Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

02-06-2021 09:00

Medlemmer af udvalget:

Lars Hoppe Søe

Jens Gredal

Anette Mortensen

Anne Camilla Meyer

Marjanne Den Hollander

Hans Andersen

Morten Kronborg

Henrik Nielsen

Tina Haar

Troels Petersen

Morten Beck Skafte

Stine Bøgh Pedersen

Fraværende:

Lars Hoppe Søe

Marjanne den Hollander

Hans Andersen


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget den 2. juni 2021 3

3 (Åben) Orientering om plan for tilsyn af rideskoler 4

4 (Åben) -Beslutning om implementeringsplan 5

Implementeringsplanen drøftes løbende og opdateres 1 gang årligt. 6

5 (Lukket) Orientering om omsætning i delte ydernumre i 2020 7

6 (Lukket) Beslutning om tjeklister for 2021 - Ridefysioterapi 9

7 (Åben) Orientering om kontrolstatistik for 2020 11

8 (Lukket) Kontrolstatistik sag nr. 1 - Speciale 62 15

9 (Lukket) Kontrolstatistik sag nr. 2 - Speciale 62 16

10 (Lukket) Beslutning ift. serviceklage 18

11 (Åben) Beslutning om møde med Danske Handicaporganisationer 22

12 (Åben) Gensidig orintering 24

13 (Åben) Eventuelt 25

14 (Åben) Godkendelse af referat 26


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Dagsordenen er godkendt.

Lars Hoppe Søe, Hans Andersen og Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Bilag

.

2 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget den 2. juni 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Bilag

.

3 (Åben) Orientering om plan for tilsyn af rideskoler

Sagsresumé

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi orienteres om planen for gennemførelse af §2 aftale vedrørende udvidet tilsyn med rideskolerne. Det forventes at tilsyn går i gang i efteråret 2021. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har igennem 2019 og 2020 drøftet muligheden for at lave udvidet tilsyn af rideskolerne i Region Sjælland i forbindelse med praktisering af ridefysioterapi på rideskolerne. På den baggrund blev parterne enige om udarbejdelse af §2 aftale.

Aftalen har været til underskrivelse hos KL, Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter, og alle parter har underskrevet.

Det blev aftalt på sidste møde i Samarbejdsudvalget d. 2. marts 2021, at fællessekretariatet skulle udarbejde en plan for gennemførelse af tilsynene. Planen er nu udarbejdet, og har været drøftet med fysioterapeuterne fra Samarbejdsudvalget. (Se vedlagte bilag)

Som det fremgår af planen, udføres der 3 tilsyn i efteråret 2021. De efterfølgende år udføres der 3-4 tilsyn årligt. På tilsynene deltager repræsentant fra Region Sjælland og KKR Sjælland samt faglig repræsentant for ridefysioterapeuterne i Region Sjælland.

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi orienteres nærmere om resultaterne for tilsynene én årligt, første gang på møde i Samarbejdsudvalget d. 3. december 2021.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen om status for udvidet tilsyn med rideskolerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Lars Hoppe Søe, Hans Andersen og Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Bilag

1. Plan for gennemførelse af §2 aftale vedr. tilsyn rideskoler (DokID: 9777440 - EMN-2021-00702)

4 (Åben) -Beslutning om implementeringsplan

Sagsresumé

Praksisplanen for Fysioterapi for perioden 2021-2024 er sendt til godkendelse i de 17 Kommunalbestyrelser og hos regionsrådet. Praksisplanen er godkendt i kommunerne og træde i kraft når regionsrådet har behandlet og godkendt sagen. Fællessekretariatet har udarbejdet en implementeringsplan til praksisplanen. Det indstilles, at vedlagte implementeringsplan til Praksisplan for Fysioterapi for 2021-2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi godkendte på deres møde d. 28. oktober 2020 Praksisplan for Fysioterapi. Efterfølgende blev der udarbejdet et notat til politikkerne ift. høringssvarene, som blev vedlagt godkendelsesprocessen.

Grundet Corona og efterfølgende aflysning af møder i regionalt regi, er godkendelsesprocessen blevet forsinket i 2021.

De 17 kommuner i regionen har godkendt praksisplanen. Det forventes, at Regionsrådet kan godkende Praksisplanen snarest muligt, hvorefter planen vil være gældende.

Implementeringsplan for Praksisplan:

I forbindelse med godkendelse af Praksisplan for fysioterapi skal der udarbejdes en implementeringsplan til Praksisplanen.

På sidste møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi blev det besluttet, at

Implementeringsplanen skal tage udgangspunkt i anbefalingerne fra Praksisplanen. Der skal udarbejdes få, men konkrete indsatser under hver anbefalinger:

Samlet kapacitet/Kapacitetsanalyse

Mobil fysioterapi

Samarbejde fysioterapeuter og kommuner

Herudover blev det besluttet, at der skal indgå et fagligt tema i implementeringsplanen. Det faglige tema skal udfoldes i samarbejde med den nye udviklingskonsulent i Region Sjælland samt fysioterapeuterne. Fællessekretariatet har på den baggrund udarbejdet udkast til implementeringsplan for praksisplan. (Se vedlagte bilag)

(Udviklingskonsulenten vil deltage på Samarbejdsudvalgets møde, ift. behandlingen af dette punkt.)

Af implementeringsplanen fremgår det hvornår der skal arbejdes med de enkelte indsatser og følges op på disse. Implementeringsplanen blev drøftet med fysioterapeuterne på dialogmøde d. 12/5 2021.

Implementeringsplanen drøftes løbende og opdateres 1 gang årligt.

Det indstilles at implementeringsplanen godkendes.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at vedlagte implementeringsplan til Praksisplan for Fysioterapi for 2021-2024 godkendes.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Lars Hoppe Søe, Hans Andersen og Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Bilag

1. Implementeringsplan til Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (DokID: 9858788 - EMN-2021-00702)

5 (Lukket) Orientering om omsætning i delte ydernumre i 2020

6 (Lukket) Beslutning om tjeklister for 2021 - Ridefysioterapi

7 (Åben) Orientering om kontrolstatistik for 2020

Sagsresumé

Der orienteres om årets kontrolstatik for 2020. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolstatistikudvalget består i år af Konsulent Troels Petersen (Region Sjælland), Chefkonsulent Morten Beck Skafte (KKR Sjælland), Fysioterapeut Marjanne den Hollander og Fysioterapeut Morten Kronborg.

Det er 2. gang at der foretages behandling af kontrolstatistiksagerne på klinikniveau.

Kontrolstatistikudvalgets opgave har været at sammenholde de enkelte klinikkers ydelsesforbrug, hvor der er sket overskridelse i pris pr. patient ift. regionsgennemsnittet på 15% eller derover på speciale 51, på 10% eller derover på speciale 62, eller ved overskridelse af gennemsnitligt 4 normalbehandlinger pr. patient i klinikken ift. henviste patienter uden svært fysisk handicap med progressive sygdom, samt at foretage en nærmere analyse af årsagen til afvigelserne i de enkelte klinikker.

På ridefysioterapien foretages der jf. overenskomstens regler kun behandling af sager på den vederlagsfri ordning. (Speciale 65) Indenfor ridefysioterapien foretages bedømmelse af afvigelsen i prisen pr. patient ift. landsgennemsnittet, hvor der indenfor de almindelige fysioterapi (Speciale 51+62) sker en bedømmelse af afvigelsen i pris pr. patient ift. regionsgennemsnittet.

I forbindelse med behandling af sagerne, har kontrolstatistikudvalget haft mulighed for at tage sager til efterretning, give henstillinger til klinikejere, eller at ligge sagerne om højestegrænse op til beslutning i Samarbejdsudvalget.

Særligt for kontrolstatistikken for 2020:

Ved kontrolstatistikken for 2020 har de centrale parter besluttet, at der skal være mulighed for, at undlade høring af klinikker som ligger over niveau ift. de progressive patienter, eller at sætte en højere undersøgelsesgrænse end ved de nuværende 4 normalbehandlinger, som overenskomsten foreskriver. Muligheden er givet på grund af den forventede begrænsede behandling af progressive patienter som holdtræning.

På Samarbejdsudvalgets møde den 2. marts 2021 var der enighed om, at det er vigtigt at der tages højde for Corona situationen i 2020, i vurderingen af kontrolstatistiksagerne for 2020.

Afvigelser ift. antal normalbehandlinger til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom:

Der er i kontrolstatistikudvalget truffet beslutning om, at der i år ikke vil blive foretaget høring ift. de progressive overskridelser på klinikniveau. Der var 41 klinikker der lå over det normale undersøgelsesniveau på gns. 4 normalbehandlinger pr. progressive patient.

Det er samtidig besluttet, at der sendes en kort orientering til de klinikker som har ligget over niveau for progressive i 2020. (Bilag er vedlagt) Dette sker for at sikre, at klinikkerne har forståelse for, hvorfor der ikke er foretaget høring af deres klinik på baggrund af 2020, selvom der har været overskridelser i 2020. Samt med formålet at orientere dem om, at de fortsat bør forvente at blive hørt om overskridelse til næste år, hvis de ligger over niveau, selvom der altså ikke er foretaget høring i år.

Det er vurderingen i kontrolstatistikudvalget, at tallene for progressive patienter er for usikre at bedømme ud fra på baggrund af 2020. Det har også haft betydning, at de centrale parter har været enige om, at der i højere grad kunne foregå normalbehandling til disse patienter, nu hvor holdtræning ikke var en mulighed under covid19-nedlukningen. Dette vil således ramme nogle fysioterapeuter unødigt at modtage høringsbreve i år, for at have fulgt vejledninger på området.

Kontrolstatistikudvalget har også foretaget en gennemgang af afvigelserne, hvilket er taget med i betragtning ift. om der skulle fremsendes høringsbreve til enkelte klinikker. Men der har været enighed om at undlade høring for alle ydere.

Kontrolstatistikken i tal:

Antal afvigelser:

8 klinikker afveg på speciale 51 (Heraf 4 klinikker der i forvejen havde højestegrænse)

13 klinikker afveg på speciale 62 (Heraf 4 klinikker der i forvejen havde højestegrænse)

3 ridefysioterapeuter afveg på speciale 65

Antal høringssager:

3 (+1*) høringer vedr. speciale 51

6 (+1*) høringer vedr. speciale 62

2 høringer vedr. speciale 65

(*Høringssagen på speciale 51 afhang af en afklaring hos Danske Regioner, ift. om eksisterende højestegrænse på klinikken fortsat var gældende. Da tilbagemeldingen var, at den fortsat var gældende, er der ikke sket yderligere behandling af sagen. *Den anden høringssag på speciale 62 vil ikke blive behandlet, da den ikke kan behandles samtidig med en igangværende ankesag om højestegrænse i Landssamarbejdsudvalget.)

Beslutning i kontrolstatistikudvalget:

På speciale 51 gives der 1 henstilling og 2 sager tages til efterretning.

På speciale 62 gives der 2 henstillinger og 2 sager tages til efterretning.

På speciale 65 gives der 1 henstilling og 1 sag tages til efterretning.

Antal indstillinger til beslutning i Samarbejdsudvalgets ift. højestegrænser:

2 på speciale 62.

Orientering om uenighed ift. dato for højestegrænser:

Der er i år fortsat en uenighed blandt sekretariatet og fysioterapeuterne om datoen for fastsættelse af højestegrænser.

Det følger af anmærkningen til overenskomstens §45 stk. 12 at:

”Højestegrænsen kan iværksættes fra følgende kvartals begyndelse efter sagens behandling i samarbejdsudvalget”.

Sekretariatets vurdering er, at da højestegrænser jf. overenskomstens regler, kan iværksættes fra følgende kvartals begyndelse efter sagens behandling i samarbejdsudvalget, hvormed den først mulige dato for fastsættelse vil kunne være 1. juli 2021, så bør de evt. højestegrænser fastsættes fra denne dato, 1. juli 2021.

Fysioterapeuterne mener, at der er behov for at fastsætte evt. højestegrænser fra 1. januar 2022. Dette af hensyn til at kunne nå at indordne sig på klinikkerne, ift. den påvirkning som en højestegrænse vil medføre, og som der er behov for at foretage interne aftaler omkring på klinikken.

Såfremt Samarbejdsudvalget træffer beslutning om at pålægge højestegrænser i de 2 sager som kontrolstatistikudvalget har fremlagt til beslutning, så vil der være behov for en beslutning om, fra hvilken dato disse pålagte højestegrænser skal være gældende fra. Beslutningen om datoen for højestegrænser, vil følge af de efterfølgende kontrolstatistiksager som fremlægges til beslutning.

Det indstilles, at orienteringen om årets kontrolstatistikarbejde tages til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller:

at orienteringen om årets kontrolstatistikarbejde tages til efterretning

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Lars Hoppe Søe, Hans Andersen og Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Bilag

1. Brev til fysioterapeuter - ift. afvigelser for progressive patienter (DokID: 9800281 - EMN-2021-00702)

8 (Lukket) Kontrolstatistik sag nr. 1 - Speciale 62

9 (Lukket) Kontrolstatistik sag nr. 2 - Speciale 62

10 (Lukket) Beslutning ift. serviceklage

11 (Åben) Beslutning om møde med Danske Handicaporganisationer

Sagsresumé

Samarbejdsudvalget har bedt sekretariatet om at invitere en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer til at deltage på Samarbejdsudvalgets møde den 2. juni 2021. Det har været svært at få denne dato til at passe ift. forpligtelserne hos repræsentanten for Danske Handicaporganisationer. Der indstilles til, at Samarbejdsudvalget træffer beslutning om ny dato for møde med Danske Handicaporganisationer.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer har udvist en stor interesse for at deltage i en samtale med Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, på baggrund af den invitation som Samarbejdsudvalget har lagt op til på mødet den 3. marts 2021.

Samarbejdsudvalgets invitationen til en drøftelse kom af det høringssvar som Danske Handicaporganisationer har givet, i forbindelse med høringsprocessen for den kommende Praksisplanen for Fysioterapi 2021-2024.

Det har dog været svært at få datoen for Samarbejdsudvalgets møde den 2. juni 2021 til at passe med forpligtelserne hos repræsentanten for Danske Handicaporganisationer.

Sekretariatet ligger derfor op til at repræsentanten for Danske Handicaporganisationer inviteres til en drøftelse på Samarbejdsudvalgets næste møde den 3. december 2021.

Alternativt at der indkaldes til et ekstraordinært møde i august måned, med det ene formål at Samarbejdsudvalget har en drøftelse med foreningen.

Det indstilles at der træffes beslutning om ny dato for møde med Danske Handicaporganisationer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller:

Atder træffes beslutning om ny dato for møde med Danske Handicaporganisationer.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer inviteres til at deltage på Samarbejdsudvalgets møde den 3. december 2021.

Lars Hoppe Søe, Hans Andersen og Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Bilag

.

12 (Åben) Gensidig orintering

Sagsresumé

Her gennemgås mindre sager, som fællessekretariatet ønsker at orientere om. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1.Orientering om antallet af flyttesager siden sidste Samarbejdsudvalgsmøde

Det blev på Samarbejdsudvalgets møde den 28. oktober 2020 besluttet, at fællessekretariatet løbende orienterer om antallet af flyttesager siden sidste samarbejdsudvalgsmøde. Fællessekretariatet kan oplyse, at der er færdigbehandlet 3 flyttesager siden sidste Samarbejdsudvalgsmøde. Den faglige næstformand i Samarbejdsudvalget, samt de implicerede kommuner i flyttesagerne er blevet hørt i alle sagerne.

Der er givet tilladelse til flytning ved to af flytteansøgningerne, og 1 flytteansøgning er blevet afvist.

(Derudover er der en igangværende høringssag i sekretariatet ift. ansøgning om flytning indenfor ridefysioterapien.)

2.Orientering om flytning af klinik, foretaget uden en indledende godkendelse.

Den ene af de behandlede flyttesager vedrører en klinik i Vordingborg Kommune, som har foretaget en flytning pr. 30. november 2020 uden at søge om tilladelse til flytningen først. Det følger af overenskomsten §25 at der skal søges om tilladelse til flytning af praksis hos regionen, før flytning kan foretages.

Sekretariatet blev opmærksom på sagen, da klinikejeren tager kontakt til regionen for at få ændret praksisinformationerne på Sundhed.dk.

Sekretariatet har efterfølgende foretaget en høring af Vordingborg Kommune og den faglige næstformand i Samarbejdsudvalget. Flytningen er herefter blevet godkendt af fællessekretariatet. Klinikken er blevet gjort opmærksom på, at ved evt. gentagelsestilfælde, vil sagen blive fremlagt for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

3.Orientering om status for godkendelse af pakkeforløb for GLA:D knæ og hofte og GLA:D ryg på speciale 51.

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har godkendt aftalerne for pakkeforløbende på mødet den 3. marts 2021. Danske Regioner har herefter fået tilsendt aftalerne, med det forhold at indhente de nødvendige underskrifter hos Danske Regioner/RLTN og Danske Fysioterapeuter.

Tilbagemeldingen fra Danske Regioner er på nuværende tidspunkt, at der pågår en dialog med Danske Fysioterapeuter om at finde en model for økonomien i aftalerne, og at Danske Fysioterapeuter har valgt at tage sagen med på et møde i deres forhandlingsudvalg den 26. maj 2021.

4.Orientering om opfølgning på IT-mulighederne i nyt afregningssystem.

Der gives en mundtlig orientering på mødet.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller:

atorienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Lars Hoppe Søe, Hans Andersen og Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Bilag

.

13 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

-Fysioterapeuterne har spurgt ind til flytteprincipperne. Sagen blev drøftet.

-Fysioterapeuterne orienterede om at der fremlægges et forslag til §2-aftale på næste Samarbejdsudvalgsmøde.

Lars Hoppe Søe, Hans Andersen og Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Bilag

.

14 (Åben) Godkendelse af referat

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener