Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for Regional Udvikling

13-04-2021 09:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Peter Jacobsen

Formand

(O)

Jens Ravn

Næstformand

(V)

Bodil Sø

(V)

Felex Pedersen

(A)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jørgen Holst

Løsgænger

Lars Folmann

(O)

Lene Madsen Milner

(V)

Per Hovmand

(C)

Susanne Lundvald

(A)

Torben Haack

(F)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Fraværende:

Torben Haack

(F)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsoen 3

2 (Åben) Temadrøftelse om Uddannelsesanalysen 2021 4

3 (Åben) Beslutning om høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser 6

4 (Åben) Orientering om planer for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 2021 9

5 (Åben) Materielstrategi for lokalbanerne 12

6 (Åben) Orientering om omflytning af materiel 15

7 (Åben) Ansøgning til Grøn Buspulje om tilskud til biodiesel 17

8 (Åben) Orientering om høringsvar til Greater Copenhagens strategiske cykelhandlingsplan 19

9 (Åben) Bemyndigelse til administrativ behandling af BaneDanmarks råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområde til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt 21

10 (Åben) Orientering om etablering af hotline på råstofområdet 23

11 (Åben) Orientering om tilsyn i råstofgrave i hele 2020 24

12 (Åben) Orientering om afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet 27

13 (Åben) Godkendelse af indsatsplan for Jordforureningsområde 2021 29

14 (Åben) Beslutning - Indberetning for jordforureningsområdet 2020  31

15 (Åben) Godkendelse af Strategi mod jordforurening 2021-2030  33

16 (Åben) Aktuelle sager 35

17 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for Regional Udvikling 13.april 2021 38

18 (Åben) Næste møde 39


1 (Åben) Godkendelse af dagsoen

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Bilag

.


2 (Åben) Temadrøftelse om Uddannelsesanalysen 2021

Sagsresumé

Region Sjælland får én gang årligt udarbejdet en uddannelsesanalyse, som følger udviklingen på uddannelsesområdet i regionen. På mødet vil udviklingschef David Meinke holde oplæg om resultaterne fra Uddannelsesanalysen 2021.

Sagsfremstilling

Region Sjællands uddannelsesanalyse udarbejdes én gang årligt, som opfølgning på nationale målsætninger og regionens egne mål på uddannelsesområdet. Analysen bidrager samtidig til, at uddannelsesindsatsen i Region Sjælland sker på et oplyst grundlag. Uddannelsesanalysen 2021 udgives for ottende gang siden 2013.

Uddannelsesanalysen har hvert år et særtema med et særligt fokusområde som omdrejningspunkt. I efteråret besluttede Udvalget, at årets særtema skulle beskæftige sig med spørgsmålet: hvorfor nogle unge læser i Region Sjælland mens andre flytter væk? Spørgsmålet er undersøgt via en kombination af kvalitative og kvantitative data.

Nedslagspunkter fra Uddannelsesanalysen 2021

Region Sjælland vil frem mod 2030 opleve et fald i antallet af 15-17 årige på 17 %. Samtidig flytter tæt på 3.500 unge i aldersgruppen 20-24 år fra regionen.

De unge som flytter fra regionen for at studere, efterspørger bedre og mere information om uddannelsesmulighederne i Region Sjælland.

Region Sjælland har fortsat det laveste uddannelsesniveau på tværs af alle regioner. I regionen er 39 % af arbejdsstyrken ufaglærte. På landsplan er 37 % af arbejdsstyrken ufaglært.

Årets uddannelsesanalyse viser således, at der fortsat er brug for en aktiv indsats for at understøtte og udvikle uddannelsesområdet i Region Sjælland. Det arbejde vil regionen blandt andet understøtte via indsatsen Uddannelsesregion Sjælland og med udmøntning af de aftalte indsatser i budgetaftale for 2021 (i alt 5 mio. kr.).

På mødet præsenteres Uddannelsesanalysen 2021.

Uddannelsesanalysen 2021 er vedlagt.

Uddannelsesanalysen 2022

Analysebureauet Epinion vandt ved en udbudsrunde i 2018 aftalen om uddannelsesanalysen for en treårig periode. Den aftale er med udgivelsen af Uddannelsesanalysen 2021 afsluttet.

Administrationen vil igangsætte en ny udbudsrunde med henblik på at indgå en flerårig aftale, som Udvalget vil blive forelagt i efteråret 2021, når der skal udpeges et nyt særtema.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget drøfter Uddannelsesanalysen 2021.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Udvalget er optaget af, at udfordringerne på uddannelsesområdet bliver sat på den politiske dagsorden i Region Sjælland. Udvalget beder administrationen om at forberede et oplæg til budgetforhandlingerne, herunder forslag til en tilbagevendende politisk konference. Udvalget beder desuden om, at det sammen med formandskabet for Regionsrådet overvejes, om der skal udsendes et hyrdebrev til de 17 borgmestre.

Fraværende

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Bilag

1. Uddannelsesanalyse2021 (DokID: 9729453 - EMN-2021-02679)


3 (Åben) Beslutning om høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser

Sagsresumé

Regionsrådet har en koordinerede rolle i forhold til uddannelsesdækning og skal høres i forbindelse med ansøgning om nye udbud af ungdomsuddannelser. Region Sjælland åbner derfor hvert forår for anmodninger om høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser. I år har administrationen modtaget 16 anmodninger om høringssvar fordelt på én VUC samt tre erhvervsskoler.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra HF og VUC Roskilde samt erhvervsskolerne EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland og ZBC. De fire uddannelsesinstitutioner ønsker samlet af oprette i alt 16 nye udbud i regionen.

Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen. Regionsrådet skal alene forholde sig til den stedlige placering af udbuddet og er ikke forpligtet til at vurdere, på hvilken uddannelsesinstitutionen udbuddet placeres. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der formelt godkender de nye udbud.

Regionsrådet har endvidere en lovbunden opgave med at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle unge, herunder hvad angår geografisk placering og kapaciteten på uddannelserne.

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra kriterierne kapacitet og tilgængelighed samt lokal arbejdsmarkedsefterspørgsel. Administrationen har oplyst om kriterierne i et brev til uddannelsesinstitutionerne udsendt den 8. januar 2021.

Høringsmaterialet er vedlagt. Overblik over anmodninger om høringssvar fremgår af nedenstående tabel.

By/udd. insti.

EUC Nordvestsjælland

ZBC

EUC Sjælland

HF og VUC Roskilde

Fårevejle

Gastronom og Tjener

Holbæk

Gastronom og Tjener

Gastronom, Tjener, Gourmetslagter og Bager/konditor

Ringsted

Gourmetslagter og Procesoperatør

Roskilde

Elektronik og svagstrøm

2-årig STX

Køge

Ernæringsassistent

Slagelse

Pædagogiskassistent og Gourmetslagter

Næstved

Køletekniker

Administrations vurderinger

Det er administrationens vurdering, at der til følgende udbud kan afgives positivt høringssvar:

ZBC: Grundforløb 2 til Elektronik og svagstrøm i Roskilde, Ernæringsassistent i Køge, Pædagogisk assistent og Gourmetslagter i Slagelse, Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted og Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk.

EUC Sjælland: Grundforløb 2 til Køletekniker i Næstved.

EUC Nordvestsjælland: Grundforløb 2 til Tjener og Gastronom i Fårevejle. Skolen har udbudt uddannelserne siden 2018, som en forsøgsordningen der udløber i jul 2021, og ønsker at fastholde udbuddene.

HF og VUC Roskildes ønske om at oprette 2-årig STX i Roskilde kan ligeledes imødekommes. HF og VUC Roskilde søgte om samme udbud sidste år, men havde i deres høringsmateriale ikke sandsynliggjort, at udbuddet ikke ville udhule eksisterende stx-udbud.

Både EUC Nordvestsjælland og ZBC ønsker at oprette Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk. Det er administrationens vurdering, at et udbud af Gastronom og Tjener kan imødekommes. Dog er der kun et bæredygtigt elevgrundlag til ét udbud.

Det kan nævnes, at EUC Nordvestsjælland har udtrykt bekymring for deres rolle i og omkring Holbæk Kommune, hvis ikke de har et stærkt uddannelsesudbud i Holbæk, som har positive afledte virkninger på områderne omkring Holbæk, Odsherred og Kalundborg. ZBC har lagt vægt på, at de allerede har et stærkt udbud af fødevareuddannelser i regionen og dermed kan skabe en uddannelse med høj kvalitet i Holbæk.

Det samlede høringsmateriale er vurderet i vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland og ZBC, idet ansøgning om oprettelse af ét udbud af Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Elektronik og svagstrøm i Roskilde imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Ernæringsassistent i Køge imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Pædagogiskassistent og Gourmetslagter i Slagelse imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Tjener og Gastronom i Fårevejle imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til EUC Sjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Køletekniker i Næstved imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til HF og VUC Roskilde, idet ansøgning om oprettelse af 2-årig STX i Roskilde imødekommes.

Udvalget godkender, at administrationen udarbejder høringssvar, der er i overensstemmelse med Udvalgets beslutning til de ovennævnte institutioner.

.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Elektronik og svagstrøm i Roskilde imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Ernæringsassistent i Køge imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Pædagogiskassistent og Gourmetslagter i Slagelse imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Tjener og Gastronom i Fårevejle imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til EUC Sjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Køletekniker i Næstved imødekommes.

•Der afgives negativt høringssvar til EUC Nordvestsjælland og ZBC, til ansøgning om oprettelse af ét udbud af Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk.

•Der afgives negativt høringssvar til HF og VUC Roskilde, til ansøgning om oprettelse af 2-årig STX i Roskilde.

•Udvalget godkender, at administrationen udarbejder høringssvar, der er i overensstemmelse med Udvalgets beslutning til de ovennævnte institutioner.

Fraværende

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Bilag

1. Høringsmateriale (DokID: 9757639 - EMN-2020-37869)

2. Gennemgang af høringsmateriale vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser (DokID: 9722828 - EMN-2020-37869)


4 (Åben) Orientering om planer for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 2021

Sagsresumé

For regionen er det en lovbunden opgave at sikre en bred uddannelsesdækning af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Udvalget orienteres om udbuddet af FVU og OBU via planer fra VUC.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelserne på FVU og OBU-områderne skal alle borgere, der er berettiget til tilbuddene, kunne tilgå et FVU-/OBU-tilbud inden for en afstand af 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, eller inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej.

Regionsrådet orienteres årligt om planer og prognoser for FVU og OBU og koordinerer på den baggrund den geografiske placering af både udbud og kapacitet. Det er VUC, der indgår aftaler med udbydere af FVU og OBU inden for eget dækningsområde og som er ansvarlig for, at udbuddet er dækkende samt udbydes på forskellige typer af uddannelsesinstitutioner.

Region Sjælland er inddelt i fire VUC dækningsområder. Hvert VUC har indgået driftsoverenskomster med en række aktører om udbuddet af FVU og OBU. Regionen høres forud for indgåelse eller opsigelse af driftsoverenskomster. I Region Sjælland har Udvalget for Regional Udvikling bemyndigelse til at behandle FVU og OBU-områderne.

Udbydere af FVU og OBU

For FVU-udbuddet fordeler udbuddet sig på de fire VUC samt på 21 driftsoverenskomstparter. En driftsoverenskomstpart har ret til at opnå driftsoverenskomst, forudsat at institutionen kan godtgøre en årlig aktivitet inden for FVU på mindst 5 årselever. To af de nuværende driftsoverenskomstparter ønsker af opsige deres aftale med VUC pr. juni 2021. Opsigelserne er vedlagt. Opsigelserne begrundes i at begge driftsoverenskomstparter vurderer, at de ikke kan leve op til aftalernes årselevforpligtelser. For AOF Center Sjællands vedkommende begrundes opsigelsen specifikt i en ny struktur indenfor AOF’s område, som gør at udbuddet varetages af anden AOF-enhed i området.

For OBU-udbuddet fordeler udbuddet sig på de fire VUC samt på 22 driftsoverenskomstparter. AOF Center Sjælland ønsker af opsige sin driftsoverenskomst pr. juni 2021. Opsigelsen begrundes som ovenfor. Opsigelsen er vedlagt.

Planer for FVU og OBU

VUC og driftsoverenskomstparterne melder årligt deres planer for FVU og OBU ind til Region Sjælland. Planerne er vedlagt. Planerne indeholder en oversigt over faktiske udbudsadresser samt adresser, hvor udbud er mulig, såfremt der opstår efterspørgsel.

Vedlagt er et kort over udbuddet, som viser en jævn fordeling af udbudssteder af både FVU og OBU i hele Region Sjælland. De geografisk bundne udbudssteder har i 2020 været udfordret som følge af covid-19. Flere steder har der været digitalt udbud. Udbyderne har mange forskellige erfaringer med denne form for undervisning af målgruppen for FVU og OBU. Dette uddybes i den kvalitative del af planerne, som er vedlagt.

Af planerne for 2020-2021 fremgår det ydermere, at der inden for de enkelte VUC dækningsområder er stor variation når det gælder udbuddets størrelse. Hf og VUC Roskilde har markant større aktivitet inden for både FVU og OBU.

På FVU-området ses et fald i antallet af de faktiske årskursister fra 2019-2020 i tre af fire dækningsområder, størst hos VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF og VUC. Hf og VUC Roskilde har derimod en stigning i både faktisk og forventet søgning fra 2018-2021 og VUC Storstrøm forventer en markant stigning i 2021.

På baggrund af de seneste fem års aktivitet på OBU-området kan man se en stigning i faktisk og forventet antal årskursister hos Hf og VUC Roskilde fra 2019-2021 og en stabil aktivitet hos de øvrige. Der er en generel tendens til et forventet øget antal årskursister på OBU i 2021, hos VUC Storstrøm og HF og VUC Klar forventer man dog en markant stigning i 2021.

I 2019 opstod FGU-institutionerne og de overtog den del af FVU og OBU-opgaven, som omhandler de unge under 25. Ændringen betyder, at VUC alene har ansvaret for FVU- og OBU-undervisning for voksne over 25 år. Set i det lys er FVU- og OBU-indsatsen en succes, da ændringerne i målgruppen kunne have forårsaget større ændringer i udbuddet af FVU og OBU i VUC-regi.

Dialogmøde om FVU og OBU

Region Sjælland inviterer VUC samt alle driftsoverenskomstparter til dialogmøde i maj med udgangspunkt i FVU/OBU-planerne. På dialogmødet vil deltagerne drøfte den geografiske placering af udbud, digitale udbud samt forventningerne til det fremadrettede udbud af FVU og OBU set i lyset af udviklingen siden 2019 og på baggrund af prognoserne for 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Udvalget for Regional Udvikling tager orienteringen om FVU- og OBU-planer samt opsigelse af to driftsoverenskomster vedr. FVU og en driftsoverenskomst vedr. OBU til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Bilag

.


5 (Åben) Materielstrategi for lokalbanerne

Sagsresumé

De nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Der skal samtidigt anskaffes 3 togsæt til betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde til erstatning for 3 togsæt, der er lejet frem til ultimo 2025. Movia og Lokaltog har derfor udarbejdet et forslag til materielstrategi, hvor et udbud med anskaffelse af nye batteritog anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokaltog har ansvaret for at sikre den løbende drift af lokalbanerne i Region Sjælland, herunder at sørge for den daglige kørsel, sikre at selskabet råder over det fornødne materiel og at banerne er vedligeholdt. Det sker i tæt samarbejde med Region Sjælland, der er ansvarlig for at beslutte omfanget af og sikre finansieringen til den regionale kollektive trafik i Region Sjælland.

Movia og Lokaltog har meddelt Region Sjælland, at de har igangsat arbejde med en ny materielstrategi, der behandles i Lokaltogs bestyrelse 25, marts 2021. Forslag til materielstrategi med to supplerende bilag vedlægges.

Materielstrategien forventes behandlet i Region Hovedstadens Trafikudvalg 27. april og af Movias bestyrelse 15. april 2021.

Baggrunden er, at de nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder, der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Desuden udløber lejen af tre Desiro togsæt i 2025.

Forslag til materielstrategi med indkøb af nye batteritog

Movia anbefaler de to regioner, at der indkøbes 18 nye batteritog til erstatning for de eksisterende 20 dieseltog. Heraf vil de 14 tilgå Region Sjælland og de 4 Region Hovedstaden. Region Sjælland kan nøjes med 2 færre togsæt, end man har i dag og stadig opretholde den nuværende betjening.

De 18 togsæt forventes at kunne leveres til årsskiftet 2025/2026.

Udbuddet af de 18 togsæt tilrettelægges således, at først når tilbuddene foreligger skal regionerne tage endelig stilling. Dette forventes, at være i starten af 2022.

Movia og lokaltog forventer, at indkøbet af de 14 nye batteritogsæt til Region Sjælland vil betyde en mindre stigning på 2-2,5 mio. kr. årligt i Region Sjællands tilskud til lokalbanerne.

Der vil herudover være nogle engangsudgifter forbundet med omstillingen til batteritog f.eks. til ladestandere. Movia og Lokaltog vil være klar med en konkret vurdering, når der skal tages endelig stilling til en eventuel anskaffelse af batteritog i starten af 2022. Sammen med regionen undersøges mulighederne for tilskud.

Det vil være nødvendigt at låne til anskaffelsen af nye togsæt. Konstruktionen forudsættes at være, at Lokaltog optager de nødvendige lån med en garantistillelse fra Region Sjælland. Dette svarer til tidligere anskaffelser. Dette skal fremgå af udbudsmaterialet.

Fordele ved batteritog

Udvalget for Regional Udvikling blev på sit møde den 5. maj 2020 orienteret om en ekstern konsulentundersøgelse af mulighederne for nulemissionstog på lokalbanerne. Der var undersøgt både batteritog og brinttog samt brugen af biodiesel eller lignende. Konklusionen var, at batteritog blev vurderet til at være den mest realistiske mulighed på lokalbanerne. Økonomien for batteritog blev samtidigt vurderet til at være på niveau med anskaffelsen af nye dieseltog.

Region Sjælland indgik december 2020 en klimasamarbejdsaftale med staten, hvori regionen binder sig til fra 2021 at indkøbe klimavenligt togmateriel, når dieseltog skal erstattes på lokalbanerne, i det omfang den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

Foruden klimamæssige fordele giver batteritog desuden bedre muligheder for samdrift med de statslige elektrificerede baner herunder muligheden for direkte tog til Nykøbing Sjælland og Nakskov.

Alternativer til indkøb af nye batteritog

Der har ikke været set på det alternativ, at købe nye eller brugte dieseltogsæt til erstatning for IC2.

Der har været set på alternativt at lade IC2 køre videre i en kortere eller længere periode. Dette er beskrevet i supplerende notater fra Movia som er vedlagt.

En levetidsforlængelse på 10 år kræver udskiftning af større komponenter og vurderes ikke at have en positiv økonomi. At lade IC2 køre uforandret videre i en kort årrække vurderes at give tiltagende ustabil drift og med en usikker økonomisk gevinst. Der vil samtidigt skulle findes erstatning for de 3 lejede Desiro togsæt. Movia og Lokaltog anbefaler ikke dette alternativ.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1.Region Sjælland bakker op om den forelagte materielstrategi

2.Region Sjælland agter at stille garanti for lån optaget til anskaffelse af 14 nye batteritog indenfor de beskrevne rammer

Sagen afgøres af regionsrådet

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Materielstrategi for Lokaltog-1059385.0.13 (DokID: 9768664 - EMN-2021-02617)

2. Supplerende information om materielstrategien-1088251.0.9 (DokID: 9770634 - EMN-2021-02617)

3. Bilag til Materielstrategi 2021-1063926.0.7 (DokID: 9770614 - EMN-2021-02617)


6 (Åben) Orientering om omflytning af materiel

Sagsresumé

Forsinkelser i det statslige signalprogram har betydet, at IC2 togsættene endnu ikke har fået installeret det nye signalsystem. Det betyder, at IC2 togsættene fra december 2021 ikke kan køre ind til stationen i Nykøbing Falster, hvor det nye signalsystem tages i brug. Det vil derfor i en periode være nødvendigt, at ombytte IC2 togsættene fra Lollandsbanen med Lint 41 togsæt med det nye signalsystem installeret fra Odsherreds- og Tølløsebanen. Movia og Lokaltog vurderer, at ombytningen ikke har driftsmæssige konsekvenser. Lokaltog har ansvaret for at disponere materiellet bedst muligt. Sagen forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten er ved at installere det nye signalsystem ERTMS på de statslige baner. Signalsystemet bruges til at styre kørslen på banerne. Der installeres signaludstyr langs banerne og på stationerne. Tog, der kører på banerne, skal ligeledes have installeret udstyret. Dette gælder også for togene på regionens lokalbaner, hvis de kører på en strækning eller til en station, som styres ved hjælp af ERMTS. Alle lokalbanerne kommer til en DSB station, som på et tidspunkt udstyres med ERTMS, og alle lokalbanetogene skal derfor løbende udstyres med ERTMS. Det er statens og Banedanmarks ansvar, at dette sker på de nuværende tog.

Togene på Østbanen har allerede fået installeret ERTMS for at kunne betjene den statslige strækning mellem Køge og Roskilde. Fra december 2021 ibrugtages ERTMS på Nykøbing Falster station, som betjenes af Lollandsbanen med IC2 togsæt. Fra december 2024 ibrugtages ERTMS på Nordvestbanen til Holbæk Station. Dette stiller krav til, at Odsherredsbanens og Tølløsebanens tog på det tidspunkt skal være udstyret med ERTMS. Banerne deler togsæt og betjenes med IC2 og Lint 41 togsæt.

På grund af forsinkelser i udrulningen af signalsystemet er ERTMS ikke installeret i IC2 togsættene på Lollandsbanen, så de er klar, når ERTMS ibrugtages på Nykøbing Falster station december 2021.

Der har løbende været kontakt mellem Transportministeriet, Banedanmark og Lokaltog, hvor både Lokaltog og Region Sjælland har presset maksimalt på for at få igangsat installationen hurtigst muligt.

Det forventes, at ERTMS er installeret på alle IC2 togsæt primo 2023.

Rokade af togsættene mellem lokalbanerne

Lokaltog har ansvaret for at disponere materiellet bedst muligt.

For at håndtere situationen på Lollandsbanen fra december 2021 planlægger Lokaltog en rokade af togsættene mellem lokalbanerne i Region Sjælland. Lollandsbanen får tilført Lint41 togsæt med ERTMS, og de nuværende IC2 togsæt på banen flyttes til Odsherredsbanen og Tølløsebanen, som allerede i dag betjenes af IC2 togsæt sammen med Lint41.

IC2 togsættene vil sammen med ca. 3 Lint 41 eller de fra Nordjyske Jernbaner indlejede Desiro togsæt betjene Odsherreds- og Tølløsebanen frem til december 2024, hvor ERTMS ibrugtages på Holbæk station.

Det er Movia og Lokaltogs vurdering, at den nuværende betjening med samme kvalitetsniveau vil kunne opretholdes på alle banerne med rokaden

De kommuner, der ligger langs de berørte baner informeres efter orienteringen af udvalget

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

.


7 (Åben) Ansøgning til Grøn Buspulje om tilskud til biodiesel

Sagsresumé

Region Sjælland har fået tilskud fra Grøn Buspulje til indsættelse af batteribusser på linje 230R. Økonomien ved udbuddet af 230R var så positivt, at der ikke blev behov den bevilgede egenfinansiering. Region Sjælland har mulighed for at søge tiloversblevne tilskudsmidler til brug af biodiesel på andre regionale buslinjer. Buspuljen skal udmøntes i indeværende halvår, og det er derfor ikke muligt at benytte den til kommende udbud af batteribusser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Regional udvikling bevilgede på sit møde den 18. juni 2020 op til 2,1 mio. kr. som egenfinansiering for ansøgning til den statslige Grøn Buspulje om støtte til batteridrift på 230R. Udvalget blev på sit møde den 2. februar 2021 informeret om, at 230R havde været i udbud og indenfor de økonomiske rammer overgår til batteridrift december 2022.

Udbuddet var så positivt, at de årlige kontraktsudgifter selv uden tilskud fra puljen eller regionen falder. Dette skyldes nogle særlige omstændigheder ved netop denne kontrakt samt en meget konkurrencepræget tilbudssituation. Det er derfor ikke nødvendigt, at benytte den bevilgede egenfinansiering på op til 2,1 mio. kr. til at undgå stigende kontraktsudgifter som følge af batteridrift.

Grøn Buspulje

Der er tilskudsmidler tilbage i Grøn Buspulje bl.a. fordi merprisen for batteridrift på 230R i forhold til dieseldrift var mindre end forudset og dermed tilskudsbehovet.

Buspuljen kan give tilskud til 75% af merudgifterne til en grøn omstilling medens regionens egenfinansiering udgør 25%.

Tilskud fra Grøn Buspulje kræver, at der indgås kontrakt med busentreprenører i første halvår 2021. Det vil derfor ikke være muligt, at søge om tilskud til udbud af batteribusser. Der er ingen regionale buslinjer i udbud.

Grøn Buspulje kan give tilskud til brugen af biodiesel også betegnet som HVO-biodiesel, som er et fossilfrit drivmiddel og medvirker til at nedbringe CO2 udslippet. Buspuljen har da også givet tilskud til en række ansøgninger vedrørende HVO-biodiesel. Udmøntningen af buspuljen vedlægges.

Ansøgning til Grøn Buspulje om tilskud til biodiesel

Den fællesregionale buslinje 600S mellem Hillerød og Hundige benytter i dag HVO-biodiesel som den eneste buslinje i Region Sjælland.

Administrationen foreslår, at der søges om tilskud til brugen af HVO-biodiesel på eksisterende regionale buslinjer med en egenfinansiering på op til 2,1 mio. kr.

Det er en forudsætning, at der opnås de forventede 75% i tilskud fra buspuljen.

Movia støtter ansøgningen og er behjælpelig med udarbejdelsen af ansøgningen. Ansøgningen er underudarbejdelse.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.der ansøges Grøn Buspulje om tilskud på 75% af merudgiften til brugen af HVO-biodiesel på en eller flere regionale buslinjer.

2.der bevilges op til 2,1 million kr. som egenfinansiering til ansøgningen.

3.egenfinansieringen findes fra den tidligere bevilgede egenfinansiering til ansøgning om batteridrift på 230R

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Udmøntning af Grøn Buspulje (DokID: 9734295 - EMN-2020-36443)


8 (Åben) Orientering om høringsvar til Greater Copenhagens strategiske cykelhandlingsplan

Sagsresumé

Udvalget orienteres om Greater Copenhagens cykelhandlingsplan ”Strategisk cykelhandlingsplan - fra førende cykelmetropol til verdens bedste. ” Region Sjælland har afgivet et administrativt høringssvar. Det er forventningen, at cykelhandlingsplanen vil blive vedtaget i Greater Copenhagens bestyrelse til sommer.

Sagsfremstilling

Greater Copenhagen Committee igangsatte i juni 2019 udarbejdelsen af en cykelhandlingsplan, som skal fremme cykling i Greater Copenhagen. Initiativet er en del af samarbejdets strategiske fokus på transport og grøn omstilling. Sekretariatet for Supercykelstier har skrevet forslaget til handlingsplanen. Høringsfristen var d. 29. januar 2021, og administrationen har afgivet et høringssvar.

Handlingsplanens indhold

Cykelhandlingsplanen er inddelt i temaerne 1) pendling, 2) kombinationsrejser, 3) rekreativ cykling og cykelturisme, og 4) viden. Planen indeholder 11 indsatser med konkrete anbefalinger, og der er udpeget samarbejdspartnere, der kan være tovholdere på indsatserne. Planen er suppleret af en databaseret kortlægning, der fremhæver fordelene ved cykling indenfor sundhed, grøn omstilling og økonomi. Høringsudgaven til Greater Copenhagens cykelhandlingsplan er vedlagt.

Region Sjælland har særligt bidraget til indholdet, med fokus på cyklisme udenfor de større byer.

Region Sjælland har ikke en egen strategi for cykling, men har forpligtiget sig på området med klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik, som blev indgået med transportministeren d. 21. december 2020. I aftalen blev parterne enige om, at Region Sjælland vil arbejde for, at andelen af pendlerture på cykel skal stige med 20 pct. frem mod 2030, og at cyklede kilometer skal stige med 20 pct. frem mod 2030.

Regionen investerer i konkrete cykel- mobilitetsprojekter sammen med Movia, Lokaltog og kommuner, senest med udvalgets bevilling til RUS-indsatsen: Nye mobilitetsløsninger og flere passagerer i den kollektive trafik i december 2020. Indsatsen har bl.a. til formål at teste løsninger, hvor cyklen benyttes i kombinationsrejser med den kollektive transport.

Endelig kan det nævnes, at regeringen og aftaleparterne bag ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten” i februar besluttede at udmønte 118 mio. kroner til etablering af fem nye cykelstier på statsveje i Region Sjælland.

Høringssvar

Administrationen har givet et høringssvar til udkastet til Greater Copenhagen cykelhandlingsplanen.

I høringssvaret udtrykkes opbakning til handlingsplanens fokus på sundhed, miljø, bæredygtighed, samt mulighederne i rekreativ cyklisme og cykelturisme.

Høringssvaret gør også opmærksom på, at cykelhandlingsplanen forekommer at tage udgangspunkt i de store byer i Greater Copenhagen, og det betones, at der grundlæggende er behov for, at handlingsplanen også fokuserer på at øge mobiliteten. Bl.a. nævnes ønsket om et større fokus på elcykler med større rækkevidde end normale cykler.

Høringssvaret stiller også spørgsmål til ansvarsfordelingen mellem de udpegede aktører. Regionerne er ofte udpeget som tovholdere på indsatser, der skal sikre cykelstier over hele regionen. Adskillige af disse indsatser er betinget af en bred kommunal opbakning. Region Sjællands høringssvar er vedlagt.

Videre proces

Sekretariatet for Supercykelstier planlægger at udarbejde en hvidbog med høringssvar til foråret. Handlingsplanen bliver til sommer behandlet i Greater Copenhagen Committee.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan Høringsudgave inkl.-bilag (DokID: 9714476 - EMN-2021-01166)

2. Høringssvar - Greater Copenhagen cykelhandlingsplan (DokID: 9729286 - EMN-2021-01166)


9 (Åben) Bemyndigelse til administrativ behandling af BaneDanmarks råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområde til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt

Sagsresumé

Til jernbaneprojektet i forbindelse med Femern-forbindelsen forventer BaneDanmark i 2021 at søge om tilladelse til råstofindvinding på syv lokaliteter uden for råstofplanens graveområder. Formålet er, at transporten med råstoffer minimeres, og at anvendelse af sand- og grusmaterialer begrænses. Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at behandle ansøgningerne administrativt.

Sagsfremstilling

Til jernbaneprojektet i forbindelse med Femern-forbindelsen forventer BaneDanmark i 2021 at søge om tilladelse til råstofindvinding på syv lokaliteter uden for råstofplanens graveområde. Delområderne ligger i Guldborgsund og Lolland kommuner – se vedlagte kortbilag.

Efter de gældende kompetenceregler skal tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde besluttes af Regionsrådet.

Regionsrådet besluttede den 8. marts 2021, at meddele råstoftilladelse til en tilsvarende ansøgning fra BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune.

Hvordan er ansøgningerne

Det forventes, at de kommende syv ansøgninger ligner den ansøgning, som Regionsrådet lige har behandlet. Derfor vil der kunne gives tilladelser uden for råstofplanens graveområde med baggrund i de væsentlige samfundsinteresser, og den begrænsede og kortvarige indvinding til det større anlægsprojekt. Det er også i overensstemmelse med den netop vedtagne Råstofplan 2020.

Principper for områderne

De enkelte delområder vil ligge nær jernbanen mellem Rødbyhavn og Nykøbing F. Det er mindre indvindinger, som forventes at variere i størrelse fra 1 til 10 ha, og indvindingsperioden forventes at være 1-2 år i de enkelte delområder. De nye delområder forventes at ligge endnu tættere på jernbanen end ansøgningen på Engmosevej 6A, der ligger 700 m fra jernbanen. Delområderne forventes at ligge helt op ad jernbanen med 30-100 m bredde på den ene eller begge sider af banen - se vedlagte kortbilag.

I forbindelse med ansøgningerne kan der også komme § 52-dispensation til tilførsel af ren jord fra banetraceet til råstofgraven. Det betyder, at råstofgraven kan efterbehandles til jernbanenært areal med f.eks. skov, og at den overflødige jord kun skal transporteres kort.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne vil der være de lovpligtige høringer af berørte parter.

Generelt vil de 7 indvindinger minimere transporten med råstoffer og begrænse anvendelse at sand- og grusmaterialer. Det er i tråd med bæredygtighedsprincipperne i råstofloven og råstofplanen. Alle ansøgninger skal gennem den nøje sagsbehandling, som gives alle ansøgninger.

Forslag om at administrationen bemyndiges til at behandle sagerne administrativt

Det er administrationens vurdering, at de syv sager er ukomplicerede. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at behandle de syv sager under forudsætning af, at det falder inden for de ovenstående principper.

Sagerne fremlægges politisk, hvis:

- De afviger væsentligt fra de beskrevne principper, eller

- Sagen vurderes at have væsentlig politisk interesse, eksempelvis

hvis en sag giver væsentlige nabogener i form af støj, støv el.lign., eller

hvis der er væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.de syv konkrete ansøgninger om gravetilladelser på sidearealer til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt behandles administrativt, hvis de falder inden for ovenstående principper.

2.ansøgningerne behandles politisk, hvis det viser sig, at der er særlige omstændigheder som eksempelvis væsentlige nabogener eller væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Kortbilag 1_Oversigtskort over nye delområder Lolland (DokID: 9733164 - EMN-2020-32775)


10 (Åben) Orientering om etablering af hotline på råstofområdet

Sagsresumé

Ved indgåelse af budgetaftale for 2021 blev det aftalt at oprette en hotline, som skal tage sig af akutte henvendelser fra borgere i Region Sjælland om forhold i råstofgrave. Administrationen har nu etableret den ønskede hotline for borgerne. Udvalget orienteres om ordningen.

Sagsfremstilling

Indvinding af råstoffer i Region Sjælland sker mange steder tæt på bebyggede områder. Det er derfor vigtigt, at borgerne kan komme i kontakt med Region Sjælland, hvis de oplever problemer. Ved indgåelse af budgetaftale 2021 blev derfor aftalt at oprette en hotline, hvor borgerne i åbningstiden kan rette henvendelse med spørgsmål omkring råstofområdet, og som giver mulighed for, at borgerne kan efterlade en besked og efterfølgende bliver kontaktet af administrationen.

Administrationen har nu en hotline og på regionens hjemmeside gives udvidet vejledning til hvordan der kan rettes henvendelse, både indenfor og udenfor almindelig åbningstid:

Link til hotlinetekst på hjemmesiden

Den nye hotline giver Region Sjællands borgere bedre mulighed for at få dialog og oplysning om råstofgravene og en vurdering af løsningsmuligheder ved oplevede gener. Administrationen får samtidig mulighed for hurtigere at kunne samarbejde med parterne om mulige løsninger og sikre at grusgravsdriften foregår efter de vilkår, der er stillet i gravetilladelserne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

.


11 (Åben) Orientering om tilsyn i råstofgrave i hele 2020

Sagsresumé

Der er stort fokus på, at indvindingen af råstoffer foregår med mindst mulig gene for borgerne og naturen. Med budget 2020 blev det besluttet at have ekstra fokus på tilsyn i råstofgrave. Her gives status for antal tilsyn i 2020. Der er udført 20% flere tilsyn end målsat.

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling orienteres om status for tilsynsarbejdet i 2020. Udvalget blev den 1. september 2020 orienteret om tilsyn i første halvdel af 2020.

Der var 63 råstofgrave i Region Sjælland med i alt 98 gældende gravetilladelser (en grav kan have flere tilladelser). I løbet af 2. halvår er indvindingen afsluttet i fire grave, mens der er givet nye indvindingstilladelser i eksisterende grave. Det samlede antal tilladelser er uændret.

Siden 2018 er antallet af gennemførte tilsyn fordoblet. Der er udført et stort antal ekstraordinære tilsyn med fokus på nabogener, særligt i relation til støv, støj og driftstider.

Samtidig er den ordinære tilsynsfrekvens for de mindre grave øget fra hvert tredje til hvert andet år.

I råstofgrave, der modtager jord udefra (§52-dispensationer), bliver der ført mindst et årligt tilsyn målrettet forholdene efter jordforureningsloven. Der er 11 grave med §52-dispensation i Region Sjælland.

Opgørelse for 2020

Der er udført særligt mange tilsyn i 2020. Målet var højt sat i forhold til niveauet i 2019. Alligevel er der samlet udført 20% flere tilsyn end målsat. Det skyldes bl.a. stort fokus på særlige grave og ekstraordinært mange særlige sager. 34 tilsyn er ordinære tilsyn i råstofgrave, heraf 8 i store grave. Endvidere er der udført 71 ekstraordinære tilsyn. I alle råstofgrave med §52-dispensation er der udført mindst 1 tilsyn og i alt 20.

Tilsynstype

Mål for 2020

Udført i 2020

Tilsyn i 2019

Tilsyn i 2018

Mål for tilsyns-hyppighed

Ordinære tilsyn i store råstofgrave

8

8

8

1

Hvert år

Ordinære tilsyn i mindre råstofgrave

22

26

27

4

Hvert 2. år

Ekstraordinære tilsyn:

- opfordret/uopfordret:

- grave med særlig fokus:

50*

12*

46

25

35

44

Efter behov

§52-tilsyn

11

20

Ikke opgjort

Ikke

opgjort

Årligt samt efter behov

I alt

Ca. 100

120

69

49

* forventede tal

Hvad betyder og indeholder de enkelte tilsynstyper?

Ordinære tilsyn:

Et ordinært tilsyn omfatter normalt hele råstofgraven og alle vilkår i tilladelsen, og kaldes derfor også for et fuldt tilsyn. De centrale forhold er overholdelse af driftstider og gravegrænser, støj og støv, indvindingsmængde og løbende efterbehandling. Desuden kontrolleres for eventuelt spild og korrekt oplag og tankning af olieprodukter. Ved tilsynet har indvinder mulighed for at afklare tvivlsspørgsmål omkring aktuelle eller fremtidige ansøgninger og tilladelsens vilkår for drift og efterbehandling.

Råstofgrave større end 50 ha, eller med en årlig indvinding større end 250.000 m3, får minimum ét årligt ordinært tilsyn. For de mindre råstofgrave er tilsynsfrekvensen fra 2020 hvert 2. år. Et ordinært tilsyn er oftest anmeldt, men kan også være uanmeldt hvis der foreligger en henvendelse.

Ekstraordinære tilsyn:

De ekstraordinære tilsyn er oftest ikke-planlagte, uanmeldte og har normalt ikke fuldt omfang. De er ofte baseret på henvendelser fra bl.a. naboer om aktuelle forhold vedrørende støv, støj, spild eller andet. De ekstraordinære tilsyn kan dog også være planlagte og anmeldte, målrettet konkrete situationer, f.eks. ved ansøgninger eller efterbehandling.

Ekstraordinære tilsyn i grave med særligt fokus:

I grave med særlig fokus, f.eks. større grave med mange naboer, særlige lokale forhold eller grave med særlig bevågenhed, føres tilsyn flere gange årligt. Behovet for tilsyn vurderes løbende, og antallet kan derfor variere i forhold til det anslåede mål fra år til år.

Hvad har tilsynene medført?

I foråret og forsommeren 2020 var støvdannelsen stor på grund af det tørre vejr. Mange tilsyn blev derfor udført for at vurdere og reagere på evt. problemer og mindske generne – f.eks. ved øget fejning og vanding i og ved gravene. I 2. halvår har de ekstraordinære tilsyn haft forskellige fokus, eksempelvis klager over støv og støj, opstart og afslutning af grusgrave og efterbehandling.

Ved nogle tilsyn er der konstateret overtrædelser af råstof- og jordforureningslovgivningen og i flere tilfælde er der givet påtaler, som efterfølgende er efterkommet efter frivillige aftaler med indvinderne.

I 5 tilfælde har overtrædelserne ført til håndhævelser. Proceduren for håndhævelser indeholder flere mulige skridt. Det starter ofte med en henstilling, som kan følges op af indskærpelse, varsel om påbud, påbud og i enkelte tilfælde en politianmeldelse. Afhængig af overtrædelsens karakter kan ét eller flere skridt udelades. De 5 sager i 2020 handler om forskellige forhold som: indvinding efter udløb af tilladelse, indvinding udenfor graveområde, opstilling af materiel uden tilladelse og ulovlig tilførsel af jord til råstofgrave eller tidligere grave. I et tilfælde er der tilført forurenet jord til en grusgrav. Administrationen arbejder aktuelt gennem håndhævelsessager med at bringe forholdene i orden.

Den øgede tilsynsfrekvens betyder øget dialog med indvinder og øget kontrol med overholdelsen af tilladelsens vilkår. Derudover betyder det, at borgerne ved, at der bliver reageret på de forhold, der betyder noget for dem, og den virkelighed de oplever.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

.


12 (Åben) Orientering om afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Sagsresumé

Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist Region Sjællands VVM-screening i forbindelse med en råstoftilladelse i Sorø Kommune. Der skal ske fornyet behandling, da klagenævnet ikke finder, at grundlaget for screeningen er fyldestgørende. Udvalget orienteres om afgørelsen.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med vedlagte afgørelse af 27. januar 2021 ophævet og hjemvist Region Sjællands afgørelse af 7. maj 2019 om, hvorvidt der er pligt til miljøvurdering (VVM) for indvinding af råstoffer på Dyssevej 20 i Sorø Kommune. Klagenævnet finder ikke, at grundlaget for VVM-screeningen er fyldestgørende.

Klagenævnet mener, at indvindingens mulige påvirkning af vandstanden i Tude Å ikke er tilstrækkeligt belyst. Klagenævnets afgørelse hænger tæt sammen med, at nævnet i en anden klagesag har ophævet og hjemvist Sorø Kommunes vandindvindingstilladelse til råstofindvindingen, der bl.a. lå til grund for regionens vurderinger.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning.

Ansøger har efterfølgende besluttet, at trække en del af ansøgningen, og administrationen vil nu træffe en fornyet afgørelse om, hvorvidt der er pligt til miljøvurdering og vurdere i hvilket omfang der skal foretages ændringer af vilkårene i råstoftilladelsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27 01 2021 om hjemvisning af VVM-screening (DokID: 9732372 - EMN-2020-32603)


13 (Åben) Godkendelse af indsatsplan for Jordforureningsområde 2021

Sagsresumé

”Indsatsplan 2021 for jordforureningsområdet” forelægges til politisk godkendelse efter offentlig høring. Der er indkommet høringssvar til planen fra fem kommuner og fra HOFOR. Indsatsplanen 2021 fremsendes sammen med Indberetning 2020 om indsatsen på jordforureningsområdet til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge jordforureningsloven skal Regionsrådet hvert år udarbejde en plan for indsatsen, hvori der redegøres for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Regionsrådet besluttede den 1. februar 2021 at sende indsatsplan for 2021 i 8 ugers offentlig høring.

I høringen er der kommet bemærkninger fra Roskilde, Næstved, Sorø, Stevns og Vordingborg Kommuner og fra vandselskabet HOFOR. Overordnet handler bemærkningerne om tilfredshed med at beskyttelsen af grundvandet er højt prioriteret og, at der er afsat ekstra ressourcer til pesticidindsatsen. Der er fremsendt helt konkrete forslag til samarbejdet, som vil blive inddraget i det videre arbejde. Der gives også udtryk for tilfredshed med samarbejdet mellem region og kommuner og opfordringer om at styrke samarbejdet.

I ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030” er netop et øget samarbejde med kommunerne en del af strategien. Fremover vil kommunerne blive inddraget i udpegning af de indvindingsområder, der skal undersøges for trusler mod grundvandet.

Desuden rummer høringssvarene bemærkninger af teknisk karakter og bemærkninger der relaterer sig til ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030”. Disse bemærkninger besvares i særskilt sagsfremstilling, idet ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030” har været i offentlig høring i samme periode som indsatsplan 2021.

Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede indsatsplan ved den endelige vedtagelse. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen har, efter at udkast til Indsatsplan 2021 er sendt i høring, udtalt, at de undersøgelser der skal udføres i vandområderne, skal registreres som videregående undersøgelser. Miljøstyrelsen har udtalt, at disse undersøgelser ikke behøver at være en del af undersøgelseslisten i indsatsplanen, som skal i offentlig høring. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at overfladevandsopgaver ikke behøver at være indeholdt i oversigtsplanen over den offentlige indsats, da der er tale om en særskilt indsats på netop dette område. Kort over placering af undersøgelser vedlægges til orientering.

Region Sjællands driftsbudget for jordforureningsområdet i 2021 er 37,2 mio. kr. Hertil kommer en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger (jf. budgetaftalen for 2021).

”Indsatsplan 2021 – Jordforurening” er et udtryk for Region Sjællands prioriteringer, som er i overensstemmelse med Region Sjællands udkast til ”Strategi mod jordforureninger 2021-2030”.

Særlige opgaver i 2021:

Jordforureningsindsatsen intensiveres i særligt sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. Indsatsen koordineres i samarbejde med kommuner, vandselskaber, vandværker og andre interessenter.

Der gennemføres ca. 40 undersøgelser i vandområder, hvor forureningsrisikoen fra jordforurening er størst.

Indsatsen med opsporing og kortlægning intensiveres, hvilket betyder, at der er taget stilling til forureningsmistanken for ca. 300 lokaliteter.

Undersøgelse og håndtering af lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse er igangsat.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgetfordelingen fremgår af vedlagte ” Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet”.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.”Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet" godkendes jf. vedlagte forslag

2.Administrationen sender svarbrev til de fire kommuner, der er kommet med bemærkninger til ”Forslag til Indsatsplan 2021”

3.Kort over undersøgelser i vandområderne tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

Jørgen Holst mindretalsudtalelse sendes til administrationen.

Mindretalsudtalelse: På trods af gode intentioner både i handleplan (sag nr. 13) og sag nr. 15 vil jeg tilkendegive, at regionens indsats, grundet manglende midler, er alt for svag, for lidt og for langsom i forhold til problemernes omfang.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Indsatsplan_2021_final 23.03.2021 (DokID: 9751457 - EMN-2020-37149)

2. Kort over lokaliteter undersøgelse overfladevand (DokID: 9746623 - EMN-2020-37149)

3. Høring af Indsatsplan 2021 (DokID: 9763043 - EMN-2020-37149)


14 (Åben) Beslutning - Indberetning for jordforureningsområdet 2020

Sagsresumé

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i 2020 forelægges til godkendelse. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2020.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år og skal samtidig udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år. Indsatsplanen for 2021 forelægges også på mødet.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen 2020
Regionen har til opgave at kortlægge (opspore) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til at prioritere en eventuel offentlig (regional) indsats mod forureningen, vejlede berørte borgere og sikre, at der ikke bygges på forurenet område, eller at forurenet jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden samt sikre, at forureneren så vidt muligt betaler.

Af strategien for jordforureningsområdet fremgår, at regionen har et særligt fokus på at beskytte grundvandet. En særlig trussel mod grundvandet er risikoen for forurening fra pesticider.

I 2020 har mange ressourcer været rettet mod pesticidindsatsen inkl. en ekstra bevilling på 2 mio.kr. til opsporing af pesticidforurening. Udvalgte beskrivelser af indsatsen i 2020 fremgår af vedlagte indberetning.

Pesticidopsporing på øerne

I perioden 2016-2020 har Region Sjælland arbejdet med at beskytte grundvandet på øerne Orø, Sejerø, Agersø, Omø, Fejø, Femø, Askø og Bogø. I samarbejde med kommuner og vandforsyninger er der gennemført en særlig indsats for at opspore og undersøge de steder, hvor der kan være opstået jordforureninger med pesticider.

Øerne er prioriteret højt, fordi vandressourcerne er knappe og dermed sårbare overfor forurening. Der er ikke samme mulighed for at flytte og erstatte en forurenet vandforsyningsboring på en mindre ø.

Regionens undersøgelser viser ofte fund af pesticider, rundt omkring, men den efterfølgende risikovurderinger viser heldigvis, at en stor del af pesticidforureningerne, ikke udgør et problem for hverken grundvandsressourcen eller drikkevandsindvindingen. Dette har været situationen på Sejerø og Omø. I andre tilfælde har de indledende undersøgelser ikke kunne afklare forureningstruslen, og regionen har derfor iværksat supplerende undersøgelser til afklaring af forureningsomfanget og strømningsveje i grundvandet. Det gælder f.eks. Agersø, Orø, og Bogø.

Anlæg til fjernelse af pesticider på Trommeslagervej på Stevns

Regionen har i 2020 etableret et anlæg til fjernelse af pesticider fra grundvandet. Pesticidforureningen er fundet på en tidligere maskinstation på Trommeslagervej. Der er tale om en alvorlig pesticidforurening opstået ved spild på en vaskeplads, der har været i anvendelse siden 1969. Forureningen har spredt sig til grundvandet og udgør i dag en risiko for St. Heddinge Vandværk. Regionens indsats beskytter vandværkets indvinding mod pesticidforureningen.

Servicemål
På jordforureningsområdet er der opsat en række servicemål for behandlingen af sager, der har betydning for de berørte borgere og kommunerne. I indberetningens bilag, fremgår opfyldelse af målene. Der er tale om en god målopfyldelse.

Der er opsat servicemål for 11 sagstyper. Servicemålet for 1-årsundersøgelser, er overskredet i 3 ud af 22 sager, det er sket efter aftale med grundejer. For servicemålet for høringer ved byggeri på forurenede grunde, har en enkelt sag overskredet fristen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2020 godkendes, jf. vedlagte udkast.

2. Orientering om opfyldelsen af servicemålene for 2020 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Indberetningen 2020 (DokID: 9752512 - EMN-2021-02829)


15 (Åben) Godkendelse af Strategi mod jordforurening 2021-2030

Sagsresumé

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” forelægges til godkendelse. Regionsrådet besluttede den 1. februar at sende strategien i 8 ugers offentlig høring. Høringen er nu afsluttet og har ikke givet anledning til ændringer i strategien. Region Sjællands nye strategi er et udtryk for de vigtigste og nødvendige opgaver på området de næste 10 år og vil sikre mest miljø for pengene.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har opgaven med at beskytte grundvandet, natur og menneskers sundhed mod truslen fra jordforurening. Opgaven er stor, og selvom Region Sjælland gennem årene har gennemført en massiv indsats mod jordforurening, vil det tage generationer, før opgaven er gennemført.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en mere målrettet strategi, der prioriterer og håndterer de værste forureninger først, samtidig med at strategien styrkes gennem forpligtende samarbejder med andre aktører på området, f.eks. kommuner, stat og vandforsyninger.

Strategien bygger på fire hovedprincipper:

Forureneren skal betale, så regningen ikke sendes videre til regionen og dermed skatteyderne.

Indsatsen prioriteres, så der opnås mest miljø og sundhed for pengene.

Indsatsen prioriteres, hvor risiko og behov er størst.

Pesticidindsatsen prioriteres højt, da pesticider lukker flest boringer i regionen.

Med strategien intensiveres jordforureningsindsatsen i særlig sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. I de områder vil alle betydende forureninger med en grundvandsrisiko blive håndteret, herunder også pesticidpunktkilder. Ca. 80% af driftsmidlerne tildeles grundvandsbeskyttelse. Det følger beslutningen på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 23. oktober 2019, hvor pesticider og grundvandsbeskyttelse blev drøftet.

Strategien har fortsat fokus på gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund og som skal vente mange år på, at regionen har mulighed for at prioritere en eventuel oprensning. Samtidig skal regionen de næste tre år hjælpe staten med at komme i mål med deres vandområdeplaner. Det gøres ved at undersøge de jordforureninger, som kan true vand- og naturområder.

Effekten af ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” er formuleret i fire strategiske mål:

75% af vandforsyningerne sikres aktivt mod jordforurening. De resterende 25% af forsyninger ligger i geografiske områder med en naturlig beskyttelse. Ca. 1400 forureningssager forventes håndteret med indsatsen, hvoraf pesticidpunktkilder udgør langt størstedelen.

Der gennemføres 80 undersøgelser i perioden 2021-2022 for at finde frem til de jordforureninger, der reelt udgør et problem for overfladevand og natur.

Kortlægningen af muligt forurenede grunde færdiggøres inden udgangen af 2030. Det svarer til at gennemgå og vurdere ca. 3.100 lokaliteter.

Inden udgangen af 2030 har Region Sjælland undersøgt og håndteret lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse. I praksis er dette lossepladser:

omed påvist gasproduktion tæt på boliger/børneinstitutioner, eller

omed bolig/børneinstitution på selve lossepladsen

Administrationen har haft en god og nyttig dialog med kommuner og vandforsyninger, som bakker op om prioriteringerne i strategien.

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” har været i 8 ugers offentlig høring. Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede strategi ved den endelige vedtagelse. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er vedlagt som bilag.

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

Jørgen Holst mindretalsudtalelse sendes til administrationen.

Mindretalsudtalelse: På trods af gode intentioner både i handleplan (sag nr. 13) og sag nr. 15 vil jeg tilkendegive, at regionens indsats, grundet manglende midler, er alt for svag, for lidt og for langsom i forhold til problemernes omfang.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Strategi mod jordforurening 2021-2030_final (DokID: 9752068 - EMN-2020-37148)

2. Høring af strategien for 2021-2030 (DokID: 9763069 - EMN-2020-37148)


16 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Sagsfremstilling

Orientering om høringssvar til kommuneplanlægning i Holbæk, Næstved, Odsherred og Stevns kommuner

Holbæk Kommune, Næstved Kommune og Stevns Kommune har sendt forslag til ny kommuneplan i offentlig høring, mens Odsherred Kommune har sendt forslag til strategi for den kommende kommuneplan i offentlig høring.

Høringsmaterialet kan ses her:

Holbæk Kommune

Næstved Kommune

Odsherred Kommune

Stevns Kommune

Administrationen har udarbejdet vedlagte fire høringssvar. Høringssvarene omhandler området for regional udvikling. Høringssvarene lægger op til, at Region Sjælland bidrager til flere af de kommunale temaer.

Høringssvarene til Holbæk, Næstved og Stevns kommuner omhandler også råstofområdet. Regionen forudsætter, at forslagenes retningslinjer generelt ikke er til hinder for en udnyttelse af råstofressourcen i overensstemmelse med råstofplanen. Regionen bemærker også, at regionen gerne vil inddrage kommunerne tidligt i forbindelse med regionens fastlæggelse af vilkår for efterbehandlingen af færdiggravede råstofgrave.

Stevns Kommunes planforslag udvider et rekreativt område ved Højerup Kirke ved Stevns Klint med et lille areal på ca. 0,5 ha i råstofplanens interesseområde. Det rekreative rammeområde giver mulighed for bl.a. legeplads og ubemandet udstilling. Administrationen vurderer på baggrund af arealets beliggenhed ved Højerup Kirke, størrelse, formål og anvendelsesmuligheder, at udlægget er af underordnet betydning for råstofplanlægningen.

Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd

Region Sjælland er pr. 1. januar 2021 blevet medlem af Landdistrikternes Fællesråd

Medlemskabet af Landdistrikternes Fællesråd skal bruges til at styrke Region Sjællands arbejde med udvikling af landdistrikterne og den attraktive region.

Regionsrådet har udpeget Torben Hack, Bodil Sø og Anna Bondo som Region Sjællands delegerede i repræsentantskabet for Landdistrikternes Fællesråd. Jens Ravn er udpeget som suppleant.

Foruden Region Sjælland er Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland også medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Der er generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd d. 9 april, hvor regionerne vil få tildelt en fælles bestyrelsespost i Landdistrikternes Fællesråd. De delegerede fra regionerne indstiller en kandidat til den regionale bestyrelsespost, der vælges på generalforsamlingen.

Handlingsplan for Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

Udvalget besluttede i oktober 2020, hvilke strategiske indsatser der prioriteres i handlingsplanen til den regionale udviklingsstrategi og bevilliges udviklingsmidler til i 2020 og 2021.

Handlingsplanen er nu lavet færdig i en layoutet version med afsæt i Udvalgets beslutninger. Den viser hvordan Region Sjælland ønsker at skabe regional udvikling. Handlingsplan 2020-2021 er vedlagt. (Trykt udgave udleveres på mødet.)

Orientering om søgning til ungdomsuddannelserne i 2021

Der var ansøgningsfrist d. 1. marts 2021 for at søge en ungdomsuddannelse for skoleåret 2021/2022 med start til august i år. I alt har 10.429 borgere i Region Sjælland søgt ind på en ungdomsuddannelse. Det er et lille fald i forhold til sidste år på 68 unge, mens årgangene ikke har ændret sig væsentligt.

For fjerde år i træk har hf en fremgang i ansøgertallet, mens de tre andre gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) er gået tilbage. Stx er dog fortsat det mest populære uddannelsesvalg blandt de gymnasiale uddannelser med i alt 4.444 ansøgere.

Søgning til erhvervsuddannelserne (eud og eux) er på niveau med sidste år med samlet 2.388 ansøgere pr. 1. marts i år. Stigningen til eux modsvares af et lille fald til eud. Eux er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial uddannelse. En uddannet eux’er bliver således faglært, men har også en studentereksamen.

Uddannelses

2021/

2022

2020/

2021

2019/

2020

2018/

2019

2021/2022 sammenlignet med 2020/2021

Ændring i procent fra 2021/2021 til 2020/2021

STX

4444

4559

4656

4714

- 115

- 2,5%

HF

1474

1381

1215

1163

+ 93

+ 6,7%

HHX

1417

1442

1363

1460

- 25

- 1,7%

HTX

706

727

755

797

- 21

- 3,7%

EUX

796

751

669

644

+ 45

+ 6,0%

EUD

1592

1637

1691

1597

- 45

- 2,8%

TOTAL

10.429

10.497

10.349

10.375

- 68

- 0,6%

Kilde: Institutionernes egen indberetning til regionen samt Børne- og Undervisningsministeriets statistikdatabase uddannelsesstatistik.dk

Økonomi

Indstilling

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

1. Høringssvar af 01 03 2021 til forslag til Kommuneplan 2021 for Holbæk Kommmune (DokID: 9726759 - EMN-2020-37669)

2. Høringssvar af 01 03 2021 til forslag til Kommuneplan 2021 for Næstved Kommmune (DokID: 9726762 - EMN-2020-37669)

3. Høringssvar af 01 03 2021 til forslag til Planstrategi 2020 for Odsherred Kommmune (DokID: 9726764 - EMN-2020-37669)

4. Høringssvar af 18 03 2021 til forslag til Kommuneplan 2021 for Stevns Kommune (DokID: 9743491 - EMN-2020-37669)

5. RUS Handlingsplan 2020-2022 WEB (DokID: 9764754 - EMN-2020-37669)


17 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for Regional Udvikling 13.april 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

.


18 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 1. juni 2021

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i udvalget afholdes den 1. juni 2021.

Fraværende

Torben Haack (F)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener