Søg
 
Referat

Referat - Sundhedskoordinationsudvalget

14-10-2021 10:00

Virtuelt

Medlemmer af udvalget:

Anne Møller Ronex

Formand

(B)

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Julie Jacobsen

Medlem

(O)

Anna Bondo Nielsen

Medlem

(Ø)

Pernille Beckmann

Næstformand

Eric Steffensen

Medlem

Niels Rolskov

Medlem

Anne Camilla Meyer

Medlem

Anette Mortensen

Medlem

Johan Ludvig Reventlow

Læge

Medlem

Camilla Høeg-Guldberg

Læge

Medlem

Lone Lindsby

Koncerndirektør

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Anne Hjortshøj

Enhedschef

Medlem

Henrik Eilsø

Specialkonsulent

Sekretariat

Lisbeth Broberg

Specialkonsulent

Sekretariat

Jesper Bøje Jensen

Chefkonsulent

Sekretariat

Henrik Vittrup

Konsulent

Sekretariat

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Elisabeth Lund Nyborg

Specialkonsulent

Sekretariat

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Mette Jeppesen

Kommunaldirektør

Medlem

Henrik Kolind

Kommunaldirektør

Medlem

Fraværende:

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Eric Steffensen

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Godkendelse af referat 4

3 (Åben) Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen og præsentation af Sjællandsportalen.dk 5

4 (Åben) Status for indsatser under den tværsektorielle pulje 8

5 (Åben) Skriftlige beretninger 10

6 (Åben) Eventuelt 12


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Økonomi

.

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Eric Steffensen

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Bilag

.


2 (Åben) Godkendelse af referat

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Der var en kort drøftelse af referaternes karakter, og udvalgsformanden fastslog, at referater fra møder i Sundhedskoordinationsudvalget har karakter af beslutningsreferater.

Fraværende

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Eric Steffensen

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Bilag

1. Referat - Åben (DokID: 9982401 - MOD-2020-00315)


3 (Åben) Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen og præsentation af Sjællandsportalen.dk

Sagsresumé

Nærværende sagsfremstilling giver en kort orientering om status på etableringen af fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023. Udviklingen af dashboards til anvendelse på Sjællandsportalen baseres på data, der allerede er tilgængelige i Region Sjællands eget datavarehus i standardiseret og ønskes siden suppleret med data, der skal indhentes fra kommunerne. Dette for at sikre, at der relativt hurtigt kan gøres data tilgængeligt på portalen.

Sagsfremstilling

Status på etablering af Sjællandsportalen samt udvikling af de udvalgte indikatorer (Fase 1) Sjællandsportalen er nu etableret i samarbejde med KMD, der også vil stå for brugerstyringen sammen med kommunernes systemadministratorer.

Platformen er blevet præsenteret i netværket mellem Koncern IT i Region

Sjælland (KIT) og kommunernes systemadministratorer den 15. september, hvorefter det forventes at kommunerne vil påbegynde brugeroprettelser.

Data for de fire udvalgte indikatorer, der i første omgang bliver tilgængelige for kommunerne på Sjællandsportalen i dynamiske dashboards, er udviklet på baggrund af det nye Landspatientregister (LPR3), og de vil ligge klar, når de første brugere kommer på portalen. Forventeligt vil der komme nogle rettelser/justeringer i takt med, at løsningen bliver taget i brug i løbet af efteråret.

Der vil blive udarbejdet et skriftligt introduktionsmateriale til de kommunale brugere, ligesom der hen over efteråret vil være mulighed for at deltage i virtuelle introduktionskurser.

Videreudvikling af dynamiske dashboards på Sjællandsportalen

(Fase 2)

Fase 2 af det samlede projekt omkring etablering af fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023 har oprindeligt være tænkt som dynamiske dashboards på Sjællandsportalen baseret på kommunale data.

Som følge af Covid-19 baseres data også i fase 2 på data, der allerede er tilgængelige i Region Sjællands eget datavarehus i standardiseret og kvalitetssikret form.

Dette for at sikre, at tiden frem mod årsskiftet ikke bruges på koordinering mellem de 17 kommuner og regionen omkring indhentning, klargøring og kvalitetssikring af data, men i stedet anvendes på at få et større udvalg af data inden for de udvalgte målgrupper på portalen.

Helt konkret udvikles der dynamiske dashboards, som giver supplerende oplysninger til de målgrupper, der er udvalgt i sundhedsaftalen og som der også arbejdes med i de fire eksisterende KPI’er.

Dashboards opgør antal personer i hver målgruppe, dog ikke børn i mistrivsel, da denne målgruppe ikke er mulig at definere ud fra tilgængelige data. Dertil laves der optællinger over antallet af sygehusophold for regionens borgere uafhængig af målgruppe.

På samme måde som for de nuværende KPI’er er det hensigten, at hver optælling skal kunne fordeles på kommuner, alder, køn osv. for at tilvejebringe et deskriptivt værktøj, der kan give et nuanceret billede af borgernes brug af sygehusvæsenet – både de borgere, der er inden for de tre målgrupper og dem, der er udenfor.

Billede 2

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Opgaven finansieres i 2021 af midler fra den regionale tværsektorielle pulje.

Indstilling

Styregruppen for sundhedssamarbejde indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen om det samlede projekt omkring etablering af en fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023 til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

PLO-Sjælland bad om at få adgang til at kunne anvende portalen. Data og Udviklingsstøtte vil undersøge muligheden for dette.

Fraværende

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Eric Steffensen

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Bilag

.


4 (Åben) Status for indsatser under den tværsektorielle pulje

Sagsresumé

Sundhedskoordinationsudvalget modtager på hvert møde en kort status på indsatser under regionens tværsektorielle pulje.

Sagsfremstilling

Den foreløbige disponering af Region Sjællands tværsektorielle pulje blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 22. april 2021. Forretningsudvalget behandlede og godkendte sagen på møde den 25. maj 2021.

Styregruppen for Sundhedssamarbejde og Sundhedskoordinationsudvalget behandler på hver møde en orienteringssag, hvor status på indsatserne under den tværsektorielle pulje gennemgås med fokus på fremdrift og målopfyldelse – se vedlagte handleplaner.

De igangværende indsatser, som kræver nærmere drøftelse eller egentlige beslutninger, behandles som selvstændige sager. Det gælder i indeværende dagsorden for indsatsen ”Dataunderstøttelse af sundhedsaftalen” (pkt. 3).

Økonomi

Økonomi er indeholdt i sagsfremstillingen. Puljen er fuldt disponeret i 2021.

Indstilling

Styregruppen for sundhedssamarbejde indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget tager orientering om status på indsatser under den tværsektorielle pulje til efterretning

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. Temagruppernes formandskaber vil på årets sidste møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. november mundtlig uddybe en skriftlig fremstilling af det arbejde som pågår og som forventes i 2022.

Fraværende

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Eric Steffensen

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Bilag

1. Handleplaner - den tværsektorielle pulje - oktober 2021 (DokID: 10013477 - EMN-2021-08215)

2. Status på arbejdet i Temagrupperne under Sundhedsaftalen 2019-2023 pr. 1... (DokID: 10036270 - EMN-2021-08215)


5 (Åben) Skriftlige beretninger

Sagsresumé

Sundhedskoordinationsudvalget orienteres om aktuelle sager fra administrationen.

Sagsfremstilling

Status på udvalgte regionale aktiviteter i Det nære sundhedsvæsen

Daghospitalet

Daghospitalet er et profilprojekt i et partnerskab forankret på Nykøbing Falster Sygehus.

Daghospitalet åbner den 15. september 2021. Daghospitalet er en afdeling på sygehuset, som skal afhjælpe overbelægning på akutafdelingen og aflaste medicinsk afdeling. Almen praksis kan booke en tid til patienten i Daghospitalet i stedet for at indlægge patienten akut.

Patienterne tilbydes, at indlæggelsesforløb kan flekses sømløst mellem sygehus og eget hjem. Sygehusbehandlingen leveres således, at patienten får mulighed for at modtage dele af behandling i eget hjem. Daghospitalet er med til at sikre, at borgere ikke indlægges ikke på sygehus, hvis behandling kan ske i hjemmet.

PreCare

PreCare-modellen tilbydes i efteråret 2021 til borgere i flere kommuner. Det sker i et partnerskab mellem eHospitalet og Holbæk sygehus. Borgere med KOL tilbydes via PreCare en direkte adgang til læger og sygeplejersker i regionens eHospital. PreCare er baseret på den tilstandsbaserede model, som er udviklet og afprøves i samarbejde med Odsherred kommune.

Nærklinikker

Nærklinikkerne er en del af Region Sjællands såkaldte ”Vandkantsmodel”, som skal sikre lægedækning. Nærklinikkerne har tre formål:

1. Sikre lægedækning og valgmulighed for borgerne

2. Rekruttering af læger til området og aflastning af områdets læger

3. Udvikle nye initiativer, som kan spredes til andre læger

Der er pr. august 2021 etableret og idriftsat nærklinikker i Stege, Nakskov og Kalundborg. I

Nykøbing S. er der ansat en læge på ordinære vilkår pr. 1. januar 2022, hvor klinikken forventes at åbne med et nul-ydernummer.

Referater af møder i KSS

På møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 22. april 2021 blev der fremsagt ønske om, at administrationen tilvejebringer referater af afholdte møder i de lokale samarbejdsfora i

Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation (KSS), således at medlemmerne af

Sundhedskoordinationsudvalget og Styregruppen for sundhedssamarbejde kan orientere sig heri.

Referater af de seneste møder i de fire KSS er således vedlagt som bilag.

Bilag til de enkelte referater kan rekvireres gennem administrationen ved henvendelse.

Orientering om status på projekt om afprøvning af IV-behandling i kommunerne

Det nære sundhedsvæsen har pr. oktober 2021 indgået samarbejdsaftaler med otte kommuner

vedr. afprøvning af IV-behandling i kommunerne. Det drejer sig om Holbæk, Stevns, Greve,

Guldborgsund, Solrød, Vordingborg, Kalundborg og Ringsted kommuner. Yderligere tre andre kommuner har sagt ja til at deltage.

Projektet vil blive vurderet ved en status som planlagt i oktober måned 2021, således at der kan foretages evt. tilpasninger i de sidste måneder af den seks måneders projektafprøvningsperiode.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. – skal der altid stå, hvis der ikke er nogen bevillingsændringer, ellers skal de driftsøkonomiske konsekvenser beskrives.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringerne til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringerne til efterretning.

Fraværende

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Eric Steffensen

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Bilag

1. Referat KSS Holbæk den 10. september 2021 (DokID: 10022968 - EMN-2021-08215)

2. Referat KSS NSR den 21. september 2021 (DokID: 10022611 - EMN-2021-08215)

3. Referat KSS SUH den 16. september 2021 (DokID: 10022608 - EMN-2021-08215)

4. Bilag til referat af temadag i KSS NFS 9. september 2021 (DokID: 10027832 - EMN-2021-08215)


6 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Økonomi

.

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

PLO-Sjælland fremsatte ønske om at drøfte rehabilitering af patienter med hjerneskader på næstkommende møde. Administrationen undersøger, hvordan emnet bedst kan sikres den rette opmærksomhed.

Der blev fremsagt ønske om at drøfte de kommende sundhedsklynger. Emnet vil blive taget op på møde, når der forelægger konkret lovgivning.

Der var desuden ønske om på næste møde den 30. november 2021 at have en åben drøftelse omkring anbefalinger til det kommende sundhedskoordinationsudvalg.

Fraværende

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Eric Steffensen

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener