Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp

23-03-2021 13:00

Regionshuset Sorø

Medlemmer af udvalget:

Tina Haar

Ellen Knudsen

Anna Bondo Nielsen

Torben Anbert

Helle Valdan

Karin Rasmussen

Niels Rolskov

(Ø)

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Orientering om aktuelle og igangværende aktiviteter 4

3 (Åben) Orientering om nyt afregningssystem LUNA 6

4 (Åben) Orientering om forlængelse og udvidelse af tilbud om vederlagsfri psykologbehandling til unge 9

5 (Lukket) Psykolog A's afregning  10

6 (Lukket) Minimumsafregning 2020 14

7 (Åben) Nøgletal angående besættelse af ydernumre, ventetid på behandling og psykologernes omsætning 17

8 (Åben) Orientering om møde i Landssamarbejdsudvalget for Psykologhjælp den 8. september 2020 21

9 (Åben) Eventuelt 22

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp den 23. marts 2021 23


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Ikke relevant.

Sagsfremstilling

Ikke relevant.

Indstilling

Ikke relevant.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punkt 7 drøftes efter punkt 2.

Fraværende

, , ,

Bilag

.


2 (Åben) Orientering om aktuelle og igangværende aktiviteter

Sagsresumé

Udvalget orienteres om aktiviteter på psykologområdet.

Sagsfremstilling

Besættelse af ydernumre

Der skal snart besættes ledige ydernumre til opstart pr. 1. juli 2021. Der er på nuværende tidspunkt 16 ledige ydernumre i regionen i følgende kommuner:

Faxe

Greve

Guldborgsund

Holbæk

Kalundborg (2 stk.)

Lolland (2 stk.)

Næstved (2 stk.)

Odsherred

Ringsted

Roskilde (2 stk.)

Solrød

Vordingborg

Status på landsdækkende projekt om internetbaseret psykologhjælp

Samarbejdsudvalget ønsker ved hvert møde at blive orienteret om status på det landsdækkende projekt om internetbaseret psykologhjælp. Evalueringen pågår stadig, status er således uændret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen er drøftet med følgende opmærksomhedspunkter:

-Det er et stort og administrativt tungt arbejde at have et ydernummer.

-Forslag om en fleksibel honorarstruktur, for eksempel honorar for at være fleksibel i forhold til mødestruktur og administrativt arbejde.

-Besættelse af ydernumre gennem bedømmelsesudvalget bør blive mere smidigt

-Der er behov for at arbejde med den gode regionale historie for tildeling af ydernummer til nye psykologer

-Der er også behov for at pleje de nuværende ydere

-Afdække barrierer for mobilitet

Fraværende

, , ,

Bilag

.


3 (Åben) Orientering om nyt afregningssystem LUNA

Sagsresumé

Udvalget orienteres om regionens nye afregningssystem LUNA.

Sagsfremstilling

Regionerne etablerer et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet, så det nuværende sygesikringssystem, Notus, kan udfases. Notus har eksisteret i 30 år og bygger på forældet teknologi.

Den nye løsning har fået navnet LUNA. Løsningen skal sikre, at regionerne også i fremtiden kan administrere praksissektoren i henhold til gældende overenskomster og lovgivning.

For at sikre den hurtigste og mindst risikofyldte transition fra det nuværende system til LUNA er der planlagt to hovedleverancer.

Leverance A kommer i 2021

Regionerne begynder at udskifte dele af praksisadministrationssystemet i 2021 med den første del af LUNA, leverance A. Hovedformålet med leverance A er at give alle fem regioner mulighed for at afregne i den nye fællesregionale løsning.

Afregningsdelen, som udgør størstedelen af leverance A, har været i brug i Region Midtjylland siden 2011. Med leverance A vil alle fem regioner anvende det systemmæssige setup, der allerede er i brug i Region Midtjylland.

Regionerne vil tage LUNA i brug i denne rækkefølge med én måneds mellemrum:

1.Region Nordjylland

2.Region Sjælland

3.Region Syddanmark

4.Region Hovedstaden

I Region Sjælland finder overgangen sted i perioden juni – september 2021 (sommerferie indlagt i planen).

Første måned afregnes Øfeldt, fysioterapi, kiropraktik, psykologi i LUNA. Anden måned afregnes også speciallæger og tandlæger i LUNA. Og endelig i tredje måned afregnes almen lægehjælp, lægevagt, fodterapi og apoteker LUNA, hvorefter alle ydergrupper herefter fremadrettet vil blive afregnet i LUNA.

Leverance A vil kun have lille betydninger for yderne:

Afregningsdokumenter (honorarspecifikationer) får en ny placering på Sundhed.dk

Afregningsdokumenterne får et andet grafisk udtryk, men har samme informationer som hidtil

Terminologien omkring fejltekster kan være anderledes

It-praksissystemer skal ikke ændres på grund af leverance A, og proceduren for indsendelse af regninger ændres ikke for jeres medlemmer.

Leverance B kommer i 2022

Hovedformålet med leverance B er at også selve yderadministration kommer over i en ny fællesregional løsning. Endvidere udvikles en mere moderne version af Datawarehus til analyseformål. Den planlagte ibrugtagningsperiode er 01.04.2022 - 30.08.2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

, , ,

Bilag

.


4 (Åben) Orientering om forlængelse og udvidelse af tilbud om vederlagsfri psykologbehandling til unge

Sagsresumé

Udvalget orienteres om forlængelse og udvidelse af tilbud om gratis psykologbehandling til unge.

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalen for 2021 er forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling til unge med let til moderat depression eller angst (henvisningsårsag 10 og 11) gjort permanent. Ordningen vil desuden blive udvidet, så den omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år fra 2. halvår 2021.

Den vederlagsfrie psykologbehandling ydes på samme vilkår som tilskudsordningen til psykologbehandling blot uden egenbetaling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

, , ,

Bilag

.


5 (Lukket) Psykolog A's afregning

6 (Lukket) Minimumsafregning 2020

7 (Åben) Nøgletal angående besættelse af ydernumre, ventetid på behandling og psykologernes omsætning

Sagsresumé

Samarbejdsudvalget orienteres om udfordringerne ved besættelse af ydernumre, ventetid på behandling og psykologernes omsætning.

Sagsfremstilling

Angående besættelse af ydernumre

Der er i regionen 129 ydernumre, og antallet har været uændret de seneste par år. Det samme har antallet af patienter der tilses årligt.

Antal tilsete unikke patienter

2016

2017

2018

2019

2020

Patienter i alt

12.209

11.865

11.925

11.944

11.756

Pr. ydernummer (129)

95

92

92

93

91

I tre ud af de seneste fire ansøgningsrunder har regionen ikke kunne besætte alle ydernumre. Der er tale om i alt seks ydernumre fordelt over de to år. Det skyldes blandt andet, at der er stor forskel på det antal ansøgninger Region Sjælland modtager i forhold til de øvrige regioner. Herunder er de seneste fire ansøgningsrunder sammenlignet med Region Hovedstaden. Region Sjælland har væsentlig færre ansøgere pr. ydernummer end Region Hovedstaden. Derudover ses at psykologer, som tilbydes ydernummer her i regionen samtidig er tilbudt i Hovedstaden og vælger at takke ja til det tilbud i stedet.

Akkreditering er blevet en del af overenskomsten, og der er mellem parterne aftalt at psykologer, der har opsagt sit ydernummer med virkning senest seks måneder efter datoen for akkreditering, ikke behøver at gennemføre denne. På nuværende tidspunkt er der 10 psykologer, som har gjort brug af denne aftale.

Opslag af ledige ydernumre sker to gange om året og annonceres via Dansk Psykolog Forening. Det fremgår af bemærkninger til overenskomsten, at parterne er enige om, at der i Forretningsordenen til Bedømmelsesudvalget skal indarbejdes en større fleksibilitet, så ydernumrene besættes hurtigt og fleksibelt. Regionen er via Dansk Regioner orienteret om at evalueringen er nært forestående.

Ansøgningsrunde

Region

Antal
ydernumre

Antal
ansøgere

Antal ansøgere
pr. ydernummer

2020 1

RSJ

5

12

2,4

 

H

8

31

3,9

 

 

2020 2

RSJ

12

20

1,7

 

H

8

45

5,6

 

 

2019 1

RSJ

5

26

5,2

 

H

2

34

17

 

 

2019 2

RSJ

4

7

1,8

 

H

8

41

5,1

Ventetid på behandling

Sammenlignet med de øvrige regioner har Region Sjælland de laveste ventetider og det laveste antal borgere pr. psykolog. Her ses en sammenligning med Region Hovedstaden.

Ventetider pr. 1. januar 2021 og antal borgere pr. ydernummer pr. 1. oktober 2020

Region

Ventetid

Årsag 1-9

Ventetid

Årsag 10-11

Antal borgere

pr. ydernummer

Region Sjælland

9

10

6.497

Region Hovedstaden

12

14

7.243

Psykologernes individuelle omsætning

Gennemsnitsomsætningen i ydernumre der har været aktive i hele 2020 er 318.786 kr. 73% af klinikkerne har en samlet omsætning på under 400.000 kr.

Angående angst og depression

Der er et loft for hvor meget psykologerne må omsætte for i forbindelse med behandling af patienter med angst eller depression. I 2020 var omsætningsloftet 364.006,00 kr. pr. psykolog og kun én psykolog overskred dette loft. 80% af psykologerne afregnede i 2020 for under 200.000 kr. i forbindelse med behandling af patienter med angst eller depression. Der er således økonomisk råderum for de enkelte psykologer til at behandle flere patienter.

Sammenfatning

I Region Sjælland ses der en begyndende udfordring med at få besat ydernumre - også sammenlignet med andre regioner; hvorfor udviklingen skal følges tæt. Sammenlignet med andre regioner på ventetider, antal patienter pr. psykolog, så ligger regionstallene lidt under – men også her er der behov at følge udviklingen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter sagen

at udvalget løbende orienteres om besættelse af ydernumre, ventetider, økonomi mv.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen er drøftet med følgende opmærksomhedspunkter:

-Parterne drøftede muligheden for en lokalaftale om at fravige omsætningsgrænsen i overenskomstens § 12.

-Administrationen afdækker muligheden for at indgå en lokalaftale til næste møde.

Fraværende

, , ,

Bilag

.


8 (Åben) Orientering om møde i Landssamarbejdsudvalget for Psykologhjælp den 8. september 2020

Sagsresumé

Udvalget orienteres om, at der den 8. september 2020 blev afholdt møde i Landssamarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Sagsfremstilling

Der blev den 8. september 2020 afholdt møde i Landssamarbejdsudvalget. Referat er vedlagt til orientering.

Der er i referatet ikke sager af principiel betydning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning med følgende bemærkning:

-Referater fra landssamarbejdsudvalgsmøder skal med som fast punkt fremover på samarbejdsudvalgsmøderne.

Fraværende

, , ,

Bilag

1. Referat - LSU psykologhjælp 8. september 2020 (DokID: 9721545 - EMN-2020-35366)


9 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Ikke relevant.

Sagsfremstilling

Ikke relevant.

Indstilling

Ikke relevant.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Det skal fremover fremgå af dagsordenen til samarbejdsudvalgsmøderne hvornår næste møde er.

Fraværende

, , ,

Bilag

.


10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp den 23. marts 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

, , ,

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener