Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for Regional Udvikling

01-06-2021 09:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Peter Jacobsen

Formand

(O)

Jens Ravn

Næstformand

(V)

Bodil Sø

(V)

Felex Pedersen

(A)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jørgen Holst

Løsgænger

Lars Folmann

(O)

Lene Madsen Milner

(V)

Per Hovmand

(C)

Susanne Lundvald

(A)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Fraværende:

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Godkendelse af klimaregnskab for Region Sjælland som geografi 4

3 (Åben) Orientering om klimaregnskab for Region Sjælland som virksomhed 6

4 (Åben) Orientering om status på DK2020 Sjælland 9

5 (Åben) Orientering om status på projekt om Plasthåndtering i Region Sjælland 11

6 (Åben) Opfølgning på temadrøftelse om Uddannelsesanalyse 2021 14

7 (Åben) Godkendelse af partnerskabsaftale med Knowledge Hub Zealand 16

8 (Åben) Høring om driftsoverenskomster inden for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne  19

9 (Åben) Bevilling af uddannelsespuljen  22

10 (Åben) Orientering om årets gymnasiefordeling til stx og hf 25

11 (Åben) Rapport om lokalbanernes tilstand og fornyelsesbehov 28

12 (Åben) Drøftelse af udvalgets mødeplan for resten af 2021 30

13 (Åben) Aktuelle sager 31

14 (Åben) Næste møde 33

15 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for Regional Udvikling den 1. juni 2021 34

16 (Åben) Medlemsforslag: Forslag fra Socialdemokratiet om direkte bus mellem Næstved station og Slagelse Sygehus 35


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. Dagsordenens sag nr. 16 behandles efter sag nr. 12.

Fraværende

Lene Madsen Milner (V

Bodil Sø (V)

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Bilag

.


2 (Åben) Godkendelse af klimaregnskab for Region Sjælland som geografi

Sagsresumé

Region Sjælland har lavet et klimaregnskab for Region Sjælland som geografi. Regnskabet viser den samlede CO2-udledning i 2018. Regnskabet viser endvidere udviklingen fra 2010 til 2018, hvor der har været et fald i CO2-udledningen i Region Sjælland som geografi på 25%. Udledningen er opgjort på sektorer med energi, landbrug og transport som de væsentligste. Regnskabet kan bruges i arbejdet med at fremme målet i Region Sjællands Udviklingsstrategi om 70% CO2-reduktion i 2030 og i partnerprojekter i geografien, eksempelvis DK2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med rådgivningsfirmaet Viegand & Maagøe udarbejdet et klimaregnskab for Region Sjælland som geografi. Regnskabet medtager alle klimagasser som udledes indenfor sektorerne energi, transport, landbrug, kemiske processer, affaldsdeponi og spildevand. Regnskabet indeholder data for 2010 og 2018 for at vise udviklingen. Regnskabet er vedhæftet i en forkortet udgave, ligesom den samlede rapport er vedhæftet.

Hvad viser regnskabet

Den samlede CO2-udledning var på 5.9 mio. tons i 2018. Det svarede til 10% af den nationale udledning. Udviklingen fra 2010 til 2018 viser et samlet fald i CO2-udledningen på 25%.

Regnskabet viser CO2-udledningen fordelt på sektorer. Hovedparten af udledningerne kommer fra:

Energi

Transport

Landbrug

De tre sektorer udledte i 2018 ca. 1/3 hver, mens de resterende sektorer som kemiske processer, affaldsdeponi og spildevand samlet udledte ca. 3% af CO2-udledningen.

Den samlede reduktion fra 2010 til 2018 kommer primært fra energisektoren, hvor der har været en CO2-reduktion på 50%. Udledningen af CO2 fra transport og landbrug er stort set uændret fra 2010 til 2018. Reduktionen i energisektoren skyldes primært en faldende udledning fra elproduktionen grundet mere vedvarende energi.

Regnskabet er opbygget efter den landsdækkende metode og bygger på Energistyrelsens CO2-beregner. Det betyder, at der kan laves opfølgende klimaregnskaber i geografien for at følge udviklingen.

Det videre arbejde

Regnskabet kan bruges som centralt værktøj til at vise udviklingen i regionens samlede geografiske klimabelastning. I regnskabet indgår en beregnet udledning for 1990, som gør det muligt at følge op på målet i Region Sjællands Udviklingsstrategi om 70% CO2-reduktion i 2030. For at realisere målet, skal CO2-udledningen falde til 2.6 mio. ton i 2030.

Regnskabet kan bruges i samarbejdet med Danske Regioner og i nuværende og fremtidigt partnerskabsarbejde i geografien, eksempelvis DK2020-programmet. Det er administrationens vurdering, at der bør laves et geografisk klimaregnskab med års mellemrum, eksempelvis hvert 4. år.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at klimaregnskabet for Region Sjælland som geografi godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Holst stemmer imod beslutningen, idet Jørgen Holst mener, at klimaregnskab, der omtaler afbrænding af biomasse som vedvarende energi, kan skabe forvirring om begreberne og en form for ”greenwashing”.

Der arrangeres en drøftelse af klimaregnskabet med deltagelse af de eksterne konsulenter, der har udarbejdet rapporten.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

1. Klimaregnskab for Region Sjælland som geografi 2018 - forkortet udgave (DokID: 9857019 - EMN-2020-38479)

2. Klimaregnskab for Region Sjælland som geografi 2018 - baggrundsrapport (DokID: 9857020 - EMN-2020-38479)


3 (Åben) Orientering om klimaregnskab for Region Sjælland som virksomhed

Sagsresumé

Med budgetaftalen for 2021 besluttede aftalepartierne at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan for Region Sjælland som virksomhed. Arbejdet med klimaplanen for virksomheden er jf. budgetaftalen for 2021 forankret i Forretningsudvalget. Der er udarbejdet et klimaregnskab, som er blevet godkendt af Forretningsudvalget den 26. april. På baggrund af klimaregnskabet blev mulige indsatser og handlinger drøftet. Det blev besluttet, at administrationen i efteråret fremlægger et forslag til klimahandlingsplan, og at der afholdes en temadrøftelse i Regionsrådet, der følges op af en drøftelse i Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan for Region Sjælland som virksomhed. Første skridt i arbejdet med en klimahandlingsplan er udarbejdelse af et klimaregnskab. Formålet med et regnskab er at give et overblik over de samlede CO2-udledninger og at give mulighed for at udpege områder, hvor der effektivt og fokuseret kan sættes ind for at nedbringe Region Sjællands klimaaftryk.

Klimaregnskabet er nu udarbejdet og blev den 26. april 2021 forelagt Forretningsudvalget til godkendelse. I sagen gennemgås de vigtigste resultater, og der fremsættes forslag til fokuserede indsatsområder i det videre arbejde med klimahandlingsplanen for Region Sjælland som virksomhed.

På baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse arbejder administrationen videre med klimahandlingsplanen, med henblik på at udpege forslag til konkrete handlinger og målsætninger. Der vil i efteråret 2021 blive fremlagt et forslag til klimahandlingsplan.

Om klimaregnskabet

Rådgivningsfirmaet Niras har udarbejdet klimaregnskabet for Region Sjælland som virksomhed for året 2019. Klimaregnskabet giver et øjebliksbillede af regionens ressourceforbrug og samlede klimaaftryk. Vedlagte bilag 1 er en sammenfattende, kort version af klimaregnskabet, mens vedlagte bilag 2 er en mere detaljeret version.

Klimaregnskabet er udarbejdet ud fra anerkendte metoder og beregningsmodeller, og inkluderer alle regionens aktiviteter, både energiforbrug, transport og indkøb af varer og tjenesteydelser. CO2 på varer og tjenesteydelser er baseret på regnskabsdata.

På baggrund af regnskabet peger administrationen på mulige indsatsområder.

Væsentligste konklusioner fra klimaregnskabet

Region Sjællands samlede klimaaftryk som virksomhed er på 295.000 tons CO2. Det svarer til klimaaftrykket fra en middelstor provinsby på ca. 19.000 indbyggere.

Fordelingen af klimaaftrykket ser overordnet således ud:

Område

Tons CO2

Procent

Varer og tjenesteydelser

229.000

77%

Transport

24.000

8%

Energi

22.000

8%

Bygningsvedligehold

20.000

7 %

Total

295.000

100%

Vare- og tjenesteydelser udgør den største del af det samlede klimaaftryk, nemlig 77%. Det svarer til fordelingen i de øvrige danske regioner.

Indenfor ”Varer og tjenesteydelser” er de store udledninger især medicin og medicinsk udstyr, men også IT-udstyr og computere, maskiner, fødevarer og tjenesteydelser fylder meget.

På transportområdet kommer udledningerne især fra ambulancekørsel, flextrafik, eksterne vognmænd, tjenesterejser og interne køretøjer.

På energiområdet er de største udledninger forbrug af el, fjernvarme, naturgas og fyringsolie. Bygningsvedligehold er udledninger ved vedligehold og renoveringer af bygninger.

Forslag til reduktion af CO2

I henhold til den politiske beslutning i Region Sjælland skal der udpeges indsatser, hvor der er størst mulig effekt i forhold til omkostningerne. I administrationens forslag til indsatsområder er der udover effekt på CO2 også vurderet på de økonomiske omkostninger og ”muligheder for at handle”. Det vurderes at være nødvendigt, da eksempelvis området med størst klimaaftryk, ”medicin og medicinsk udstyr” er vanskeligt at påvirke på kort sigt. Modsat er området ”transport”, som kun tegner sig for 8% af CO2-udledningerne, lettere at påvirke.

Indkøb af varer og tjenesteydelser tegner sig for hovedparten af Region Sjællands CO2-udledninger og er et vigtigt indsatsområde, selvom det er komplekst. Dele af indkøbsområdet er mulige at handle på, men kræver yderligere analyser, inden der kan gives en vurdering.

Det er administrationens anbefaling, at der i det videre arbejde bliver fokuseret på tre indsatsområder:

Grøn transport

Indkøb

Energiomstilling

Arbejdet med energiomstilling er godt i gang og fortsætter indenfor de allerede besluttede rammer. Det foreslås, at der frem mod efteråret 2021 særligt rettes fokus på områderne indkøb og grøn transport.

Tidligere beslutninger

På Forretningsudvalgets møde den 23. november 2020 blev der fremlagt en internt kortlægning af grønne indsatser, der har reduceret Region Sjællands klimaaftryk som virksomhed. Det fremgik at ca. halvdelen af indsatserne var bygningsrelaterede, og at der indenfor transport og indkøb var få initiativer. Forretningsudvalget anbefalede, at kortlægningen bruges aktivt i forhold til den fremtidige klimahandlingsplan.

Region Sjælland har med samarbejdsaftalerne om ”Grønne Hospitaler og Institutioner” og ”Grøn transport” forpligtet sig på mål og handlinger indenfor energi, grøn transport, bæredygtige indkøb og cirkulær økonomi. Det indbygges i den endelige klimahandlingsplan.

Næste skridt

Forretningsudvalgets godkendte den 26. april 2021 klimaregnskabet. På baggrund af drøftelsen arbejder administrationen videre med analyser og beskrivelser. Det leder frem mod dels budgetforhandlingerne for 2022 samt til forslag klimahandlingsplan med indsatser og handlinger i 2022.

Arbejdet med at reducere Region Sjællands klimatryk som virksomhed er komplekst og indgribende i forhold til hele organisationen. Et stærkt politisk og ledelsesmæssigt engagement er nødvendigt, hvis det skal lykkes. Der vil derfor i det videre arbejde være et tæt involvering af Forretningsudvalget og koncernledelsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget for Regional udvikling ønsker, at følge arbejdet med klimahandlingsplan for Region Sjælland som virksomhed tæt.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

1. Kort version af Region Sjællands Klimaregnskab 2019 (DokID: 9778453 - EMN-2020-37560)

2. Region Sjællands Klimaregnskab 2019 (DokID: 9778454 - EMN-2020-37560)


4 (Åben) Orientering om status på DK2020 Sjælland

Sagsresumé

Region Sjælland deltager i det landsdækkende DK2020 projekt i samarbejde med de sjællandske kommuner, Realdania, Concito og C40. Formålet med DK2020 er, at alle kommuner i Danmark får lavet en klimaplan ud fra en fælles standard. Det regionale fællessekretariat, Sjællands Klimaforum, servicerer kommunerne i Region Sjælland. Syv kommuner er med i fase 1, og er godt i gang med klimaplaner, som afsluttes i sommeren 2022. Der er positiv fremdrift i projektet og et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Region Sjælland samarbejder aktivt i arbejdet med CO2-reduktioner og klimatilpasning i geografien. Projektet understøtter Den Regionale Udviklingsstrategis målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030.

Sagsfremstilling

På mødet den 18. juni 2020 godkendte Udvalget for Regional Udvikling, at Region Sjælland deltager i DK2020-samarbejdet. Projektet er landsdækkende, og stiller en fælles metode til rådighed for kommunerne til at udvikle klimaplaner. Metoden er udviklet af det internationale bynetværk C40. Region Sjælland og KKR Sjælland har etablereret det fælles virtuelle sekretariat Sjællands Klimaforum, som består af to medarbejdere fra Region Sjælland og en medarbejder i Gate 21.

Hvem er med

De kommuner i Region Sjælland som deltager i fase 1 er: Slagelse, Sorø, Holbæk, Vordingborg, Odsherred, Guldborgsund og Faxe. Kommunerne Køge, Lejre, Lolland og Roskilde har allerede godkendte klimaplaner. Sjællands klimaforum holder månedlige 1:1 sparringsmøder med alle kommuner, og understøtter dem i deres individuelle behov. Kommunerne arbejder på forskellige niveauer og i forskellige tempi. Flere kommuner har lavet tidsplaner og indgået aftaler om analysearbejde fra konsulenter. Ligeledes er flere i gang med at kontakte interessenter og planlægge involveringsprocesser med nøgleaktører. Fase 1-kommuner skal aflevere deres færdige klimaplaner i sommeren 2022.

I efteråret 2021 inviteres de resterende seks kommuner til også at tilslutte sig DK2020 og deltage i fase 2. Forløbet startes op i oktober 2021 og klimaplanerne skal være udarbejdet i maj 2023. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse i DK2020. Sjællands Klimaforum har sendt brev med opfordring om deltagelse i fase 2 til de resterende kommuner. Det forventes på nuværende tidspunkt at Stevns, Greve, Solrød og Kalundborg vil ansøge om at deltage i fase 2. Næstved og Ringsted kommuner er uafklarede.

Fælles udfordringer – fælles løsninger

Fælles for Region Sjællands kommuner er, at landbrug og transport er de to største udfordringer for at nedbringe CO2-udledningen. Sektorerne har store udledninger og kommunerne har et begrænset handlerum. Sjællands Klimaforum er i kontakt med landboorganisationen VKST/Gefion med henblik på at etablere en tværkommunal dialog om landbrugets reduktioner. Der vil løbende blive igangsat andre samarbejder med relevante parter eksempelvis affaldsselskaber.

Organisering

Der er nedsat:

En regional politisk partnerskabsgruppe, som mødes 3-4 gange årligt. Medlemmer er:

KKU-formandskabet bestående af borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup og Regionsrådsformand Heino Knudsen.

En administrativ styregruppe, som mødes 4 gange årligt. Medlemmer er:

Formand: Carsten Krabbe, udviklingsdirektør Region Sjælland.

Næstformand: Inger Marie Vynne, kommunaldirektør Lejre Kommune.

Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør Kalundborg Kommune.

Torben Greve, teknisk direktør Odsherred Kommune.

Per Bennetsen, regionsdirektør Region Sjælland.

Derudover repræsenterer udvalgsformand Peter Jacobsen Region Sjælland i den landsdækkende politiske partnerskabsgruppe, som mødes 2 gange årligt. Mødedatoer for 2021 er den 7. juni og den 8. oktober.

Styregruppen har udarbejdet to arbejdspapirer for at gøre det klart hvilke forventninger og muligheder, der er med DK2020-arbejdet. Arbejdspapirerne er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

1. DK2020 Sjælland ledestjerne (DokID: 9794489 - EMN-2021-04285)

2. DK2020 Sjælland forventningsafstemning (DokID: 9794488 - EMN-2021-04285)


5 (Åben) Orientering om status på projekt om Plasthåndtering i Region Sjælland

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at igangsætte et projektet, der skal reducere CO2-aftryk og reducere brugen af plast i Region Sjælland som virksomhed. I sagen afrapporteres om plastprojektet, som er godt i gang. Der er løbende ny viden og nye resultater af projektet. Der er igangsat testforsøg med indsamling af plastik, lavet affaldsanalyse, indsamlet flamingo, igangsat forskningsprojekt omkring plastik fra operationsgange og skabt erfaringer på tværs af den interne værdikæde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet besluttede med budgetaftale 2020 at afsætte samlet 8 mio. kr. til et projekt, der skal reducere Region Sjællands CO2-aftryk og reducere brugen af plastik i Region Sjællands organisation.

Projektet Plasthåndtering i Region Sjælland løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023. Projektet har til formål at sikre en grøn og bæredygtig håndtering af plastik på Region Sjællands hospitaler gennem forslag til muligheder for reduktion, genbrug, genanvendelse, håndtering og brug af alternative materialer for plastik for derigennem at reducere Region Sjællands CO2-aftryk.

I projektet samarbejder Regional Udvikling med Gate21, RUC og sygehusene om blandt andet reduktion af plastforbrug, øget genanvendelse og nye innovative løsninger. Udvalget orienteres om arbejdet, der følger den besluttede tidsplan og budget.

Status

Projektet er blevet taget godt imod af både medarbejdere og ledelse ude på regionens hospitaler. Der har på trods af Covid-19 været god fremdrift i projektet.

Siden udvalget sidst blev orienteret den 18. juni 2020 har projektet igangsat og gennemført en række aktiviteter. Alle aktiviteter taler ind i projektets overordnede målsætninger, men har forskellig kompleksitet og tidshorisont. Konkret arbejdes der med aktiviteter knyttet til projektets to spor:

Pilotforsøg med indsamling af plast til genanvendelse

I samarbejde med tre afdelinger på Holbæk Sygehus tester projektet et system for indsamling af folier, hård plastik og flamingo, der alle er af høj kvalitet og meget egnet til genanvendelse. Testen skal vise og anbefale, hvordan plastiksortering kan implementeres på alle Region Sjællands sygehuse.

I testforløbet er de forskellige typer af plastik på Holbæk Sygehus kortlagt ud fra:

Hvad er egnet til genanvendelse med de systemer, vi har i dag?

Hvad vil være smart at lave om, så det kan genanvendes?

Hvad kan genanvendes med teknologier, som vi først har adgang til i fremtiden?

Testforløbet forventes at vise, hvilke plastiktyper der kan genanvendes på regionens sygehuse.

Plastikaffald fra operationsgangen - forskningsprojekt

Sideløbende med pilotforløbet foregår et forskningsprojekt på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, der har fokus på at nedbringe forbruget og øge genanvendelse af det blandede plastikaffald fra hospitalernes operationsstuer.

Operationer medfører et meget højt plastikforbrug. Vi ved nu, at den plastik er meget forskellig. Noget er meget rent og af en høj kvalitet, mens andet er blevet forurenet eller er svært genanvendelige kompositmaterialer bestående af f.eks. flere typer plastik eller plastik blandet med tekstil.

For at udvikle bæredygtige løsninger, skal plastens værdikæde kendes - fra producent, gennem indkøb, ind i operationsstuerne og videre til affaldsbehandling og genanvendelse. Projektet skal vise løsninger i værdikæden og danne grundlag for mindre forbrug og mere genanvendelse af plastik på regionens sygehuse.

Resultater på nuværende tidspunkt:

1.Fast indsamling af flamingo til genanvendelse på Holbæk sygehus. Der er indsamlet mere end 100 kg flamingo og sparet 500 kg CO2.

2.Gennemført en affaldsanalyse af 400 kg restaffald og indsamlet viden om plastikaffald.

3.Analyseret 120 plastikprodukter fundet i affaldsanalysen. Analysen har afdækket mulighederne for genanvendelse af det enkelte produkt.

4.Indgået udviklingssamarbejder med fire virksomheder der genanvender plastik. Testen skal vise hvor høj kvalitet vi kan opnå i genanvendelse af udvalgte plastikfraktioner i affaldet fra sygehusene.

5.Bidraget økonomisk til udviklingen af fælles nordiske emballagekrav i sundhedssektoren.

6.Gennemført 32 observationer af operationer, der på sigt skal bidrage til, at operationsstuerne i Region Sjælland kan reducere forbruget og øge genanvendelsen af plastikprodukter og -emballager.

Derudover har projektet afsøgt muligheder i markedet for en genbrugsegnet fødevareemballage som erstatning for den formstøbte plastikfolie, der i dag anvendes som serveringsindpakning. Desværre er der ikke på nuværende tidspunkt egnede alternativer, der passer ind i det nuværende fritvalgsmenu-setup.

Aktiviteterne i projektet bygger på de erfaringer andre regioner har gjort sig. Projektet samarbejder og videndeler løbende med andre regioner i Danmark og Sverige.

Det videre arbejde

De mange gennemførte aktiviteter i projektet har allerede nu vist vejen, og har skabt stor interesse blandt medarbejdere for at gøre en ekstra indsats. Aktiviteterne har også peget på en række dilemmaer og udfordringer i værdikæden, som projektet arbejder videre med.

I den kommende periode har projektet fokus på at:

Samle erfaringerne fra pilotforsøgene i Holbæk i en businesscase for implementering, der senere kan præsenteres for udvalget.

Samarbejde på tværs af den interne værdikæde i Region Sjælland fra indkøb, over forbrug til affaldshåndtering.

Omsætte resultaterne af forskningsarbejdet til synlige resultater.

Omsætte erfaringer fra projektets første faser i konkrete udbud og indkøb.

Det er fortsat administrationens vurdering, at projektet har gode muligheder for at reducere og ændre Region Sjællands forbrug af plastik ved at forbedre håndtering af det uundværlige plastik og ved at mindske miljøbelastningen i driften. Projektet har potentiale for at blive flagskib for den grønne omstilling i Region Sjælland og vil styrke arbejdet for en bæredygtig udvikling i regionen.

Link til video der giver indblik i projektets aktiviteter (YouTube)

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.


6 (Åben) Opfølgning på temadrøftelse om Uddannelsesanalyse 2021

Sagsresumé

Udvalget for Regional Udvikling tilkendegav på sidste udvalgsmøde den 13. april 2021 et ønske om at få en politisk konference som en del af budgetforslaget for 2022 samt et ønske om at udsende et hyrdebrev til regionens 17 kommuner. Der gives her en opfølgning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling gav på udvalgsmødet den 13. april 2021, i forbindelse med en temadrøftelse af Uddannelsesanalysen 2021 og uddannelsesbilledet i Region Sjælland, udtryk for, at det er vigtigt, at udfordringerne på uddannelsesområdet i Region Sjælland står højt på den politiske dagsorden i kommunerne.

For at understøtte dette bad udvalget administrationen om at forberede et oplæg til budgetforhandlingerne for budgettet 2022, der inkluderer en politisk konference, samt, at der sammen med formandskabet for Regionsrådet blev overvejet, om der skal udsendes et hyrdebrev til de 17 borgmestre i Region Sjælland.

Budgetforslag 2022

Der vil i budgetforslaget for 2022 blive indarbejdet et forslag om en konference med fokus på både de uddannelsesmæssige udfordringer som fortsat præger Region Sjælland men også med fokus på viden og erfaringsspredning. Der har igennem mange år været lavet et utal af projekter, herunder flere støttet af Region Sjælland, der adresserer de udfordringer, der fortsat er på uddannelsesområdet i Region Sjælland. Den viden og de erfaringer, som uddannelsesaktørerne ligger inde med, skal ud til flere. En konference kan være en god måde at sprede viden og til at sætte fokus på centrale de uddannelsespolitiske dagsordner.

Involvering af de 17 kommuner

Uddannelsesområdet bliver løbende drøftes mellem kommunerne og Region Sjælland i regi af blandt andet Kommunernes Kontaktudvalg (KKU). Der har i foråret 2021 været afholdt fire webinarer for både det politiske og administrative niveau i de 17 kommuner og Region Sjælland, der omhandlede forskellige aspekter af uddannelsesbilledet i Region Sjælland. På det sidste webinar blev Uddannelsesanalysen 2021 præsenteret. Uddannelsesanalysen er siden blevet udsendt til samtlige kommuner og borgmestre i Region Sjælland. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at udsende et yderligere hyrdebrev.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen og opfølgningen på sidste udvalgsmøde til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet. Udvalget er optagede af, at udfordringerne på uddannelsesområdet bliver sat på den politiske dagsorden i de 17 kommuner i Region Sjælland.

Flemming Damgaard Larsen og Jørgen Holst stemmer imod, at der ikke skal udsendes hyrdebrev, da information og oplysning til kommunalbestyrelsesmedlemmerne fremmer forståelsen for problematikken i uddannelsesanalysen.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.


7 (Åben) Godkendelse af partnerskabsaftale med Knowledge Hub Zealand

Sagsresumé

Regionsrådet har i budgettet 2o21 afsat 1 mio. kr. i 2021 og 1. mio. kr. i 2022 til at forlænge det strategiske partnerskab med Knowledge Hub Zealand. Administrationen indstiller, at udvalget godkender udkastet til partnerskabsaftale med Knowledge Hub Zealand.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i budgetaftalen for 2021 afsat 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 af uddannelsesmidlerne til en forlængelse af det strategiske partnerskab med Knowledge Hub Zealand.

Knowledge Hub Zealand er en forening og et partnerskab, der har til formål at etablere et uddannelses- og videnscenter i verdensklasse inden for biotek i Nordvestsjælland. Partnerskabet består af Region Sjælland, Kalundborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Novo Nordisk og Novozymes.

Region Sjælland bevilgede i 2016 5 mio. kr. til indsatsen Knowledge Hub Zealand for perioden 2016 – oktober 2o21 samtidig med, at UC Sjælland (nu Absalon) fik en bevilling på 3 mio. kr. til at løbe ingeniøruddannelsen i Kalundborg i gang. Formålet var at etablere et uddannelses- og videnscenter inden for biotek i Kalundborg for derigennem at sikre, at der var lokal kvalificeret arbejdskraft til de mange biotekvirksomheder i området.

De første skridt i visionen om at etablere et uddannelses- og videnscenter for biotek er nået. Knowledge Hub Zealand er blevet en vigtig aktør og samarbejdspartner indenfor det tekniske og naturfaglige uddannelsesområde og fra sommeren 2021 slår Absalon dørene op til et helt nyt campusbyggeri i Kalundborg, og i 2022 står også et nyt innovations- og testcenter ”Helix Lab” klar.

Samtidig har Knowledge Hub Zealand og det strategiske partnerskab bidraget aktivt til at tiltrække tre videregående uddannelser til Nordvestsjælland: Diplomingeniør i biotek, bioanalytiker og diplomingeniør i maskinteknologi.

Knowledge Hub Zealand fremadrettet

Med Knowledge Hub Zealand er der skabt et uddannelsesmæssigt fyrtårn i Nordvestsjælland, og det er vigtigt både at fortsætte arbejdet med at styrke dette fyrtårn, samt at brede erfaringerne fra Knowledge Hub Zealand ud til resten af regionen.

Administrationen foreslår derfor, at der indgås en partnerskabsaftale med Knowledge Hub Zealand, hvor Region Sjælland indgår med 1 mio. kr. i 2021 og 1. mio. kr. i 2022 til følgende indsatser:

Synliggørelse af de nye uddannelsesmulighederne i Kalundborg gennem bl.a. biotekmesterskaber, sikring af studiejobs og praktikpladser til de unge. Der er et særligt fokus på at række ud til ungdomsuddannelser i hele regionen med henblik på at involvere dem i det naturvidenskabelige case arbejde som en del af optakten til biotekmesterskaberne.

Understøttelse og indkøring af Helix Lab (innovations og videnscenteret)

Tiltrækning af flere uddannelser til regionen, herunder hjælp til etablering af maskinmesteruddannelsens praktiske del i Slagelse, Holbæk og Næstved, samt den teoretiske overbygning af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg.

Opbygning af samarbejder omkring forsknings- og innovationsprojekter, herunder inddragelse af virksomheder i Region Sjælland.

Opbygning af lokal fødekæde til de tekniske-naturvidenskabelige uddannelser gennem KHZ-skoletjenesten i Kalundborg. Herunder opbygning af et bredere regionalt uddannelsesnetværk og udvikling af tilbud omkring skole-virksomhedssamarbejde på baggrund af erfaringerne fra KHZ skoletjenesten

Erfaringsdeling af ”Kalundborgmodellen” for uddannelsessamarbejder på tværs af Region Sjælland bl.a. med henblik på at styrke opbygningen af et sammenhængende STEM uddannelsesøkosystem på tværs af regionen.

Udkast til partnerskabsaftalen er vedlagt. Den nuværende bevilling og aftale med Knowledge Hub Zealand udløber 31/10 – 2021. Administrationen foreslår, at den nye partnerskabsaftale er gældende for en toårig periode fra 1/11-2021 til 31/10 – 2023, og at aftalen evalueres inden perioden udløber.

Det er administrationens vurdering, at erfaringerne fra Knowledge Hub Zealand er vigtige i det fremtidige arbejde med at skabe en attraktiv uddannelsesregion, sikre uddannelsesdækningen og bidrage til at hæve uddannelsesniveauet i Region Sjælland. Det er samtidig administrationens vurdering, at overstående indsatser kan bidrage til at synliggøre uddannelsesmulighederne i regionen og understøtte at flere unge får en uddannelse i Region Sjælland.

Videre proces

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen orienteres Regionsrådet om partnerskabsaftalen med Knowledge Hub Zealand.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender udkast til partnerskabsaftalen med Knowledge Hub Zealand.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

1. Partnerskabsaftale med Knowledge Hub Zealand.docm (DokID: 9796599 - EMN-2021-04272)


8 (Åben) Høring om driftsoverenskomster inden for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Sagsresumé

Undervisningsvirksomheden Clavis har ansøgt både Nordvestsjællands HF og VUC samt HF og VUC Klar om at indgå driftsoverenskomster inden for forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Slagelse Sprogcenter har ansøgt HF og VUC Klar om at indgå driftsoverenskomst inden for OBU. Udvalget for Regional Udvikling skal høres ved indgåelse af driftsoverenskomster inden for FVU og OBU. Derudover orienteres udvalget om VUC’ernes planer for FVU og OBU. Administrationen indstiller, at udvalget godkender ansøgningerne og tager orienteringen om VUC’ernes planer for FVU og OBU til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk, matematik og inden for det digitale. Formålet med ordblindeundervisning for voksne (OBU) er at hjælpe ordblinde med at forbedre deres skriftlige færdigheder. Alle borgere, der opfylder adgangskravene og mangler basale færdigheder skal have adgang til FVU og OBU inden for en rimelig geografisk afstand af 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, eller inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej.

Jf. ”Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne” kan OBU of FVU udbydes på bl.a. private virksomheder, hvis der er indgået driftsoverenskomst med et voksenuddannelsescenter (VUC) forinden.

VUC’erne i Region Sjælland indgår aftaler med udbydere af FVU og OBU inden for VUC’ernes egne dækningsområder. VUC’erne er ansvarlige for, at udbuddet er dækkende samt udbydes på forskellige typer af uddannelsesinstitutioner. Regionen skal høres i forbindelse med indgåelse af nye driftsoverenskomster.

Undervisningsvirksomheden Clavis har overtaget danskundervisningen i nogle kommuner, efter tilbuddet, LærDansk, lukkede i 2020. I den forbindelse har Clavis ansøgt Nordvestsjællands HF og VUC om at indgå driftsoverenskomst inden for FVU og OBU. Clavis har ligeledes ansøgt HF og VUC Klar om at indgå driftsoverenskomst inden for FVU og OBU. Derudover har Slagelse Sprogcenter ansøgt HF og VUC Klar om at indgå driftsoverenskomst om OBU i Slagelse. Ansøgningerne er vedlagt.

A2B og AOF Center Sjælland ønsker at opsige deres aftale med VUC Storstrøm pr. juni 2021. Opsigelserne er vedlagt. Begge driftsoverenskomstparter vurderer, at de ikke kan leve op til aftalernes årselevforpligtelser. For AOF Center Sjællands vedkommende begrundes opsigelsen specifikt i en ny struktur indenfor AOF’s område, som betyder, at udbuddet varetages af anden AOF-enhed i området. For OBU-udbuddet fordeler udbuddet sig på de fire VUC samt på 22 driftsoverenskomstparter. AOF Center Sjælland ønsker at opsige sin driftsoverenskomst pr. juni 2021. Opsigelsen begrundes som ovenfor.

Administrationens vurdering

Vedlagte kort over udbuddet af FVU og OBU i 2021 i Region Sjælland viser, at der udbydes FVU og OBU på flere lokationer i Holbæk og Ringsted. Men da Clavis har overtaget danskundervisningen i Holbæk og Ringsted, efter at et udbud er lukket, er der ikke tale om endnu et udbud, som kunne udtynde kursistgrundlaget for eksisterende udbydere. På den baggrund vurderer administrationen, at Clavis’ udbud af FVU og OBU vil bevare det eksisterende tilbud af danskundervisning i byerne, hvilket kan sikre et kompetenceløft af borgerne i områderne.

Kortet viser derudover et forholdsvis lille udbud af OBU i Slagelse, som er en af regionens større byer med mange indbyggere. Det er derfor administrationens vurdering, at et endnu et udbud i Slagelse vil kunne tilskynde flere ordblinde til starte på en OBU og dermed få styrket deres skriftlige og sproglige kompetencer.

Planer for FVU og OBU

VUC og driftsoverenskomstparterne melder årligt deres planer for FVU og OBU ind til Region Sjælland. Planerne er vedlagt.

Planerne for 2020-2021 viser, at der inden for de enkelte VUC dækningsområder er stor variation når det gælder udbuddets størrelse. Hf og VUC Roskilde har markant større aktivitet inden for både FVU og OBU.

På FVU-området ses et fald i antallet af de faktiske årskursister fra 2019-2020 i tre af fire dækningsområder, størst hos VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF og VUC. Hf og VUC Roskilde har derimod en stigning i både faktisk og forventet søgning fra 2018-2021 og VUC Storstrøm forventer en markant stigning i 2021.

På baggrund af de seneste fem års aktivitet på OBU-området kan man se en stigning i faktisk og forventet antal årskursister hos Hf og VUC Roskilde fra 2019-2021 og en stabil aktivitet hos de øvrige. Der er en generel tendens til et forventes et øget antal årskursister på OBU i 2021, hos VUC Storstrøm og HF og VUC Klar forventer man dog en markant stigning i 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.driftsoverenskomsten mellem Clavis og Nordvestsjællands HF og VUC godkendes.

2.driftsoverenskomsten mellem Clavis og HF og VUC Klar godkendes.

3.driftsoverenskomsten mellem Slagelse Sprogcenter og HF og VUC klar godkendes.

4.opsigelse af driftsoverenskomsten mellem A2B og VUC Storstrøm godkendes.

5.opsigelse af driftsoverenskomsten mellem AOF og VUC Storstrøm godkendes.

6.orienteringen om VUC’ernes planer for FVU og OBU tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Region Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Lene Madsen Milner (V)

Bodil Sø (V)

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Bilag

1. Clavis ansøgning til Nordvestsjællands HF og VUC (FVU) (DokID: 9803764 - EMN-2020-36164)

2. Clavis ansøgning til Nordvestsjællands HF og VUC (OBU) (DokID: 9803768 - EMN-2020-36164)

3. Clavis ansøgning til HF og VUC Klar (FVU) (DokID: 9803758 - EMN-2020-36164)

4. Clavis ansøgning til HF og VUC Klar (OBU) (DokID: 9803761 - EMN-2020-36164)

5. Slagelse sprogcenters ansøgning til HF og VUC Klar (OBU) (DokID: 9803775 - EMN-2020-36164)

6. Opsigelser fra A2B og AOF til VUC Storstrøm (DokID: 9803773 - EMN-2020-36164)

7. Kort over FVU og OBU udbud i Region Sjælland 2021 (DokID: 9803927 - EMN-2020-36164)

8. VUC'ernes FVU-OBU-planer 2021 (DokID: 9803777 - EMN-2020-36164)


9 (Åben) Bevilling af uddannelsespuljen

Sagsresumé

I budgettet for 2021 er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til indsatser, der synliggør uddannelsesmulighederne i Region Sjælland, genopretter tilliden til praktikpladsmuligheder og styrker de digitale kompetencer hos befolkningen. Udvalget for Regional Udvikling forelægges forslag til tre projekter, som understøtter netop det. Projekterne understøtter desuden indsatserne i den Regionale Udviklingsstrategi under temaet Den kompetente region. Projekterne forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har i efteråret 2020 været i dialog med uddannelsesinstitutioner og andre aktører om mulige indsatser på uddannelsesområdet med henblik på at udmønte budgetaftalen 2021. Dialogen har resulteret i tre indkomne projektansøgninger, som tilsammen søger 2.998.240,5o kr. i tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Projektresumeer for alle projekter er vedlagt. Projekterne understøtter indsatsområderne i Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS), som har til formål at løfte uddannelsesområdet i Region Sjælland og sikre de kompetencer, som efterspørges i regionen. Projekterne er derudover i klar overensstemmelse med indsatsområderne i budgetaftalen 2021.

Sammenfatning af projekterne nedenfor:

Resumé af Tillid til lærepladser på store byggerier i Region Sjælland (Bygherreforeningen)

Projektets formål er at synliggøre byggebranchen for unge samt sikre flere lærepladser på de store byggerier i regionen, så flere får lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Projektet vil arbejde med en kulturændring blandt entreprenørernes måde at rekruttere lærlinge på. Målgruppen er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover vil projektet samarbejde med entreprenørerne i udviklingen af metoder, der kan tiltrække og fastholde de unge i uddannelse.

Projektets samlede budget er 810.530 kr. hvoraf, der ansøges om 498.530 kr. af de regionale udviklingsmidler.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at projektet kan bidrage til, at flere unge uden job eller uddannelse får lyst til at starte på en erhvervsuddannelse. Der vil blive stor mangel på faglært arbejdskraft i regionen, og derfor er det vigtigt at skabe attraktivitet omkring uddannelserne ved f.eks. at sikre lærepladser. Særligt de store byggerier i regionen får et massivt behov for faglærte og forsyningen af disse, hjælper projektet med at sikre. Projektet understøtter indsatsen i den regionale udviklingsstrategi om, at arbejdsstyrken skal have de efterspurgte kompetencer, og at flere skal have en ungdomsuddannelse.

Resumé af Center for digital voksenlæring (VUC Storstrøm)

Projektets formål er at styrke de digitale kompetencer hos regionens borgere med henblik på, at flere bliver rustet til at tage en uddannelse. Målgruppen er ufaglærte over 25 år, som mangler basale digitale færdigheder, hvilket gør det svært at begå sig på og gennemføre en uddannelse. Derudover har projektet til formål at videreuddanne undervisere i digital undervisning. Endelig vil projektet understøtte uddannelsesdækningen i områder af regionen, hvor der er langt til nærmeste uddannelse, idet online undervisning kan være et alternativ til fysisk fremmøde.

Projektets samlede budget er 1.999.435,50 kr. hvoraf, der ansøges om 999.710,50 kr. af de regionale udviklingsmidler.

Administrationens vurdering

Region Sjælland har den højeste andel af 25-årige (29%) med grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Det vurderes, at projektet kan nedbryde barrierer i form af manglende digitale kompetencer, som kan stå i vejen for, at flere får en uddannelse. Derudover er projektet med til at sikre, at flere kan tage en uddannelse, selvom der er langt til nærmeste, fysiske udbud. Projektet understøtter indsatsen i den regionale udviklingsstrategi om, at arbejdsstyrken skal have de efterspurgte kompetencer og at flere tager deres uddannelse i Region Sjælland.

Resumé af RUSK – Regionens Unge videre i Studie og Karriere – Udvidet tilbud om studie- og karrierevejledning i sabbatår (Studievalg Danmark, Center Sjælland)

Projektets formål er at få flere unge til at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse ved at tilbyde en ny, målrettet vejledning. Målgruppen er unge i deres afgangsår og i sabbatår efter gymnasiet. En andel af en studenterårgang bruger ikke deres studentereksamen til at uddanne sig, men forbliver uden for beskæftigelse eller i ufaglærte jobs. Via vejledningstilbuddet vil projektet motivere de unge til at tage næste skridt i uddannelsessystemet i retningen af en erhvervsuddannelse eller anden videregående uddannelse.

Projektets samlede budget er 2.045.219 kr. hvoraf, der ansøges om 1,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at projektet kan bidrage til, at flere unge opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse. Nogle unge er i fare for at falde fra ved overgangene i uddannelsessystemet, og dem vil projektet nå ved den målrettet vejledning. Projektet understøtter indsatsen i den regionale udviklingsstrategi om, at flere skal have en ungdomsuddannelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.der ydes tilskud på 498.530 kr. fra de regionale udviklingsmidler i 2021 til Bygherreforeningen til projektet ”Tillid til lærepladser på store byggerier i Region Sjælland”

2.der ydes tilskud på 999.710,50 kr. fra de regionale udviklingsmidler i 2021 til VUC Storstrøm til projektet ”Center for digital voksenlære”.

3.der ydes tilskud på 1,5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler i 2021 til Studievalg Danmark, Center Sjælland til projektet ”RUSK – Regionens Unge videre i Studie og Karriere”.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

1. Projektresume - Tillid til lærepladser på store byggerier i Region Sjælland (DokID: 9803188 - EMN-2021-04006)

2. Projektresume - Center for digital voksenlæring (DokID: 9803187 - EMN-2021-04006)

3. Projektresume - RUSK (DokID: 9803186 - EMN-2021-04006)


10 (Åben) Orientering om årets gymnasiefordeling til stx og hf

Sagsresumé

Udvalget orienteres om årets gymnasiefordeling til det almene gymnasium (stx) og højere forberedelseseksamen (hf), som i år har haft en samlet søgning på 5.910 ansøgere, hvoraf 96,4 procent har fået tilbudt en foreløbig plads på deres 1. prioritet. Udvalget orienteres også om status på kapacitetsloftet, som Regionsrådet i januar indstillede til Børne- og Undervisningsministeren på Stenhus Gymnasium.

Sagsfremstilling

Som en del af regionens myndighedsopgave på uddannelsesområdet er administrationen sekretariat for tre fordelingsudvalg i Region Sjælland. Fordelingsudvalgenes opgave er at fordele ansøgerne til den almen gymnasiale uddannelse (stx) og højere forberedelseseksamen (hf). I hvert fordelingsudvalg sidder to regionsrådspolitikere samt rektorerne fra gymnasierne i det pågældende fordelingsområde.

Regler for gymnasiefordeling

Reglerne for at fordele ansøgere til stx og hf er fastsat i Optagelsesbekendtgørelsen.

Ifølge Optagelsesbekendtgørelsen skal pladserne, såfremt en institution har flere ansøgere, end de har kapacitet til at optage, fordeles efter et afstandskriterie. I afstandskriteriet er det afstanden fra ansøgers folkeregisteradresse til institutionen, der afgør, om ansøgeren kommer ind. Dem med kortest afstand kommer ind først.

Hvis en ansøger ikke kan komme ind på et af sine prioriterede ønsker, eller hvis ansøgeren kun har angivet én prioritet og denne er overansøgt, bliver ansøgeren fordelt til den uddannelsesinstitution (stx eller hf) med ledig kapacitet, som er nærmest ansøgerens folkeregisteradresse målt i rejsetiden med offentlig transport. Hvis ansøgeren har lige lang transporttid med offentlig transport mellem to institutioner fordeles ansøgeren til den institution, som er tættest på ansøgerens folkeregisteradresse målt via vejnettet.

Status på årets fordeling af ansøgere til stx og hf

I år har regionens uddannelsesinstitutioner modtaget 4.444 ansøgninger til stx og 1.474 til hf. Fire gymnasier har fået flere ansøgere, end de har kapacitet til. Det er Køge Gymnasium på hf, Roskilde Gymnasium på stx og hf, Sorø Akademi på stx og Stenhus Gymnasium på stx.

96,4 procent af ansøgerne har fået tilbudt en foreløbig plads på den institution, som de har ønsket som deres 1. prioritet. Den foreløbige plads bliver endelig, når de unge har bekræftet deres karaktersnit ved folkeskolens afgangseksamen eller været til optagelsesprøve.

213 ansøgere er ikke blevet tilbudt en foreløbig plads på deres 1. prioritet. Heraf er 157 af ansøgerne i stedet blevet tilbudt en foreløbig plads på deres 2.-5. prioritet. 56 af ansøgerne havde ikke angivet øvrige prioriteter og er derfor fordelt til det gymnasium med ledig kapacitet, som er nærmest deres bopæl.

Årets søgetal er offentliggjort i en pressemeddelelse den 23. marts 2021: https://via.ritzau.dk/embedded/release/stabil-sogning-til-region-sjaellands-gymnasieuddannelser?publisherId=13560143&releaseId=13617917&widget=true

Kapacitetsloft på Stenhus Gymnasium

Regionsrådet besluttede på deres møde 11. januar 2021 efter anbefaling fra Udvalget for Regional Udvikling at indstille et kapacitetsloft på Stenhus Gymnasium til Børne- og Undervisningsministeren for skoleåret 2021-2022. Ministeren godkendte kapacitetsloftet den 16. marts 2021. Hensigten med kapacitetsloftet var at sikre et større elevgrundlag til Odsherred Gymnasium. Desuden var kapacitetsloftet et signal om, at der i Region Sjælland er en opmærksomhed omkring, at der er brug for uddannelsesinstitutioner også i regionens tyndt befolkede områder.

Kapacitetsloftet betød, at Stenhus Gymnasium på stx maksimalt kunne tilbyde en foreløbig plads til 392 ansøgere. Den 1. marts, hvor der var ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne, havde Stenhus Gymnasium modtaget 416 ansøgninger på stx.

Som resultat af kapacitetsloftet på Stenhus Gymnasium er ni ansøgere til stx og to ansøgere til hf fordelt til Odsherred Gymnasium.

Odsherred Gymnasium har udover de tilførte ansøgere via fordelingen oplevet en lille stigning i antal ansøgere fra 66 på stx i 2020 til 69 i år. En tilsvarende stigning ses på hf, hvor de i 2020 havde 21 ansøgere og i år har fået 30 ansøgere. Såedes kan det konstateres, at den faldne søgekurve til gymnasiet er knækket.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.


11 (Åben) Rapport om lokalbanernes tilstand og fornyelsesbehov

Sagsresumé

Konsulentfirmaet Rambøll har for Danske Regioner vurderet lokalbanerne i Danmarks tilstand og behov for investeringer. Det er tanken, at den nye analyse kan være en del af grundlaget for en ajourføring af de økonomiske rammer for lokalbanerne. Danske Regioner vurderer, at der skal tilføres regionerne yderligere 124 mio. kr. årligt frem til 2026 for at kunne løse de akutte finansieringsproblemer herunder til sporrenoveringen på Østbanen. Der orienteres om analysen og tilhørende forslag fra Danske Regioner.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Rambøll har for Danske Regioner vurderet lokalbanerne i Danmarks tilstand og behov for investeringer. Rapport samt følgebrev fra Danske Regioner vedlægges.

Analysen er en ajourføring af en tilsvarende analyse Rambøll lavede i 2017 for Transportministeriet.

Det er tanken, at den nye analyse kan være en del af grundlaget for en ajourføring af de økonomiske rammer for lokalbanerne. De økonomiske rammer har gennem mange år været drøftet mellem Staten og de danske regioner. Det er sket gennem de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og regionerne, og mere specifikt for Region Sjælland i forbindelse med en tidlige sporrenovering på en del af Tølløsebanen og nu i forbindelse med en total sporrenovering på Østbanen. Forholdet drøftes nu også i de igangværende infrastrukturforhandlinger.

Regionerne og i helt særlig grad Region Sjælland står overfor meget store investeringer i de kommende år. Analysen viser, at der i perioden 2021-2035 skal investeres mindst 8,5 mia. kr. i infrastruktur (spor, skinner og sikringsanlæg mv.) og nye tog på de danske lokalbaner. Hovedparten skal gå til spor og sporombygning. Det skyldes primært, at cirka 75 pct. af sporene i perioden opnår en alder på 40-45 år, og derfor skal udskiftes. En del af togsættene vil i perioden 2021-35 nå en alder på 30 år, hvor de forventes at være udtjente.

Investeringer i denne størrelsesorden ligger langt over de nuværende økonomiske rammer, som staten stiller til rådighed for regionerne. Danske Regioner har den 5. maj 2021 oversendt rapporten fra Rambøll til Finansminister Nicolai Wammen, Transportminister Benny Engelbrecht og Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad med et tilhørende følgebrev.

Danske Regioner foreslår i følgebrevet, at der skal tilføres regionerne yderligere 124 mio. kr. årligt frem til 2026 for at kunne løse de akutte finansieringsproblemer herunder til sporrenoveringen på Østbanen. Der vil samtidigt frem til 2027 være tid til at forhandle en aftale for perioden 2027-2035.

Region Sjællands andel af de vurderede investeringer på 8,5 mia. kr. frem til 2035 udgør 3,6 mia. kr. Dette skyldes helt overvejende, at alle Region Sjællands lokalbaner i denne periode skal have en sporrenovering, og der skal anskaffes nye togsæt til erstatning for IC2. Region Sjælland har ansvaret for knap 40 procent af det samlede lokalbanenet i Danmark og er den region med klart den største andel af lokalbanenettet.

Regionsrådet besluttede på møde den 3. maj at igangsætte indkøbet af nye batteritog til erstatning for IC2 og behandler på møde den 7. juni 2021 igangsættelse af sporrenovering på Østbanen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

1. Rapport - Privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov (005) (DokID: 9801926 - EMN-2021-02433)

2. Brev fra Danske Regioners formandskab Ny rapport om lokalbanernes investeringsbehov (DokID: 9801925 - EMN-2021-02433)


12 (Åben) Drøftelse af udvalgets mødeplan for resten af 2021

Sagsresumé

Et medlem af udvalget har fremsendt et ønske om at få mødetidspunkterne for møder i Udvalget for Regional Udvikling flyttet. Da udvalget selv beslutter datoer og tidspunkter for møder i udvalget indstilles det, at udvalget drøfter om mødetidspunkterne resten af 2021 skal flyttes.

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling fastlagde på møde den 1. september 2020 mødedatoer og tidspunkter for udvalgets møder i 2021.

Et medlem af udvalget har fremsendt et ønske om at få mødetidspunkterne for møderne i Udvalget for Regional Udvikling flyttet. Da udvalget selv beslutter datoer og tidspunkter for møder i udvalget indstilles det, at udvalget drøfter om mødetidspunkterne resten af 2021 skal flyttes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administration indstiller, at udvalget drøfter om mødetidspunkter for udvalgets møder i resten af 2021 flyttes.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet. Udvalget besluttede, at administrationen sender en doodle med nye datoforslag til møder i resten af året. Forslagene skal ligge indenfor almindelig mødetid i tidsrummet kl. 9-17. Møderne kan flyttes, hvis alle udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage på det foreslåede tidspunkt.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.


13 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Orientering om syv klager over Råstofplan 2020

Regionsrådet vedtog den 8. marts 2021 Råstofplan 2020. Klagefristen er udløbet, og der er kommet syv klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af råstofplanen:

Én klage fra Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn om fastholdelse og udvidelse af Bjerrede Graveområde i Faxe Kommune.

To klager fra en række borgere vedrører et nyt graveområde, Fladså, i Myrup Graveområde i Næstved Kommune.

To klager fra en borger og Venstre i Roskilde over, at der er utilstrækkelig miljøvurdering af grave- og interesseområderne, specifikt flere områder i Roskilde Kommune.

To klager fra Nymølle Stenindustrier A/S over råstofplanens overordnede afvejninger, flere af retningslinjerne og at miljøvurderingen er utilstrækkelig.

Samlet vedrører klagerne bekymring for: De natur- og miljømæssige forhold i de udlagte områder, afvejningerne i råstofplanen, retningslinjer i planen, miljøvurderingerne og selve høringsprocessen.

Klagerne skal nu behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagerne opsættende virkning, så planen ikke er gældende, før der er truffet afgørelse. Afgørelserne i Miljø- og Fødevareklagenævnet kan få betydning for råstofplanens endelige udformning.

Udvalget bliver orienteret, når klagenævnet har truffet afgørelse.

Orientering om høringssvar om råstoffer til VVM-undersøgelse for ny vej til Stevns

Vejdirektoratet har igangsat høring for VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns, der skal gå fra Vordingborgvej syd for Herfølge til Klippinge midt på Stevns. Høringsmaterialet kan ses her.

Administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar til Vejdirektoratet. Der udtrykkes skuffelse over manglende konkrete tiltag til at begrænse brugen af grusgravsmaterialer i vejprojektet. I overensstemmelse med målene i Råstofplan 2020 opfordrer høringssvaret til, at vejprojektet har fokus på en god råstofhusholdning og på at spare på de begrænsede primære råstofressourcer. Dette kan ske ved videst mulig anvendelse af genbrugsmaterialer og overskudsjord. Det bemærkes endvidere, at bæredygtigt råstofforbrug bør være en konkurrenceparameter i det kommende udbudsmateriale for vejprojektet.

Status på sag om batteritog

Regionsrådet besluttede på møde den 3. maj at gå videre med anskaffelse af 14 nye batteritog til lokalbanerne. Det samme gjorde regionsrådet i Region Hovedstaden for deres 4 nye batteritog på møde 18. maj.

Lokaltog vil herefter udbyde anskaffelsen af de 18 nye batteritog juli eller august 2021.

Status på COVID-19 og økonomi, herunder kompensation fra staten

Staten kompenserer regionerne for mindre indtægter og merudgifter i den kollektive trafik i 2021, som de gjorde for 2020.

Der er dog ikke en tilsvarende aftale på plads for 2022. Danske Regioner rykker staten for en sådan aftale.

Det er en afgørende forudsætning for budgetlægningen og trafikbestillingen for 2022.

De sidste opgørelser fra Movia viser, at passagertallet udgør under halvdelen af det forventede i februar 2021. Movia prognosticerer samtidigt, at passagertallet vil ligge på ca. 85% af det normale i december 2021. Alt tyder derfor på, at der også i 2022 vil mangle passagerer og indtægter.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

1. Høringssvar af 10. maj 2021 til VVM for vej til Stevns (DokID: 9806326 - EMN-2020-37671)


14 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i udvalget finder sted den 31. august 2021.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i udvalget finder sted den 31. august 2021. Dette med forbehold for resultat af doodle om nye mødetidspunkter.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.


15 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for Regional Udvikling den 1. juni 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.


16 (Åben) Medlemsforslag: Forslag fra Socialdemokratiet om direkte bus mellem Næstved station og Slagelse Sygehus

Sagsresumé

Socialdemokratiet har anmodet om behandling af sag på udvalgets møde.

Sagsfremstilling

I mail af 26. maj 2021 har regionsrådsmedlem Susanne Lundvald på vegne af Socialdemokratiet anmodet om, at følgende forslag behandles af udvalget:

”Det skal være muligt at tage en bus fra Næstved, som kører direkte til Slagelse Sygehus!

 

Det er ikke rimeligt, at de over 83.000 borgere som bor i Næstved og som er tilknyttet Slagelse Sygehus enten som patient, pårørende eller medarbejder har en rejsetid på min. 1 time og 11 min. 

Det må være muligt at prioritere den direkte kørsel, så det ikke er nødvendigt at skulle skifte til bybus på Slagelse station. 

Til sammenligning er det muligt at komme fra Næstved til Køge Sygehus på 47 min og fra Næstved til Roskilde Sygehus på 45 min.   

Vi vil gerne bede Movia undersøge forholdene og komme med en anvisning på, hvordan dette ønske kan imødekommes.

Det er almindelig kendt at kørsel i egen bil til sygehuset er nødvendigt. Dette ikke optimalt, ej heller i relation til den grønne dagsorden. Det er vanskeligt og det giver meget bøvl for borgere uden bil til rådighed, og i relation til kørselsgodtgørelse er det heller ikke muligt for borgere uden særligt behov at få tilskud til kørsel til Slagelse, mens dette vil være muligt til Roskilde

Forslaget bedes behandlet hurtigst muligt således, at det vil være muligt at få dette med ved den årlige trafikbestilling hos Movia”.

Administrationens bemærkninger

Det kan forud for trafikbestillingen i efteråret 2021 undersøges nærmere med MOVIA, hvilke muligheder der er for at forlænge/omlægge eksisterende busruter eller, om det er nødvendigt at etablere en ny busrute. De forventede udgifter til driften kan afklares samtidig. Det bemærkes, at der i 2018 blev indgået politisk aftale om, at udgifterne til den kollektive trafik maksimalt må udgøre 350 mio. kr. Der er pt. stor usikkerhed omkring udgiften til kollektiv trafik i Region Sjælland, dels pga. manglende passagerindtægter (som følge af COVID) og dels på grund af den forestående renovering af Østbanen.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget for Regional Udvikling besluttede, at MOVIA anmodes om at undersøge, hvilke muligheder der er for at løse udfordringen med henblik på drøftelse på næstkommende møde i udvalget.

Fraværende

Lene Madsen Milner

(V)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener