Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt Samarbejde

08-04-2021 14:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Freddy Blak

Formand

(A)

Christian Wedell-Neergaard

Næstformand

(C)

Charlotte Petersson

(A)

Egon Bo

(C)

Evan Lynnerup

(V)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jorun Bech

(A)

Per Nørhave

(O)

Fraværende:

Charlotte Petersson

(A)

Evan Lynnerup

(V)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Tema: EU-dagsordenen 4

3 (Åben) Medlemsaftale med Fonden Femern Belt Development 2021-2023 6

4 (Åben) Beslutning om afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023 8

5 (Åben) Orientering om Greater Copenhagens Strategiske Cykelhandlingsplan 10

6 (Åben) Hjemtag Interreg 5A og status Interreg 6A 12

7 (Åben) STRING – Arbejdet med infrastruktur og grøn omstilling i det fælles nordeuropæiske samarbejde 15

8 (Åben) Aktuelle sager 18

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udv. for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde den 8. april 20

10 (Åben) Næste møde 21


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsfremstilling

Økonomi

Indstilling

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

.


2 (Åben) Tema: EU-dagsordenen

Sagsresumé

Region Sjællands interesser i Bruxelles varetages i væsentlig grad af Greater Copenhagen EU Office, hvor Region Sjælland har formandskabet i 2021-2022. EU's programmer og fonde for perioden 2021-2027 er ved at blive forhandlet på plads og Birgitte Wederking, der er direktør for kontoret, deltager ved udvalgsmødet for at give en status på de aktuelle dagsordner og resultater til gavn for Region Sjælland. Udvalget drøfter, hvordan EU’s aktuelle dagsordner, samt de nye puljer og fonde, kan omsættes til vækst og udvikling i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Region Sjællands fortsatte udvikling er blandt andet afhængig af den funding, der kan trækkes hjem fra EU. Samtidig er EU en vigtig platform til at skabe opmærksomhed omkring Region Sjællands dagsordner – f.eks. i forhold til grønne, trafikale og digitale indsatser.

Med godkendelsen af EU’s nye langtidsbudget er der skruet op for forhandlingerne om at få de nye fonde og programmer på plads for perioden 2021-2027. Covid19, Brexit og massive klima-udfordringer præger EU-dagsordenen og samarbejdet står overfor en omfattende opgave i forhold til at sikre vækst, udvikling og samhørighed på tværs af medlemslandene.

Greater Copenhagen EU Office

Region Sjællands interesser i Bruxelles varetages i væsentlig grad af Greater Copenhagen EU Office, som gennem en fusionen af Copenhagen EU Office og ZealandDenmark blev en realitet pr. 1. januar 2019.

EU-kontoret har siden fusionen arbejdet målrettet med at indfri det nye fælles strategiske grundlag, der sætter en klar retning og ambitiøse mål for kontorets arbejde. EU kontorets hovedaktiviteter består i projektudvikling, interessevaretagelse og samarbejde på tværs af organisationer, positionering af medlemmerne i Bruxelles, netværksopbygning og kompetenceudvikling af medlemsorganisationerne.

Greater Copenhagen EU Office har de første to år skabt et styrket samarbejde i medlemskredsen og har særligt styrket samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland på sundhedsområdet. Kontoret understøtter hjemtaget af EU-midler til medlemmerne og har været en vigtig partner i forhold til interessevaretagelsen for de kommende EU-programmer.

Prioriteter for formandskabet

Formandskabet for bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office varetages i 2021 og 2022 af Region Sjælland, hvor Jan Hendeliowitz er udpeget som Region Sjællands bestyrelsesmedlem.

Region Sjælland har i forbindelse med formandskabet meldt følgende prioriteringer ud:

Den faste forbindelse over Femern Bælt – som landsdækkende driver for udvikling

På forkant med de nye EU programmer – Hele medlemskredsen og kontoret skal sættes i stand til at navigere i de nye programmer mhp. flere meningsfulde projekter og øget hjemtag af midler og særligt på den grønne dagsorden.

Stærk inddragelse af alle medlemmer og hele geografien.

I Region Sjælland skal fokusområderne for Greater Copenhagen EU Office sikres i tæt samarbejde med Region Sjællands fondskontor mhp. at sikre øget hjemtag af midler og deltagelse i flere EU finansierede projekter.

Resultater i Region Sjælland

Birgitte Wederking, der er direktør for Greater Copenhagen EU Office, er inviteret med til mødet for at give en status på de resultater der er skabt for Region Sjælland, de aktuelle EU-dagsordener og hvordan vi bedst omsætter dem til vækst og udvikling i Region Sjælland. Herunder orienteres om udviklingen i forhold til de nye EU-programmer og fonde, samt kontorets arbejde med Region Sjællands fokuspunkter under formandskabet. Bilag med resultater skabt i Region Sjælland er vedlagt.

Præsentationen danner grundlag for udvalgets drøftelse af, hvordan EU's dagsordner og de nye fonde kan omsættes i Region Sjælland og hvordan Region Sjællands fokuspunkter under formandskabet i Greater Copenhagen EU Office kan udmøntes i denne sammenhæng.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter, hvordan EU’s aktuelle dagsordner, samt de nye puljer og fonde, kan omsættes til vækst og udvikling i Region Sjælland.

Sagen afgøres at Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

1. 2021-04-08 Notat Greater Copenhagen EU Office (DokID: 9747883 - EMN-2020-37180)


3 (Åben) Medlemsaftale med Fonden Femern Belt Development 2021-2023

Sagsresumé

Region Sjælland vil sikre, at potentialerne ved den faste Femern–forbindelse udnyttes i både anlægsfasen, som ved åbningen i 2029. Med Region Sjællands budgetaftale 2021 blev der afsat 1 mio. kr. i hvert af de tre år 2021-23 af de regionale udviklingsmidler til at sikre denne indsats. For at indfri potentialerne er det vigtigt at have en stærk og dedikeret udviklingsorganisation til at indfri ambitionen. Indsatsen udmøntes derfor i en medlemsaftale med Fonden Femern Belt, som forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der investeres over 100 mia. kr. i Femern-forbindelsen og de tilknyttede infrastrukturprojekter på dansk og tysk side. Den færdige Femern-forbindelse vil i 2029 vil påvirke sociale, kulturelle og erhvervsmæssige strukturer. Den vil åbne op for nye muligheder og potentialer for erhvervsliv, borgere og besøgende i hele korridoren mellem Hamborg og Oslo. Her Danmark i helhed og særdeles Region Sjælland, som vil være centralt beliggende i geografien.

Der er et stort udviklingspotentiale for Region Sjælland knyttet til den faste Femern Bælt-forbindelse. Både i anlægsfasen og når tunnelen står færdig i 2029. For at indfri udviklingspotentialerne ved Femern Bælt-forbindelsen i den tysk-danske geografi, så er der behov for at have en stærk udviklingsorganisation knyttet til byggeprojektet. Udviklingsorganisationen skal medvirke til at binde aktører sammen fx investorer, uddannelsesinstitutioner, bygherrer, virksomheder og offentlige institutioner. Det skal sikre, at der løftes på den Regionale Udviklingsstrategi og understøtte, at Region Sjælland er en region, hvor det er attraktivt at bo, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Der blev med budgetaftalen 2021 afsat 1 mio. kr. årligt af de regionale udviklingsmidler i årerne 2021-23 til at udnytte udviklings- og vækstpotentialerne ved Femern-forbindelsen - således 3 mio. kr. i alt. Region Sjællands indsats udmøntes i et fortsat samarbejde med Fonden Femern Belt Development.

Administrationen har i dialog med Fonden Femern Belt Development, udarbejdet et udkast til en medlemsaftale, som danner ramme for indsatsen. I aftalen er defineret en række særlige indsatser, som Fonden Femern Belt Development skal løses inden for fondens vedtægtsbestemte formål samt særlige indsatser, som fonden skal varetage som led i Region Sjællands medlemskab i perioden 2021-2023.

Region Sjællands indsatser falder inden for temaerne videnopsamling og videnformidling, facilitering af samarbejder samt arbejdet med konsolideringen af en integreret dansk tysk grænseregion i Femern-geografien. Af særlig interesse fokusere aftalen på at Fonden Femern Belt Development skal:

forestå sekretariatsbetjening og udvikling af Femern Belt Komiteen

medvirke til at udvikle Interregprojekter i den dansk tyske geografi

Udkastet til medlemsaftalen er vedlagt.

Region Sjælland har tidligere finansieret Fonden Femern Belt Development af midler fra det tidligere Vækstforum Sjælland. Ved udgangen af 2020 bortfaldt bevillingen på 3,5 mio. kr. af Vækstforums årlige midler til Fonden Femern Belt Development, som følge af erhvervsfremmereformen i 2018. Det er i medlemsaftalen derfor betinget, at Region Sjællands medlemsbidrag til Femern Belt Development ikke må overstige 25% af Femern Belt Developments grundbevilling, da det med en grundbevilling på under 4 mio. kr. vil være svært at opretholde en stærk udviklingsorganisation.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreliggende medlemsaftale kan medvirke til at indfri udviklingspotentialer i geografien både under byggeriet og når tunnelen står færdig i 2029. Derfor bidrager medlemsaftalen til at løfte målene i den Regionale Udviklingsstrategi og således understøtte at Region Sjælland er en region, hvor det er attraktivt at bo, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- medlemsaftalen godkendes og der ydes tilskud på 1.000.000 kr. årligt fra 2021 til og med 2023 af de regionale udviklingsmidler.

Sagen afgøres af udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

1. 2021-03-15 RS medlemsaftale FFBD 2021-23 til nettet (DokID: 9742819 - EMN-2021-02428)


4 (Åben) Beslutning om afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023

Sagsresumé

Der afholdes Fehmarnbelt Days d. 31. maj 2021. Ved konferencens afslutning er det traditionen, at stafetten gives videre til de kommende værter i 2023. Det foreslås at Region Sjælland påtager sig værtskabet i 2023 og anvender konferencen til at sætte fokus på potentialerne ved Femern-forbindelsen – både for Nordeuropa og for den nære Femern-region. Det foreslås endvidere, at der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022 til værtskabet.

Sagsfremstilling

Der afholdes Fehmarnbelt Days på Weissenhäuser Strand i Nordtyskland d. 31. maj 2021. Begivenheden, som afholdes hvert andet år, sætter fokus på det vigtige samarbejde i Nordeuropa, med den kommende faste Femern-forbindelse som et naturligt midtpunkt. Arrangementet afholdes på skiftende lokationer i Femern-geografien og har tidligere været afholdt i Lübeck, København, Malmø og Hamborg.

Ved konferencens afslutning er det traditionen, at stafetten gives videre til de kommende værter i 2023. Femern-udvalget har tidligere udtrykt sig positivt omkring et værtskab for Fehmarnbelt Days. Blandt Fehmarnbelt Days-partnerne er der desuden opbakning til Region Sjælland som vært. Regionen har ikke tidligere haft værtskabet.

Muligheder i et værtskab

Fehmarnbelt Days 2023 er en oplagt mulighed for at fastholde fokus og momentum omkring Femern-forbindelsen. I 2023 vil de første tunnelelementer ifølge planen blive støbt, og der vil være stor aktivitet omkring byggeriet. Det er således en god anledning til at fastholde Femern-forbindelsen på dagsordenen og sætte fokus på de mange udviklingsmuligheder, der følger med forbindelsen (fx hurtige rejsetider og tilgængelighed, erhvervs- og turismeudvikling, udvikling af tyske sprog- og kulturkompetencer samt udviklingen af et grænseoverskridende arbejdsmarked).

Det forventes, at arrangementet på både den brede og den mere snævre Femern-dagsorden kan tiltrække opmærksomhed fra den danske stat, men også fra andre nordeuropæiske stater og EU-parlamentarikerne.

Arrangementet kan fx sætte fokus på grøn erhvervsudvikling, behovet for en stærk dansk-tysk integration og mulighederne i den europæiske transportkorridor. Endvidere kan der gives plads til STRING-medlemmernes ambitioner om Nordeuropa som global centrum for grøn vækst og udvikling. Det kan tiltrække europæisk opmærksomhed.

Værtskab og placering

Partnerkredsen består af danske og tyske myndigheder og organisationer, samt STRING. Partnerkredsen suppleres fra gang til gang af danske og tyske organisationer med særlig interesse i udviklingen af Femern regionen samt værtsorganisationerne. De senere år har værtskabet været delt mellem en region og dén kommune, hvor arrangementet fysisk finder sted.

Det er oplagt, at Lolland Kommune inviteres til at være med-vært på Fehmarnbelt Days og at arrangementet placeres tæt på byggepladsen. Dermed skabes bl.a. en unik mulighed for at lave side-events på selve byggepladsen sammen med Femern A/S. Lolland Kommune er positive overfor samarbejdet. De øvrige sjællandske kommuner inviteres også til at spille en rolle i forbindelse med arrangementet.

Finansiering

Fehmarnbelt Days finansieres via crowd-funding fra partnerkredsen og øvrige interessenter, som både dedikerer kontante bidrag og ressourcer til planlægningen og gennemførelsen. Der er tradition for, at værtsorganisationerne indgår med en større andel af finansieringen og at de også har større indflydelse på arrangementet.

Ønsker Region Sjælland at være vært for Fehmarnbelt Days, skal der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget anbefaler, at forretningsudvalget tiltræder, at:

1.Det godkendes, at Region Sjælland er vært for Fehmarnbelt Days 2023.

2.Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022 til værtskabet.

Sagen afgøres af forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

.


5 (Åben) Orientering om Greater Copenhagens Strategiske Cykelhandlingsplan

Sagsresumé

Udvalget orienteres om Greater Copenhagens cykelhandlingsplan ”Strategisk cykelhandlingsplan - fra førende cykelmetropol til verdens bedste. ” Region Sjælland har afgivet et administrativt høringssvar. Det er forventningen, at cykelhandlingsplanen vil blive vedtaget i Greater Copenhagens bestyrelse til sommer.

Sagsfremstilling

Greater Copenhagen Committee igangsatte i juni 2019 udarbejdelsen af en cykelhandlingsplan, som skal fremme cykling i Greater Copenhagen. Initiativet er en del af samarbejdets strategiske fokus på transport og grøn omstilling. Sekretariatet for Supercykelstier har skrevet forslaget til handlingsplanen. Høringsfristen var d. 29. januar 2021, og administrationen har afgivet et høringssvar.

Handlingsplanens indhold

Cykelhandlingsplanen er inddelt i temaerne 1) pendling, 2) kombinationsrejser, 3) rekreativ cykling og cykelturisme, og 4) viden. Planen indeholder 11 indsatser med konkrete anbefalinger, og der er udpeget samarbejdspartnere, der kan være tovholdere på indsatserne. Planen er suppleret af en databaseret kortlægning, der fremhæver fordelene ved cykling indenfor sundhed, grøn omstilling og økonomi. Høringsudgaven til Greater Copenhagens cykelhandlingsplan er vedlagt.

Region Sjælland har særligt bidraget til indholdet, med fokus på cyklisme udenfor de større byer.

Region Sjælland har ikke en egen strategi for cykling, men har forpligtiget sig på området med klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik, som blev indgået med transportministeren d. 21. december 2020. I aftalen blev parterne enige om, at Region Sjælland vil arbejde for, at andelen af pendlerture på cykel skal stige med 20 pct. frem mod 2030, og at cyklede kilometer skal stige med 20 pct. frem mod 2030.

Regionen investerer i konkrete cykel- mobilitetsprojekter sammen med Movia, Lokaltog og kommuner, senest med udvalgets bevilling til RUS-indsatsen: Nye mobilitetsløsninger og flere passagerer i den kollektive trafik i december 2020. Indsatsen har bl.a. til formål at teste løsninger, hvor cyklen benyttes i kombinationsrejser med den kollektive transport.

Endelig kan det nævnes, at regeringen og aftaleparterne bag ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten” i februar besluttede at udmønte 118 mio. kroner til etablering af fem nye cykelstier på statsveje i Region Sjælland.

Høringssvar

Administrationen har givet et høringssvar til udkastet til Greater Copenhagen cykelhandlingsplanen.

I høringssvaret udtrykkes opbakning til handlingsplanens fokus på sundhed, miljø, bæredygtighed, samt mulighederne i rekreativ cyklisme og cykelturisme.

Høringssvaret gør også opmærksom på, at cykelhandlingsplanen forekommer at tage udgangspunkt i de store byer i Greater Copenhagen, og det betones, at der grundlæggende er behov for, at handlingsplanen også fokuserer på at øge mobiliteten. Bl.a. nævnes ønsket om et større fokus på elcykler med større rækkevidde end normale cykler.

Høringssvaret stiller også spørgsmål til ansvarsfordelingen mellem de udpegede aktører. Regionerne er ofte udpeget som tovholdere på indsatser, der skal sikre cykelstier over hele regionen. Adskillige af disse indsatser er betinget af en bred kommunal opbakning. Region Sjællands høringssvar er vedlagt.

Sagen forelægges ligeledes Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt Samarbejde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

1. Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan Høringsudgave inkl.-bilag (DokID: 9714476 - EMN-2021-01166)

2. Høringssvar - Greater Copenhagen cykelhandlingsplan (DokID: 9729286 - EMN-2021-01166)


6 (Åben) Hjemtag Interreg 5A og status Interreg 6A

Sagsresumé

De tre grænseoverskridende Interreg 5A programmer, som Region Sjælland er omfattet af, bidrager til at skabe vækst og udvikling i regionen gennem udvikling af det grænseregionale samarbejde. Der gives en oversigt over, hvor mange midler Region Sjællands aktører har hjemtaget fra programmerne, samt hvor mange midler der er bevilget til projekter med Region Sjællands deltagelse. Desuden gives en kort status på programmeringen af de kommende Interreg 6A programmer 2021-2027.

Sagsfremstilling

De igangværende Interreg 5A programmer 2014-2020 nærmer sig deres afslutning. Programmerne har været en væsentlig motor i udviklingen af Region Sjælland og har bidraget til finansiering af regionens satsninger i forhold til særligt Femern Bælt og Greater Copenhagen.

Samtidig er de kommende Interreg 6A programmer 2021-2027 efterhånden langt fremme i udviklingsprocessen. Region Sjælland er i begge programperioder med i tre grænseoverskridende Interreg A programmer; Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og South Baltic.

Hjemtag Interreg 5A 2014-2020

Nedenfor ses, hvor mange midler fra hvert af de 3 Interreg A-programmer, der er bevilget til projektpartnere i Region Sjælland, og hvor mange midler der i alt er bevilget til projekter med deltagelse fra Region Sjælland. Begge dele sættes i forhold Region Sjællands befolkningsandel i programområderne.

Deutschland-Danmark

ØKS

South Baltic

I alt

Programmets tilskudsmidler i alt ca.:

670 mio. kr.

945 mio. kr.

580 mio. kr.

2.195 mio.kr.

Bevilgede programmidler i alt:

670 mio. kr.

870 mio. kr.

580 mio. kr.

2.120 mio.kr.

Bevilget til aktører* i Region Sjælland:

118 mio. kr.

36** mio. kr.

40 mio. kr.

194 mio.kr.

Bevilget til projekter med aktører i Region Sjælland:

409 mio. kr.

301 mio. kr.

196mio. kr.

906 mio.kr.

Andel af de bevilgede programmidler til aktører i Region Sjælland***:

17,5% (16%)

4% (3%)

7% (7%)

9% (8%)

Andel af de bevilgede programmidler til projekter med aktører i Region Sjælland***:

61% (59%)

35% (21%)

34% (34%)

43% (36%)

Region Sjællands befolkningsandel i programområdet:

23%

11%

9%

*Særligt i ØKS programmet er en række aktører som bidrager til vækst og udvikling i Region Sjælland ikke fysisk placeret i regionen og derfor heller ikke medtaget i opgørelsen. Det gælder fx CopCap, Gate21, Clean og DTU.

**Dertil kommer, at Region Sjælland har ansøgninger inde om tilskud på ca. 16. mio. kr. i den ansøgningsrunde der behandles politisk i maj/juni 2021.

***Tallene i parentes angiver andelen pr. august 2018

Tallene viser, at den indsats Region Sjælland har gennemført de seneste 2-3 år, med øget politisk fokus og etableringen af et fondskontor, har medført en gradvis øgning af hjemtaget, som skal videreføres i den kommende programperiode.

Region Sjælland er den eneste danske region, som kan hjemtage midler fra 3 Interreg A programmer, så selv om hjemtaget fra det enkelte program kan øges, er det samlede hjemtag stort.

Samlet set har aktører beliggende i Region Sjælland modtaget knap 200 mio. kr. i direkte støtte fra de tre programmer, mens tilskuddet til projekter regionens aktører deltager i, samlet set beløber sig til over 900 mio. kr.

I Deutschland-Danmark er det direkte hjemtag øget med 1,5 procentpoint siden 2018. I den kommende programperiode kan der med fordel fokuseres på både at øge andelen af tilskud til aktører fra Region Sjælland og andelen af projekter med Region Sjælland deltagelse.

I ØKS programmet har der været en markant stigning i andelen af midler til projekter med Region Sjælland deltagelse. Både ØKS og South Baltic programmer viser et forholdsvist lavt direkte hjemtag, mens andelen af projekter Region Sjælland er med i er relativt stor. I begge programmer bør der i den kommende programperiode være fokus på at øge den budgetandel Region Sjællands aktører indgår i projekter med.

Status på de nye Interreg 6A programmer 2021-2027

Også i de nye programmer er der fokus på, at skabe gode rammer for, at regionens aktører kan indgå i projekter, der skaber vækst og udvikling i Region Sjælland. Region Sjælland har derfor bidraget til udviklingen af programmerne både politisk og administrativt.

Mens ØKS programmet allerede har været i offentlig høring, forventes de 2 andre programmer at blive sendt i høring hen over foråret. Sideløbende udarbejdes de strategiske miljøvurderinger for programmerne som ligeledes sendes i offentlig høring hen over foråret.

Alle 3 programmer forventes at være klar til politisk godkendelse i løbet af sommeren, hvorefter de kan sendes til godkendelse hos Kommissionen hen over sommeren og efteråret. Målet er, at programmerne er klar til første ansøgningsrunde i første halvdel af 2022.

Programmernes budgetter er endnu ikke endeligt fastlagt, men meget tyder på, at de bliver i omegnen af de nuværende budgetter, hvilket er væsentligt bedre end først forventet. Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at de forventer at matche de bidrag der kommer fra hhv. Tyskland og Sverige. Der forventes en endelig afklaring i løbet af marts/april 2021

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

.


7 (Åben) STRING – Arbejdet med infrastruktur og grøn omstilling i det fælles nordeuropæiske samarbejde

Sagsresumé

Med igangsættelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt er et væsentlig mål nået i STRING-samarbejdet. Som grundlag for det videre arbejde har STRING anmodet OECD om at udarbejde en analyse af samarbejdets potentialer. Der lægges op til en drøftelse af det videre arbejde i STRING med udgangspunkt i analysens foreløbige resultater og de nuværende prioriterede områder omkring grøn omstilling og infrastruktur ii STRING-korridoren.

Sagsfremstilling

STRING er et politisk samarbejde mellem regioner og større byer i korridoren mellem Oslo og Hamborg.

Samarbejdet fokuserer på to konkrete områder: At sikre stærk, grøn infrastruktur i korridoren og at udvikle udvikling af geografiens styrkepositioner inden for grøn omstilling. Overordnet er det ambitionen at udvikle STRINGs geografi som en samlet nordeuropæisk megaregion og green hub – globalt centrum for grønne løsninger.

Region Sjælland ligger i midten af korridoren, og med en kommende fast Femern-forbindelse og godt en time til både København og Hamborg er det vurderingen, at Region Sjælland kan blive et nyt vækst- og udviklingsområde i korridoren.

Partnerskab med OECD om at udvikle STRING til nordeuropæisk megaregion

STRING har udviklet et stærkt samarbejde med OECD om at få udpeget, hvilke områder, STRING bør sætte fokus på for at blive en megaregion og globalt hub for grønne løsninger. OECD’s arbejde var i efteråret fokus for fire nationale seminarer og er ved at færdiggøre en rapport med arbejdstitlen: ”Building the STRING megaregion as a Green Hub”. Rapporten offentliggøres ved en konference i Malmø i juni.

De foreløbige resultater peger bl.a. på behovet for større fælles projekter, på en stærkere integration af erhvervsfremmesystemerne og på en stærkere fælles tilstedeværelse i EU.

Infrastruktur og grøn omstilling

Som led i at forbedre fremkommeligheden i STRING-korridoren mellem Oslo og Hamborg er der truffet beslutning om at fokusere på de væsentligste trafikale flaskehalse. Der er derfor igangsat et kortlægningsarbejde i STRING af både grønne styrkepositioner og af korridorens flaskehalse med henblik på at skabe grundlag for politiske indsats på området.

I Region Sjællands geografi udpeger den foreløbige analyse bl.a. følgende flaskehalse: Femern Bælt forbindelsen og Storstrømsbroen samt den manglende opgradering af hastigheden på banen fra Ringsted mod Jylland og den manglende elektrificering af jernbanen på hovedstrækningerne.

For at skabe et overblik over STRING’s styrkepositioner på området for grøn omstilling er der ligeledes igangsat et analysearbejde som et grundlag for en politisk indsats med at udvikle STRING som et ”Green Hub”. Der forventes bl.a. et samspil mellem STRING og de fire nationale ministerier for klima og energi på området om at udvikle fælles indsatser.

Etableringen af en brintkorridor fra Hamborg til Oslo

Et konkret eksempel på en udmøntning af STRINGs strategi er brintprojektet.

Region Sjælland tog sammen med Slesvig-Holsten i 2020 initiativ til et forprojekt, der skulle skabe opbakning og finde finansiering til etableringen af en hydrogenkorridor fra Hamborg til Oslo.

Projektets formål er at understøtte den tunge trafiks omstilling fra fossile brændstoffer til brint. STRING-sekretariatet udtrykker overraskelse over den store opbakning fra bl.a. lastbilproducenter og forskningsinstitutioner og er optimistiske omkring etableringen.

Forprojektet undersøger bl.a., om der kan findes midler i EU-puljen CEF (Connecting Europe Facility) en brint-korridor i STRING, der skal give mulighed for, at især lastbiltrafikken i korridoren kan få påfyldt brint.

Det fremadrettede arbejde i et sjællandsk perspektiv

Det er administrationens vurdering, at STRING’s arbejde med infrastruktur og grøn omstilling er med til at støtte udviklingen af Region Sjælland.

En hydrogen-korridor vil ramme Sjælland fra både Storebælt og Femern. Og placeringen mellem København og Hamborg vil være gunstig for regionen – særligt efter 2029, når den faste forbindelse åbner. Det er dog også vurderingen, at gevinsten kun kan hentes, hvis der arbejdes særskilt med at gøre Region Sjælland attraktiv for bosætning, investorer og virksomheder.

Administrationen vil kort præsentere OECDs foreløbige analyseresultater.

Som optakt til drøftelsen vil Evan Lynnerup orientere om de politiske drøftelser i STRINGs politisk forum.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen indstilles til drøftelse.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

.


8 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Der gives en kort aktuel status på sager indenfor udvalgets arbejdsfelt.

Sagsfremstilling

Afholdelse af Fehmarnbelt Days 2021

Styregruppen for Fehmarnbelt Days 2021 besluttede i december 2020 at ændret konceptet for konferencen på grund af den store usikkerhed der følger af corona-situationen. Konferencen gennemføres mandag d. 31. maj 2021, som en hybrid imellem en fysisk konference i Weissenhäuser Strand og en online konference, der transmitterer fra stedet.

Der udvikles et koncept, hvor de deltagere, der er med online, kan involveres i konferencen og hvor en række aktører kan gennemføre parallelsessioner om emner som grønt tunnelbyggeri, grænseoverskridende arbejdsmarked og kultur som driver for bæredygtig udvikling. Samtidig undersøges muligheden for at indarbejde kulturelle indslag i pauserne og i forlængelse af konferencen.

Såfremt de gældende corona restriktioner tillader det, forventes det at op mod 250 deltager kan være tilstede fysisk, herunder Femern-udvalget og Regionsrådsformanden. Femern-udvalget har desuden planlagt afholdelsen af deres kommende møde i forbindelse med Fehmarnbelt Days d. 31. maj 2021.

Det endelige program for konferencen er under udarbejdelse og vil blive sendt til udvalget, så snart det er klar sammen med muligheden for at tilmelde sig arrangementet.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

.


9 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udv. for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde den 8. april

Sagsresumé

Sagsfremstilling

Økonomi

Indstilling

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

.


10 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Sagsfremstilling

Næste møde i udvalget afholdes den 31. maj 2021

Økonomi

Indstilling

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i udvalget afholdes den 31. maj 2021 i forbindelse med Femernbelt Days.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener