Søg
 
Dagsorden

Dagsorden

Samarbejdsudvalget for Fodterapi

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

25-06-2021 10:00

Mødeafholdelse:

Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø - mødelokale 10

Medlemmer af udvalget:

Anders Koefoed

Medlem

Trine Birk Andersen

Medlem

Ruth Søndergaard

Medlem

Cille Holse

Medlem

Fra administrationen

Michael Santana Christoffersen

Sekretariat

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

Udvalg: Samarbejdsudvalget for Fodterapi

Dato: 25-06-2021 10:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden ........................................................................................ 3

2 (Åben) Gensidig orientering ........................................................................................ 4

3 (Åben) Status for ny model for kapacitetsstyring i Region Sjælland ........................................................................................ 5

4 (Åben) Implementeringsplan til praksisplan ........................................................................................ 7

5 (Lukket) Orientering om kontrolstatistik for fodterapeuter ........................................................................................ 9

6 (Lukket) Dispensation til at arbejde på flere praksisadresser ....................................................................................... 11

7 (Lukket) Ansøgning om dispensation til nynedsættelse som fodterapeut ....................................................................................... 13

8 (Lukket) Ansøgning om dispensation for fremstilling af indlæg ....................................................................................... 15

9 (Lukket) Ansøgning om dispensation til at praktisere fra to adresser ....................................................................................... 16

10 (Lukket) Ansøgning om dispensation til nynedsættelse som fodterapeut ....................................................................................... 18

11 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet ....................................................................................... 20

12 (Åben) Eventuelt ....................................................................................... 22

13 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Fodterapi ....................................................................................... 23

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Resumé

-

Sagsfremstilling

-

Indstilling

Administrationen indstiller at dagsorden godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

2 (Åben) Gensidig orientering

Resumé

-

Sagsfremstilling

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

3 (Åben) Status for ny model for kapacitetsstyring i Region Sjælland

Resumé

Region Sjællands toårige forsøg med ny model for kapacitetsstyring for fodterapeuter startede 1. marts 2021. Der gives en status for forsøget, ligesom der foreslås justeringer i retningslinjer for forsøget, herunder i forhold til hvilke områder der skal være åbne og lukkede.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen i Region Sjælland i 2020, startede der 1. marts et toårigt forsøg, som gør det nemmere at etablere sig som fodterapeut i Region. Formålet med forsøget er at adressere de kapacitets- og rekrutteringsudfordringer, der findes på fodterapiområdet og dermed sikre borgerne bedre adgang til fodterapi, så bl.a. flere diabetikere kommer til fodterapeut. Den nye model skal gøre det mere attraktivt at være fodterapeut i Region Sjælland, og den skal sikre borgere et nært og tidssvarende tilbud på fodterapiområdet.

Den nye ordning adskiller sig ved den gamle model ved:

1.Der gives mulighed for, at fodterapeuter kan indgå aftale med medhjælpere uden at få tildelt et omsætningsloft.

2.Der bliver mulighed for at etablere sig med nyt ydernummer i udvalget områder i Region Sjælland.

Konkret har den nye ordning resulteret i, at der er indgået aftale med i alt 13 nye medhjælpere og fire nye fodterapeuter har etableret sig i regionen (i Borup, Faxe, Rønnede og Sorø) under den nye ordning. Den samlede kapacitet er således vokset med ca. 10 % siden 1. marts i år. I lyset af formålet med ordningen er det en positiv udvikling.

Til det samlede billede af fodterapeutkapaciteten i regionen hører dog, at der sideløbende er to fodterapeuter, som har opsagt deres ydernummer og overgivet det til regionen. Det drejer sig om en yder i Faxe Kommune og en yder i Ringsted Kommune.

Kommende initiativer
For at understøtte den positive udvikling vil der blive udarbejdet materiale til uddeling til afgangsholdet på Fodterapeutskolen i København, der bliver færdig primo juli (en folder om den ny model for kapacitetsstyring til uddeling sammen med praksisplanen for området). Tilsvarende vil alle fodterapeuter i regionen (med og uden ydernummer) elektronisk få tilsendt praksisplanen med information om den nye model.

Tilsvarende vil fodterapeuter inden for nær fremtid også kunne orientere sig om den nye ordning i Region Sjælland på sundhed.dk.

Justering af vejledningen og åbne og lukkede områder

Det er administrationens vurdering, at de seneste måneder har vist, at retningslinjerne fungerer efter hensigten, og at der kun er behov for få justeringer af ikke-indholdsmæssig karakter. Justeringerne fremgår af vedhæftede udkast til opdaterede retningslinjer.

Det også vurderingen, at regionens oversigt over, hvilke kommuner/postnumre der er åben for nynedsættelse af fodterapeuter fungerer efter hensigten. Her foreslås det alene, at postnummer 4100 i Ringsted Kommune, hvor der aktuelt er et ledigt ydernummer, kommer med på listen over områder, som er åbne for nynedsættelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1.at status tages til efterretning, samt

2.at udkast til justerede retningslinjer og oversigt over åbne og lukkede områder godkendes.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for fodterapi.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Rammer for fri nedsættelsesret - endelig version.docm (DokID: 9704371 - EMN-2020-37153)

4 (Åben) Implementeringsplan til praksisplan

Resumé

Samarbejdsudvalget drøfter indsatsområder og deres prioritering til implementeringsplan til praksisplan for fodterapi for 2021-24.

Sagsfremstilling

Praksisplan for fodterapi 2021-24 blev godkendt i Regionsrådet i november 2002. Foruden at beskrive borgernes muligheder for at blive behandlet hos praktiserende fodterapeuter i regionen og at være et redskab til analyse og udvikling af fodterapiområdet, så oplister praksisplanen også en række udviklingsspor, som det vurderes hensigtsmæssigt at arbejde med i en implementeringsplan.

Praksisplanen anbefaler, at der arbejdes med følgende områder:

1.Afprøvning af den nye model for kapacitetsstyring for fodterapi, som trådte i kraft 1. marts 2021, og som kører som forsøg i to år.

2.Kvalitetsarbejde i form af blandt andet en akkreditering bredes ud til også at have fokus på initiativer såsom efteruddannelse, workshops og faglige møder f.eks. om kontrolstatistik og afregning samt om behandlingen af diabetespatienter i samarbejde med Steno Diabetescenter.

3.Kontinuerlig vurdering af om der er behov for særlige udviklingstiltag på området, som eksempelvis forsøg med at fravige overenskomstens krav om, at der skal en henvisning fra læge for patienter, som har behov for behandling for nedgroede tånegle.

4.Indsat som følge af den nye overenskomst for fodterapiområdet, der trådte i kraft den 1. april.

Forslag til denne periodes indsatser

Udviklingssporene ovenfor er foreløbigt drøftet på dialogmøde 28. maj, og det er anbefalingen, at der over de kommende år arbejdes med alle de ovenfor nævnte indsatser i forskellig grad.

Afprøvning af den nye model for kapacitetsstyring

1. marts 2021 startede et toårigt forsøg med en ny model for kapacitetsstyring på fodterapiområdet (se også sag i dagsordenen om status for ny model for kapacitetsstyring). Den fortsatte afvikling af det forsøg, vil have prioritet de kommende år.

Særlige udviklingstiltag på området

Region Sjælland har i forlængelse af sin ansøgning i 2020 fået tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet til i en forsøgsperiode på 1 år og 6 måneder at fravige krav om lægehenvisning af patienter med nedgroede tånegle til behandling hos praktiserende fodterapeuter. Det foreslås, at det forsøg igangsættes i vinteren 2021. Hertil kan indsatser i samarbejde med Steno Diabetescenter, hvor der primo juni blev afholdt en workshop om konkrete indsatser i regi af den nye overenskomst. Det er f.eks. indsatser i forhold til at styrke borgernes mulighed for egenomsorg og styrkelse af samarbejdet med almen praksis. Et opfølgende møde/workshop afholdes 4. november.

Udbredelse af kvalitetsarbejdet på området og initiativer som følge af ny overenskomst

Sideløbende med arbejdet med den nye model for kapacitetsstyring og projekt om fravigelse af lægehenvisning ved neglebøjlebehandling anbefales det, at der arbejdes med at udbrede kvalitetsarbejdet på området og indsatser i regi af den nye overenskomst. Det kan f.eks. være initiativer som cafémøder om kontrolstatistik og afregning og initiativer i relation til den nye kvalitetsmodel, som skal være i funktion fra 2022, og hvor regionerne bl.a. får til opgave at stå for den praktiske del af afvikling af læringsaktiviteter m.m.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes med indsatserne i periodens implementeringsplan som beskrevet ovenfor.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for fodterapi.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

5 (Lukket) Orientering om kontrolstatistik for fodterapeuter

6 (Lukket) Dispensation til at arbejde på flere praksisadresser

7 (Lukket) Ansøgning om dispensation til nynedsættelse som fodterapeut

8 (Lukket) Ansøgning om dispensation for fremstilling af indlæg

9 (Lukket) Ansøgning om dispensation til at praktisere fra to adresser

10 (Lukket) Ansøgning om dispensation til nynedsættelse som fodterapeut

11 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet

Resumé

Udvalget orienteres om et nyt administrativt system til administration af praksisområdet. Det nye system afløser systemet Notus, som har været i brug i 30 år.

Sagsfremstilling

Regionerne etablerer et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet, så det nuværende sygesikringssystem, Notus, kan udfases. Notus har eksisteret i 30 år og bygger på forældet teknologi.

Den nye løsning har fået navnet LUNA. Løsningen skal sikre, at regionerne også i fremtiden kan administrere praksissektoren i henhold til gældende overenskomster og lovgivning.

For at sikre den hurtigste og mindst risikofyldte transition fra det nuværende system til LUNA er der planlagt to hovedleverancer.

Leverance A kommer i 2021

Regionerne begynder at udskifte dele af praksisadministrationssystemet i 2021 med den første del af LUNA, leverance A. Hovedformålet med leverance A er at give alle fem regioner mulighed for at afregne i den nye fællesregionale løsning.

Afregningsdelen, som udgør størstedelen af leverance A, har været i brug i Region Midtjylland siden 2011. Med leverance A vil alle fem regioner anvende det systemmæssige setup, der allerede er i brug i Region Midtjylland. Regionerne vil tage LUNA i brug i denne rækkefølge med én måneds mellemrum:

1.Region Nordjylland

2.Region Sjælland

3.Region Syddanmark

4.Region Hovedstaden

I Region Sjælland finder overgangen sted i perioden juni - september 2021 (sommerferie indlagt i planen).

Første måned afregnes Øfeldt, fysioterapi, kiropraktik, psykologi i LUNA. Anden måned afregnes også speciallæger og tandlæger i LUNA. Og endelig i tredje måned afregnes almen lægehjælp, lægevagt, fodterapi og apoteker LUNA, hvorefter alle ydergrupper herefter fremadrettet vil blive afregnet i LUNA.

Leverance A vil kun have lille betydninger for yderne:

Afregningsdokumenter (honorarspecifikationer og kronikerhonorarliste) får en ny placering på sundhed.dk.

Afregningsdokumenterne får et andet grafisk udtryk, men har samme informationer som hidtil.

Terminologien omkring fejltekster kan være anderledes.

It-praksissystemer skal ikke ændres på grund af leverance A, og proceduren for indsendelse af regninger ændres ikke for praksisområdernes medlemmer.

Leverance B kommer i 2022

Hovedformålet med leverance B er at også selve yderadministration kommer over i en ny fællesregional løsning. Endvidere udvikles en mere moderne version af Datawarehus til analyseformål. Den planlagte ibrugtagningsperiode er 1. april 2022 - 30. august 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for fodterapi.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

12 (Åben) Eventuelt

Resumé

-

Sagsfremstilling

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

13 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Fodterapi

Resumé

-

Sagsfremstilling

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener