Søg
 
Referat

2 (Åben) Ny model for kapacitetsstyring

Sagsresumé

Der forelægges ny model for kapacitetsstyring på fodterapiområdet i forlængelse af budgetaftale 2021. Modellen skal køre som forsøg fra 1. marts og to år frem og har som mål er at sikre borgerne bedre tilgængelighed til fodterapibehandling, samt gøre det mere attraktivt at være fodterapeut i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2021 er der blevet afsat 0,7 mio. kr. årligt til et forsøg med fri nedsættelsesret for fodterapeuter i Region Sjælland. En ny model for kapacitetsstyring skal give fodterapeuterne mulighed for i hele regionen at indgå aftale med behandlende medhjælpere, uden at det medfører loft over omsætningen, ligesom der i dele af regionen åbnes op for, at fodterapeuter frit kan erhverve sig ydernummer.

Hvorfor en ny model for kapacitetsstyring på fodterapiområdet?

Formålet med at give fri nedsættelsesret i Region Sjælland er at adressere de kapacitets- og rekrutteringsudfordringer, der findes på fodterapiområdet og dermed sikre borgerne bedre adgang til fodterapi, så bl.a. flere diabetikere kommer til fodterapeut. En nye model for kapacitetsstyring skal styrke rekrutteringen og fastholdelsen af fodterapeuter i Region Sjælland og sikre borgerne et nært og tidssvarende tilbud på fodterapiområdet.

Indhold i den nye model

I forhold til den nuværende model for kapacitetsstyring kommer det kommende forsøg til at adskille sig ved:

1.Der gives mulighed for, at fodterapeuter kan indgå aftale med medhjælpere uden at få tildelt et omsætningsloft.

2.Der liver mulighed for at etablere sig med nyt ydernummer i udvalgte områder i Region Sjælland.

Det betyder, at samtlige praksisejere med ydernummer kan udvide kapaciteten med op til seks kapaciteter i henhold til overenskomstens bestemmelser om behandlende medhjælp (§18, stk. 1). Hertil bliver vil fodterapeuter frit kunne nedsætte sig i henhold til overenskomstens § 8 i en stor del af Region Sjælland. Hvilke områder, der er åbne for nynedsættelse fremgår af figur 1 herunder, og muligheden for erhvervelse af ydernummer i disse gælder for fodterapeuter, der lever op til overenskomstens bestemmelser.

Når kapaciteten i et åbent område vurderes at være tilstrækkelig, vil det blive lukket, og principperne for styring af kapaciteten, herunder hvilke områder der er åbne, vil minimum blive revurderet to gange årligt.

En mere detaljere beskrivelse af baggrunden for og indholdet af den nye model fremgår af vedlagte bilag, ”Ny model for kapacitetsstyring på fodterapiområdet”.

Figur 1: Principper for styring af kapaciteten (nynedsættelser) i Region Sjælland – januar 2021

Billede 1

Forsøgets varighed

Den nye model for kapacitetsstyring er en forsøgsordning, der som udgangspunkt vil køre i to år, 1. marts 2021 - 1. marts 2023 med forbehold for den nye models økonomiske forudsætninger og de aktuelle overenskomstforhandlinger. Der gennemføres i afslutningen af den toårige periode en evaluering af forsøget.

Økonomi

Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt til forsøget. En model for kapacitetsstyring, som indebærer fri nedsættelsesret i udvalgte områder og mulighed for, at eksisterende ydernumre kan indgå aftale med medhjælpere uden omsætningsloft forventes ikke at medføre mindre kontrol over udgifterne på området. På området findes der i forvejen en række kontrolmekanismer:

Der skal foreligge en henvisning for lægen for alle specialer.

Der er en begrænsning antal behandlinger for diabetikere.

Der er egenbetaling.

Der er et økonomiprotokollat, der betyder en fast overordnet økonomisk ramme for, hvor mange penge regionerne må bruge på fodterapi om året.

Der gennemføres en årlig kontrolstatistik for de enkelte yderes forbrug på alle specialer.

Det er således forventningen, og erfaringen fra et tilsvarende forsøg i Region Syddanmak, at de ekstra udgifter til området kommer som følge af, at flere borgere kommer i nødvendig behandling, som følge af, at fodterapibehandlingen bliver mere tilgængeligt. Det skal hertil bemærkes, at udviklingen i udgiften på området vil blive fulgt tæt af samarbejdsudvalget under forsøgsperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den nye model for kapacitetsstyring på fodterapiområdet til ikrafttræden 1. marts 2021

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

, , ,

Bilag

1. Rammer for fri nedsættelsesret i Region Sjælland.docm (DokID: 7169767 - EMN-2020-37153)Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener