Søg
 
Referat

Referat - Styregruppe for sundhedssamarbejde

10-09-2021 11:00

Skriftlig høring

Medlemmer af udvalget:

Lone Lindsby

Koncerndirektør

Formand

Marie-Louise Kofoed

Stabschef, Holbæk Sygehus

Medlem

Trine Holgersen

Direktør, Det Nære Sundhedsvæsen

Medlem

Inge Paamejer

Vicedirektør, Nykøbing F. Sygehus

Medlem

Dorthe Juul Lorenz

Vicedirektør, Psykiatrien

Medlem

Susanne Lønborg Friis

Vicedirektør, SUH

Medlem

Anne Grethe Larsen

Vicedirektør, NSR

Medlem

Anne Hjortshøj

Enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen

Medlem

Jakob Bigum Lundberg

Forvaltningsdirektør

Medlem

Torben Greve

Direktør

Medlem

Allan Ruders

Direktør

Medlem

Kristina Koch Sloth

Vicekommunaldirektør

Medlem

Thomas de Richelieu

Direktør

Medlem

Mette Olander

Direktær for velfærd

Medlem

Johan Ludvig Reventlow

Læge

Medlem

Henrik Eilsø

Specialkonsulent

Sekretariat

Jesper Bøjer Jensen

Chefkonsulent

Sekretariat

Lisbeth Broberg

Specialkonsulent

Sekretariat

Henrik Vittrup

Konsulent

Sekretariat

Dorthe Fischer Mathiesen

Sekretariatschef

Sekretariat

Elisabeth Lund Nyborg

Specialkonsulent

Sekretariat

Mette Jeppesen

Kommunaldirektør

Medlem

Henrik Kolind

Kommunaldirektør

Medlem

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Godkendelse af referat 4

3 (Åben) Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen og præsentation af Sjællandsportalen.dk 5

4 (Åben) Status for indsatser under den tværsektorielle pulje 8

5 (Åben) Revision af forløbsprogram for kroniske hjertesygdomme 10

6 (Åben) Mødeplan 2022 for Styregruppen for sundhedssamarbejde 13

7 (Åben) Dagsorden til Sundhedskoordinationsudvalget 15

8 (Åben) Skriftlige beretninger 16

9 (Åben) Eventuelt 19


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Økonomi

.

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Bilag

.


2 (Åben) Godkendelse af referat

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Referat fra møde i Styregruppe for Sundhedssamarbejde d. 27.05.21 (DokID: 9968026 - EMN-2021-07162)


3 (Åben) Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen og præsentation af Sjællandsportalen.dk

Sagsresumé

Nærværende sagsfremstilling giver en kort orientering om status på fase 1 i etableringen af fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023.

Projektets fase 2 påbegyndes i efteråret, og det foreslås, at de dashboards, der skal udvikles på Sjællandsportalen baseres på data, der allerede er tilgængelige i Region Sjællands eget datavarehus i standardiseret og kvalitetssikret form frem for data, der skal indhentes fra kommunerne. Dette for at sikre, at der relativt hurtigt kan gøres mere data tilgængeligt på portalen.

Sagsfremstilling

Status på etablering af Sjællandsportalen samt udvikling af de udvalgte indikatorer (Fase 1) Sjællandsportalen er nu etableret i samarbejde med KMD, der også vil stå for brugerstyringen sammen med kommunernes systemadministratorer.

Platformen vil blive præsenteret i netværket mellem Koncern IT i Region

Sjælland (KIT) og kommunernes systemadministratorer den 15. september, hvorefter kommunerne vil påbegynde brugeroprettelser.

Data for de fire udvalgte indikatorer, der i første omgang bliver tilgængelige for kommunerne på Sjællandsportalen i dynamiske dashboards, er udviklet på baggrund af det nye Landspatientregister (LPR3), og de vil ligge klar, når de første brugere kommer på portalen. Forventeligt vil der komme nogle rettelser/justeringer i takt med, at løsningen bliver taget i brug i løbet af efteråret.

Der vil blive udarbejdet et skriftligt introduktionsmateriale til de kommunale brugere, ligesom der hen over efteråret vil være mulighed for at deltage i virtuelle introduktionskurser.

Videreudvikling af dynamiske dashboards på Sjællandsportalen

(Fase 2)

Fase 2 af det samlede projekt omkring etablering af fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023 har oprindeligt være tænkt som dynamiske dashboards på Sjællandsportalen baseret på kommunale data.

Som følge af Covid-19 foreslås det dog, at data også i fase 2 baseres på data, der allerede er tilgængelige i Region Sjællands eget datavarehus i standardiseret og kvalitetssikret form.

Dette for at sikre, at tiden frem mod årsskiftet ikke bruges på koordinering mellem de 17 kommuner og regionen omkring indhentning, klargøring og kvalitetssikring af data, men i stedet anvendes på at få et større udvalg af data inden for de udvalgte målgrupper på portalen.

Helt konkret foreslås det, at der udvikles dynamiske dashboards, som giver supplerende oplysninger til de målgrupper, der er udvalgt i sundhedsaftalen og som der også arbejdes med i de fire eksisterende KPI’er.

De foreslåede dashboards opgør antal personer i hver målgruppe, dog ikke børn i mistrivsel, da denne målgruppe ikke er mulig at definere ud fra tilgængelige data. Dertil foreslås det, at der laves optællinger over antallet af sygehusophold for regionens borgere uafhængig af målgruppe.

På samme måde som for de nuværende KPI’er er det hensigten, at hver optælling skal kunne fordeles på kommuner, alder, køn osv. for at tilvejebringe et deskriptivt værktøj, der kan give et nuanceret billede af borgernes brug af sygehusvæsenet – både de borgere, der er inden for de tre målgrupper og dem, der er udenfor.

Billede 1

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Opgaven finansieres i 2021 af midler fra den regionale tværsektorielle pulje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppen for sundhedssamarbejde

1. Tager orienteringen om status på fase 1 af det samlede projekt omkring etablering af en fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023 til efterretning.

2. Tiltræder det konkrete forslag om at basere de dynamiske dashboards i fase 2 på regionale data.

Sagen videresendes til Sundhedskoordinationsudvalgets behandling.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Styregruppen for sundhedssamarbejde tog orientering om status på fase 1 af det samlede projekt omkring etablering af en fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023 til efterretning.

Styregruppen for sundhedssamarbejde tiltrådte de konkrete forslag om at basere de dynamiske dashboards i fase 2 på regionale data. Der var fra SUH følgende bemærkning: ”Vi ser også gerne, at sygehusstabene får en introduktion til de fælles data”

Fraværende

Bilag

.


4 (Åben) Status for indsatser under den tværsektorielle pulje

Sagsresumé

Styregruppen for sundhedssamarbejde (SAM) modtager på hvert møde en kort status på indsatser under regionens tværsektorielle pulje.

Sagsfremstilling

Den foreløbige disponering af Region Sjællands tværsektorielle pulje blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 22. april 2021. Forretningsudvalget behandlede og godkendte sagen på møde den 25. maj 2021.

Styregruppen for Sundhedssamarbejde og Sundhedskoordinationsudvalget behandler på hver møde en orienteringssag, hvor status på indsatserne under den tværsektorielle pulje gennemgås med fokus på fremdrift og målopfyldelse – se vedlagte handleplaner.

De igangværende indsatser, som kræver nærmere drøftelse eller egentlige beslutninger, behandles som selvstændige sager. Det gælder i indeværende dagsorden for indsatsen ”Dataunderstøttelse af sundhedsaftalen” (pkt. 3).

Økonomi

Økonomi er indeholdt i sagsfremstillingen. Puljen er fuldt disponeret i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppen for sundhedssamarbejde tager orientering om status på indsatser under den tværsektorielle pulje til efterretning.

Sagen videresendes til Sundhedskoordinationsudvalgets behandling.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Styregruppen for sundhedssamarbejde tog orientering om status på indsatser under den tværsektorielle pulje til efterretning.

Fraværende

Bilag

1. Handleplaner - den tværsektorielle pulje - juni 2021 (DokID: 9971613 - EMN-2021-06439)


5 (Åben) Revision af forløbsprogram for kroniske hjertesygdomme

Sagsresumé

Forløbsprogrammet for kroniske hjertesygdomme står foran en revision. Sundhedsstyrelsen (SST) har udgivet anbefalinger, der divergerer fra nuværende praksis og forudsætter ændringer på væsentlige organisatoriske områder.

Sagsfremstilling

Forløbsprogrammet for kroniske hjertesygdomme på Sjælland, sidst revideret i 2016, knytter sig til Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget har tidligere besluttet, at forløbsprogrammet skal revideres.

SST’s anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom divergerer fra det nuværende forløbsprogram på flere områder. Styregruppen for sundhedssamarbejde (SAM) skal derfor tage stilling til væsentlige organisatoriske emner vedrørende hjerterehabilitering i region Sjælland.

En godkendelse af, at revisionen følger SST’s anbefalinger vil bl.a. medføre:

Øget målgruppe

SST anbefaler at diagnosegruppen ”Hjerterytmeforstyrrelse” indgår i forløbsprogrammet. En tilføjelse af denne diagnosegruppe vil potientiel tilføre yderligere 3.885 personer årligt, hvilket vil resultere i øgede regionale/kommunale omkostninger. De nuværende diagnosegrupper i forløbsprogrammet er iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklap-sygdom.

Ændret arbejdsfordeling

SST anbefaler tværsektoriel opgaveoverdragelse af al ikke-medicinsk hjerterehabilitering fra sygehuse til kommuner, fraset enkelte patienter der vurderes for dårlige til kommunal rehabilitering.

Nuværende praksis følger ikke SST’s anbefaling og varierer i landsdelen. Kommuner og region har delt ansvar for hjerterehabilitering, med halvt forløb på sygehuse og halvt forløb i kommuner. Opgavefordelingen har medført, at nogle patienter kun modtager halvt forløb, idet de af logistiske eller personlige årsager fravælger enten det regionale eller kommunale forløb. Det er et ønske fra flere kommuner og sygehuse at overdrage den ikke-mediciniske hjerterehabilitering til kommunerne.

Ændret kommunal dokumentering

Nuværende regional rehabilitering indregistrerer data til den nationale hjertedatabase. SST anbefaler, at denne opgave, som følge af overdragelsen, varetages af kommunerne.

Erfaringer

Kommunale Samarbejdsfora Somatik (KKS) Nykøbing Falster omlagde i 2017 deres tværsektorielle opgavefordeling for patienter med hjertesygdomme. Opgavefordelingen følger SST’s anbefalinger og har givet positiv outcome på flere områder:

Stigende antal borgere i rehabiliteringsforløb

Stigende antal gennemførte rehabiliteringsforløb

Positive patientudtalelser

Acceptable erfaringer med øget dokumentering til nationale databaser

RegionMidt overdrog i 2015 al ikke-medicinsk hjerterehabilitering til de tilhørende kommuner.

Erfaringer fra RegionMidt er bl.a.:

Flere borgere deltog i genoptræning

Færre kommunale udgifter pr. borgerforløb

Lille/ingen sundhedsrelateret risiko ved overdragelsen

Økonomi

Revision af forløbsprogrammet kan forårsage afledte økonomiske konsekvenser som følge af nye målgrupper i forløbsprogrammet samt ændrede opgave- og ansvarsdelinger mellem kommuner og sygehuse.

Det foreslås, at mulige økonomiske konsekvenser beskrives som en del af revisionen af forløbsprogrammet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppen for sundhedssamarbejde godkender iværksættelse af revision af forløbsprogrammet for kroniske hjertesygdomme, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Styregruppen for sundhedssamarbejde godkendte iværksættelse af revision af forløbsprogrammet for kroniske hjertesygdomme, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, med følgende bemærkning fra Holbæk sygehus:

”Holbæk sygehus støtter op om projektet og ser frem til at følge det. Dog vil vi gerne give udtryk for vis bekymring i forhold til, de økonomiske konsekvenser af det øgede indtag af patienter, når målgruppen øges”

Fraværende

Bilag

1. Bilag til pkt 5 om hjerterehabilitering - Triple Aim (DokID: 9977046 - EMN-2021-06439)

2. Bilag til pkt. 5 Læringsnote Sammenhængende Rehabilitering - Tæt på dig (DokID: 9979369 - EMN-2021-06439)


6 (Åben) Mødeplan 2022 for Styregruppen for sundhedssamarbejde

Sagsresumé

Styregruppen for sundhedssamarbejde orienteres om udkast til mødeplan for 1. halvår 2022.

Sagsfremstilling

Følgende datoer bedes forhåndsreserveres. Bemærkninger kan rettes til administrationen i Det nære sundhedsvæsen. Mødeplanen er med forbehold for, at den overordnede politiske mødeplan bliver godkendt.

Korte møder á en times varighed kl.11.00-12.00

25. februar

29. april

Lange møder á to timers varighed kl.11.00-13.00

28. januar

25. marts

20. maj

Økonomi

-

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppen for sundhedssamarbejde forhåndsreserverer udkast til mødeplan.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende

Bilag

.


7 (Åben) Dagsorden til Sundhedskoordinationsudvalget

Sagsresumé

Styregruppen for sundhedssamarbejde orienteres om foreløbige dagsordenspunkter til kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 14. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget afholdes den 14. oktober 2021.

Foreløbige dagsordenspunkter til mødet:

Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen og præsentation af Sjællandsportalen.dk

Status for indsatser under den tværsektorielle pulje

Økonomi

-

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppen for sundhedssamarbejde tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Styregruppen for sundhedssamarbejde tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Bilag

.


8 (Åben) Skriftlige beretninger

Sagsresumé

Styregruppen for sundhedssamarbejde foreligges aktuelle sager fra administrationen.

Sagsfremstilling

Status på udvalgte regionale aktiviteter i Det nære sundhedsvæsen

Daghospitalet

Daghospitalet er et profilprojekt i et partnerskab forankret på Nykøbing Falster Sygehus. Daghospitalet åbner den 15. september 2021. Daghospitalet er en afdeling på sygehuset, skal afhjælpe overbelægning på akutafdelingen og aflaste medicinsk afdeling. Almen praksis kan booke en tid til patienten i Daghospitalet i stedet for at indlægge patienten akut.

Patienterne tilbydes, at indlæggelsesforløb kan flekses sømløst mellem sygehus og eget hjem. Sygehusbehandlingen leveres således, at patienten får mulighed for at modtage dele af behandling i eget hjem. Daghospitalet er med til at sikre, at borgere ikke indlægges ikke på sygehus, hvis behandling kan ske i hjemmet.

PreCare

PreCare-modellen tilbydes i efteråret 2021 til borgere i flere kommuner. Det sker i et partnerskab mellem eHospitalet og Holbæk sygehus. Borgere med KOL tilbydes via PreCare en direkte adgang til læger og sygeplejersker i regionens eHospital.

PreCare er baseret på den tilstandsbaserede model, som er udviklet og afprøves i samarbejde med Odsherred kommune.

Nærklinikker

Nærklinikkerne er en del af Region Sjællands såkaldte ”Vandkantsmodel”, som skal sikre lægedækning. Nærklinikkerne har tre formål:
1. Sikre lægedækning og valgmulighed for borgerne

2. Rekruttering af læger til området og aflastning af områdets læger

3. Udvikle nye initiativer, som kan spredes til andre læger

Der er pr. august 2021 etableret og idriftsat nærklinikker i Stege, Nakskov og Kalundborg. I Nykøbing S. er der ansat en læge på ordinære vilkår pr. 1. januar 2022, hvor klinikken forventes at åbne med et nul-ydernummer.

Referater af møder i KSS

På møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 22. april 2021 blev der fremsagt ønske om, at administrationen tilvejebringer referater af afholdte møder i de lokale samarbejdsfora i

Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation (KSS), således at medlemmerne af

Sundhedskoordinationsudvalget og Styregruppen for sundhedssamarbejde kan orientere sig heri.

Referater af de seneste møder i de fire KSS er således vedlagt som bilag.

Bilag til de enkelte referater kan rekvireres gennem administrationen ved henvendelse.

Orientering om status på projekt om afprøvning af IV-behandling i kommunerne

Det nære sundhedsvæsen har pr. september 2021 indgået samarbejdsaftaler med syv kommuner vedr. afprøvning af IV-behandling i kommunerne. Det drejer sig om Holbæk, Stevns, Greve, Guldborgsund, Solrød, Vordingborg og Kalundborg kommuner. Yderligere tre andre kommuner har sagt ja til at deltage.

Projektet vil blive vurderet ved en status som planlagt i oktober måned 2021, således at der kan foretages evt. tilpasninger i de sidste måneder af den seks måneders projektafprøvningsperiode.

Orientering vedr. AK-behandling fra Systemforvaltning for Medicinering (kan kontakte via: SFM_RegSj@regionsjaelland.dk)

Orientering om kommunikation om fremdoseringer af blodfortyndende behandling - Marevan og marcoumar (VKA-behandling) til kommunerne og almen praksis:

Til dokumentation af VKA-behandling anvender Region Sjælland dels Sundhedsplatformen i AK-klinikken i Næstved, og dels CSO AK, Intramed systemet (et stand-alone IT system målrettet VKA-dosering).

FMK vil først pr. april 2022 kunne vise strukturerede oplysninger om fremdoseringer på Marevan og Marcoumar (VKA behandling) samt dato for næste planlagte INR prøve fra Sundhedsplatformen. Indtil da vil FMK fortsat typisk indeholde følgende formulering: ”Marevan/AK behandling efter skema”

Kommunerne:

• Før april 2022: CSO-AK - Fremdosering kommunikeres vises i FMK

Inden april 2022 kan det forekomme, at oplysninger om fremdoseringer på Marevan og Marcoumar ses i FMK. Dette sker når sygehusene dokumentere VKA-behandlingen via CSO AK, Intramed, der allerede nu kan levere disse data til FMK.

Sundhedsdatastyrelsen har givet tilladelse til, at disse data fra systemet kan eksporteres til FMK allerede fra dette efterår.

• Sundhedsplatformen - Fremdosering kommunikeres via korrespondancemeddelelse

Når AK klinikkerne i Region Sjælland, dokumenterer VKA-behandlingen i Sundhedsplatformen, og borgere modtager hjemmepleje/kommunal hjælp til medicindispensering og -administration sendes korrespondancemeddelelse til hjemmeplejen med strukturerede doseringsoplysninger, indtil disse kan eksporteres disse til FMK

• Almen praksis

I forhold til de praktiserende læger fremgår fremdoseringen af epikriser indtil ny FMK funktionalitet træder i kraft.

Sager fra Afklaringsrådene

KAD – ustabil fraktur i lænden – hjælpemiddel eller behandlingsredskab

Bestilling af transport – regional eller kommunal opgave

Genoptræning efter C-BAG – manglende genoptræningsplan

Kateter a Demeure – hvem afholder udgift til remedier

Måltagning til kørestol – kommunal eller regional opgave

Uenighed om tolkning af Forløbsbeskrivelse for stationære behandlingsforløb

Delegation af opgave til kommune

Indsigelse til SAM samt svar fra Afklaringsrådet for hjælpemidler og behandlingsredskaber

For uddybelse se vedlagt bilag ”Afgørelser fra afklaringsrådene”

Økonomi

-

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppen for sundhedssamarbejde tager orienteringerne til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringerne er blevet taget til efterretning med følgende bemærkning fra SUH: ”Vi vil som sygehus gerne involveres i dialogen og erfaringsudvekslingen med kommunerne. Det kan være relevant for sygehusene at høre kommunernes erfaringer med IV-projektet og omvendt”.

Fraværende

Bilag

1. Referat KSS SUH møde den 22. juni (DokID: 9979416 - EMN-2021-06439)

2. Referat KSS NSR den 18. maj (DokID: 9979403 - EMN-2021-06439)

3. Referat KSS Holbæk den 25. maj (DokID: 9981112 - EMN-2021-06439)

4. Referat KSS NFS den 10. juni (DokID: 9986472 - EMN-2021-06439)

5. Afgørelser fra afklaringsråd sept 2021 (DokID: 9985563 - EMN-2021-06439)


9 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Økonomi

.

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener