Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt Samarbejde

31-05-2021 08:30

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Freddy Blak

Formand

(A)

Christian Wedell-Neergaard

Næstformand

(C)

Charlotte Petersson

(A)

Egon Bo

(C)

Evan Lynnerup

(V)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jorun Bech

(A)

Per Nørhave

(O)

Fraværende:

Charlotte Petersson

(A)

Per Nørhave

(O)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Program Fehmarnbelt Days 2021 4

3 (Åben) OECD´s anbefalinger til STRING-samarbejdet  6

4 (Åben) Aktuelle sager 8

5 (Åben) Næste møde 9

6 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde den 31. maj 2021 10


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende

Charlotte Petersson

(A)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.


2 (Åben) Program Fehmarnbelt Days 2021

Sagsresumé

Fehmarnbelt Days 2021 afholdes som en digital konference på grund af det høje smittetryk i Tyskland. I forlængelse af dagens møde deltager udvalget i fællesskab virtuelt i konferencen fra Sorø. Ved mødet drøftes konferenceprogrammet, som er blevet tilpasset en virtuel platform med de muligheder, det indebærer.

Sagsfremstilling

På grund af det høje smittetryk i Tyskland, afholdes Fehmarnbelt Days 2021 (FBD21) som en ren digital konference. Udvalget er inviteret til fælles virtuel deltagelse fra Sorø i forlængelse af dagens udvalgsmøde.

Arrangørerne af FBD21 har lagt vægt på at se det digitale format som en mulighed og har i væsentlig grad videreført det oprindelige konferencekoncept tilpasset en virtuel platform. Selve konferencen sendes således fra den oprindeligt planlagte lokation i Weissenhäuser Strand, hvor en række talere vil være fysisk til stede, herunder Regionsrådsformanden.

Konferenceprogram

Det er lykkedes at få sammensat et interessant og mangfoldigt program for konferencen, med en række prominente talere fra flere lande, brancher og organisationer. Programmet er vedlagt.

Blandt talerne er en række ministre fra Slesvig-Holsten, herunder Ministerpræsident, Daniel Günther, Ministeren for Justits, Europa og Forbrugerbeskyttelse, Claus Christian Clausen, samt Ministeren for Økonomi, Transport, Beskæftigelse, Teknologi og Turisme, Bernd Buchholz.

På programmet kan desuden fremhæves EU’s transport-kommissær, Adina Vălean, EU-Koordinator for ScanMed korridoren, Pat Cox, Transportminister Benny Engelbrecht samt direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

To gange i løbet af konferencen afholdes parallelsessioner, hvor deltagerne har tilmeldt sig temaer som ’En veluddannet arbejdsstyrke i Femern Bælt Regionen’, ’STRING hydrogen korridor’, ’Bæredygtig Transport og Mobilitet’ samt ’Grænseoverskridende arbejdsmarked”. Udvalgsmedlemmerne er tilmeldt af administrationen på baggrund af deres interessetilkendegivelser.

Ud over det rent faglige program indeholder konferenceprogrammet også en række kulturelle indslag i form af poetry slam og live musik fra scenen i pauserne.

Deltagelse via online platform

I forbindelse med afholdelsen af konferencen etableres der er online platform for FBD21, som er tilgængelig allerede fra den 17. maj 2021. Alle registrerede deltagere har en profil på platformen, som kan bruges til at bevæge sig rundt i det digitale univers. Udvalgsmedlemmerne har fået et link til deres profil og en vejledning i brugen af platformen i forbindelse med registrering til konferencen.

Online platformen har flere forskellige funktioner. Her vil være information om en lang række organisationer med interesse i Femern regionen, og de initiativer, der er igangsat for at skabe udvikling i regionen. Der vil også være en Fehmarnbelt Days quiz og andre kreative indslag. Endelig giver platformen mulighed for, at man kan netværke online med andre registrerede deltagere. Det kan både være i mindre grupper eller på tomandshånd.

Fehmarnbelt Days 2023

Forretningsudvalget har ved et møde den 26. april 2021 fulgt Femern udvalgets anbefaling fra sidste møde om at tilbyde værtskab for Fehmarnbelt Days i 2023. Det har mødt bred opbakning i kredsen bag Femern Belt Days. Det forventes derfor, at konferencen afsluttes med en overdragelse af stafetten fra Slesvig-Holsten til Region Sjælland. Regionsrådsformanden vil som sagt være tilstede til at overtage stafetten.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter programmet for Fehmarnbelt Days 2021.

Sagen afgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Fraværende

Charlotte Petersson

(A)

Per Nørhave

(O)

Bilag

1. Fehmarnbelt Days_Programme_05052021 (DokID: 9805832 - EMN-2021-04462)


3 (Åben) OECD´s anbefalinger til STRING-samarbejdet

Sagsresumé

STRING og OECD har indgået et partnerskab om at sætte fokus på, hvad der skal til for at STRING-regionen kan skabe vækst og udvikling. OECD har udarbejdet en rapport og analyse, der formulerer 23 anbefalinger til STRINGs fremadrettede politikområder og strategiske indsatser. Der lægges op til en drøftelse af anbefalingerne med henblik på at prioritere de vigtigste for det fremadrettede arbejde i STRING. På udvalgets møde fremlægger administrationen OECDs 23 anbefalinger samt forslag til prioritering som baggrund for udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

STRING er et politisk samarbejde mellem regioner og større byer i korridoren mellem Oslo og Hamborg.

STRING har udviklet et stærkt partnerskab med OECD om at få udpeget, hvilke områder STRING bør sætte fokus på for at blive en megaregion, et globalt hub for grønne løsninger samt en stærk infrastrukturkorridor mellem Oslo og Hamborg. OECD’s arbejde var i efteråret fokus for fire nationale seminarer og man er ved at færdiggøre en rapport med arbejdstitlen: ”Building the STRING megaregion as a Green Hub”. Rapporten offentliggøres ved en konference i Malmø i juni.

I rapporten sætter OECD fokus på 23 anbefalinger til STRING. STRINGs politiske forum har haft indledende drøftelser af rapporten. På udvalgets møde vil der blive givet en orientering om drøftelsen.

På udvalgsmødet vil administrationen endvidere fremlægge OECDs 23 anbefalinger samt forslag til prioritering som baggrund for udvalgets drøftelse.

Dagen efter udvalgets møde afholdes der møde i STRINGs politiske forum.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen udgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet og orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Charlotte Petersson

(A)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.


4 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Charlotte Petersson

(A)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.


5 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i udvalget finder sted den 16. august 2021.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i udvalget finder sted den 16. august 2021.

Fraværende

Charlotte Petersson

(A)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.


6 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde den 31. maj 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Charlotte Petersson

(A)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener