Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

02-03-2021 09:00

Medlemmer af udvalget:

Lars Hoppe Søe

Jens Gredal

Anette Mortensen

Anne Camilla Meyer

Marjanne Den Hollander

Hans Andersen

Morten Kronborg

Henrik Nielsen

Tina Haar

Troels Petersen

Morten Beck Skafte

Stine Bøgh Pedersen

Fraværende:

Marjanne Den Hollander


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Orientering om status for udvidet tilsyn indenfor ridefysioterapi 4

3 (Åben) Orientering om nyt system til administration af praksisområdet 6

4 (Åben) Orientering om afstandstillægssag for 2019 8

5 (Åben) Beslutning om kontrolstatistik for 2020 10

6 (Åben) Beslutning om aftaler for GLAD pakkeforløb 12

7 (Åben) Beslutning om implementeringsplan 14

8 (Åben) Gensidig orientering 17

9 (Åben) Eventuelt 19

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 2. marts 2021 20


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

Det indstilles

atdagsordenen godkendes.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen er godkendt.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

.


2 (Åben) Orientering om status for udvidet tilsyn indenfor ridefysioterapi

Sagsresumé

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi orienteres om status for indgåelse af aftale vedr. udvidet tilsyn med rideskoler i Region Sjælland. Overenskomstparterne har nu underskrevet aftalen, og tilsynene forventes at gå i gang i efteråret 2021. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har igennem 2019 og 2020 drøftet muligheden for at lave udvidede tilsyn af rideskolerne i Region Sjælland, hvor der praktiseres ridefysioterapi. Samarbejdsudvalget godkendte på deres møde d. 28. oktober 2020 udkast til aftale om udvidet tilsyn på rideskolerne.

Efter mødet i Samarbejdsudvalget har aftalen været sendt til godkendelse hos de tre overenskomstparter KL, Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter. Alle parter har skrevet under på aftalen. (Den endelig aftale er vedlagt som bilag.)

På grund af corona-nedlukningen kan der ikke opstartes tilsyn så hurtigt som forventet. Fællessekretariatet forventer på nuværende tidspunkt at kunne gå i gang med tilsyn efter sommerferien 2021. Det er ligeledes forventningen, at der vil blive udført 3 tilsyn i løbet af efteråret 2021. På tilsynene deltager repræsentanter fra Region Sjælland og KKR Sjælland samt en faglig repræsentant for ridefysioterapeuterne i Region Sjælland.

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi vil blive orienteret om resultaterne for tilsyn en gang årligt. Det forventes at der kan gives en status for årets tilsyn på samarbejdsudvalgets møde den 3. december 2021.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen om status for udvidet tilsyn med rideskolerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

Fællessekretariatet udarbejder en plan for de kommende tilsyn.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

1. §2-aftale, side 1+2 af 3 (DokID: 9686649 - EMN-2020-35342)

2. §2-aftale, side 3 af 3 (DokID: 9686650 - EMN-2020-35342)


3 (Åben) Orientering om nyt system til administration af praksisområdet

Sagsresumé

Der orienteres om etablering af nyt administrativt system til administration af praksisområderne. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionerne etablerer et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet, så det nuværende sygesikringssystem, Notus, kan udfases. Notus har eksisteret i 30 år og bygger på forældet teknologi.

Den nye løsning har fået navnet LUNA. Løsningen skal sikre, at regionerne også i fremtiden kan administrere praksissektoren i henhold til gældende overenskomster og lovgivning.

For at sikre den hurtigste og mindst risikofyldte transition fra det nuværende system til LUNA er der planlagt to hovedleverancer.

Leverance A kommer i 2021

Regionerne begynder at udskifte dele af praksisadministrationssystemet i 2021 med den første del af LUNA, leverance A. Hovedformålet med leverance A er at give alle fem regioner mulighed for at afregne i den nye fællesregionale løsning.

Afregningsdelen, som udgør størstedelen af leverance A, har været i brug i Region Midtjylland siden 2011. Med leverance A vil alle fem regioner anvende det systemmæssige setup, der allerede er i brug i Region Midtjylland.

Regionerne vil tage LUNA i brug i denne rækkefølge med én måneds mellemrum:

1.Region Nordjylland

2.Region Sjælland

3.Region Syddanmark

4.Region Hovedstaden

I Region Sjælland forventes overgangen at finde sted i perioden fra maj til september 2021.

Første måned afregnes Øfeldt, fysioterapi, fodterapi, kiropraktik, psykologi i LUNA. Anden måned afregnes også speciallæger og tandlæger i LUNA. Og endelig i tredje måned afregnes almen lægehjælp, lægevagt og apoteker LUNA, hvorefter alle ydergrupper herefter fremadrettet vil blive afregnet i LUNA.

Leverance A vil kun have lille betydning for yderne:

Afregningsdokumenter (honorarspecifikationer) får en ny placering på Sundhed.dk.

Afregningsdokumenterne får et andet grafisk udtryk, men har samme informationer som hidtil.

Terminologien omkring fejltekster kan være anderledes.

It-praksissystemer skal ikke ændres på grund af leverance A, og proceduren for indsendelse af regninger ændres ikke for jeres medlemmer.

Specifikt for enkelte ydergrupper:

For fysioterapi gælder, at de alle fremadrettet bør indsende én regning pr. behandlingsdato, da omfanget af returregninger, dermed kan reduceres. Det Nære Sundhedsvæsen vil informere fysioterapeuterne yderligere.

Leverance B kommer i 2022

Hovedformålet med leverance B er at også selve yderadministration kommer over i en ny fællesregional løsning. Endvidere udvikles en mere moderne version af Datawarehus til analyseformål. Den planlagte ibrugtagningsperiode er 01.04.2022 - 30.08.2022.

Indstilling

Det indstilles

atorienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeuterne opfordrer til, at der undersøges muligheden for at give mere information til fysioterapeuter ift. højestegrænser mm. via. det kommende IT-system.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

.


4 (Åben) Orientering om afstandstillægssag for 2019

Sagsresumé

Der ligger nu en opgørelse for brugen af dobbelt afstandstillæg for år 2019. Det ses at der er sket en tilpasning ude i klinikkerne ift. brugen af dobbelt afstandstillæg, ift. behandling mere end en gang på samme adresse på samme dag. Der foretages på den baggrund ikke høring af yderne for dette år. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den indledende opgørelse af afstandstillægssager, hvor der er foretaget mere end 1 behandling på samme adresse den samme dag, beløber sig til i alt 320.526 kr. for 2019.

Dette er et væsentlig lavere udgangspunkt, end de beløb der var gældende, da administrationen først startede disse undersøgelser. (Indtil videre er der gennemført sagsbehandling for årene 2015, 2016, 2017 og 2018.)

De indledende beløb har tidligere været:

År 2015 – 750.139 kr.

År 2016 – 923.460 kr.

År 2017 – 877.170 kr.

År 2018 – 334.315 kr.

På baggrund af de indledende opgørelser blev der udsendt høringsbreve og kørt myndighedssager ved de forhold, hvor ydere havde indsigelser mod tilbagebetalingskravet.

Administrationen vurderer, at undersøgelserne har haft en effekt. Der er således sket en justering i klinikkerne ift. overenskomstens regler, da antallet af behandlinger på samme adresse den samme dag er faldet væsentligt. På den baggrund vil der ikke blive høring af yderne for dette år.

Det er derfor besluttet i administrationen, at se bort fra 2019 opgørelsen, og derved ikke foretage høring af yderne for dette år.

Opgørelsen af omfanget af afstandstillægssager for år 2020 foreligger snarest muligt. Herefter vil der blive truffet beslutning om der skal foretages en høring på baggrund af dette år.

Indstilling

Sekretariatet indstiller

atorienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

.


5 (Åben) Beslutning om kontrolstatistik for 2020

Sagsresumé

Samarbejdsudvalget skal hvert år nedsætte et kontrolstatistikudvalg, der har til opgave at vurdere de enkelte klinikkers udgiftsniveau. Det indstilles, at årets kontrolstatistikudvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Kontrolstatistikudvalgets opgave:

Kontrolstatistikudvalgets opgave er at sammenholde de enkelte klinikkers ydelsesforbrug, hvor der er sket en overskridelse i pris pr. patient ift. regionsgennemsnittet på 10 % eller derover på speciale 51, på 15 % eller derover på speciale 51, eller ved overskridelse af gennemsnitligt 4 normalbehandlinger pr. patient ift. henviste uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom.

Årsagen til et højt udgiftsniveau i en klinik skal undersøges af udvalget, og derfor sendes der høringsbreve til klinikejere, hvor de gives mulighed for at forklare årsagen til klinikkens udgiftsniveau.

Kontrolstatistikudvalget kan på baggrund af gennemgangen af den enkelte kliniks kontrolstatistik og eventuelle redegørelse gøre følgende:

Tage redegørelsen til efterretning.

Henstille til at klinikkens ydelsesforbrug tilpasses i forhold til gennemsnittet.

Skriftligt gøre klinikejer opmærksom på, at der vil blive rejst en sag om højestegrænse, hvis ikke henstilling om reduktion af ydelsesniveauet bliver efterfulgt.

Kontrolstatistikudvalget forelægger på næste samarbejdsudvalgsmøde en samlet orientering til Samarbejdsudvalget med afgørelserne i ovenstående tre kategorier af sager. Derudover vil kontrolstatistikudvalget på næste Samarbejdsudvalgsmøde indstille sager om højestegrænse, i de tilfælde hvor der findes grundlag for at tildele dette.

Ny beslutning ift. høring vedr. progressive patienter:

Ved kontrolstatistikgennemgangen for 2020 har de centrale parter besluttet, at der skal være mulighed for, at undlade høring af klinikker som ligger over niveau ift., de progressive patienter, eller at sætte en højere undersøgelsesgrænse end ved de nuværende 4 normalbehandlinger, som overenskomsten foreskriver. Denne mulighed er givet grundet den begrænsede aktivitet i 2020 pga. Covid19, hvor det har været svært at gennemføre behandlingen af progressive patienter som holdtræning. Parterne har derfor været enige om, at disse patienter i 2020 i øget grad kunne blive behandlet individuelt. (se bilag med beslutning)

Kontrolstatistikudvalgets tilgang må være, at se nærmere på hvordan kontrolstatistikken ser ud på området, når denne ligger klar, inden der træffes beslutning om der foretages høring eller ej, eller om der skal sættes en højere undersøgelsesgrænse ift. sager om progressive patienter, på baggrund af de særlige forhold i 2020.

Årets kontrolstatistikudvalg:

Det er forventningen, at årets kontrolstatistikudvalg vil bestå af fysioterapeut Marjanne den Hollander og fysioterapeut Morten Kronborg, samt Chefkonsulent Morten Beck Skafte og Konsulent Troels Petersen.

Det indstilles, at årets kontrolstatistikudvalg godkendes.

Indstilling

Det indstilles:

Atkontrolstatistikudvalget godkendes.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Der er enighed om at det er vigtigt, at der tages højde for corona situationen i 2020, i vurderingen af kontrolstatistiksagerne for 2020.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

1. Bilag - Vedr. progressive patienter (DokID: 9690159 - EMN-2020-35342)


6 (Åben) Beslutning om aftaler for GLAD pakkeforløb

Sagsresumé

Der vedlægges aftaler for GLAD-knæ og hofte samt GLA:D ryg pakkeforløb for speciale 51-patienter til godkendelse. Det indstilles, at de vedlagte aftaler for GLA:D-knæ og hofte samt GLA:D-ryg godkendes på de anførte vilkår, og sendes til central godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fysioterapi ligger op til en kombination af træning og undervisningsforløb for patienterne. Retningslinjerne har bl.a. til formål at give patienter med kroniske og langvarige smerter en forståelse for egen smerte med henblik på at minimere antallet af operationer, medicinudgifter, sygedage samt at skabe en bedre livskvalitet for patienterne. De kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er ikke fuldt implementeret i Region Sjælland.

I forhold til overenskomsten udestår implementering af den del, som vedrører undervisning af borgere. Syddansk Universitet har på baggrund af de nationale retningslinjer udviklet GLA:D programmet, som indeholder kurser for fysioterapeuter, strukturerede forløb for patienter med patientuddannelse og træning, samt systematisk opsamling af resultater i et klinisk register. GLA:D behandlingsforløbet bygger på en ”pakke” med et fast antal konsultationer, herunder undervisning af patienter. Med implementering af GLA:D vil regionen kunne leve op til de kliniske retningslinjer

Aftalerne for GLAD blev fremlagt på Samarbejdsudvalgets møde den 25. juni 2020. Aftalerne blev dog ikke godkendt på dette møde, da der fortsat pågik forhandlinger hos de centrale parter om de økonomiske forhold i sagen.

Det blev på Samarbejdsudvalgets møde den 28. oktober 2020 besluttet, at tidligere udkast til aftaler for GLAD pakkeforløb, vedlægges til fornyet beslutning på næste samarbejdsudvalgsmøde.

På den baggrund vedlægges aftalerne med udgangspunkt i de fremlagte aftaler fra Samarbejdsudvalgets møde den 25. juni til beslutning, med finansiering indenfor økonomiprotokollatet, med undtagelse af undervisningsdelen, som ikke er del af overenskomsten.

Fællessekretariatet holdt dialogmøde med fysioterapeuterne den 27. januar 2021. Her blev det foreslået, at indarbejde en mindre rettelse ift. aftalen for GLAD knæ og hofte, hvormed det gøres muligt at anvende 12-16 træningssessioner fordelt på 6-8 uger, hvor det tidligere udkast til aftalen var baseret på minimum 12 træningssessioner fordelt på 6 uger. Ønsket om ændringen kommer sig af, at der er behov for en mere fleksibelt mulighed for at kunne tilrettelægge træningsforløbene i praksis, bl.a. på grund af udeblivelser hos patienter undervejs i behandlingsforløbet.

Sekretariatet har indarbejdet denne ændring i aftalen.

Det indstilles, at aftalerne godkendes, og at sekretariatet indhenter de nødvendige godkendelser til aftalerne fra de centrale parter, sådan at aftalerne officielt kan være gældende snarest muligt.

Indstilling

Det indstilles:

ataftalerne for pakkeforløb for speciale 51-patienter, vedr. GLA:D knæ og hofte og GLA:D ryg godkendes.

atsekretariatet indhenter underskrifter fra de centrale parter, hvorefter aftalerne vil være gældende.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingerne er tiltrådt.

Der udarbejdes separate ydelseskoder.

Der skal pågå information til fysioterapeuter og til læger om den godkendte aftale, samt arbejdes med en patientrettet kommunikationsindsats for den godkendte aftale.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

1. §2-aftale - GLAD knæ og hofte (DokID: 9691247 - EMN-2020-35342)

2. §2-aftale - GLAD ryg (DokID: 9691248 - EMN-2020-35342)


7 (Åben) Beslutning om implementeringsplan

Sagsresumé

Praksisplan for Fysioterapi for perioden 2021-2024 er sendt til godkendelse i de 17 Kommunalbestyrelser og regionalt regi. Praksisplanen forventes at være godkendt og træde i kraft senest d. 1/4 2021. Der skal nu udarbejdes en implementeringsplan til Praksisplan for Fysioterapi. Det indstilles, at Samarbejdsudvalget for Fysioterapi godkender administrationens forslag til proces for udarbejdelse af implementeringsplanen.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi godkendte på mødet d. 28. oktober 2020, Praksisplan for Fysioterapi. Efterfølgende blev der udarbejdet et notat til politikkerne med høringssvarene, som blev vedlagt godkendelsesprocessen. (se evt. vedlagte bilag)

Grundet Corona og efterfølgende aflysning af møder i regionalt regi, er godkendelsesprocessen blevet forsinket.

Godkendelsesprocessen for praksisplanen ser nu således ud:

Dato

Proces

d. 1/2 2021

KKR Sjælland

Fra d. 22/12 2020 – 31/3 2021

Udvalg for det nære sundhedsvæsen

Fra d. 22/12 2020 – 31/3 2021

Regionsrådet

Fra d. 22/12 2020 – 31/3 2021

Godkendelse i de 17 Kommunalbestyrelser

d. 1/4 2021

Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 forventes at træde i kraft

Implementeringsplan for Praksisplan:

I forbindelse med godkendelse af Praksisplan for fysioterapi skal der udarbejdes en implementeringsplanen til Praksisplanen.

Implementeringsplanen blev drøftet med fysioterapeuterne på dialogmøde d. 27. januar 2021. På baggrund af drøftelserne på dialogmødet, ligger fællessekretariatet op til følgende proces:

Der tages i Implementeringsplanen udgangspunkt i anbefalingerne fra Praksisplanen. Der udarbejdes få, men konkrete indsatser under hver anbefaling:

1.Samlet kapacitet/Kapacitetsanalyse:

Foreløbig forslag til indsatser: Der laves analyse af kapaciteten 1 gang årligt. Første gang på Samarbejdsudvalgets møde d. 2. juni 2021.

2.Mobil fysioterapi:

Foreløbig forslag til indsatser: Der udarbejdes en analyse af området med belysning af faktuelle forhold, som en del af kapacitetsanalysen.

3.Samarbejde fysioterapeuter og kommuner:

Foreløbig forslag til indsatser: Fysioterapeuterne ønsker et mere formaliseret samarbejde med kommunerne og de privat praktiserende fysioterapeuter. Der skal indhentes erfaringer fra de kommuner, hvor det fungerer godt. Repræsentanter fra fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget skal deltage på kommunalt netværk for fysioterapi.

Der er disse temaer, og udvalget kan drøfte om der skal være fokus på et tema mere.

Efter møde i Samarbejdsudvalget udarbejdes der udkast til implementeringsplan for praksisplan, til godkendelse på næste møde i Samarbejdsudvalget d. 2. juni 2021. Fællessekretariatet udarbejder udkast - Alle tre parter inddrages i processen med udarbejdelse af endelig implementeringsplan.

Implementeringsplanen drøftes løbende og opdateres 1 gang årligt

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at processen for udarbejdelse af implementeringsplan for Praksisplan for fysioterapi godkendes, jf. fællessekretariatets forslag.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Der skal arbejdes videre med et fagligt tema til implementeringsplanen – Med udgangspunkt ift. forløbsprogrammer.

Der udarbejdes plan for dialogfora.

Fysioterapeuterne påpeger at de vil initiere samarbejdet med relevante parter.

Der gives invitation til Danske Handicaporganisationer fra Region Sjælland, til at deltage på næste Samarbejdsudvalgsmøde.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

1. Notat (DokID: 9691784 - EMN-2020-35342)

2. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (DokID: 9691783 - EMN-2020-35342)


8 (Åben) Gensidig orientering

Sagsresumé

Her gennemgås mindre sager, som fællessekretariatet ønsker at orientere om. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Antal flyttesager siden sidste samarbejdsudvalgsmøde:

Det blev besluttet på Samarbejdsudvalgets møde den 28. oktober 2020, at fællessekretariatet løbende orienterer om antallet af flyttesager for den forudgående periode. Fællessekretariatet kan oplyse, at der ikke har været behandlet flyttesager siden sidste samarbejdsudvalgsmøde.

Orientering om aktuelle forhold:

Det blev besluttet på Samarbejdsudvalgets møde den 28. oktober 2020, at der under gensidig orientering oplyses om aktuelle forhold for området.

Ankede SU-sager:

Fem sager om højestegrænser, som er givet på Samarbejdsudvalgets møde den 29. september 2020 er anket til Landssamarbejdsudvalget for Fysioterapi, og sendt til behandling hos Landssamarbejdsudvalget. (1 sag på speciale 51 - 3 sager på speciale 62 - 1 sag ift. progressive.)

Beslutning fra de centrale parter:

De centrale parter har besluttet at på grund af den begrænsede aktivitet på fysioterapiområdet i 2020, vil år 2020 ikke blive lagt til grund for beregninger af omsætningslofter, f.eks. ved ansættelse i et ydernummer. Der beregnes således fortsat på 3 forudgående års omsætning ved beregning af omsætningsloft, men 2020 springes over i denne beregning. (Se vedlagte bilag)

Dette tiltag er indført til forhold for fysioterapeuterne, men der kan være forhold, hvor den enkelte fysioterapeut ønsker at år 2020 inddrages som beregningsgrundlag, da dette år måske alligevel har haft en højere omsætning end tidligere år.

Det er undersøgt om dette er muligt og Danske Regioner oplyser at det vil være muligt for en fysioterapeut at få lagt 2020 til grund for en omsætningsloftberegning, hvis regionen accepterer dette forhold, og der samtidig kan dokumenteres accept fra ydernummerindehaveren.

Status for ansættelse af udviklingskonsulent hos regionen:

Der gives en mundtlig tilbagemelding på mødet.

Referat fra Landssamarbejdsudvalgets seneste møde:

Der gives en mundtlig tilbagemelding på mødet. (Se vedlagte bilag)

Indstilling

Det indstilles:

Atorienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeuterne vil fremlægge sag på næste samarbejdsudvalgsmøde ift. flytteprincipper.

Marjanne den Hollander deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

1. Bilag - Beregning af omsætningslofter for 2020 (DokID: 9690155 - EMN-2020-35342)

2. Referat fra møde i Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi den 12. november 2020 - Anonymiseret (DokID: 9691912 - EMN-2020-35342)


9 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Skriv sagsfremstilling

Indstilling

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

.


10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 2. marts 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Marjanne Den Hollander, , ,

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener