Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Kiropraktik

01-06-2021 16:00

Medlemmer af udvalget:

Camilla Aff Bredegaard

Anne Møller Ronex

Anna Bondo Nielsen

Eric Steffensen

Dorte Jørgensen

Peter Kryger-Baggesen

Nis Peter Alnor

Sanne Skov Vendrup

Lise Åkerman

Fraværende:

Anna Bondo Nielsen


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Gensidig orientering 3

3 (Lukket) Ansøgning om etablering af satellitklinik 4

4 (Åben) Implementeringsplan til praksisplan 6

5 (Åben) Orientering om kontrolstatistik for kiropraktorerne 8

6 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet 9

7 (Åben) Eventuelt 10

8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik  11

9 (Åben) Godkendelse af referat 12


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Anna Bondo Nielsen

Bilag

.

2 (Åben) Gensidig orientering

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Skriv sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

1) Kiropraktorerne orienterede om nyskabelserne i den nye overenskomst.

2) Kiropraktorerne orienterede om udkast til ny vejledning for røntgenoptagelse i kiropraktorpraksis, som har været sendt i høring.

3) Kiropraktorerne orienterede om konkret sag, hvor det var problematisk at henvise en patient til en akutafdeling, hvilket for nogle patientgrupper er en mulighed sikret i overenskomsten. Der er derfor ved at blive udarbejdet en instruks, så en gentagelse undgås. En instruks vil søgt udbredt til regionens øvrige sygehuse, når den foreligger.

4) Administrationen gav status for spørgsmålet om børneattester i forlængelse af udvalgets behandling den 30. marts 2021. Der afventes aktuelt svar fra Danske Regioner, som er kontaktet for deres vurdering af spørgsmålet.

Hertil har Udvalget for det nære sundhedsvæsen behandlet spørgsmålet på møde den 10. maj. Her godkendte udvalget indstilling om, at sagen drøftes i samarbejdsudvalgene med henblik på en vurdering af, om krav om børneattester kan indgå i forhandlinger om lokalaftaler.

Fraværende

Anna Bondo Nielsen

Bilag

.

3 (Lukket) Ansøgning om etablering af satellitklinik

4 (Åben) Implementeringsplan til praksisplan

Sagsresumé

Samarbejdsudvalget drøfter indsatsområder og deres prioritering til implementeringsplan til praksisplan for 2021-24.

Sagsfremstilling

På møde i Samarbejdsudvalget den 23. februar besluttede udvalget, at man i en implementeringsplan prioriterer at arbejde med a) deling af billeder, og b) styrkelse af det tværsektorielle samarbejde, f.eks. i relation til regionens nærklinikker, projekter omkring særlige patientgrupper og kiropraktorernes samarbejde med sygehusafdelinger og praktiserende læger.

I forlængelse heraf skulle udkast til endelig implementeringsplan behandles på møde i Samarbejdsudvalget den 1. juni.

Billeddeling

Der er igennem en årrække blevet arbejdet på, at kiropraktorer og billeddiagnostiske sygehusafdelinger kan se hinandens billeder af fælles patienter. Hidtil uden en løsning hvorfor det har prioritet, at arbejdet fortsætter i indeværende praksisplanperiode.

Administrationen har siden sidste møde haft kontakt med IT, som oplyser, at en løsning, hvor kiropraktorer og billeddiagnostiske sygehusafdelinger kan se hinandens billeder på tværs af regioner (en såkaldt IBI-løsning), forventes at være klar i 2022. Administrationen vil følge arbejdet og løbende give Samarbejdsudvalget en status herfor.

Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde

På møde i dialogforum på kiropraktorområdet den 4. maj har kiropraktorerne stillet forslag om, at der finansieres en projektkonsulent til at arbejde med projekter til styrkelse af det tværsektorielle og tværfaglige arbejde. Konkret foreslås det, at en projektkonsulent ansat af regionen, som skal være kiropraktor med virke i Region Sjælland, skal ansættes ca. 15 timer om måneden, og hvis funktionsbeskrivelse skal tage udgangspunkt i nedenstående initiativer:

Fremme kommunikation mellem sundhedsaktører herunder i forhold til arbejdsgangene i relation til billeddiagnostiske undersøgelser og pakkeforløb.

Mulighederne for at igangsætte konkrete tiltag i relateret til den nuværende praksisstruktur med det for øje at igangsætte og understøtte det faglige og det tværfaglige arbejde.

Bygge videre på erfaringerne med pakkeforløbene og i den sammenhæng afsøge mulighederne for et lokalt kommunalt samarbejdsprojekt omkring stenosepatienter.

Fremme kiropraktorernes tilknytning regionens nærklinikker.

Det foreslås videre, at en projektkonsulent har til opgave, at:

Bistå i kontakten mellem regionens kiropraktorer og øvrige relevante sundhedsaktører som f.eks. de praktiserende læger, relevante sygehusafdelinger etc.

Indgå i relevante arbejdsgrupper.

Fremme implementeringen af den nye overenskomst.

Det er administrationens vurdering, at ansættelse af projektkonsulent aktuelt ikke er en realistisk mulighed. Ansættelse af en projektkonsulent til kiropraktorernes praksisområde vil være en betydelig ressourcetilførsel til området, og hertil er der i regionen ikke generel praksis for ansættelse af projektkonsulenter på praksisområdet. Initiativer f.eks. i forbindelse med implementeringsplaner løftes normalt af de ressourcer, der i udgangspunktet er til rådighed i regi af Samarbejdsudvalget, dvs. af kiropraktorerne, som indgår her, og administrationen, men der kan også være tale om at frikøbe sundhedspersonale til at løfte konkrete projekter. Den mulighed findes også på kiropraktorområdet, f.eks. i forhold til de foreslåede projekter ovenfor, hvor der kan være mulighed for frikøb af kiropraktorressourcer, i eller uden for Samarbejdsudvalget, et givent antal timer. Det vil bero på en konkret vurdering af den enkelte projektbeskrivelse.

For de herover foreslåede projekter udestår der, at der udarbejdes egentlige projektbeskrivelser, uanset om projekterne skal løftes af ressourcerne til rådighed, eller om der skal søges om f.eks. frikøb af kiropraktor hertil. Det er et arbejde, som forestås af kiropraktorerne i Samarbejdsudvalget og administrationen, og det anbefales, at Samarbejdsudvalget drøfter og prioriterer, hvilke af ovenstående projektforslag til styrkelse af det tværsektorielle arbejde, der i givet fald skal arbejdes videre med.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter og prioriterer hvilke projektforslag til styrkelse af det tværsektorielle arbejde, der skal arbejdes videre med i implementeringsplanen i indeværende praksisplanperiode.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Kiropraktorerne efterlyste, at man også i Region Sjælland gør brug af praksiskonsulenter ligesom i de øvrige regioner. Kiropraktorerne udarbejder beskrivelse af, hvordan praksiskonsulentordningen fungerer i de øvrige regioner til brug for overvejelser i Region Sjælland.

Fraværende

Anna Bondo Nielsen

Bilag

.

5 (Åben) Orientering om kontrolstatistik for kiropraktorerne

Sagsresumé

Hvert år udarbejder Region Sjælland en årsopgørelse over antal ydelser og udgifter fordelt på de to tilskudstyper præsenteret i de enkelte klinikker. Der gives en orientering om kontrolstatistikken for 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til overenskomstens § 27 udarbejder Region Sjælland hvert år en opgørelse over den enkelte yders gennemsnitlige udgifter i forhold til landsgennemsnittet. Hvis en yder afviger med mere end 35 procent fra landsgennemsnittet for begge specialer under ét eller afviger med mere end 25 procent på de to tilskudsordninger, skal der gennemføres en høring om årsagen hertil, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende.

Under Samarbejdsudvalget er der nedsat en kontrolstatistikgruppe, der gennemgår de årlige kontrolstatistikker og om nødvendigt foretager høringer på baggrund af disse.

Gennemgangen af årsopgørelsen for 2020 har vist, at der er to kiropraktorer i regionen, som afviger fra landsgennemsnittet for så vidt angår speciale 64. Kontrolstatistikgruppen vurderer imidlertid, at der i de konkrete tilfælde kan være klinisk belæg for afvigelserne, ligesom at den gennemsnitlige udgift pr. patient for hvert ydernummer for speciale 64 er beregnet på baggrund af få patienter. I de konkrete tilfælde foretages der derfor ikke yderlige.

Det kan tilføjes, at de konkrete ydelser, hvor årets afvigelser ses, også adresseres i den nye overenskomst, hvor det bliver nemmere at se, hvilke behandlinger, der er koblet på en specifik diagnoseydelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Samarbejdsudvalget for Kiropraktik tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Anna Bondo Nielsen.

Bilag

.

6 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet

Sagsresumé

Udvalget orienteres om et nyt administrativt system til administration af praksisområdet. Det nye system afløser systemet Notus, som har været i brug i 30 år.

Sagsfremstilling

Regionerne etablerer et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet, så det nuværende sygesikringssystem, Notus, kan udfases. Notus har eksisteret i 30 år og bygger på forældet teknologi.

Den nye løsning har fået navnet LUNA. Løsningen skal sikre, at regionerne også i fremtiden kan administrere praksissektoren i henhold til gældende overenskomster og lovgivning.

For at sikre den hurtigste og mindst risikofyldte transition fra det nuværende system til LUNA er der planlagt to hovedleverancer.

Leverance A kommer i 2021

Regionerne begynder at udskifte dele af praksisadministrationssystemet i 2021 med den første del af LUNA, leverance A. Hovedformålet med leverance A er at give alle fem regioner mulighed for at afregne i den nye fællesregionale løsning.

Afregningsdelen, som udgør størstedelen af leverance A, har været i brug i Region Midtjylland siden 2011. Med leverance A vil alle fem regioner anvende det systemmæssige setup, der allerede er i brug i Region Midtjylland. Regionerne vil tage LUNA i brug i denne rækkefølge med én måneds mellemrum:

1.Region Nordjylland

2.Region Sjælland

3.Region Syddanmark

4.Region Hovedstaden

I Region Sjælland finder overgangen sted i perioden juni - september 2021 (sommerferie indlagt i planen).

Første måned afregnes Øfeldt, fysioterapi, kiropraktik, psykologi i LUNA. Anden måned afregnes også speciallæger og tandlæger i LUNA. Og endelig i tredje måned afregnes almen lægehjælp, lægevagt, fodterapi og apoteker LUNA, hvorefter alle ydergrupper herefter fremadrettet vil blive afregnet i LUNA.

Leverance A vil kun have lille betydninger for yderne:

Afregningsdokumenter (honorarspecifikationer og kronikerhonorarliste) får en ny placering på sundhed.dk.

Afregningsdokumenterne får et andet grafisk udtryk, men har samme informationer som hidtil.

Terminologien omkring fejltekster kan være anderledes.

It-praksissystemer skal ikke ændres på grund af leverance A, og proceduren for indsendelse af regninger ændres ikke for praksisområdernes medlemmer.

Leverance B kommer i 2022

Hovedformålet med leverance B er at også selve yderadministration kommer over i en ny fællesregional løsning. Endvidere udvikles en mere moderne version af Datawarehus til analyseformål. Den planlagte ibrugtagningsperiode er 1. april 2022 - 30. august 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Anna Bondo Nielsen

Bilag

.

7 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Anna Bondo Nielsen

Bilag

.

8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Anna Bondo Nielsen

Bilag

.

9 (Åben) Godkendelse af referat

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Anna Bondo Nielsen

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener