Søg
 
Referat

Referat - Sundhedskoordinationsudvalget

22-04-2021 10:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Anne Møller Ronex

Formand

(B)

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Julie Jacobsen

Medlem

(O)

Anna Bondo Nielsen

Medlem

(Ø)

Pernille Beckmann

Næstformand

Eric Steffensen

Medlem

Niels Rolskov

Medlem

Anne Camilla Meyer

Medlem

Anette Mortensen

Medlem

Johan Ludvig Reventlow

Læge

Medlem

Camilla Høeg-Guldberg

Læge

Medlem

Lone Lindsby

Koncerndirektør

Medlem

Claus Thykjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Trine Holgersen

Direktør

Medlem

Anne Hjortshøj

Enhedschef

Medlem

Henrik Eilsø

Specialkonsulent

Sekretariat

Lisbeth Broberg

Specialkonsulent

Sekretariat

Jesper Bøje Jensen

Chefkonsulent

Sekretariat

Henrik Vittrup

Konsulent

Sekretariat

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Elisabeth Lund Nyborg

Specialkonsulent

Sekretariat

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Fraværende:

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 4

2 (Åben) Godkendelse af referat 6

3 (Åben) Det tværsektorielle samarbejde i beredskabssituationen med Covid-19 – erfaringer og perspektiver 8

4 (Åben) Finansiering af tværsektorielle borgernære sundhedstilbud i 2022 11

5 (Åben) Disponering af Region Sjællands tværsektorielle pulje 2021 14

6 (Åben) Skriftlige beretninger 18

7 (Åben) Eventuelt 21


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt

Der var fra PLO-Sjælland bemærkning om, at man anså mødets dagsorden uden relevans for almen praksis. Der blev fra PLO-Sjælland efterspurgt et større fokus på udvikling af samarbejdet mellem de forskellige sektorer eksempelvis i form af en såkaldt praksiskoordinator.

Bemærkningen blev noteret af udvalgsformanden.

Fraværende

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Bilag

.


2 (Åben) Godkendelse af referat

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Referatet af mødet den 4. december blev godkendt med følgende bemærkning:

Der var fra PLO-Sjælland en bemærkning ift. pkt. 9 i referatet af mødet den 4. december: PLO-Sjælland kunne i referatet ikke genfinde en på mødet fremsagt bemærkning om en formulering i praksisplanen. Udvalget drøftede referaternes karakter. Udvalgsformanden konkluderede, at der til møder i Sundhedskoordinationsudvalget føres beslutningsreferater. Såfremt deltagere skulle have særlige bemærkninger, som ønskes ført til referat, skal der tydeligt gøres opmærksom på dette.

Fraværende

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Bilag

1. Referat for møde i Sundhedskoordinationsudvalget d. 4. december 2020 (DokID: 9779799 - EMN-2021-03543)


3 (Åben) Det tværsektorielle samarbejde i beredskabssituationen med Covid-19 – erfaringer og perspektiver

Sagsresumé

Med Corona-pandemien som brændende platform har det tværsektorielle samarbejde i Region Sjælland skabt borgernære løsninger, som viser perspektiver for det videre arbejde på tværs af region og kommuner på både politisk og administrativt niveau

Sagsfremstilling

Samarbejdet på tværs af kommunerne og Region Sjælland har i igennem et år været præget af Corona-pandemien og de mange opgaver knyttet til beredskab, test og senest – vaccinationer, samtidig med at Regionsrådet besluttede at suspendere arbejdet i de politiske udvalg herunder Sundhedskoordinationsudvalget pga. beredskabssituationen.

På en række områder har Corona-pandemien styrket det tværsektorielle samarbejde i Region Sjælland. Resultatet er realiseringen af borgernære løsninger, hvor sundhedsvæsnet på en række områder er rykket tættere på den enkeltes hverdag på en let og intuitiv måde.

I beredskabssammenhæng har der været et løsningsorienteret og agilt tværsektorielt samarbejde. Samarbejdet har været koordineret via beredskabet og i dialoger mellem regionen og KKR Sjælland og i flere tilfælde direkte mellem regionsrådsformand Heino Knudsen og formand for KKR Sjælland Niels Hörup. På administrativt niveau har der været anvendt en række fora målrettet beredskabsopgaverne. Her kan nævnes:

Et forum for testkoordinatorer mødes ugentligt

En taskforce for vaccination, hvor PLO, sygehusene, kommunale chefer og Region Sjælland mødes ugentligt

Et forum for vaccinationskoordinatorer som mødes to gange ugentligt

Et forum for kommunikationskoordinatorer som mødes ugentligt

Et ledelsesforum kaldet Koordinerende Udviklingsforum (KUF), hvilket har sikret en smidig håndtering af ledelsesmæssige spørgsmål knyttet til beredskabet på administrativt niveau som mødes ugentlig og på ad hoc basis.

Særligt det tværsektorielle samarbejde omkring assistanceudskrivelser har været en borgernær løsning. At kunne blive udskrevet til eget hjem, eller til en kommunal akutplads, har for borgerne betydet trygge rammer og et kontinuerligt behandlingsforløb. Kun gennem det tværsektorielle samarbejde blev det muligt at undgå at straksudskrive ikke-færdigbehandlede patienter til eget hjem og egen læge i en situation med meget stort pres på sygehusene. Datagrundlaget fra afprøvningen er indtil videre moderat, men erfaringerne er med til at skabe et fundament for videreudvikling.

Endvidere bør virtuelle konsultationer, fremskudt akutfunktion, IV-behandling og virtuelle konferencer, fremhæves som felter, som har været genstand for intensiveret tværsektorielt samarbejde ifm. Covid-19 - felter, som Sundhedskoordinationsudvalget ikke har været inddraget i tidligere.

I forhold til testindsatsen har et tæt samarbejde resulteret i gode lokale løsninger. Der er etableret PCR-testmuligheder i alle 17 kommuner, og siden januar er det også lykkedes at sikre borgerne testfaciliteter maksimalt 20 km fra deres bopæl. Denne indsats udvikles stadig - i takt med at samfundet i denne tid åbner op og restriktioner lettes. Gennem fleksible løsninger og god kommunikation og handlekraft, kan der reageres med kort varsel, hvis smittetrykket pludseligt stiger i et lokalområde, eller hvis der er smitteudbrud fx på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution i regionen. Både fra regional og kommunal side stilles der viden, erfaringer, lokaler, kommunikationskanaler og meget andet til rådighed.

Et tilsvarende godt samarbejde er blevet etableret omkring vaccinationsindsatsen. Flere gange ugentligt koordinerer og kommunikerer Region Sjælland med hver enkelt kommune, og op til flere gange er Region Sjælland blevet fremhævet i pressen ift. nye løsninger – til inspiration for de øvrige regioner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

Styregruppen for sundhedssamarbejde indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter og uformelt evaluerer det tværsektorielle samarbejde under Corona-pandemien.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling blev godkendt.

Der var fra kommunal side kritik af, at Region Sjællands forretningsråd havde indstillet arbejdet i de politiske udvalg, hvilket medførte en aflysning af Sundhedskoordinationsudvalgets møde i februar. Der var fra kommunal side kritik af kommunikationen til Sundhedskoordinationsudvalget under beredskabssituationen ifm. anden bølge med Covid-19.

Der blev fremført ros til samarbejdet om indsatser i perioden.

Fraværende

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Bilag

.


4 (Åben) Finansiering af tværsektorielle borgernære sundhedstilbud i 2022

Sagsresumé

Sundhedsaftalen sætter en ambitiøs fælles dagsorden om sammenhængende sundhedstilbud tættere på borgernes hverdagsliv. Fælles borgernære sundhedstilbud på tværs af region og kommuner forudsætter ved drift i stor skala finansiering fra begge parter. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter mulige indsatser for 2022, samt hvordan fælles finansiering kan tilvejebringes regionalt og nationalt.

Sagsfremstilling

Styregruppen for sundhedssamarbejde og Sundhedskoordinationsudvalget har i en årrække arbejdet med midlertidigt finansierede udviklingsindsatser, som har skabt spændende lokale resultater, men som ofte har været vanskelige at idriftsætte grundet manglende fælles driftsmidler.

Arbejdet for fælles finansiering har været drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget har påpeget nødvendigheden af at fremrykke beslutninger om fælles indsatser, hvis finansiering af disse skal indgå i budgetprocesserne i kommunerne. Det vurderes, at regionen og de 17 kommuner har gode forudsætning for at gå foran og rejse spørgsmålet om tilvejebringelse af nationale driftsmidler i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger med Regeringen for 2022.

Behovet for at tilvejebringe fælles driftsmidler knytter sig særligt til mulighederne for at tilbyde flere borgere behandling i eget hjem eller nærmiljø. Det foreslås, at netop behandling i eget hjem i 2022 bliver det overordnede tema for det tværsektorielle samarbejde i Region Sjælland. Dermed foreslås, at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter mulighederne for, at region og kommuner aktivt søger at fremme en national dagsorden om fælles finansiering af styrket behandling i eget hjem eller nærmiljø via parternes bidrag til forårets økonomiforhandlinger med Regeringen.

Ved at fremme fælles driftsmidler sikres ensartede driftsmæssige vilkår, og det kan undgås, at borgerne i forskellige dele af regionen og landet stilles væsentligt forskelligt.

Indsatser knyttet til temaet Behandling i eget hjem

Idriftsættelse af indsatser under temaet Behandling i eget hjem baseres primært på modellen for sammenhængende og tilstandsbaseret behandling af patienter med længerevarende sygdomme, som Region Sjælland, Odsherred, Lejre og Holbæk Kommuner har udviklet og afprøvet i regi af PreCare-innovationsprojektet.

Idriftsættelsen forventes igangsat i 2021 med enkelte kommuner og med finansiering fra regionens tværsektorielle pulje. Men en fuld regional implementering vil kræve dedikerede regionale og kommunale driftsmidler.

Erfaringerne fra PreCare viser, at de samlede omkostninger pr. patient kan reduceres, fordi mange forværringer, som i dag ofte ender med en akut indlæggelse, kan forebygges.

Behandling i eget hjem som tema ved dette års økonomiforhandlinger vil endvidere være i god tråd med, at der tidligere har været indgået aftaler om implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering af patienter med KOL (TeleKOL), og der i 2022 forventes aftaler om implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering for patienter med hjertesvigt (TeleHjerte).

Endeligt forventes IV-behandling i eget hjem at blive et tema ved de nationale økonomforhandlinger, idet der er udviklet praksisser om fælles finansiering efter forskellige modeller i de fem regioner, og der ses et behov for harmonisering.

Andre temaer for det tværsektorielle samarbejde i 2022

Der kan på nuværende tidspunkt peges på en enkelt anden indsats, som vil forudsætte fælles prioritering i 2022. Det gælder konkret drift af model for dataunderstøttelse af sundhedsaftalen. Det foreslås, at regionen som udgangspunkt afholder driftsudgifterne i 2022, men at det undersøges, om der er grundlag for at videreudvikle Sjællandsportalen.dk i et samarbejde med fælles finansiering, dvs. en fælles aftale i Region Sjælland.

Desuden vil der være mulighed for, at de enkelte kommuner forholder sig til deres muligheder for at indgå i fælles samarbejder. Det gælder blandt andet tilbud om styrket adgang til rådgivning om hygiejne, og det gælder for den videre implementering af rammeaftalen for blodprøvetagning i borgerens eget hjem.

Økonomi

Økonomi er indeholdt i sagsfremstillingen.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

Styregruppen for sundhedssamarbejde indstiller, at

1.Sundhedskoordinationsudvalget godkender de nævnte indsatser for 2021.

2.Sundhedskoordinationudvalget drøfter, hvordan region og kommuner kan fremme national prioritering af indsatser målrettet styrket behandling i eget hjem.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendte.

Den kommunale side udtrykte ønske om at følge indsatserne tæt særligt med henblik på at sikre relevante godkendelser.

Det blev på mødet besluttet, at der i udvalget er et ønske om at viderebehandle den principielle drøftelse om Sundhedskoordinationsudvalgets rolle i forbindelse med ændringer i opgavefordeling og opgaveansvar på møde i efteråret. Administrationen vil planlægge dette.

Fraværende

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Bilag

.


5 (Åben) Disponering af Region Sjællands tværsektorielle pulje 2021

Sagsresumé

Med budgetaftalen for 2021 har Region Sjælland besluttet igen i 2021 at prioritere midler til et styrket tværsektorielt samarbejde. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter forslag til indsatser i 2021 med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

På Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 4. december 2020 blev rammerne for udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2021 godkendt. Puljen er i 2021 på 19,8 mio. kr.

Puljen foreslås disponeret til en række igangværende indsatser, som allerede er politisk godkendt, og til nye indsatser, som indstilles godkendt med denne sagsfremstilling.

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte endvidere på mødet den 4. december 2020 rammesætningen for nye indsatser. I det følgende præsenteres forslag til nye indsatser.

Nye indsatser og indsatser, som indstilles videreført

1.Sundhedsaftalens implementering via temagrupperne

Temagruppernes arbejde har i al væsentlighed været sat i bero første kvartal 2021 grundet Covid-19 pandemien. Derfor har temagrupperne ikke haft mulighed for at konkretisere finansieringsbehov for alle indsatser for 2021. Dog har teamgruppen for børn og unge med trivselsudfordringer ansøgt om midler til udarbejdelse af Forløbsprogram for børn og unge med psykiske udfordringer. Der er ansøgt 0,6 mio. kr. i 2020. (se vedlagt bilag)

Det foreslås, at der reserveres en ramme til eventuelle yderligere indsatser under temagrupperne. Puljen foreslås endvidere anvendt til særlige indsatser i det tværsektorielle samarbejde knyttet til beredskabet. (Der foreslås reserveret 3,3 mio. kr.)

2.Styrket behandling tættere på borgernes hverdagsliv

Fire indsatser foreslås igangsat med henblik på at fremme sundhedsaftales målsætninger om styrket behandling tættere på borgernes hverdagslig. Det gælder for følgende:

-Implementering af PreCare-modellen udviklet i Odsherred Kommune (Der forslås reserveret 1 mio. kr. i 2021 og 2022) (se vedlagt bilag).

-Implementering af aftale om IV-behandling jf. Sundhedskoordinationsudvalgets tidligere beslutning og evt. aftaler om dialysebehandling i eget hjem (Der foreslås reserveret 1 mio. kr. i 2020).

-Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering for patienter med hjertesvigt.

Jf. økonomiaftalerne udarbejder alle landsdele implementeringsplaner for Telehjertesvigt i 1. kvartal 2021. Det foreslås, at Region Sjælland fortsætter forberedelse af implementeringen og i den forbindelse sikrer, at forløbsprogrammet for hjertesygdom revideres. (Der foreslås reserveret 1,3 mio. kr. i 2021)

-Videreudvikling af samarbejde om videoløsninger i det tværsektorielle samarbejde.

Med afsæt i erfaringerne fra pilotafprøvningerne i 2019 og 2020 foreslås reserveret midler til implementering af virtuelle sygebesøg jf. Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen den 17. april 2020. (Der foreslås reserveret 0,3 mio. kr. til projektleder i 2. halvår 2021)

Alle de angivne beløb er dels baseret på de indkomne ansøgninger og dels baseret på erfaringer fra tidligere år.

3.Sundhedstrategisk ledelse – fælles data

Sundhedsaftalens målsætning om at udvikle et grundlag for at kunne arbejde strategisk på tværs af sektorer med afsæt i fælles data foreslås fremmet. Konkret foreslås videreudvikling af indsatsen for dataunderstøttelse af sundhedsaftalen og opbygning af tværsektorielt platform til fælles ledelsesinformation. I dette arbejde vil i 2021 indgå bidrag til midtvejsevaluering af sundhedsaftalen. (Der foreslås reserveret 1,6 mio. kr. i 2021 – samme beløb som i 2020)

Igangværende og tidligere godkendte indsatser

De politisk godkendte igangværende indsatser er:

Drift af telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter (Kompetencecenter for lungesygdom) (1.8 mio. kr. – driftbevilling)

EU-fundraising på sundhedsområdet (Greater Copenhagen Office, Bruxelles) (0,7 mio. kr. – driftbevilling)

Kvalitetsindsatser i det tværsektorielle samarbejde (1,0 mio. kr. – driftbevilling)

Implementering af den fælles model for den sårbare ældre medicinske patient (4 mio.kr. årligt – driftbevilling)

Styrket indsats for den akutte patient (2,2 mio. kr. fra 2020 og i en 3-årig periode).

Røgfri fremtid (1,3 mio. kr. fra 2020 og i en 3-årig periode)

Alle ovenstående bevillinger er på uændret niveau ift. 2020 med undtagelse af bevillingen vedr. Røgfri fremtid, som er 0,5 mio. kr. højere i 2021 end i 2020. Se ansøgning vedlagt i bilag.

Således er i alt 11,0 mio. kr. øremærket til igangværende og godkendte indsatser, se vedlagt oversigt.

Dermed er den samlede pulje på 19,8 mio. kr. disponeret for 2021.

Det skal bemærkes, at indsatsen fra 2020 om styrket rådgivning på hygiejneområdet er forsinket og forventes igangsat i 2021. Der er ikke afsat nye midler til denne indsats.

Den gældende praksis fra 2020 med en status på alle udviklingsindsatser på alle møder i Styregruppen for sundhedssamarbejde og i Sundhedskoordinationsudvalget foreslås videreført i 2021.

Økonomi

Økonomi er indeholdt i sagsfremstillingen.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

Styregruppen for sundhedssamarbejde indstiller, at

1.Sundhedskoordinationsudvalget indstiller til Regionsrådet, at godkende forslag til disponering af Region Sjællands tværsektorielle pulje i 2021.

2.Sundhedskoordinationsudvalget på alle møder i 2021 modtager en samlet status på igangværende udviklingsindsatser.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.

Fraværende

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Bilag

1. Oversigt over den tværsektorielle pulje 2021 (DokID: 9661924 - EMN-2021-00680)

2. Forslag til konkrete indsatser under den tværsektorielle pulje 2021 (Nærklinikken) (DokID: 9661942 - EMN-2021-00680)

3. One Page tværsektorielle pulje Røgfri Region. økonomi (DokID: 9661945 - EMN-2021-00680)

4. Ansøgning til den tværsektorielle pulje_Forløbsprogram til BørnUnge (DokID: 9661946 - EMN-2021-00680)


6 (Åben) Skriftlige beretninger

Sagsresumé

Sundhedskoordinationsudvalget forelægges aktuelle sager fra administrationen.

Sagsfremstilling

Arbejdet i temagrupperne

Grundet beredskabssituationen omkring årsskiftet blev det mellem region og kommuner aftalt, at aktiviteterne i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation blev neddroslet til et minimum i 1. kvartal 2021. Dermed blev temagruppernes arbejde og mødeaktivitet indstillet i 1. kvartal, men er nu genoptaget. På de næstkommende møder i hhv. Styregruppen for sundhedssamarbejde og Sundhedskoordinationsudvalget vil afrapporteringen således blive genoptaget.

Midtstatus på sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedskoordinationsudvalget skal jf. ”Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler” sikre, at der udarbejdes til midtvejsstatus på sundhedsaftalen, og at denne sendes til Sundhedsstyrelsen senest to år inde i aftaleperioden.

Administrationen har igangsat udarbejdelsen af denne midtvejsstatus. På møde i Styregruppen for sundhedssamarbejde den 25. marts blev der forelagt en tidsplan for udarbejdelsen. Jf. denne tidsplan er udkastet i øjeblikket sendt til administrativ kommentering hos hhv. 17 kommuner, PLO, sygehusene samt til Patientinddragelsesudvalget.

Der lægges op til politisk godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget på ordinært møde den 24. juni 2021.

Dataunderstøttelse af sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget blev på seneste møde i december 2020 orienteret om status på etablering af en fælles platform til ledelsesinformation med afsæt i Sundhedsaftalens indikatorer.

Status er, at der nu indgås aftale med KMD om at hoste løsningen under navnet Sjællandsportalen.dk. Herfra kan kommunerne tilgå data, når opsætningen af serveren er på plads. Administrationen af brugeroprettelse håndteres lokalt.

Status for LPR3-data er, at det nu vurderes validt og leveres fra Sundhedsdatastyrelsen på månedlig basis. Derudover er arbejdet med at revidere de nationale definitioner på de udvalgte indikatorer, som blev forsinket pga. Covid-19, næsten afsluttet.

Der udestår en byggeopgave, hvorfor det pt. ikke muligt at give en endelig Go-Live dato.

Samarbejdsprojekt om unge epilepsipatienter

Region Sjælland har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om finansiering af samarbejdsprojektet ”Udvikling og implementering af model for opsporing, funktionsevnevurdering og rehabilitering af unge (<30) epilepsipatienter i et tværsektorielt regi”. Projektet gennemføres med Epilepsihospitalet Filadelfia som den udøvende part.

Mennesker med epilepsi har ofte kognitive og psykosociale udfordringer, som i varierende grad påvirker adfærd, indlæring, socialisering, uddannelse og arbejdsevne. Dette har konsekvenser for både den syge, de pårørende og de kontekster, den syge befinder sig i gennem hele livet.

Formålet med projektet er, opsporing af børn, unge og voksne under 30 år med epilepsi, som skønnes at have nedsat funktionsevne med epilepsien som primær årsag. Det primære formål er at udvikle og implementere en model med henblik på en tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabilitering i et tværsektorielt regi, der kan udbredes til alle regionens kommuner og potentielt også til hele landet. Det er planen at samarbejde med 3-4 kommuner om projektet.

Orientering om status på projekt om afprøvning af IV-behandling i kommunerne

I alt 11 kommuner i Region Sjælland deltager i samarbejdsprojektet om afprøvning af IV-behandling i borgernes eget hjem, som forløber i 2021. Der er etableret en følgegruppe, som refererer til Styregruppen for sundhedssamarbejde og vil rapportere til Sundhedskoordinationsudvalget.

Orientering om samskabelse af brugerinvolverende tværsektorielle samarbejdsmodeller

Der er igangsat et aktionsforskningsprojekt, som inkluderer såvel borgere, patienter og deres pårørende samt front-line sundhedsprofessionelle i forskningsprocessen. Forventningen er, at udvikle tværsektorielle samarbejdsmodeller gennem dialogisk samskabelsesmetoder, som kan styrke og kvalitetsudvikle det tværsektorielle samarbejde om borgerens patienternes sammenhængende forløb. Patientgruppen, som indgår i projektet er +65 årige, kroniske og multisyge patienter, der har behov for hjemmesygepleje før og efter indlæggelse. 

Projektperiode forløber fra den 1. maj 2019 til 30. april 2022. Partnere i projektet er: Slagelse og Sorø kommuner samt Slagelse Sygehus NSR. Projektet er forankret ved: Forskning og Klinisk Kvalitet, Det Nære Sundhedsvæsen, PROgrez Slagelse Sygehus, Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU samt VIVE. Projektet er støttet med 987.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden. 

Økonomi

-

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget tager de skriftlige beretninger til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Bilag

.


7 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der var under punktet en drøftelse omkring fordeling af mandater og kompetencer mellem Styregruppen for sundhedssamarbejde, Sundhedskoordinationsudvalget og de kommunale samarbejdsfora (KSS).

Camilla Meyer ønskede det tydeligt beskrevet overfor KSS, hvad KSS mandat er, herunder hvad aftalebeføjelserne i KSS er.

Emnet vil blive taget op igen på et kommende møde. Administrationen vil udarbejde en sagsfremstilling, som vil lægge op til en drøftelse.

Fraværende

Søren S. Kjær

Kommunaldirektør

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

Medlem

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener