Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for det nære sundhedsvæsen

10-05-2021 13:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Trine Birk Andersen

Formand

(A)

Christian Wendell-Neergaard

Næstformand

(C)

Anders Koefoed

(V)

Anne Møller Ronex

(B)

Jan Herskov

(O)

Jens Gredal

(A)

Jens Ravn

(V)

Julie Jacobsen

(O)

Kirsten Rask

(A)

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Status på handleplaner 2020 forankret i Udvalget for Det nære sundhedsvæsen 4

3 (Åben) Handleplaner for 2021 6

4 (Åben) Beslutning om praksisplan for fysioterapi 2021-2024 9

5 (Åben) Kapacitet i almen praksis 12

6 (Åben) Beslutning om placering af nærklinik i Odsherred Kommune 14

7 (Åben) Orientering om ny Praksisplan for almen praksis 2021-2024 16

8 (Åben) Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale marts 2021 19

9 (Åben) Arbejdsplan 2021 21

10 (Åben) Aktuelle sager 23

11 (Åben) Næste møde 25

12 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 10. maj 2021 26

13 (Åben) Orientering om børneattester 27

14 (Lukket) Drift og lægevagt 29


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsorden godkendt. Punkt 14 behandles efter punktet godkendelse af dagsorden.

Fraværende

Julie Jacobsen (O)

Bilag

.


2 (Åben) Status på handleplaner 2020 forankret i Udvalget for Det nære sundhedsvæsen

Sagsresumé

Til udvalgets orientering fremlægges endelig status på Handleplaner for 2020 forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Handleplanerne for 2020 blev godkendt af Udvalget for det nære sundhedsvæsen i januar 2020 og har sat rammen for udvalgets arbejde i 2020.

Handleplanerne tager afsæt i den løbende realisering af Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ samt i de budgetaftaleprojekter, som er forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Handleplanerne er dynamiske, og er blevet fremlagt til samtlige udvalgsmøder gennem 2020 med henblik på at følge status på indsatserne.

Der er ligeledes udarbejdet handleplaner som er forankret – og behandles - i Udvalget for sundhed for alle. Nedenfor ses en oversigt over handleplanerne for både Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udvalget for sundhed for alle

Vandkantsmodellen

Systematisk støtte til de særligt sårbare

Etablering af Nærklinikker

Lighed i sundhed

Virtuelle konsultationer i eget hjem

Flere sunde leveår

eHospitalet – etablering af center for telemedicinsk behandling

Bedre behandling gennem træning og forebyggelse

Styrket samarbejde om den akutte patient

Telemedicinsk hjemmemonitorering

Status på handleplanerne for Udvalget for det nære sundhedsvæsen er, at 4 af de 6 handleplaner er i grøn og dermed følger tids- og aktivitetsplaner.

Handleplanerne ”Vandkantsmodellen” og ”Styrket samarbejde om den akutte patient” i gul, idet enkelte aktiviteter har ændret fokus ift. det oprindeligt planlagte pga. COVID-indsatsen.

I vedlagte bilag fremgår status på hver enkelt handleplan forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Handleplanerne afsluttes med denne sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplaner 2020 afsluttes og status tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Således er udvalgets handleplaner for 2020 afsluttet.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

1. Status på handleplaner Januar 2021 DNS (DokID: 8183383 - EMN-2020-37891)


3 (Åben) Handleplaner for 2021

Sagsresumé

Handleplaner for 2021 forelægges til udvalgets behandling med henblik på godkendelse. Handleplanerne for 2021 fokuserer med udgangspunkt i Budgetaftale 2021 på indsatser med styrkede behandlingstilbud i borgernes eget hjem og på sikring af almen lægehjælp med fokus på tilgængelighed og valgfrihed i almen praksis.

Sagsfremstilling

Udvalget for det nære sundhedsvæsen besluttede på mødet den 12. november 2020, at arbejdet med handleplaner videreføres i 2021, og at der fokuseres på udbygning af E-hospitalet og almen lægedækning i regionen. Grundet Covid-19-beredskabet og aflysning af udvalgsmøder primo 2021 forelægges handleplanerne først nu til godkendelse.

Handleplanerne tager afsæt i strategien ”Sundhed tæt på dig”, hvor 1. princip er at ”Det, der kan leveres nært, skal leveres nært”. Erfaringer fra bl.a. Pre-Care projektet har vist at borgere oplever stor tilfredshed og kvalitet i behandlingstilbud leveret i eller tæt på borgerens eget hjem. Der foreslås to handleplaner, som fokuserer på flere behandlingstilbud til borgeren i eget hjem, og på at sikre tilgængelighed og valgfrihed for borgeren i almen praksis, som er et veletableret behandlingstilbud tæt på borgeren.

Handleplan 1. Flere behandlingstilbud til borgere i eget hjem

Handleplanen tager afsæt i målene i Budgetaftalen 2021 om at:

Reducere antallet af indlæggelser og ambulante besøg for kroniske og multisyge patienter med 10 %

Reducere antallet af genindlæggelser med 5 %

Øge andelen af virtuelle ambulante konsultationer til 20 %.

Målene lægger samlet set op til at fokusere på indsatser, som sikrer behandling af regionens borgerne tættere på eller i eget hjem.

Dermed fokuseres i forslaget til handleplaner på to typer indsatser. Den første type leverer et behandlingstilbud til borgere i eget hjem eller nærmiljø, som forebygger indlæggelser (Fase 1). Den anden type indsatser giver mulighed for, at patienter kan modtage dele deres sygehusbehandling i eget hjem eller nærmiljø (Fase 2). I begge faser hentes inspiration til PreCare-modellen dermed den tilstandsbaserede tilgang, som sikrer, at behandlingstilbuddene løbende tilpasses patientens behov i forskellige faser af et forløb.

Indsatserne forudsætter relevante godkendelser hos nationale sundhedsmyndigheder.

Fase 1. Styrkede behandlingstilbud forebygger indlæggelse

Mange borgere, som oplever forværring i deres tilstand, vil fremover blive behandlet uden indlæggelse. Nogle borgere vil opleve, at paramedicinere behandler dem i deres eget hjem - i stedet for at køre dem på sygehuset. Det sker i tæt samarbejde med sygehusenes akutafdelinger og E-hospitalets læger og sygeplejersker. Andre borgere vil opleve at blive indlagt i eget hjem eller på en kommunal akutplads. I disse tilfælde kan der være et samarbejde med kommunernes akutfunktioner om varetagelse af plejeopgaver, mens E-hospitalet varetager det lægefaglige behandlingsansvar. Der er gode erfaringer med denne samarbejdsform fra beredskabet, hvor der er gennemført en pilotafprøvning i samarbejde med enkelte kommuner.

Fase 2. Behandling i eget hjem eller nærmiljø efter indlæggelse

I fase 2 vil udvalgte patienter indlagt på en sygehusafdeling blive udskrevet til eget hjem eller til kommunal akutplads. Sygehusbehandlingen vil fortsætte i et samarbejde mellem den udskrivende afdeling og E-hospitalet, og plejebehov kan eventuelt blive varetaget af kommunen. Denne model kendes fra PreCare-projektet og har været afprøvet i samarbejde med alle 17 kommuner under beredskabet i form af en midlertidig samarbejdsaftale om såkaldte ”assistanceudskrivelser”. I denne fase planlægges endvidere med et omfattende fælles kvalitets- og kompetenceudviklingsarbejde, som skal løfte kompetencerne i begge sektorer. Det forventes, at fase 2 startes medio 2021 i et samarbejde mellem Det Nære Sundhedsvæsen og en kommende daghospitalsfunktion på Medicinsk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus.

Handleplan 2. Sikre borgerne tilgængelighed og valgfrihed til almen praksis

Adgang til almen praktiserende læge har stor betydning for borgerne. Tidligere prognoser viste, at 108.000 borgere kunne stå uden adgang til praktiserende læge i 2022. Det er nu lykkedes at vende udviklingen, bl.a. med initiativer fra vandkantsmodellen, som f.eks. nærklinikker.

I de kommende år går mange almen praktiserende læger på pension. Der er derfor fortsat behov for at arbejde med lægedækning. I 2021 fokuseres der i handleplanen på at yngre læger kan nedsætte sig uden at skulle foretage store investeringer, f.eks. via licensaftaler. Målet er at sikre borgerne i vandkantskommunerne valgfrihed, når de skal vælge læge.

Videre proces

Med afsæt i udvalgets drøftelse den 12. november 2020 og ovenstående tilgang har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til handleplaner for 2021. Handleplanerne forelægges til godkendelse. Udvalget vil modtage en status på handleplanerne på udvalgsmødet i september 2021.

Som oplæg til udvalgets drøftelse af sagen vil direktør for Det nære sundhedsvæsen Trine Hedegaard Holgersen og Funktionschef Tina Haar på mødet give et mundtligt oplæg om indsatser og afhængigheder.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til handleplaner for 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forslag til handleplaner for 2021 blev godkendt. Derudover opfordrer udvalget til, at der snarest muligt afholdes et temamøde i udvalget om indsatser i handleplaner for 2021, herunder en drøftelse af de rette kompetencer i indsatserne. Dette med henblik på indspil til budget 2022.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

1. Handleplaner 2021 DNS (DokID: 9714522 - EMN-2020-37892)


4 (Åben) Beslutning om praksisplan for fysioterapi 2021-2024

Sagsresumé

Udkast til Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 har været sendt i høring hos relevante parter. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet et endeligt udkast til praksisplanen, som Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har godkendt på sit møde den 28. oktober 2020. Det indstilles at det endelige udkast til Praksisplanen for Fysioterapi godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge overenskomsterne for fysioterapi har Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner ansvaret for at planlægge og tilrettelægge kapaciteten af fysioterapi i praksissektoren. Det følger således af overenskomsten på området, at det er regionsrådet og kommunalbestyrelserne, som skal godkende den endelige fælles praksisplan.

Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen omfatter både vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi (der er et kommunalt myndighedsområde) samt almen fysioterapi og almen ridefysioterapi (der er et regionalt myndighedsområde). Praksisplanen skal danne grundlag for beslutninger om overenskomstmæssige forhold og sikre den rette kapacitet i hele regionen. Der udarbejdes en praksisplan én gang i hver valgperiode.

Praksisplanen for fysioterapi 2021-2024 har været sendt til godkendelse hos de 17 kommunalbestyrelser, med en svarfrist den 31. marts 2021. Planen fremlægges nu til regional godkendelse.

Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen godkendte på sit møde den 11. maj 2020 et høringsudkast for Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024. Dette høringsudkast blev sendt i høring hos relevante kommuner, foreninger m.fl.

Modtagne høringssvar

Der er modtaget i alt 11 høringssvar – Fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Kiropraktor Forening, Foreningen af Danske Fysioterapeuter, Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Greve Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune.

Det overordnede indtryk af høringssvarene har været, at der i kommunerne er stort fokus på stigningen i udgifter på området, samt fokus på evidensen og kvaliteten af behandlingsmulighederne. Der er også et ønske om øget fokus på omfanget af kapaciteterne fremadrettet, samt at sikre muligheden for hjemmebehandling.

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi godkendte den 28. oktober 2020 den endelige tilrettede praksisplan.

Det endelige udkast til Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024, fremstår med seks kapitler. Først gives der et resume, og et overblik over de politiske anbefalinger for praksisplanperioden. Anbefalingerne er, at der skal være fokus på hjemmebehandling, løbende analyser af kapaciteten på området, samt fokus på samarbejdet med kommunerne. Disse anbefalinger imødekommer mange af de tilkendegivelser, der har været i høringssvarene.

De øvrige kapitler beskriver fysioterapiområdet, kapaciteten på området, ridefysioterapien, de enkelte kommuners forhold samt giver et overblik over de historisk økonomiske forhold.

Vedlagt er udkast til endelig Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024, høringssvar samt høringsnotat.

Praksisplanen efterfølges af en implementeringsplan der forelægges for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. Implementeringsplanen konkretiserer de indsatser og anbefalinger, som fremgår af praksisplanen og beskriver opgavefordelingen mellem parterne.

Implementeringsplanen vil således også være et nødvendigt prioriteringsredskab i forhold til beslutninger om, hvad der indenfor de økonomiske rammer er mulighed for at løfte i fællesskab. Initiativer i implementeringsplanen, som kræver regional finansiering eller udløser yderligere økonomi til et praksisområde skal godkendes af Regionsrådet, hvis indsatsen skal effektueres.

Børneattester

Udvalget for det nære sundhedsvæsen har ved behandling af praksisplaner i 2020 et særligt fokus på børneattester.

Det er forudsætning for at kunne tiltræde overenskomsterne for fysioterapi, at regionen har indhentet børneattester på klinik ejere og indlejere. Denne procedure er beskrevet i den fremlagte praksisplan for fysioterapi.

Yderligere krav om børneattester på øvrigt ansat personale vil skulle aftales via de landsdækkende overenskomster, hvor forhold som hvem som skal indhente børneattester på ansatte, sanktioner og betaling for det ekstra administrative arbejde skal aftales.

Videre proces

Sagen behandles af Udvalget for det nære sundhedsvæsen og afgøres af Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det endelige udkast til Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

1. Praksisplan (DokID: 4277327 - EMN-2020-36886)

2. Greve Kommune 1 af 3 (DokID: 4277333 - EMN-2020-36886)

3. Greve Kommune 2 af 3 (DokID: 4277334 - EMN-2020-36886)

4. Greve Kommune 3 af 3 (DokID: 4277335 - EMN-2020-36886)

5. Næstved Kommune (DokID: 4277337 - EMN-2020-36886)

6. Odsherred Kommune (DokID: 4277338 - EMN-2020-36886)

7. Ringsted Kommune (DokID: 4277339 - EMN-2020-36886)

8. Roskilde Kommune (DokID: 4277340 - EMN-2020-36886)

9. Sorø Kommune (DokID: 4277341 - EMN-2020-36886)

10. Vordingborg Kommune (DokID: 4277343 - EMN-2020-36886)

11. Dansk Kiropraktor Forening (DokID: 4277329 - EMN-2020-36886)

12. Danske Fysioterapeuter (DokID: 4277330 - EMN-2020-36886)

13. Danske Handicaporganisationer - Region Sjælland (DokID: 4277331 - EMN-2020-36886)

14. Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen (DokID: 4277342 - EMN-2020-36886)


5 (Åben) Kapacitet i almen praksis

Sagsresumé

Der orienteres om baggrunden for og resultatet af den årlige lægedækningshøring i almen praksis. Der er ikke på kort sigt væsentlige udfordringer med lægedækning. I Nysted indstilles det, at der gives mulighed for at udløse én ekstra lægekapacitet. Udvalget beslutter, om der er behov for at udløse nye lægekapaciteter i almen praksis.

Sagsfremstilling

Adgang til almen praktiserende læge har stor betydning for borgerne. Tidligere prognoser viste, at

108.000 borgere kunne stå uden adgang til praktiserende læge i 2022. Det er nu lykkedes at vende

udviklingen, bl.a. med initiativer fra vandkantsmodellen, som fx nærklinikker. I de kommende år går mange almen praktiserende læger på pension. Der er derfor fortsat behov for at arbejde med lægedækning.

Der udarbejdes en gang om året en lægedækningshøring med henblik på at kunne vurdere om kapaciteten i almen praksis svarer til behovet. I lægedækningshøringen skal alle eksisterende praksis i regionen svare på, hvor mange patienter de ønsker tilmeldt det kommende år.

Det patienttal som angives i lægedækningshøringen sammenlignes med antallet af gruppe 1 sikrede borgere og den forventede befolkningstilvækst. På den baggrund kan det besluttes, om der i nogle områder af regionen er behov for at justere antallet af kapaciteter (antal fuldtidslæger).

Resultat af lægedækningshøringen

Lægedækningshøringen er gennemført i 4 kvartal 2020. I vedlagte bilag vises et overblik over kapaciteten, befolkningsprognosen, samt resultatet af lægedækningshøringen for hver kommune.

Ved gennemførelse af lægedækningshøringen var der tilmeldt ca. 830.000 patienter til de almen medicinske tilbud i regionen inkl. udbuds- og regionsklinikker.

Resultatet af høringen viser, at praksis har meldt ind, at de kan have ca. 883.000 tilmeldte patienter, hvilket er ca. 53.500 mere end det nuværende patienttal. En del af den uudnyttede patientkapacitet skyldes bl.a., at en række lukkede praksis har tilkendegivet ønske om en højere lukkegrænse end deres nuværende antal patienter og derfor åbnes for tilmelding af patienter, og at nogle åbne praksis ikke er fyldt op med patienter i forhold til deres max grænse.

Den samlede kapacitet i praksis kan ikke forventes at blive udnyttet fuldt ud. Dette kan skyldes, at ekstrakapaciteten ikke er geografisk placeret, hvor behovet er, eller at der ikke kan rekrutteres læger. Derudover vil der altid være behov for en buffer af ledig kapacitet i alle områder, således at praksis kan åbne/lukke for tilgang og patienter kan flytte til/fra.

Ekstra kapacitet i Nysted

Analysen viser, at særlig ét område er presset på kapaciteten. Det er Nysted i Guldborgsund Kommune. I Nysted er der aktuelt to lægekapaciteter i området. Begge lægekapaciteter er besat og har et forholdsvis højt antal patienter. Hos begge læger er der aktuelt lukket for tilgang af patienter. Nærmeste lægepraksis med åbent for patienttilgang er i Nykøbing F. Der er ca. 18 km fra Nysted til Nykøbing F. Det betyder, at tilflyttere til Nysted ikke har et valg mellem to læger indenfor 15 km

fra bopælsadresse, som det er forudsat i loven.

På denne baggrund indstilles det, at der ved behov kan udløses en ekstra lægekapacitet i Nysted, Guldborgsund Kommune indenfor de næste 3 år.

Videre proces

Udvalget for det nære sundhedsvæsen træffer beslutning om kapacitet. Inden evt. udløsning af en ekstra kapacitet går administrationen i dialog med de to læger i Nysted om problematikken og inddrager lægernes løsningsforslag til forbedring af kapaciteten.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Udgifter til almen praksis allokeres i forhold til befolkningstallet i regionen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

2. Udvalget godkender, at der ved behov kan udløses én lægekapacitet i Nysted, Guldborgsund Kommune indenfor de næste 3 år.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget godkender, at der ved behov kan udløses én lægekapacitet i Nysted, Guldborgsund Kommune indenfor de næste 3 år.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

1. Resultat af lægedækningshøring og befolkningsprognose (DokID: 9764711 - EMN-2020-35584)

2. Resultat af lægedækningshøring 2020-2021 – opdelt på kommuner (DokID: 9764712 - EMN-2020-35584)


6 (Åben) Beslutning om placering af nærklinik i Odsherred Kommune

Sagsresumé

Udvalget for det nære sundhedsvæsen har besluttet principper for placering af nærklinikker. Med budgetaftalen er det besluttet, at der i henhold til disse principper etableres nærklinikker i Vordingborg og Odsherred kommuner i 2021. Nærklinikken i Vordingborg Kommune åbnede den 3. maj 2021. Det indstilles, at nærklinikken i Odsherred Kommune placeres i Nykøbing Sjælland.

Sagsfremstilling

Formålet med nærklinikkerne er at udvikle nye organisations- og behandlingsformer, stimulere nye samarbejdsrelationer mellem sygehus og almen praksis og dermed fremme rekruttering og generationsskifte for alment praktiserende læger. Der er som led i ”Vandkantsmodellen” etableret nærklinikker i Nakskov, Kalundborg og Stege for at sikre lægedækning til borgerne i læge-dækningstruede områder.

Der er inden for eksisterende økonomiske rammer afsat midler til etablering af to nærklinikker i 2021 de steder, som er mest lægedækningstruede. Nærklinikkernes placering sker i henhold til politisk vedtagne principper jvf. vedlagte oversigt.

Med budgetaftalen er det besluttet, at der etableres to nærklinikker i hhv. Vordingborg og Odsherred Kommuner i 2021.

Udvalget besluttede på sit møde den 12. november 2020, at nærklinikken i Vordingborg Kommune placeres i Stege med start foråret 2021 og at etableringen af den fjerde nærklinik i Odsherred Kommune vil kunne påbegyndes i andet halvår 2021.

Lægedækningen i Odsherred Kommune er kendetegnet ved, at der i den sydlige del af kommunen er 2 praksis med nystartede yngre læger i henholdsvis Asnæs og Fårevejle og en klinik i Vig. I den nordlige del af kommunen er der tre ældre sololæger i Nykøbing Sjælland samt en lægeklinik på Sjællands Odde, som er satellitklinik til én af de ældre sololæger i Nykøbing Sjælland. I Nykøbing S er der desuden en klinik med tre læger i to kapaciteter, som har lukket for tilgang. Der er ligeledes en udbudsklinik ved Medassist i Nykøbing Sjælland, som har åbent for tilgang af patienter.

For at sikre befolkningen i den nordlige del af kommunen valgmuligheder i forhold til et almen medicinsk tilbud og for at understøtte et generationsskifte blandt de praktiserende læger i området, anbefaler administrationen, at en nærklinik i Odsherred Kommune placeres i Nykøbing Sjælland.

Der er ingen ledige ydernumre på nuværende tidspunkt og derfor kan der blive tale om, at nærklinikken etableres med et nul-ydernummer uden patienter.

Vandkantsmodellen

Implementering af øvrige relevante elementer af Vandkantsmodellen som f.eks. licensaftaler, fri nedsættelsesret mv. følger udbredelsen af nærklinikkerne. Indsatserne vil derfor starte op i kommuner med nærklinikker og udbredes til øvrige kommuner i takt med, at de fornødne ressourcer og midler er til stede.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en nærklinik i Odsherred Kommune placeres i Nykøbing Sjælland og åbnes i anden halvår 2021.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

.


7 (Åben) Orientering om ny Praksisplan for almen praksis 2021-2024

Sagsresumé

Praksisplan for almen praksis 2021–2024 har været i høring. De indkomne høringssvar har været overvejende positive og har derfor kun afstedkommet få ændringer i udkastet til praksisplan. Praksisplanudvalget godkendte revideret udkast til Praksisplan for almen praksis 2021 - 2024 på møde den 15. april 2021 og den godkendte plan forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Det er fastsat i sundhedsloven, at der i hver region skal nedsættes et praksisplanudvalg - bestående af region, kommuner og almen praksis – som skal udarbejde en praksisplan for almen praksis’ opgavevaretagelse, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplanen udarbejdes én gang i hver valgperiode.

Praksisplanen skal vedtages af Praksisplanudvalget. Kun i tilfælde, hvor der ikke er mulighed for at opnå enighed i udvalget, tilfalder den endelige beslutning Regionsrådet.

Da et enigt Praksisplanudvalg på møde den 15. april 2021 godkendte praksisplanen for perioden 2021-2024, fremlægges praksisplanen derfor til orientering i relevante politiske fora i regionen.

Praksisplan for almen praksis 2021-2024

Praksisplanudvalget udsendte i sommeren 2020 et udkast til Praksisplan for almen praksis 2021-2024 i høring blandt relevante parter. Udvalget for det nære sundhedsvæsen drøftede på sit møde den 5. oktober 2020 høringsudkast til praksisplanen og gav efterfølgende høringssvar.

Praksisplanen omhandler tre temaer med målsætninger for: Lægedækning, sårbare grupper og digitalisering:

Lægedækning: Region Sjælland er udfordret på at sikre tilstrækkelig lægedækning, særligt i regionens geografiske yderområder. Lægedækning handler om at sikre, at alle borgere i regionen fortsat har adgang til et nært almenmedicinsk tilbud.
Derfor er det praksisplanens målsætning at arbejde målrettet både med rekruttering og fastholdelse af almen praktiserende læger, og samtidig have fokus på, hvordan praksis kan organiseres og understøttes, så lægekapaciteten udnyttes bedst muligt.

Fokus på sårbare grupper: Praksisplanen for almen praksis skal ifølge lovgivningen medvirke til at sikre, at Sundhedsaftalens indsatser gennemføres i almen praksis. Derfor er praksisplanens målsætninger for indsatsen for sårbare grupper identiske med Sundhedsaftalens målsætninger.

Konkret er fokus på de samme fire patientgrupper: Sårbare ældre, borgere med kroniske eller langvarige sygdomme, voksne med psykisk sygdom og børn og unge med trivselsudfordringer.

Digitalisering: Praksisplanen har fokus på at udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling giver. Anvendelsen af de digitale løsninger, der er til rådighed, kan være med til at sikre mere effektivitet opgavevaretagelse og fleksibilitet for patienterne.
Praksisplanen lægger vægt på at understøtte digitale tiltag, der kan styrke den almen praktiserende læge i rollen som tovholder og nøgleperson i patienternes forløb.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Praksisplanudvalget haft et revideret udkast til praksisplan til drøftelse. De indkomne høringssvar udtrykker generel opbakning til praksisplanens målsætninger og forslag til indsatser. Høringssvarene har primært være mere supplerende, præciserende og af mere teknisk karakter.

Den godkendte Praksisplan for almen praksis 2021-2024 med fremhævede ændringer i forhold til høringsversion er vedlagt som bilag sammen med et sammenfattende høringsnotat.

Praksisplanen har et flerårigt sigte, mens Regionsrådet prioriterer regionens midler årligt. Derfor er der i praksisplanen peget på og anbefalet indsatser, som Regionsrådet med det rette beslutningsgrundlag herefter kan prioritere skal tilgodeses i budgettet for det kommende år. Ligesom der kan ansøges om midler fra eksterne partnere til udviklingsprojekter.

Praksisplanen efterfølges af en implementeringsplan. Implementeringsplanen konkretiserer de indsatser og anbefalinger, som fremgår af praksisplanen og beskriver opgavefordelingen mellem parterne. Implementeringsplanen beskriver endvidere, hvornår de forskellige initiativer skal udvikles og indgå i Praksisplanudvalgets arbejde.

Implementeringsplanen vil således også være et nødvendigt prioriteringsredskab i forhold til beslutninger om, hvad der indenfor de økonomiske rammer er mulighed for at løfte i fællesskab. Initiativer i implementeringsplanen, som kræver regional finansiering eller udløser yderligere økonomi til et praksisområde skal godkendes af Regionsrådet, hvis indsatsen skal effektueres.

Praksisplanudvalget har besluttet at prioritere indsatser i forhold til lægedækning i 2021.

Som bilag til sagen vedlægges overbliksnotat over initiativer og resultater fra den netop afsluttede praksisplansperiode.

Videre proces

Sagen behandles af Udvalget for det nære sundhedsvæsen og derefter af Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den endelige version af ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024” tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

1. Praksisplan Almen Praksis 2021-2024, marts 2021 (DokID: 9764546 - EMN-2020-35727)

2. Høringsnotat vedr. praksisplan for almen praksis.docm (DokID: 9263168 - EMN-2020-35727)

3. Oversigt over lægedækningsinitiativer i regi af Praksisplan 2016-2019.docm (DokID: 9768810 - EMN-2020-35727)


8 (Åben) Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale marts 2021

Sagsresumé

Der forelægges med denne sag årets første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Præhospitalt Center. Sagen forelægges parallelt med opfølgningen for de fire somatiske sygehuse, Socialområdet og Psykiatrien. Sagerne indgår herefter i én samlet sag, der behandles i Forretningsudvalget den 25. maj og Regionsrådet den 7. juni 2021.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift. Opfølgningerne forelægges parallelt med forelæggelses af budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. maj og 31. august.

COVID-19-situationen har i 1. kvartal fortsat stor indflydelse og dette gælder også ift. aftalernes fremdrift, hvor der er forsinkelser for mål hos alle virksomhedsområderne.

Den næste opfølgning forelægges på udvalgets møde 1. september 2021.

Det må forventes at målopfyldelsen på drifts- og udviklingsaftalen ved årets slutning ikke vil kunne være fuldt opfyldt. De væsentlige påvirkninger af COVID-19-situationen har betydet at flere af aftalens regionale mål er sat i bero, og det gælder også flere af virksomhedsmålsætningerne.

Udbuddet af ambulancekontrakterne er stadig en højt prioriteret opgave her i 2021. Udbuddet blev offentliggjort 18. december 2020. Ultimo januar blev det annonceret at PreMed A/S samt Falck A/S er blevet prækvalificeret, og dermed lever op til krav om økonomi og erfaring med drift af ambulancer.

Præhospitalt Center arbejder intensivt på udarbejdelsen af kontrolberegning samt besvarelse af løsningsbeskrivelsen på kontraktens konkurrence krav (K-krav). Besvarelsen af K-krav samt kontrolberegningen har samme afleveringsfrist som tilbudsgiverne – den 12. april 2021.

Ambulancekørsel og patienttransport var i 2020 stærkt påvirket af COVID-19-situationen. Behovet for øget rengøring og brug af værnemidler var medvirkende årsager til en vanskeligere turafvikling med øget tidsforbrug til følge. I kombination med forhøjet sygefravær grundet COVID-19 har dette betydet at målopfyldelsen på responstiderne ikke være fuldt tilfredsstillende. Præhospitalt Center har løbende fulgt op gennem dialog med udbyderne, og der er indgået aftaler om bod.

Præhospitalt Center forventer pr. 28. februar 2021 budgetoverholdelse på både driftsbudgettet og kontraktbudgettet.

I vedlagte bilag er uddybende bemærkninger fra opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

1. Bilag-Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for PHC (DokID: 9783743 - EMN-2021-00389)


9 (Åben) Arbejdsplan 2021

Sagsresumé

Udvalgets arbejdsplan for 2021 forelægges til godkendelse. Arbejdsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, i forlængelse af indsatsen i 2020, initiativer i Budgetaftalen for 2021 samt særskilt sag om Handleplan 2021.

Sagsfremstilling

Udvalgets arbejde er struktureret omkring arbejdsplanen, der er bygget op med udgangspunkt i udvalgets virkefelt og tidligere drøftelser i udvalget. Arbejdsplanen konkretiserer udvalgets fokusområder, som de fremgår at udvalgets kommissorium.

Udvalgsmøderne er struktureret, så der ved hvert møde forelægges en række aktuelle og planlagte sager. Derudover tilstræbes, at der på møderne er et uddybende emne eller tema ud fra udvalgets handleplaner i 2021.

Udover kommissoriet udgør Regionsrådets strategi og budgetaftaler grundlaget for udvalgets arbejde. I budgetaftale 2021 er det særligt initiativerne under temaet fortsat omstilling mod et nært og specialiseret sundhedsvæsen, som vil være relevant for udvalget at følge.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager.

Forslag til udvalgets arbejdsplan for 2021 er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arbejdsplan for 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev udsat, idet arbejdsplan for 2021 drøftes på temamøde i udvalget i sammenhæng med indsatser i handleplaner 2021.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

1. Arbejdsplan 2021 DNS (DokID: 9630853 - EMN-2020-36031)


10 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Der gives en kort status på aktuelle sager indenfor udvalgets arbejdsområde.

Sagsfremstilling

Sundhedspartnerskab mellem Næstved Kommune og Region Sjælland

Igennem det seneste år er der blevet arbejdet på at etablere kommunale akutpladser på etage 11 i højhuset på Næstved Sygehus. Planerne for etage 11 er nu forladt, men parterne er interesserede i at fortsætte samarbejdet om at styrke implementeringen af ”sømløse” sundhedstilbud og at styrke kvalitet og sammenhæng i de nære sundhedstilbud med afsæt i de eksisterende kommunale akutpladser og de nye muligheder for behandling i eget hjem.

Regionsrådet godkendte den 2. februar 2020 en revideret plan for realisering af transformationsprojekt på Næstved Sygehus, som gjorde det muligt at placere kommunale akutpladser på etage 11 i bygning 16 (højhuset). Næstved Kommune afsatte i budget 2021 midler til drift af kommunale akutpladser på etagen. På dette grundlag har region og kommune afdækket mulighederne for ombygning og drift indenfor de bygningsmæssige rammer, og ønsker og muligheder for sundhedsfagligt samarbejde er kortlagt.

Arbejdet har vist, at det er vanskeligt af finde en bæredygtig driftsmodel for etage 11 indenfor det afsatte budget. Samtidigt har arbejdet afdækket, at vi på en række områder kan styrke og videreudvikle det gode samarbejde, uden at Næstved Kommune flytter ind på sygehusmatriklen. Næstved Kommune har derfor besluttet, at kommunen ikke ønsker at leje etage 11 på Næstved Sygehus men fortsat ønsker at indgå i et tæt samarbejde med regionen.

Derfor fortsættes dialogen med Næstved Kommune med regional repræsentation fra Næstved Slagelse og Ringsted Sygehuse og Det Nære Sundhedsvæsen/E-hospitalet.

Parterne er særligt optagede af at fremme et trygt og kvalitetssikkert lokalt alternativ til visse indlæggelser på akutsygehuset. Målet er at skabe et nært pleje-, behandlings- og rehabiliteringstilbud i Næstved Kommune, der skal sikre sammenhængende og koordinerede forløb og færrest mulige unødvendige indlæggelser på sygehus.

Samarbejdet bidrager dermed til realisering af handleplan om styrkede behandlingstilbud, der forebygger indlæggelse jf. særskilt sag på udvalgets dagsorden.

Der arbejdes videre med tre udviklingsperspektiver:

Fremskudt fælles akutfunktion: Samarbejdet omkring den kommunale akutfunktion ønskes styrket. Den virtuelle del af samarbejdet skal blandt andet omfatte, at en del af borgerne på akutpladserne i Næstved Kommune kan være indlagt i E-hospitalet og dermed modtage lægefaglig understøttelse alle ugens dage.

Fælles faglig kvalitetsorganisation: Parterne er interesserede i at udbygge samarbejdet på kvalitetsområdet, således at der arbejdes efter fælles kliniske retningslinjer og systematisk auditering på tværs af sektorer med fokus på patientsikkerhed.

Fælles uddannelse og kompetenceudvikling: Parterne ønske at styrke samarbejdet om uddannelse samt den løbende kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale på tværs af Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, E-Hospitalet og almen praksis. Eksempelvis vil Næstved Kommunes akutpladser på Marskvej kunne bidrage med introduktion til kommunale sundhedstilbud for læger i uddannelsesstillinger.

Samarbejdet udvikles indenfor rammerne af E-hospitalet samt indenfor drift- og udviklingsaftalen for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Næstved Kommune planlægger, at Byrådet på møde i juni drøfter kommunens muligheder og ønsker til det videre samarbejde.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

.


11 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen finder sted den 1. september 2021.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i udvalget finder sted den 1. september 2021. Derudover afholdes snarest muligt temamøde om indsatser i handlerplaner 2021.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

.


12 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 10. maj 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.


13 (Åben) Orientering om børneattester

Sagsresumé

Der orienteres om børneattester på praksisområderne. Kravet om børneattester er nævnt i overenskomsterne vedr. almen praksis, speciallæger, fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer. For psykologer er indhentning af børneattester baseret på gældende lovgivning. Mulighederne for at eventuelt at udvide krav om børneattester belyses.

Sagsfremstilling

Udvalget for det nære sundhedsvæsen behandlede på møde den 12. november 2020 praksisplan for kiropraktik, og drøftede i den forbindelse brug af børneattester. Udvalget protokollerede at udvalget ønsker, at Regionsrådet på sigt tager en principbeslutning om, hvorvidt der generelt indenfor praksisområdet fremadrettet skal indhentes børneattester for ansatte.

På den baggrund orienteres der om mulighederne for at stille yderligere krav om børneattester.

Hvad er en børneattest?

En børneattest indeholder oplysning om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for over-trædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi.

Fremgår børneattest af overenskomsterne?

Praksisområderne består af almen praksis, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. Kravet om børneattester er nævnt i overenskomsterne vedr. almen praksis, speciallæger, fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer. Tandlægerne har pt. ingen overenskomst, men reguleres via lov. Der indgår ikke bestemmelse om børneattester i loven.

Selvom børneattest ikke er nævnt i overenskomsten for psykologer, sker der indhentelse af børneattest ud fra gældende lovgivning. Dette er sket siden 2005.

Hvilket personale kan tjekkes og hvornår?

Det fremgår generelt af overenskomsterne, at det er ydernummerindehaverne, der kan indhentes børneattester for i forbindelse med nedsættelse. Administrationen indhenter børneattester for ydernummerindehavere jf. overenskomsternes procedure, inden der gives tilladelse til nedsættelse.

Da det kun er muligt at indhente børneattester i forbindelse med ny-nedsættelse, så kan der være ydernummerindehavere, hvor der ikke er indhentet børneattester, hvis der er sket nedsættelse inden dette krav blev gældende.

Der er ikke hjemmel i overenskomsterne til at indhente eller kræve børneattester for det øvrige personale, som kan fungere under de enkelte ydernumre, og som dermed også varetager behandling af patienter. (Der vil typisk være tale om vikarer, ansatte behandlere og hjælpe-personale.)

Det vil især være på fysioterapiområdet og almen praksis, at der er en stor andel af ansat personale, som fungerer under den enkelte ydernummerindehaver.

Hvad er mulighederne for at stille yderligere krav om børneattester?

Hvis der er et ønske om, at der skal foreligge børneattester på personalet i klinikkerne, så vil dette skulle inddrages i overenskomstsaftalerne.

Når kravet om børneattester for ansatte skal ind i overenskomsterne er det bl.a. for at få klarlagt, hvem som skal indhente børneattester på ansatte, sanktioner og betaling for det ekstra administrative arbejde.

Administrationens vurdering

Det politiske ønske i Region Sjælland om at have fokus på børneattester for ansatte, bør adresseres til drøftelse i de enkelte samarbejdsudvalg med henblik på at afdække, hvor de enkelte yderorganisationer står i forhold til spørgsmålet, og om der er grundlag for at indgå i egentlig forhandling om en lokalaftale. Sådanne aftaler vil på de fleste områder skulle godkendes af de centrale parter indenfor hvert overenskomstområde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes i samarbejdsudvalgene med henblik på en vurdering af, om krav om børneattester kan indgå i forhandlinger om lokalaftaler.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bilag

.


14 (Lukket) Drift og lægevagt


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener