Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for social og psykiatri

07-01-2021 09:00

Video

Medlemmer af udvalget:

Tina Boel

Formand

(F)

Anne Møller Ronex

(B)

Annemarie Knigge

(A)

Camilla Hove Lund

(V)

Jan Herskov

(O)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Per Hovmand

(C)

Jens Gredal

(A)

Anna Bondo Nielsen

Næstformand

(Ø)

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Orientering om COVID-19 situationens betydning for Psykiatrien og Socialområdet 4

3 (Åben) Aktuelle sager 5

4 (Åben) Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde 6

5 (Åben) Næste møde 9

6 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 7. januar 2021 10


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Bilag

.


2 (Åben) Orientering om COVID-19 situationens betydning for Psykiatrien og Socialområdet

Sagsresumé

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationens betydning for Psykiatrien og Socialområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget vil modtage en aktuel status på COVID-19 situationen og dens betydning for Psykiatrien og Socialområdet, herunder situationens betydning for medarbejdere og patienter/borgere samt om der er aktuelle smitteudbrud.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orientering om COVID-19 situationens betydning for Psykiatrien og Socialområdet blev taget til efterretning.

Fraværende

Bilag

.


3 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Etablering af psykiatrisk onlineklinik

Der orienteres om status på etablering af psykiatrisk onlineklinik, som opfølgning på Forretningsudvalgets beslutning den 23. november 2020.

De særlige pladser

I forlængelse af skriftlig orientering til udvalget den 18. december 2020 orienteres udvalget om status på de særlige pladser i Vordingborg.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget blev orienteret om aktuelle sager, herunder status på etablering af psykiatrisk onlineklinik, status ift. de særlige pladser i Vordingborg samt drab på medarbejder på privat bosted i Fårevejle. Udvalgsdrøftelse vedr. private bosteder og input til den nationale evaluering af det specialiserede socialområde dagsordenssættes på et kommende møde.

Fraværende

Bilag

.


4 (Åben) Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde

Sagsresumé

Regionsrådet godkendte den 8. juni 2020 ideoplægget til en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde. Med denne sag lægges projektforslaget op til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er et landsdækkende sikret tilbud for voksne domfældte udviklingshæmmede med akut modtagepligt. Den 3. september 2019 godkendte Udvalget for social og psykiatri en indsatsplan for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde. Målet med planen er at sikre et højere uddannelsesniveau blandt personale på Kofoedsminde og nedbringe forbruget af fleksible medarbejdere og eksterne vikarer.

For at lykkedes med indsatsplanen og ny afdelingsstruktur er det nødvendigt med ombygning og videreudvikling af Kofoedsmindes faciliteter. En kombination af både de personalemæssige og bygningsmæssige indsatser vil forbedre rammerne omkring de nuværende beboere på de sikrede afdelinger, hvor belægningen er øget med 50% i årene 2016-2019.

Til det formål er der i indsatsplanen forudsat en tilpasning af eksisterende bygningsmasse og en ny bygning som en løsning til forskellige behov på Kofoedsminde.

Regionsrådet har tidligere den 8. juni 2020 godkendt ideoplægget til en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde og forelægges nu projektforslaget til godkendelse.

Projektforslag

Projektforslaget, som ses i vedlagte bilag 1, skitserer gennemgribende ombygning af Kofoedsmindes bygninger Højbo og Syltholm-Skovbo, der huser de sikrede afdelinger af ældre dato.

Projektforslaget skitserer også 350 m2 indrettet nybyggeri i en etage.

Nybyggeriet indeholder 7 værelser, fælles aktivitetsområde og servicearealer til midlertidig genhusning. Nybyggeriet anvendes efterfølgende til andre vigtige faciliteter på Kofoedsminde eksempelvis værksteds- og sundhedsfaciliteter.

I projektforslagsfasen er der arbejdet videre med de tidligere skitserede ombygninger samt det tidligere skitserede nybyggeri. Det har vist sig, at der skal ombygges i flere trin og genhuses op til syv beboere, hvilket er mere omfattende end forudsat i ideoplægget.

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

Hovedtidsplan

Ideoplægget blev godkendt af Regionsrådet 8. juni 2020

Valg af Totalrådgiver fra rammeaftale fandt sted juli 2020

Projektforslag godkendes af Regionsrådet 1. februar 2021

Projektering udarbejdes af Totalrådgiver frem til ultimo marts 2021

Udbud af entrepriser april 2021

Kontrahering med entreprenører maj 2021

Udførsel juni 2021 til september 2022

Ibrugtagning oktober 2022

Miljø og bæredygtighed

Efter regionens retningslinjer foretages energi- og miljøscreening af alle anlægsopgaver, der er mindre end 100 mio. kr., mens alle anlægsopgaver, der er større end 100 mio. kr., DGNB-certificeres. Da anlægsopgaven er mindre end 100 mio. kr., er der gennemført energi- og miljøscreening.

Byggeriet overholder de gældende energikrav i Bygningsreglementet (BR18). Derudover implementeres relevante miljø- og energitiltag i udførelsesfasen, herunder:

Teglsten genbruges i videst muligt omfang til lukning af dørhuller og lignende.

Genbrug af ADK (Automatisk Dør kontrol) og Ascom overfaldssystem, hvor det er muligt.

Multibygningen beklædes med bæredygtigt træ, som er FSC-godkendt.

Der er fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket en god lyd- og rumakustik vil medvirke til.

Lokalplan

Både ombygninger og nybyggeriet kan gennemføres indenfor den gældende lokalplan.

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering.

I ideoplægget var forventningen et samlet budget på 21,0 mio. kr.

Da det har vist sig, at der skal kunne genhuses syv beboere i stedet for fem beboere er nybyggeriet blevet udvidet med 50 m2. Endvidere skal ombygningerne ske i flere trin end antaget og diverse installationer i jord skal omlægges. Dette er medvirkende til, at det samlede budget er steget med 2,1 mio. kr. til et samlet budget på 23,1 mio. kr.

Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 23,1 mio. kr. til projektets realisering.

Håndværkerudgifter:  15,2 mio. kr.

Uforudsete udgifter:     2,2 mio. kr.

Projektomkostninger:  3,4 mio. kr.

Bygherreleverancer:     2,3 mio. kr.

Samlet budget i alt 23,1 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2020: 800.000 kr.

2021: 11.200.000 kr.

2022: 11.100.000 kr.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1.Mere robuste møbler og inventar

2.Badeværelse sanitet, som er mere gedigent

3.Lyd-/akustikfelter

4.Belysningsarmaturer

5.Ekstra sikring

6.Bebygget areal, flere m2

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1.Spare på haveanlæg

2.Kvalitet på inventar ændres

3.Ændre kvalitet på VVS armaturer

4.Materialevalg på klimaskærm

5.Overflader og belægninger, minimumsniveau

6.Kvalitet på sikring, minimumsniveau

7.Sikringsrammer på vinduer, anden løsning

Ved ideoplæggets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 0,8 mio. kr. Der søges nu om tillægsbevilling på 22,3 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 23,1 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020, 2021 og 2022.

Driftsøkonomi

Skøn for driftsudgifter, herunder afskrivningsbidrag, og takst vil fremgå af endelig ansøgning om anlægsbevillingen.

Anlægsudgiften til ombygning vil skulle afskrives over 15 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,9 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,9 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Anlægsudgiften til ny multibygning vil skulle afskrives over 30 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.projektforslaget godkendes

2.der afsættes rådighedsbeløb på 22,3 mio. kr. fordelt over årene med 11,2 mio. kr. i 2021 og 11,1 mio. kr. i 2022

3.der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 22,3 mio. kr. til sagens gennemførelse og frigives rådighedsbeløb i 2021 på 11,2 mio. kr.

4.at de anførte til- og fravalgsønsker godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen anbefales.

Fraværende

Bilag

1. Projektforslag (DokID: 9616216 - EMN-2020-36965)


5 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i Udvalget for social og psykiatri afholdes den 11. februar 2021.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i Udvalget for Social og psykiatri afholdes den 11. februar 2021.

Fraværende

Bilag

.


6 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 7. januar 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener