det vedlagte bilag er baggrunden for den reducerede opfølgning samt detaljeret opfølgning på de relevante ni mål nærmere gennemgået.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalgte tog opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler 2021 for Socialområdet og Psykiatrien til efterretning.

Fraværende

Bilag

1. Bilag - Opfølgning Drifts- og udviklingsaftale 2021 Psykiatrien (DokID: 9790644 - EMN-2021-00389)

2. Bilag - Opfølgning Driffts- og udviklingsaftale 2021 Socialområdet (DokID: 9790638 - EMN-2021-00389)


4 (Åben) LUP Psykiatri 2020

Sagsresumé

Der orienteres om Region Sjællands resultat i den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed 2020 for Psykiatri, der blev offentliggjort den 17. marts 2021.

Sagsfremstilling

Resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed for Psykiatri (LUP Psykiatri) blev offentliggjort den 17. marts 2021. LUP Psykiatri består af syv forskellige undersøgelser for forskellige målgrupper i Psykiatrien:

Voksne indlagte patienter (4,10 - n=39)

Voksne ambulante patienter (4,26 - n=160)

Ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (4,07 - n=165)

Forældre til ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (4,16 - n=143)

Indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (2,87 - n=15)

Forældre til indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (3,31 - n=13)

Indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri (3,37 - n=38)

Tallet i parenteserne ovenfor angiver den overordnede tilfredshed med indlæggelsen/forløbet på en skala fra 1-5 (hvor 1 er ’Slet ikke’ og 5 er ’I meget høj grad’) samt antallet besvarelser (n).

For alle undersøgelserne, undtagen for de voksne indlagte patienter, gælder, at Psykiatrien Region Sjællands resultater ligger lidt under landsgennemsnittet. Forskellene er dog ikke signifikante.

Det skal bemærkes, at der i 2020 er færre besvarelser fra voksenpsykiatrien end normalt. Det skyldes, at 2 af de 3 voksenpsykiatriske afdelinger ikke har deltaget i undersøgelsen, da de har været tilmeldt pilottest af et nyt LUP-koncept.

I det vedlagte notat ”LUP Psykiatri 2020” er resultaterne for Psykiatriens undersøgelser i 2020 opsummeret. Rapporter for de enkelte undersøgelser er desuden tilgængelige på DEFACTUM’S hjemmeside.

Psykiatrien har fokus på at forbedre patienttilfredsheden og den patientoplevede kvalitet gennem 3 fælles/overordnede indsatsområder:

Fastholde en høj grad af inddragelse af patienter og pårørende.

Sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner.

Sikre bedre effekt af indlæggelse og behandling.

Blandt de større fælles indsatser i 2021 kan nævnes: Implementering af recoverystrategien, implementering af F-ACT-modellen i den ambulante psykiatri og udvikling af Stepped Care i samarbejde med udvalgte kommuner. Dette er beskrevet i notatet ”LUP Psykiatri 2020”.

Derudover har de afdelinger, som har deltaget i LUP i 2020, forholdt sig til deres egne resultater og peget på, hvad de gerne vil arbejde på at forbedre.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget blev orienteret om resultaterne af LUP Psykiatri 2021. Udvalget ser frem til at følge det nye LUP-koncept.

Fraværende

Bilag

1. Bilag - LUP Psykiatri 2020 - notat (DokID: 9787893 - EMN-2021-02189)


5 (Åben) De særlige pladser i Vordingborg

Sagsresumé

Udvalget orienteres om handlingsplan for udvikling af de særlige pladser i Vordingborg. Derudover lægges der op til en beslutning om, hvorvidt Psykiatrien skal gå i gang med en ommærkningsproces, hvormed de midlertidigt nedlukkede pladser kan benyttes til andre formål i psykiatrien. I forlængelse heraf forslås det, at der arbejdes videre med, at de midlertidigt lukkede pladser kan benyttes til udslusningspladser for hhv. almenpsykiatrien og de særlige pladser.

Sagsfremstilling

Afsnit S4 i Vordingborg er de særlige pladser i psykiatrien for borgere over 18 år med svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt misbrug. De særlige pladser er fordelt på to afsnit: Afsnit S4-44 har 7 pladser og afsnit S4-41 har 16 pladser med mulighed for skærmning. De 7 pladser på S4-44 har midlertidigt været nedlukket siden medio 2020.

Formålet med de særlige pladser er gennem behandlings- og recoveryforløb at stabilisere patientens helbred, herunder at behandle et eventuelt misbrug og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen. Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

Udvalget orienteres om handlingsplan for udvikling af de særlige pladser. Derudover lægges der op til en beslutning om, hvorvidt Psykiatrien skal gå videre med en ommærkningsproces af nogle af de særlige pladser, så de midlertidigt nedlukkede pladser kan benyttes til andre formål i psykiatrien.

Handlingsplan for udvikling af de særlige pladser
Som Regionsrådet er orienteret om, har Styrelsen for patientsikkerhed udstedt fem påbud til de særlige pladser på baggrund af tilsynsbesøg hhv. den 25. november 2020 og 5. januar 2021.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt De Særlige Pladser i Psykiatrien Syd at sikre:

1.At der foretages tilstrækkelige lægefaglige vurderinger, herunder sikre at der optages en tilstrækkelig sygehistorie og misbrugsanamnese, at der foretages tilstrækkelige medicingennemgange og at der udarbejdes fyldestgørende psykiatriske behandlingsplaner, fra datoen for endelig afgørelse.

2.At behandling med antipsykotiske og afhængighedsskabende lægemidler varetages forsvarligt, fra datoen for endelig afgørelse.

3.At der er gennemført tilstrækkelige, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for alle aktuelle og nytilkomne patienter, herunder at der udarbejdes og implementeres en instruks herfor, fra datoen for endelig afgørelse.

4.Tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af tilstrækkelig instruks herfor, fra datoen for endelig afgørelse.

5.Tilstrækkelige kompetencer, ansvars- og opgavefordeling på De Særlige Pladser i Psykiatrien, Afsnit S4 – Vordingborg, Psykiatrien, Region Sjælland, herunder udarbejde og implementere en instruks herfor og sikre tilstrækkelig oplæring og instruktion af medarbejdere, fra datoen for endelig afgørelse.

De to tilsynsbesøg ved Styrelsen for Patientsikkerhed betød, at afdelingsledelsen i Psykiatrien Syd øjeblikkeligt igangsatte en omfattende udviklingsproces. Psykiatrien Syd anerkendte, at Styrelsens tilsynsbesøg kortlagde en række udfordringer på de særlige pladser, og afdelingsledelsen tog derfor straks initiativ til at iværksætte tiltag til at forbedre patientsikkerheden og øge den faglige kvalitet af behandlingen.

Det første skridt i handlingsplanen var udpegningen af en ny afsnitsledelse for de særlige pladser. I samarbejde med den nye afsnitsledelse har afdelingsledelsen aftalt en udviklingsplan for afsnittet, som er ved at blive implementeret.

Afsnittet er blevet styrket lægefagligt, og planen indebærer desuden tiltag til at etablere og optimere sikre arbejdsgange, ansættelse af nye medarbejdere samt uddannelse af medarbejdere ift. gældende regler.

Det er en høj prioritet for afdelingsledelsen i Psykiatrien Syd at få etableret sikre arbejdsgange, og der er iværksat en række tiltag for at styrke tryghed og sikkerhed i medarbejdergruppen. Det drejer sig blandt andet om kompetenceudvikling af den samlede medarbejdergruppe med særligt fokus på behandling af borgere med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug, supervision af personalet, uddannelse af indsatsledere i deeskalering for at forebygge eskalering af konfliktfyldte situationer, forbedret introduktion af nye medarbejdere samt revision af gældende retningslinjer.

Der er planlagt et dialogmøde med Styrelsen for Patientsikkerhed den 4. maj 2021 og et efterfølgende tilsynsbesøg, hvor det er forventningen, at de særlige pladser ville kunne efterleve Styrelsens påbud.

Ommærkning af de særlige pladser
De særlige pladser har aktuelt otte ledige pladser ud af de 16 særlige pladser på S4-41. Dertil kommer de syv pladser på S4-44, der fortsat midlertidigt er nedlukkede frem til 31. juli 2021. Der er ingen borgere på venteliste til de særlige pladser, og anmodninger fra kommunerne om visitation af borgere til de særlige pladser har været faldende.

Den lave belægningsprocent har siden etableringen i 2018 været tilfælde i de øvrige regioner, hvorfor der med Finansloven for 2020 blev besluttet en model for bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien. Modellen indebærer, at hver region må ommærke 25 pct. af de særlige pladser til brug i almenpsykiatrien, hvilket svarer til fem pladser i Region Sjælland. De særlige pladser kan ommærkes hver 6. måned. Beslutningen skal træffes i dialog med kommunerne.

Der lægges i forlængelse heraf op til en beslutning om, hvorvidt Psykiatrien skal gå i gang med en ommærkningsproces, så de midlertidigt nedlukkede pladser på S4-44 vil kunne benyttes til andre formål i Psykiatrien.

Forslag om etablering af udslusningsafsnit
På grund af den fysiske indretning i Vordingborg, hvor det midlertidige lukkede afsnit S4-44 alene huser 7 pladser, vil det være vanskeligt driftsmæssigt at ommærke fem af pladserne til almenpsykiatriske senge og samtidig fastholde to af pladserne som særlige pladser. I stedet kunne en model være at ommærke fem af pladserne til udslusningspladser for almenpsykiatrien og anvende de sidste to pladser som udslusningspladser for de særlige pladser. Dette kan være med til at styrke overgange i patientbehandlingen, så patienterne vil opleve bedre udskrivningsforløb fra hhv. sengeafsnit og de særlige pladser.

De to særlige pladser vil som udslusningspladser skulle honorere kravene til de særlige pladser som et helhedstilbud med fokus på både behandling og rehabilitering. Forberedelsen af udslusning vil for den enkelte patient/beboer have et særligt fokus på den rehabiliterende indsats og vil kunne bidrage til at styrke samarbejde og dialog med kommunerne om det videre forløb for patienterne, så risikoen for tilbagefald reduceres mest muligt.

Da beslutningen skal træffes i dialog med kommunerne, har Psykiatrien igangsat en indledende høring af kommunernes fremtidige behov for særlige pladser. Såfremt udvalget beslutter at sætte en ommærkningsproces i gang og anvende pladserne til udslusningsafsnit, vil Psykiatrien udvikle koncept for det nye udslusningstilbud og tage kontakt til kommunerne med henblik på den videre dialog og samarbejde om ommærkning og etablering af udslusningsafsnit.

Den endelige plan for ommærkning og etablering af et nyt udslusningsafsnit vil blive forelagt Udvalget for social og psykiatri.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1.at orienteringen om handlingsplan for udvikling af de særlige pladser tages til efterretning.

2.at igangsættelse af ommærkningsproces godkendes

3.at det videre arbejde med planlægning af et udslusningsafsnit godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget tog orienteering om handlingsplan for Udvikling af de særlige pladser til efterretning. Udvalget godkendte igangsættelse af ommærkningsproces og det videre arbejde med planlægning af et udslusningsafsnit. Udvalget bemærkede, at opfølgning på sagen indarbejdes i udvalgets arbejdsplan.

Fraværende

Bilag

.


6 (Åben) Synscenter Refnæs – Ideoplæg for opførelse af 8 nye boliger

Sagsresumé

Synscenter Refsnæs modtager i stigende grad henvendelse fra kommuner, der efterspørger tilbud til unge synshandicappede med komplekse behov i aldersgruppen 18-35 år. Der fremlægges derfor ideoplæg for opførelse af 8 nye boliger efter Servicelovens § 108. Med denne sag søges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb 1,5 mio. kr. i 2021

Sagsfremstilling

På Socialområdet er mål for strategisk udvikling at være en foretrukken leverandør af højt specialiserede tilbud, der imødekommer kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov. Målet indgår både i Strategi for det regionale Socialområde 2021-2024 og i Budgetaftalen for 2021, hvor man ønsker at udvikle tilbud til borgere med behov for højt specialiserede indsatser. For at Synscenter Refsnæs kan være førende og stadigt levere det høje faglige niveau af tilbud til børn og unge med alvorlige synshandicap er det nødvendigt med de rigtige rammer for at kunne udvikle tilbuddet.

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse, beliggende i Kalundborg. Synscenter Refsnæs tilbyder døgninstitutionspladser til målgruppen af børn og unge, der er berettiget til optagelse i Synsregistret.

Synscenter Refsnæs har på nuværende tidspunkt et §108 voksenbotilbud med kapacitet på 6 beboere, placeret i Birkehuset. Der er fuld belægning af pladserne og derfor ingen mulighed for at udvide pladstallet for den voksne målgruppe med synsnedsættelsen som den primære funktionsnedsættelse. Målgruppen har andre funktionsnedsættelser og komplekse diagnoser, hvor synsnedsættelsen vurderes at være den primære og væsentligste funktionsnedsættelse.

På grund af kommunernes øgede efterspørgsel er der et behov for at øge kapaciteten af højt specialiserede §108 pladser med yderligere 8 nye §108 døgnpladser. De 8 nye pladser skal dække kommunernes øgede efterspørgsel – og det drejer sig dels om behov for nye visitationer eksternt fra, og dels visitationer internt fra Synscenter Refsnæs’ øvrige botilbud af unge som kommunerne ønsker at visitere til §108 tilbud, idet de fylder 18 år.

Beskrivelse af det fremtidige tilbud

Da Synscenter Refsnæs allerede har kendskab til målgruppens komplekse udfordringer, individuelle behov og personaledækning døgnet rundt, vil det fremtidige tilbud indeholde tilsvarende indsatser. Omdrejningspunktet i den specialiserede indsats er trivsel og udvikling af sociale og faglige kompetencer der giver bedst mulige betingelser for selvstændighed, aktiv deltagelse og inklusion i voksenlivet. Hverdagen vil blive tilrettelagt således, at den enkeltes behov vil være i fokus.

Målgruppen vil også have et stort behov for tekniske hjælpemidler i form af liftsystem. Desuden stilles der krav til særlig tilgængelighed og materialer, der er tilpasset målgruppen med synsnedsættelse. Et fokus vil også være rum til sociale fællesskaber og aktiviteter, hvor de sociale og faglige kompetencer får bedst mulige betingelser for udvikling.

Analyse af mulige placeringer

Det er et mål for Synscenter Refsnæs at bygningsmassen tilpasses prognoserne for skole og boenheder, dels ved at rømme og afhænde utidssvarende bygninger, dels ved at ombygge og genbruge egnede eksisterende bygninger, før der etableres nye bygninger.

For at afklare, om de nye pladser kan etableres ved ombygning af eksisterende rømmede bygninger, har Synscentret i samarbejde med administrationen gennemført et analysearbejde af specifikke eksisterende bygningers egnethed til ombygning til tidssvarende §108 boliger.

Rapporten er vedlagt som bilag og konkluderer at de eksisterende bygninger ikke er egnede. Der peges derfor på nybyggeri i umiddelbar tilknytning til de eksisterende botilbud.

Beskrivelse af det ønskede nybyggeri

Bygningen skal bestå af 8 lejligheder samt fælles aktivitetsområde og servicearealer og anslås at have et samlet areal på 750 m2.

Byggeriet skal opføres i en god kvalitet med solide materialer og indrettes, så der er tænkt på enkelhed og gode orienteringsmuligheder for både beboere og personale.

Bygningen kan opføres på arealet nord for Birkehuset i umiddelbar nærhed af Synscenter Refsnæs´ øvrige §108 tilbud. Der foreligger ikke lokalplan for området, byggeriet skal derfor for at opnå byggetilladelse overholde kommuneplanens betingelser. Dette vurderes muligt, da der er plads til nybyggeriet inden for den mulige bebyggelsesprocent, og der kun påtænkes at bygge i et plan.

Udbudsstrategi

Byggeriet projekteres af totalrådgiver valgt på rammeaftale og gennemføres i fagentrepriser efter indbudt licitation.

Hovedtidsplan

Ideoplægget fremlægges for godkendelse af Regionsrådet 7.juni 2021

Projektforslag udarbejdes juni-september 2021

Projektforslag fremlægges for godkendelse af Regionsrådet 27. september 2021

Udbudsprojekt udarbejdes oktober 2021 – februar 2022

Udbud/Licitation februar – marts 2022

Udførsel marts 2022 til marts 2023

Ibrugtagning medio 2023

Økonomi

Udgifter på Socialområdet bliver fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering, eller via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal eller indtægtsdækket virksomhed. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet.

Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. De afledte udgifter/omkostninger ved et byggeri indarbejdes i det sociale tilbuds budget.

Da projektet gennemføres indenfor Socialområdet, vil det ingen betydning have for regionens samlede anlægsloft i 2022/2023.

Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 20 mio. kr. til projektets realisering.

Håndværkerudgifter inkl. ufo

16.0 mio. kr.

Projektomkostninger

3.0 mio. kr.

Bygherreleverancer

1.0 mio. kr.

Budget i alt

20 mio. kr.

Omkostningerne forventes fordelt med 1,5 mio. kr. i 2021 (projektering), 15 mio. kr. i 2022 (projektering og udførsel) og 3,5 mio. kr. i 2023 (udførsel).

Med denne sag søges anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering.

Driftsøkonomi

Byggeriet vil muliggøre en udvidelse af pladstallet for §108 døgnpladserne med 8 pladser.

Med udgangspunkt i ideoplæggets budgetoverslag, vurderes det, at anlægsbevillingen vil have en takstmæssig påvirkning mellem 160-200 kr. pr. plads pr. døgn. Det forudsættes, at anlægsudgiften vil skulle afskrives over 30 år og inventar og udstyr i forbindelse med byggeriet over 5 år. Det vurderes at byggeriet primært vil forøge driftsudgifter til afskrivninger, derudover forventes afledte merudgifter af mindre karakter vedrørende ejendomsudgifter så som vand, rengøring mm., når byggeriet ibrugtages.

Det endelige skøn for driftsudgifter, herunder afskrivningsbidrag og takst vil blive fremlagt i forbindelse med projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

Idéoplægget for Kastanjehuset godkendes

Der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering

Der frigives rådighedsbeløb på 1,5 mio.kr. i 2021

Sagen godkendes af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen anbefales.

Fraværende

Bilag

1. Synscenter Refsnæs § 108 boliger - Notat 08.04.2021_ (DokID: 9787712 - EMN-2021-01333)


7 (Åben) Bo og Naboskab Sydlolland – Projektforslag for etablering af 7 nye boliger, etape 2

Sagsresumé

Der har vist sig et behov for at udvide med yderligere pladser hos Bo og Naboskab Sydlolland. Etape 2 er et nybyggeri, som bliver identisk med etape 1 nybyggeriet, som Regionsrådet godkendte den 6. januar 2020 for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland.

Sagsfremstilling

Både i Strategi for Socialområdet og i de seneste års budgetaftaler er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov og derigennem være en foretrukken leverandør af specialtilbud på Socialområdet.

Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder specialiseret behandling til voksne udviklingshæmmede kombineret med andre psykiatriske og sociale vanskeligheder.

Nybyggeriet etape 2 skal imødegå den stadige stigning i behovet for specielt tilrettelagte skærmede tilbud til borgere, der har behov for domæneafgrænsning, og som ikke kan få et relevant tilbud i den eksisterende bygningsmasse, der er bygget og beregnet til traditionelle botilbud.

De borgere, der er påtænkt som værende målgruppen for den nye 7 pladser, er alle §108 målgruppen med intensivt støttebehov eller i målgruppen for en individuelt beregnet takst (enkeltmandstilbud).

Projektforslag

Projektforslaget, som ses i vedlagte bilag, skitserer 710 m2 indrettet nybyggeri i en etage samt indkørsel og parkeringspladser.

Nybyggeriet indeholder:

5 lejligheder

2 særforanstaltning lejligheder

Fælles aktivitetsområde

Servicearealer

Indkørsel

Parkeringspladser

I etape 2 projektforslagsfasen er etape 1 projektforslaget anvendt og tilpasset den nye placering.

Proces

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

I samråd med rådgiver er der nu udarbejdet et projektforslag.

Udbudsstrategien er at udarbejde udbudsmateriale for en hovedentreprise, herved genbruges projektmaterialet fra etape 1 mest optimalt.

Hovedtidsplan

Projektforslag godkendes af Regionsrådet 7. juni 2021

Udbud af hovedentreprise juli 2021

Kontrahering med Totalentreprenør september 2021

Udførsel september 2021 til september 2022

Ibrugtagning oktober 2022

Miljø og bæredygtighed

Der er fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket en god lyd- og rumakustik bl.a. vil medvirke til.

Der foreslås projekteret med belysninger i fællesområder, der udføres med opsamlet energi fra solceller i akkumulator – pris 0,3 mio. kr.

Anvendelse af ”Svanemærkede” byggematerialer, hvor dette er muligt og giver mening – pris 0,8 mio. kr.

Opsamling af regnvand til genbrug i toiletter – pris 0,4 mio. kr.

Der er tale om mulige tilkøb afhængig af licitationsresultatet

Lokalplan

Den eksisterende lokalplan indeholder et byggefelt for det område, der ønskes bebygget.

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier, f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen. Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddets budget.

Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 18,0 mio. kr. til projektets realisering. Til sammenligning blev den identiske etape 1 gennemført for 15,0 mio. kr.

Vi sparer noget på rådgivning, da vi genbruger mest muligt materiale fra etape 1. Men høje licitationspriser fra etape 1, et relativt presset marked, prisstigninger på materialer og pristalsregulering medfører, at det samlede budget er estimeret 3,0 mio. kr. højere, hvilket medfører et samlet budget på 18,0 mio. kr. fordelt på:

Håndværkerudgifter:  14,6 mio. kr.

Uforudsete udgifter:      1,5 mio. kr.

Projektomkostninger:   1,0 mio. kr.

Bygherreleverancer:      0,9 mio. kr.

Samlet budget i alt: 18,0 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2021: 4.000.000 kr.

2022: 14.000.000 kr.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1.Udvendige døre og vinduer ændres til aluminium

2.Hoveddøre opgraderes med automatiske døråbnere

3.Døgnrytmelys

4.Anvendelse af ”Svanemærkede” eller miljømærkede materialer

5.Fællesbelysninger udføres med EL fra solceller + akkumulator.

6.Genbrug af regnvand i toiletter

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1.Spare på haveanlæg

2.Ændre stisystem og flisebelægninger

3.Ændre på p-pladser og belægning

4.Ændre kvalitet på belysninger

5.Ændre bygherreleverancer – kvalitet

Der søges nu om en bevilling på 18,0 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 18,0 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2021 og 2022.

Driftsøkonomi

Nybyggeriet vil muliggøre en udvidelse af driften og dermed pladstallet for §108 døgnpladserne. Det forventes at nye beboere enten vil blive visiteret til nuværende takstgruppe 3 med en takstpris i 2021 på 4.853 kr. pr. døgn eller hvor taksten forhandles individuelt.

Udgiften til afskrivning af bygningen forventes at have en størrelsesorden på 0,6 mio. kr. årligt i 30 år. Det betyder en skønnet takstmæssig påvirkning for §108 takstgruppe 3 fordelt på et forventet fremtidigt pladstal på i alt 21 pladser på 89,95 kr. pr. plads pr. døgn.

Byggeriet udløser således primært forøgede udgifter til afskrivninger, derudover forventes afledte merudgifter af mindre karakter vedrørende ejendomsudgifter så som vand, rengøring med mere når byggeriet ibrugtages.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.projektforslaget godkendes

2.der meddeles anlægsbevilling på 18,0 mio. kr. til sagens gennemførelse

3.der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2021

4.at de anførte til- og fravalgsønsker godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen anbefales.

Fraværende

Bilag

1. Forslagsbeskrivelse 23.04.2021 (DokID: 9789939 - EMN-2021-03745)

2. Etape 2, Tegninger, 21.04.2021 (DokID: 9789945 - EMN-2021-03745)

3. Redegørelse, tilvalgsønsker, 22.04.2021 (DokID: 9789946 - EMN-2021-03745)


8 (Åben) Marjatta - byggeri af nye boliger på Vidarslund

Sagsresumé

Marjatta ønsker at opføre 12 boliger efter Servicelovens § 108 til voksne beboere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De samlede anlægsudgifter for byggeriet er anslået til 32,5 mio. kr. ex. moms. Dertil kommer grundanskaffelse for 0,5 mio.kr. Marjatta har driftsoverenskomst med Region Sjælland. Med denne sag anmodes om en regional lånegaranti for omkostningerne til byggeriet, et regionalt gældsbrev for omkostninger ved køb af byggegrund samt anlægsbevilling til byggeriet.

Sagsfremstilling

Marjatta er kendetegnet ved at være et tilbud, hvor hovedparten af borgerne flytter fra skolehjemmet og ind i et af Marjattas voksencentre efter de er fyldt 23 år. Der er aktuelt ikke ledig kapacitet i voksencentrene, da beboerne stadig bliver ældre. Der er derfor et stigende behov for flere § 108 pladser i voksencentrene. For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet vedlagte byggeprogram for etablering af en ny bygning (Heimdal) med 12 boliger på Voksencenter Vidarslund i Vindbyholt syd for Faxe.

Nybygning af afdeling med 12 boliger § 108

Den eksisterende grund på Vidarslund rummer mulighed for opførelsen af byggeriet, som udføres som et selvstændigt nybyggeri i samme stil som de eksisterende bygninger. Byggeriet opføres med et bruttoetageareal på 1.160 m2. Opgaven gennemføres ved bistand af arkitektrådgiver og udbydes i storentreprise/fagentreprise i indbudt licitation med tildelingskriteriet laveste pris. Denne udbudsform er valgt, da der bygges et hus, som er næsten identisk med to allerede udførte byggerier på Marjatta, herunder Sagahus i samme voksencenter. Der skal derfor alene laves mindre justeringer af projektmaterialet og byggeprocessen er velkendt.

Projektet forventes ibrugtaget august 2022.

Myndighedsforhold

Lokalplan for området er under udarbejdelse og forventes at foreligge 1. september 2021.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier, f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.

Byggeriet gennemføres i overensstemmelse med regionens byggeregulativ. Byggeprojektet er baseret på et byggeprogram og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger udgør 32,5 mio. kr. excl. moms. Hertil kommer udgifter til erhvervelse af byggegrund for 0,5 mio.kr. excl. moms – i alt 33 mio. kr. excl. moms.

Rådighedsbeløbet vil fordele sig med 7 mio. kr. i 2021 og 26 mio. kr. i 2022.

Byggegrunden ejes af MarjattaHjemmenes Støttefond, og det er en forudsætning for gennemførelsen af projekterne, at grunden udstykkes og overdrages til Driftsfonden Marjatta.

Finansieringen opdeles i et lån i KommuneKredit, der skal finansiere byggeudgifterne incl. moms og et lån hos Region Sjælland, der skal finansiere grundkøbene.

Lånegaranti vedrørende lån til byggeudgifter

Marjatta ønsker at optage lån med en forventet løbetid på 30 år til finansiering af nybygning og anmoder om regional lånegaranti på 41 mio. kr. Lånegarantien dækker budgetterede byggeudgifter 32,5 mio. kr. plus tillæg af moms i alt 40,6 mio.kr, og derudover 0,4 mio.kr. til budgetusikkerhed. Lånegarantien dækker dog max. de afholdte byggeudgifter med tillæg af moms.

Meddelelse af lånegaranti er betinget af:

Den selvejende institution Driftsfonden Marjatta forpligter sig til umiddelbart efter en evt. ophævelse af driftsoverenskomst at indfri de lån, der er ydet med garanti fra Region Sjælland

Ejendommen, der er overdraget driftsfonden, må ikke anvendes til andre formål, pantsættes eller sælges/overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse. Dette sikres gennem tinglysning af en allonge til driftsoverenskomsten på ejendommen.

Hvis lånegarantien imødekommes, skal Regionen, i henhold til lånebekendtgørelsen, deponere et beløb svarende til garantisummen. Selve byggeriet finansieres ved likviditetstræk på Regionens kassebeholdning, der dækkes gennem den endelige låntagning, når byggeregnskabet foreligger. Ydelser på lånet betales af Region Sjælland, så længe driftsoverenskomsten er i kraft. Bygningen aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med 1,077 mio. kr. pr. år. Inventar og udstyr afskrives over 5 år med 0,2 mio. kr. pr. år. Disse afskrivninger indgår i grundlaget for takstbetalingerne fra kommunerne.

Gældsbrev vedrørende køb af byggegrund

Region Sjællands udlæg ved Driftsfondens køb af byggegrunden kan ikke umiddelbart indregnes i takstbetalingerne, da der ikke foretages regnskabsmæssige afskrivninger på grunde. Regionens udlæg sikres derfor ved, at Driftsfonden Marjatta udsteder et rente- og afdragsfrit gældsbrev til Region Sjælland for grundkøbet på op til 0,5 mio. kr. hvor gælden skal indfries ved ophør af driftsoverenskomsten.

Driftsøkonomi

Byggeriet indebærer en udvidelse af Vidarslunds botilbudspladser med 12 § 108-pladser, der forventes at kunne ibrugtages august 2022. Dette sker indenfor eksisterende takst for Vidarslund. Den eksisterende takst i 2021 for Vidarslund er på 1.874 kr. Udgiften til afskrivninger forventes at have en skønnet takstmæssig påvirkning for §108 fordelt på et forventet fremtidigt pladstal på i alt 34 pladser på 86,76 kr. pr. plads pr. døgn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland stiller en lånegaranti på op til 41 mio. kr. dog max. de afholdte byggeudgifter inkl. moms til rådighed for opførelsen af 12 botilbudspladser på Marjatta. (Heimdal)

2. Der meddeles anlægsbevilling på 33 mio.kr. excl. moms til byggeprojekt inkl. grunderhvervelse.

3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7 mio. kr. excl. moms i 2021 og der afsættes 26 mio. kr. i 2022.

4. Der oprettes gældsbrev overfor Marjattas Driftsfond med pålydende max. 0,5 mio. kr. som sikkerhed for omkostninger forbundet med erhvervelse af byggegrunden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen anbefales.

Fraværende

Bilag

1. 2021 -10 Programoplæg Marjatta - Bofællesskab ved Vidarslund, Vindbyhol... (DokID: 9792796 - EMN-2021-03924)


9 (Åben) Marjatta - byggeri af nye boliger på Marjatta skolehjem

Sagsresumé

Marjatta ønsker at opføre en ungdomsbolig til 12 unge beboere efter Servicelovens § 107 til beboere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De samlede anlægsudgifter for byggeriet er anslået til 20,5 mio. kr. excl. moms. Dertil kommer grundanskaffelse for 0,5 mio. kr. excl. moms. Marjatta har driftsoverenskomst med Region Sjælland. Med denne sag anmodes om en regional lånegaranti for omkostningerne til byggeriet, et regionalt gældsbrev for omkostninger ved køb af byggegrund samt anlægsbevilling til byggeriet.

Sagsfremstilling

Marjatta skolehjem optager beboere fra de er 6 år, og de bor som regel på skolehjemmet, til de er 23 år. På skolehjemmet bor 15 beboere i Marjattas ældste bygning. Bygningen blev opført i 1925, og til trods for løbende smårenoveringer fremstår bygningen slidt. Der er dårligt indeklima, og beboelsesarealet er fordelt over 3 etager med en indretning, der ikke er tidssvarende til unge beboere. Indretningen understøtter ikke det pædagogiske arbejde, og der kræves dermed flere ressourcer, end en mere hensigtsmæssigt indrettet bygning vil gøre. Marjatta ønsker derfor at opføre en ny ungdomsbolig, der imødekommer de unge udviklingshæmmedes behov i et lettilgængeligt og handicapvenligt miljø, der samtidigt understøtter det pædagogiske arbejde optimalt.

Med den nye bygning reduceres antallet af beboere fra 15 til 12. Dette sker for at skabe en gruppe, der erfaringsmæssigt er mere overskuelig for beboerne. Pladsnormeringen for Skolehjemmet reduceres således med 3 pladser til i alt 67 døgnpladser.

Projektet gennemføres med bistand af arkitektrådgiver. Det udbydes i storentrepriser/

fagentrepriser i indbudt licitation med tildelingskriteriet laveste pris og forventet ibrugtagning er august 2022.

Myndighedsforhold

Der skal søges dispensation til byggeriet i forhold til strandbeskyttelseslinje. Dispensationen forventes på baggrund af præcedens fra tidligere byggerier og den gældende lokalplan.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier, f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.

Byggeriet gennemføres i overensstemmelse med regionens byggeregulativ. Byggeprojektet er baseret på et byggeprogram og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger udgør 20,5 mio. kr. excl. moms. Hertil kommer udgift til erhvervelse af byggegrund for 0,5 mio. kr. excl. moms – i alt 21 mio. kr. excl. moms.

Rådighedsbeløbet vil fordele sig med 5 mio. kr. i 2021 og 16 mio. kr. i 2022.

Byggegrunden ejes af MarjattaHjemmenes Støttefond, og det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet at grunden udstykkes og overdrages til Driftsfonden Marjatta.

Finansieringen opdeles i et lån i KommuneKredit, der skal finansiere byggeudgifterne inkl. moms og et lån hos Region Sjælland, der skal finansiere grundkøbet.

Lånegaranti vedrørende lån til byggeudgifter

Marjatta ønsker at optage lån med en forventet løbetid på 30 år til finansiering af nybygning og anmoder om regional lånegaranti på 26 mio. kr. Lånegarantien dækker budgetterede byggeudgifter 20,5 mio. kr. plus tillæg af moms i alt 25,6 mio.kr, og derudover 0,4 mio. kr. til budgetusikkerhed. Lånegarantien dækker dog max. de afholdte byggeudgifter med tillæg af moms.

Meddelelse af lånegaranti er betinget af:

Den selvejende institution Driftsfonden Marjatta forpligter sig til umiddelbart efter en evt. ophævelse af driftsoverenskomst at indfri de lån, der er ydet med garanti fra Region Sjælland

Ejendommen, der er overdraget driftsfonden, må ikke anvendes til andre formål, pantsættes eller sælges/overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse. Dette sikres gennem tinglysning af en allonge til driftsoverenskomsten på ejendommen.

Hvis lånegarantien imødekommes, skal Regionen, i henhold til lånebekendtgørelsen, deponere et beløb svarende til garantisummen. Selve byggeriet finansieres ved likviditetstræk på Regionens kassebeholdning, der dækkes gennem den endelige låntagning, når byggeregnskabet foreligger. Ydelser på lånet betales af Region Sjælland, så længe driftsoverenskomsten er i kraft. Bygningen aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med 0,68 mio. kr. pr. år. Inventar og udstyr afskrives over 5 år med 0,16 mio. kr. pr. år. Disse afskrivninger indgår i grundlaget for takstbetalingerne fra kommunerne.

Gældsbrev vedrørende køb af byggegrund

Region Sjællands udlæg ved Driftsfondens køb af byggegrunden kan ikke umiddelbart indregnes i takstbetalingerne, da der ikke foretages regnskabsmæssige afskrivninger på grunde. Regionens udlæg sikres derfor ved, at Driftsfonden Marjatta udsteder et rente- og afdragsfrit gældsbrev til Region Sjælland for grundkøbet på op til 0,5 mio. kr. hvor gælden skal indfries ved ophør af driftsoverenskomsten.

Driftsøkonomi

Skolehjemmet får en ekstra årlig udgift til afskrivning på ungdomsboligen, der fratrukket hidtidig lejeafgift på 241.000 kr. betyder en udvidelse af udgifterne med 680.000 kr. Denne udgift indarbejdes i taksten.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1.Region Sjælland stiller en lånegaranti på op til 26 mio. kr. dog maximalt de afholdte byggeudgifter inkl. moms til rådighed for opførelsen af en ungdomsbolig med 12 botilbudspladser til Marjatta Skolehjem.

2.Der meddeles anlægsbevilling på 21 mio. kr. excl. moms til byggeprojekt inkl. grunderhvervelse.

3.Der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5 mio. kr. excl. moms i 2021 og der afsættes 16,0 mio. kr. i 2022.

4.Der oprettes gældsbrev overfor Driftsfonden Marjatta med pålydende på max. 0,5 mio. kr. som sikkerhed for omkostninger forbundet med erhvervelse af byggegrunden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen anbefales.

Fraværende

Bilag

1. 2021 11 Programoplæg Ungdomsboliger Marjatta Strandvejen 15 19.3.2021 (DokID: 9792795 - EMN-2021-03924)


10 (Åben) Rammer for konference om fremtidens psykiatri

Sagsresumé

Med budgetaftalen for 2021 har Regionsrådet besluttet, at der skal afholdes et psykiatripolitisk topmøde i 2021, som i forlængelse af de politiske drøftelser på fællesmøde mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget den 26. april 2021 fremadrettet vil blive omtalt som konference om fremtidens psykiatri. I forlængelse af de politiske drøftelse lægges der op til en drøftelse af rammerne for konferencen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2021 har Regionsrådet besluttet, at der skal afholdes et psykiatripolitisk topmøde i 2021, som i forlængelse af de politiske drøftelser på fællesmøde mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget den 26. april 2021 fremadrettet vil blive omtalt som konference om fremtidens psykiatri. Der lægges med denne sag op til en drøftelse af rammerne for konference om fremtidens psykiatri med henblik på, at administrationen kan gå videre med den konkrete planlægning af konferencen.

Formålet med konferencen

Konferencen skal ses i sammenhæng med den kommende 10 års plan for psykiatrien og det planlagte eftersyn af Psykiatrien og forud for revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023.

Konferencen skal bidrage med viden og inspiration som indspil til den videre politiske dialog om udfordringer og muligheder i udviklingen af fremtidens psykiatri.

Deltagere

Af budgetaftalen fremgår det, at politikere, sundhedsaktører, patientforeninger og borgere skal deltage.

På fællesmødet mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget den 26. april blev det ligeledes understreget, at konferencen skal have fokus på inddragelse af eksterne parter.

Indhold og form

I forbindelse med den politiske behandling af rammerne for eftersyn af Psykiatrien er det besluttet, at der skal gennemføres en politisk indholdsdiskussion af, hvordan fremtidens psykiatri ser ud, og hvordan vi skal udvikle Psykiatrien i Region Sjælland. Indholdsdiskussionen skal tage afsæt i nogle eksterne inspirationsoplæg, der også kan anvendes og præsenteres i forbindelse med konferencen.

Oplæggene skal bl.a. have fokus på menneskesyn i psykiatrien, de forskellige patientgrupper og deres behov, ulighed i sundhed, innovation mv.

Udover videns- og inspirationsoplæg lægges der op til en paneldebat om fremtidens psykiatri med involvering af mødedeltagere.

Tid og sted

På fællesmødet mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget blev det aftalt, at konferencen skal ligge primo september. I forlængelse heraf planlægges konferencen afholdt som et heldagsarrangement den 6. september 2021.

Der afsøges forskellige muligheder for placering af konferencen på et konferencested eller lignende, centralt beliggende i Region Sjælland.

Proces frem mod konferencen

Med afsæt i udvalgets tilkendegivelser i drøftelsen af rammerne for konferencen går administrationen i gang med den konkrete planlægning af konferencen.

Udvalget for social og psykiatri vil på mødet den 16. august 2021 have lejlighed til indlede den politiske indholdsdiskussion med afsæt i de eksterne inspirationsoplæg inden dialog med bruger- og pårørendeforeninger og Psykiatriens bruger- og pårørendepanel forud for konferencen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammer for konference om fremtidens psykiatri drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rammerne for konference om fremtidens psykiatri blev drøftet, og input vedr. forebyggelse og inddragelse tages med i det videre arbejde med planlægningen.

Fraværende

Bilag

.


11 (Åben) Godkendelse af arbejdsplan for 2021

Sagsresumé

Forslag til arbejdsplan for 2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalgets arbejde er struktureret omkring arbejdsplanen, der er tematisk bygget op med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, indsatsen i 2018-2020 og initiativer i Budgetaftalen for 2021.

På baggrund af udvalgets drøftelse af arbejdsplan på udvalgsmøde den 12. november 2020 har administrationen udarbejdet forslag til arbejdsplan med temaer for udvalgets møder og aktiviteter i resten af 2021.

Forslag til arbejdsplan for Udvalget for social og psykiatri vedlægges.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen af vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen på temaer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til arbejdsplan for 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Arbejdsplan for 2021 blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

1. Forslag til arbejdsplan for Udvalget for social og psykiatri i 2021.docm (DokID: 9800405 - EMN-2020-37643)


12 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Orientering om opfølgende initiativer på drab i Psykiatrien Syd

Der gives en mundtlig orientering om opfølgende initiativer på baggrund af det drab, der fandt sted i Psykiatrien Syd den 27. februar 2021.

Orientering om handlingsplan fra Justitsministeriet om forebyggelse af fangeflugter

I november 2019 blev en patient i Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Slagelse, hjulpet til undvigelse fra det lukkede afsnit af en udefra kommende hjælper. Patienten, der er et kendt bandemedlem, blev senere opsporet og anholdt i Spanien.

Episoden førte til en række initiativer både i Psykiatrien Region Sjælland og i et samarbejde mellem Region Sjælland og Justitsministeriet. Som opfølgning på episoden iværksatte Justitsministeriet bl.a. udarbejdelse af en handlingsplan med initiativer til forebyggelse af lignende episoder. Arbejdet har været koordineret af Rigspolitiet, og derudover har Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten, Danske Regioner og Psykiatrien Region Sjælland deltaget i arbejdet med planen.

I handlingsplanen beskrives bl.a. baggrund og rammer for varetagelsen af opgaver i forhold til fanger i Kriminalforsorgen, samt personer, der skal i varetægtssurrogat i psykiatrien. Som oplæg til løsning på de skitserede problemstillinger, peges der på følgende 10 initiativer:

1.Grundigere visitation, så det hurtigere kan afklares, om en person bør tilbydes behandling og undersøgelse i psykiatrien.

2.Oprettelse af særlige pladser i kriminalforsorgen til særligt undvigelsestruede personer og/eller personer, som har en negativ stærk styrende adfærd, hvor der kan foretages en psykiatrisk udredning forud for en eventuel varetægtsfængsling i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

3.Styrket fokus på sikkerhed ved ledsagede udgange, så kriminalforsorgen f.eks. kan tilbyde flere sundhedsydelser uden at skulle flytte personer ud af fængsler og arresthuse.

4.Øget udveksling af oplysninger mellem myndigheder, således at myndighederne har samme grundlag for sikkerhedsvurdering af frihedsberøvede personer.

5.Sikkerhedskontroller i psykiatrien.

6.Særlige regler for afsnit for surrogatanbragte i psykiatrien.

7.Øget anvendelse af brev- og besøgskontrol.

8.Ensartede regler for besøg til bandemedlemmer.

9.Øget brug af videoretsmøder.

10.Øget hjemmel til brug af sikringsmidler ud over håndjern overfor indsatte under transport.

Der linkes til handlingsplanen, der nu er oversendt til Folketingets Retsudvalg og Folketingets Sundhedsudvalg.

Orientering om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunernes og regionernes indsatser for ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med handicap

I finansloven for 2021 er afsat 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

250 af de i alt 750 mio. kr. afsat til at støtte oplevelsesindustrien målrettes ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap. 171,7 mio. kr. udmøntes til kommunerne, 70,2 mio. kr. udmøntes til private leverandører af tilbud til målgruppen, og 8,1 mio. kr. udmøntes til regionerne. Den relative fordeling af midler til hhv. kommuner, regioner og private tilbudsleverandører er opgjort ud fra antallet af pladser, de pågældende driver efter serviceloven. Regionerne imellem fordeles pengene efter antal af sociale pladser, som regionerne driver.

I Region Sjælland vil midlerne blive fordelt mellem tilbuddene ifølge deres andel af det samlede pladstal. Midlerne kan finansiere aktiviteterne for borgerne og deres familier og skal anvendes inden udgangen af 2021. De enkelte tilbud vil ved årets udgang skulle redegøre for, hvad midlerne er blevet brugt til. Tilbuddenes redegørelser vil indgå i en samlet opfølgning for hele stimuliindsatsen, der for regionernes vedkommende gennemføres af Danske Regioner.

Som retningslinje for udmøntning af midlerne henviser Social- og ældreministeriet til idekatalog for udmøntning, der er udarbejdet af KL:

Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.

Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.

Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter el. lign.

Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller el. lign.

Der linkes til uddybende beskrivelse af udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunernes og regionernes indsatser for ældre og udsatte borgere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der blev orienteret om aktuelle sager, herunder orienteering om opfølgende initiative på drab i Psykiatrien Syd, orientering om handlingsplan fra Justitsministeriet om forebyggelse af fangeflugter og orientering om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunernes og regionernes indsatser for ældre og udsatte borgere.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


13 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

I forlængelse af beslutning på fællesmøde den 26. april 2021 forventes afholdt et fællesmøde mellem Udvalget for Social og psykiatri og Forretningsudvalget den 21. juni 2021, hvor den eksterne konsulent, der skal bidrage til eftersyn af Psykiatrien, præsenterer oplæg til, hvordan den eksterne analyse kan tilrettelægges.

Derudover afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde den 16. august 2021 kl. 10.00-13.00, hvor udvalget efterfølgende vil mødes med foreninger på psykiatriområdet og Psykiatriens Bruger- og pårørendepanel kl. 13.00-15.00.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der forventes afholdt fællesmøde med Forretningsudvalget den 21. juni 2021. Næste udvalgsmøde er den 16. august 2021.

Fraværende

Camilla Hove Lund (V)

Bilag

.


14 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 17. maj 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

De tilstedeværende udvalgsmedlemmer godkendte deres deltagelse.

Fraværende

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener