Søg
 
Referat

4 (Åben) Status på tilsyn af råstofgrave i første halvdel af 2021

Sagsresumé

Der er stort fokus på, at indvindingen af råstoffer foregår med mindst mulig gene for omgivelserne. Et redskab i arbejdet er tilsyn med råstofgravene. Antallet af udførte tilsyn i 1. halvår 2021 er 42. De samlede mål for antallet af tilsyn i 2021 ventes opfyldt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling orienteres om status for tilsynsarbejdet i første halvdel af 2021.

Der er i øjeblikket 62 råstofgrave i Region Sjælland med i alt 97 gældende gravetilladelser (en grav kan have flere tilladelser).

I 2021 forventer administrationen et lidt højere antal ordinære tilsyn end i 2020. Der vil blive gennemført et højt antal ekstraordinære tilsyn med fokus på nabogener, særligt i relation til støv, støj og driftstider. Det samlede antal ekstraordinære tilsyn forventes på nuværende tidspunkt at blive lidt lavere end i 2020, hvor antallet var særligt højt på grund af mange støvproblemer i det første halvår.

Tilsynsfrekvensen for ordinære tilsyn er i store råstofgrave fortsat årlig og i de mindre råstofgrave hvert 2. år.

I råstofgrave, der modtager jord udefra (§52-dispensationer), bliver der ført årligt tilsyn målrettet forholdene efter jordforureningsloven.

Foreløbig status for 2021

Administrationen forventer, at målene for planlagte tilsyn vil blive opfyldt i 2021. Der er primo juli udført 42 tilsyn i 2021. De samlede mål for antallet af tilsyn ventes opfyldt.

Tilsynstype

Mål for 2021

Udført i 2021 pr. 1/7

Tilsyn i 2020

Tilsyn i 2019

Mål for tilsyns-hyppighed

Ordinære tilsyn i store råstofgrave

8

1

8

8

Hvert år

Ordinære tilsyn i mindre råstofgrave

31

8

26

27

Hvert 2. år

Ekstraordinære tilsyn:

- opfordret/uopfordret:

- grave med særlig fokus:

40*

15*

24

3

46

25

35

Efter behov

§52 tilsyn

11

6

20

Ikke opgjort

Årligt samt efter behov

I alt

Ca. 105

42

125

70

* Forventede tal

Hvad betyder og indeholder de enkelte tilsynstyper?

Ordinære tilsyn:

Et ordinært tilsyn omfatter normalt hele råstofgraven og alle vilkår i tilladelsen, og kaldes derfor også for et fuldt tilsyn. De centrale forhold er overholdelse af driftstider og gravegrænser, støj og støv, indvindingsmængde og løbende efterbehandling. Desuden kontrolleres for eventuelt spild og korrekt oplag og tankning af olieprodukter. Ved tilsynet har indvinder mulighed for at afklare tvivlsspørgsmål omkring aktuelle eller fremtidige ansøgninger og tilladelsens vilkår for drift og efterbehandling.

Råstofgrave større end 50 ha, eller med en årlig indvinding større end 250.000 m3, får minimum et årligt ordinært tilsyn. For de mindre råstofgrave er tilsynsfrekvensen fra 2020 hvert 2. år. Et ordinært tilsyn er oftest anmeldt, men kan også være uanmeldt hvis der foreligger en henvendelse.

Ekstraordinære tilsyn:

De ekstraordinære tilsyn er oftest ikke-planlagte, uanmeldte og har normalt ikke fuldt omfang. De er ofte baseret på henvendelser fra bl.a. naboer om aktuelle forhold vedrørende støv, støj, spild eller andet. De ekstraordinære tilsyn kan dog også være planlagte og anmeldte, målrettet konkrete situationer, f.eks. ved ansøgninger eller efterbehandling.

Ekstraordinære tilsyn i grave med særligt fokus:

I grave med særlig fokus, f.eks. større grave med mange naboer, særlige lokale forhold eller grave med særlig bevågenhed, føres tilsyn flere gange årligt. Behovet for tilsyn vurderes løbende, og antallet kan derfor variere i forhold til det anslåede mål fra år til år.

Hvad har tilsynene medført?

Tilsynene giver generelt god dialog med indvinderne og øget kontrol med overholdelsen af tilladelsernes vilkår. Det betyder også, at borgerne ved, at der bliver reageret på de forhold, der betyder noget for dem, og den virkelighed de oplever.

I foråret og forsommeren 2021 er der udført ekstraordinære tilsyn relateret til støvdannelse. Støvgenerne håndteres i gravene ved øget vanding på jorden og/eller vanding på sorteringsanlæggene. Der er i ét tilfælde givet påbud om ekstra tiltag for at dæmpe støvdannelsen. Der er udført en del tilsyn efter borgerhenvendelser, hvor problemerne er støj og arbejdstider i gravene.

Der er givet 4 henstillinger og 5 indskærpelser. De vedrører overskridelse af tilladt indvindingsmængde, opbevaring af olie, mindre oliespild, overskredet gravegrænse og overholdelse af gravetider.

I efteråret 2020 blev der oprettet en hotline for henvendelser vedrørende gener fra råstofgrave. Der er modtaget flere henvendelser fra borgere via denne. Det har medført flere strakstilsyn.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jørgen Holst

Løsgænger

Lars Folmann

(O)

Lene Madsen Milner

(V)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener