Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Kiropraktik

30-03-2021 16:00

Medlemmer af udvalget:

Camilla Aff Bredegaard

Anne Møller Ronex

Anna Bondo Nielsen

Eric Steffensen

Dorte Jørgensen

Peter Kryger-Baggesen

Nis Peter Alnor

Sanne Skov Vendrup

Lise Åkerman

Fraværende:

Eric Steffensen

Sanne Skov Vendrup


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Gensidig orientering 4

3 (Åben) Implementeringsplan til praksisplan 5

4 (Åben) Eventuelt 8

5 (Åben) Godkendelse af referat 9

6 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget  10


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Eric Steffensen, , ,

Sanne Skov Vendrup, , ,

Bilag

.


2 (Åben) Gensidig orientering

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ny overenskomst

Kiropraktorerne orienterede om den nye overenskomst for området, som bl.a. åbner op for at drive satellitpraksis i tyndt befolkede områder, ligesom den skal styrke implementeringsindsatsen i forhold til pakkeforløbene (speciale 64).

Børneattester

Parterne i samarbejdsudvalget er aktuelt ved at afdække mulighederne for at effektuere Regionsrådets beslutninger 30. november 2020 i forhold til at indhente børneattester for ejere og ansatte på kiropraktorområdet.

Fraværende

Eric Steffensen, , ,

Sanne Skov Vendrup, , ,

Bilag

.


3 (Åben) Implementeringsplan til praksisplan

Sagsresumé

Samarbejdsudvalget drøfter indsatsområder og deres prioritering til implementeringsplan til praksisplan for 2021-24.

Sagsfremstilling

Praksisplan for kiropraktik 2021-24 blev godkendt i Regionsrådet i november 2002. Foruden at beskrive borgernes muligheder for at blive behandlet hos praktiserende kiropraktorer i regionen og at være et redskab til analyse og udvikling af kiropraktorområdet, så oplister praksisplanen også en række udviklingsspor, som det vurderes hensigtsmæssigt at arbejde med i en implementeringsplan.

Det drejer sig om følgende områder:

1.Åbne muligheden for at kiropraktorer med ydernummer og billeddiagnostiske sygehusafdelinger i regionen kan se hinandens billeder af de fælles patienter.

2.Tættere samarbejde med sygehuslæger om de fælles patienter, herunder at undersøge mulighederne for at indgå i et tættere samarbejde med sygehusene om en afgrænset gruppe af patienter.

3.Kiropraktorerne bidrager til regionens ”Strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen – sundhed tæt på dig” ved at indgå i implementeringen af strategien, eksempelvis via regionens nærklinikker.

4.Øget fokus på tilgængelighed til kiropraktorerne bredt forstået som den fysiske afstand til den nærmeste kiropraktor, kontakten til kiropraktoren på telefon og booking til en aftale samt tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser.

5.Et styrket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

6.At Samarbejdsudvalget følger udviklingen i borgernes søgning til kiropraktisk behandling med henblik på vurdering af den aktuelle og fremtidige kapacitet.

Forslag til denne periodes indsatser

Udviklingssporene ovenfor er foreløbigt drøftet på møde i februar 2021 mellem kiropraktorerne i samarbejdsudvalget og administrationen, hvor kiropraktorernes umiddelbare anbefaling er, at man i indeværende praksisplanperiode arbejder med indsats 1, 3, 5 og 6 herover:

Deling af billeder af fælles patienter

Der er også i forbindelse med den forrige praksisplan blevet arbejdet på, at kiropraktorer med ydernummer og billeddiagnostiske sygehusafdelinger i regionen kan se hinandens billeder af fælles patienter. Hidtil har arbejdet ikke ført en løsning med sig, og det har derfor prioritet, at arbejdet fortsætter, og at der er fremdrift. Det er bemærket, at der i Region Midt øjensynligt findes et system på området.

Øget tværsektorielt samarbejde

I forbindelse med høringen af den aktuelle praksisplan er der også fra kommunal side blevet foreslået et tættere tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Det kunne eksempelvis være vedrørende et af de kiropraktiske pakkeforløb, vel vidende at et sådan projekt er ressourcekrævende.

Vurdering af nuværende og fremtidige kapacitet

For en vurdering af den fremtidige udvikling på området foreslås det at foretage en analyse og sammenligning af Region Sjællands kapacitetsdækning på området med de øvrige regioners.

Bidrag til ”Strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsensundhed tæt på dig”

Det blev foreslået, at kiropraktorer som et bidrag til strategien kan blive tilknyttet regionens nærklinikker.

Tidsplan for udarbejdelse af implementeringsplan

Dato

Proces

30. marts

Samarbejdsudvalgsmøde:

Drøftelse og prioritering af indsatsområder.

1. juni

Samarbejdsudvalgsmøde:

Godkendelse af endelig implementeringsplan.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

Administrationen indstiller:

At udvalget drøfter, hvilke områder der skal være fokus på i en kommende implementeringsplan, herunder deres indhold og prioritering.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der var i udvalget enighed om, at man i en implementeringsplan prioriterer at arbejde med a) deling af billeder, og b) styrkelse af det tværsektorielle samarbejde, f.eks. i relation til regionens nærklinikker, projekter omkring særlige patientgrupper og kiropraktorernes samarbejde med sygehusafdelinger og praktiserende læger.

Fraværende

Eric Steffensen, , ,

Sanne Skov Vendrup, , ,

Bilag

.


4 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Eric Steffensen, , ,

Sanne Skov Vendrup, , ,

Bilag

.


5 (Åben) Godkendelse af referat

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Eric Steffensen, , ,

Sanne Skov Vendrup, , ,

Bilag

.


6 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Koordinering med andre afdelinger

.

Godkendt af

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Eric Steffensen, , ,

Sanne Skov Vendrup, , ,

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener