Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

04-03-2021 17:00

Medlemmer af udvalget:

Trine Birk Andersen

Jan Hemberg Herskov

Formand

Jens Ravn

Arne Mikkelsen

Peter Wied

Næstformand

Susanne Larsen

Tina Haar

Lasse Gregers Nielsen

Henrik Vittrup

Karina Koefoed-Nielsen

Camilla Høegh-Guldberg

Leah Lett

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Generel orientering om forhold vedrørende praksissektoren 4

3 (Åben) Orientering - ændringer på Positivlisten 2021 6

4 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet 9

5 (Lukket) Beslutning - Ansøgning om nedsat patienttal 11

6 (Lukket) Beslutning - tilladelse til at besætte lægekapacitet med praksispersonale 13

7 (Åben) Beslutning - Manglende overholdelse af lægevagtsaftalen 16

8 (Åben) PLO-Sjællands opsigelse af den lokale lægevagtsaftale og konsekvensen heraf 23

9 (Åben) Orientering - afgørelse truffet af Landssamarbejdsudvalget den 24. september 2020 26

10 (Åben) Orientering - afgørelse truffet af Landssamarbejdudvalget den 15. december 2020 28

11 (Åben) Eventuelt 31

12 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis 32


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

PLO ønsker, at punkt 6 på dagsordenen tages ud, idet de mener, at ansøgningen ligger uden for overenskomstens rammer, og at ansøgningen ikke indeholder, hvad indstillingen rummer.

Det er fremført af regionen, at der i Region Sjælland er præcedens for at behandle lignede sager.

Fraværende

, , ,

Bilag

.


2 (Åben) Generel orientering om forhold vedrørende praksissektoren

Sagsresumé

Det gives en generel orientering om ændringer i praksis siden sidste møde

Sagsfremstilling

Orientering om antallet af frasigelser

På samarbejdsudvalgets møde den 7. juni 2018 blev det besluttet, at der til hvert møde skal præsenteres en opgørelse over frasigelserne, således at udviklingen følges løbende.

I 2021 har der indtil videre været 7 frasigelser. En samlet oversigt er vedlagt.

Orientering om flytning af praksis

Det følger af overenskomsten, at når en læge ønsker at flytte praksis, skal lægen indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende flytninger, som ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne.

Regionen har siden sidste møde godkendt følgende flytninger:

Lægecenter Korsør har fået tilladelse til at flytte praksis fra de nuværende kliniklokaler på Gl. Banegårdsplads 4 C,1 4220 Korsør til nye kliniklokaler på adressen Møllebjergvej 11, stuen, 4220 Korsør. Praksis forventer at flytningen gennemføres medio marts 2021.

Der er givet tilladelse til at flytte Jakob Møllers kapacitet fra Møllegårdsvej 3, 4270 Høng til Lægehuset i Høng, Rosenvænget 29, 4270 Høng. Tilladelsen er gældende indtil 1. februar 2022.

Orientering om ophør i praksis, opslag af ydernumre og udbud sker nedenfor for de aktuelle kommuner.

Kalundborg kommune – Kalundborg by
Claus Bache og Christina Møller har valgt at opløse deres kompagniskab pr. 1. april 2021. De fortsætter som sololæger. Claus Bache fortsætter på den nuværende praksisadresse. Christina Møller etablerer praksis på adressen Hareskovvej 17 H, Kalundborg.

Kalundborg kommune – Ubby
Læge Ole Eg Pedersen, Lægehuset i Ubby, er givet tilladelse til forkortet ophørsvarsel og ophører derfor med udgangen af februar. Patienterne vælger ny læge blandt de åbne praksis i området.

Vordingborg – Præstø
0-kapacitet som blev annonceret i november 2021 er tildelt speciallæge i almen medicin Joan Hansen (Autorisations ID: 08HBK). Kapaciteten skal være taget i anvendelse senest 1. februar 2022.

Vordingborg kommune – Stege
Eyjolfur Olafsson, Stege har meldt endeligt ophør pr. 30. april 2021. Kapaciteten er annonceret blandt områdets læger uden at være afsat. Patienterne skal vælge ny læge blandt de åbne praksis.

Udløsning af 0-kapacitet i Nykøbing F.

Samarbejdsudvalget drøftede på møde den 24. september 2020 udløsning af 0-kapacitetet i Nykøbing F. Regionens svar omkring udløsningen vedlægges som bilag.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kontaktforum vedr. Almen Praksis

Dato: 11-02-2021

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Karina Koefoed-Nielsen, , ,

Søren Wistisen Rasmussen, , ,

Beslutning

PLO ønsker at fremføre at sagen vedr. bilag 2 vil blive genoptaget på et efterfølgende møde, idet de ikke finder sagen afsluttet. Peter Wied deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.

Fraværende

, , ,

Bilag

.

.


3 (Åben) Orientering - ændringer på Positivlisten 2021

Sagsresumé

Alment praktiserende læger kan til brug i praksis og under vagttjeneste rekvirere visse tilskudsberettigede lægemidler på sygesikringens regning. Disse lægemidler fremgår af Positivlisten. Der orienteres her om udvikling i regionens udgifter til lægemidler rekvireret via Positivlisten og om, at Positivlisten er opdateret for 2021.

Sagsfremstilling

Efter overenskomst om almen praksis, mellem PLO og Regionernes lønnings- og takstnævn § 35, kan lægen til brug i praksis og under vagttjeneste rekvirere visse tilskudsberettigede lægemidler på sygesikringens regning.

Samarbejdsudvalget besluttede i 2018 at delegere kompetencen til at godkende ændringer på Positivlisten til administrationen, dog sådan at ændringer, som administrationen vurderer at være af væsentlig betydning, fortsat vil blive forelagt Samarbejdsudvalget/Kontaktudvalget.

Udgifter

Region Sjællands samlede udgift til lægemidler og vacciner rekvireret via Positivlisten de sidste 3 år, fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Region Sjællands samlede udgifter til lægemidler og vacciner rekvireret af almen praksis/vagtlæge via Positivlisten

Periode

2018

2019

2020

Samlede udgifter (kr.)

3.280.459

3.563.180

3.428.774

Vaccine udgifter (kr.)

100.199

123.918

145.502

Øvrige lægemiddel udgifter (kr.)

3.180.260

3.439.262

3.283.242

Antal sikrede borgere i Region Sjælland per 1. januar

822.668

825.514

826.494

Samlede udgifter (kr.) pr. sikrede borger i Region Sjælland

3,99

4,31

4,15

Vacciner udgjorde i 2020 4,2 % (145.502 kr.) af de samlede udgifter til de lægemidler, som almen praksis/lægevagten har rekvireret på regionens regning.

Som det ses af tabel 1, så er de samlede udgifter faldet med 3,8 %, som almen praksis/lægevagten har rekvireret på regionens regning. Antallet af sikrede borgere i regionen er steget med 0,1 % fra 2019 til 2020.

Ændringer på Positivlisten 2021

Ændringerne har været drøftet med koordinerende vagtchef i Region Sjælland og har været i høring hos Den Regionale Lægemiddelkomite og PLO-Sjælland. Da der ikke har været ændringer af væsentlig betydning på Positivlisten, så forelægges denne ikke Samarbejdsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kontaktforum vedr. Almen Praksis

Dato: 11-02-2021

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Karina Koefoed-Nielsen, , ,

Søren Wistisen Rasmussen, , ,

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Fraværende

Bilag

1. Positivlisten 2021 med markeringer- Region Sjælland (DokID: 9686071 - EMN-2020-35332)

2. Kommentarer til Positivlisten 2021 for Region Sjælland (DokID: 9686069 - EMN-2020-35332)


4 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet

Sagsresumé

Der orientering om etablering af ny administrativ system til administration af praksisområdet

Sagsfremstilling

Regionerne etablerer et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet, så det nuværende sygesikringssystem, Notus, kan udfases. Notus har eksisteret i 30 år og bygger på forældet teknologi.

Den nye løsning har fået navnet LUNA. Løsningen skal sikre, at regionerne også i fremtiden kan administrere praksissektoren i henhold til gældende overenskomster og lovgivning.

For at sikre den hurtigste og mindst risikofyldte transition fra det nuværende system til LUNA er der planlagt to hovedleverancer.

Leverance A kommer i 2021

Regionerne begynder at udskifte dele af praksisadministrationssystemet i 2021 med den første del af LUNA, leverance A. Hovedformålet med leverance A er at give alle fem regioner mulighed for at afregne i den nye fællesregionale løsning.

Afregningsdelen, som udgør størstedelen af leverance A, har været i brug i Region Midtjylland siden 2011. Med leverance A vil alle fem regioner anvende det systemmæssige setup, der allerede er i brug i Region Midtjylland.

Regionerne vil tage LUNA i brug i denne rækkefølge med én måneds mellemrum:

1.Region Nordjylland

2.Region Sjælland

3.Region Syddanmark

4.Region Hovedstaden

I Region Sjælland finder overgangen sted i perioden maj til september 2021.

Første måned afregnes Øfeldt, fysioterapi, fodterapi, kiropraktik, psykologi i LUNA. Anden måned afregnes også speciallæger og tandlæger i LUNA. Og endelig i tredje måned afregnes almen lægehjælp, lægevagt og apoteker LUNA, hvorefter alle ydergrupper herefter fremadrettet vil blive afregnet i LUNA.

Leverance A vil kun have lille betydninger for yderne:

Afregningsdokumenter (honorarspecifikationer og kronikerhonorarliste) får en ny placering på Sundhed.dk

Afregningsdokumenterne får et andet grafisk udtryk, men har samme informationer som hidtil

Terminologien omkring fejltekster kan være anderledes

It-praksissystemer skal ikke ændres på grund af leverance A, og proceduren for indsendelse af regninger ændres ikke for jeres medlemmer.

Konkret for almen praksis vil basishonoraret blive beregnet og udbetalt hver måned (i modsætning til i dag, hvor der udbetales aconto månedligt og endelig afregning hvert kvartal).

Leverance B kommer i 2022

Hovedformålet med leverance B er at også selve yderadministration kommer over i en ny fællesregional løsning. Endvidere udvikles en mere moderne version af Datawarehus til analyseformål. Den planlagte ibrugtagningsperiode er 01.04.2022 - 30.08.2022.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kontaktforum vedr. Almen Praksis

Dato: 11-02-2021

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Karina Koefoed-Nielsen, , ,

Søren Wistisen Rasmussen, , ,

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Fraværende

, , ,

Bilag

.


5 (Lukket) Beslutning - Ansøgning om nedsat patienttal

6 (Lukket) Beslutning - tilladelse til at besætte lægekapacitet med praksispersonale

7 (Åben) Beslutning - Manglende overholdelse af lægevagtsaftalen

Sagsresumé

Manglende efterlevelse af lægevagtsaftalen

Sagsfremstilling

I 2007 indgik Region Sjælland en aftale med PLO-Sjælland om tilrettelæggelse af lægevagten i regionen

Ordningen er etableret som en visitationsordning med 6 fast bemandede konsultationssteder på regionens sygehuse og 5 decentrale konsultationssteder. Aftalen fordeler overordnet opgaverne, således at Regionen har ansvaret for rammerne omkring lægevagten, medens PLO-Sjælland har ansvaret for selve bemandingen.

Region Sjælland og PLO-Sjælland har de seneste år forhandlet om en ny lokalaftale, idet der særligt fra slutningen af 2019 og frem til og med februar 2020 blev forhandlet intensivt herom. Det lykkedes imidlertid ikke parterne at nå til enighed, og lokalaftalen fra 2007 fortsatte som konsekvens heraf med at være i kraft. Der er enighed herom.

Region Sjælland og Det Nære Sundhedsvæsen modtog imidlertid den 6. marts 2020 et brev fra PLO-Sjælland (vedlagt), hvori PLO-Sjælland varslede ændringer af lægevagtordningen, idet PLO-Sjælland således fra 1. juli 2020 agtede at lukke en række konsultationssteder. Af brevet fremgår bl.a. følgende:

PLO Sjælland ser sig med den aktuelle lægesituation ikke i stand til at leve op til den nuværende lægevagtsaftale aftale, da vi simpelthen ikke har det nødvendige antal læger til at dække vagterne. Vi er derfor tvunget af nødvendigheden til ensidigt at ændre i den eksisterende lægevagtsaftale, når det nu efter års forhandlinger ikke er lykkedes at nå til enighed om en ny.

Det er med beklagelse, at jeg på den baggrund bliver nødt til at meddele, at PLO fra 1.juli 2020 ikke er i stand til at bemande lægevagtskonsultationsstederne i Nakskov, Kalundborg, Vordingborg, Ringsted og Nykøbing Sjælland. Derudover er åbningstiden for den fastbemandede lægevagtkonsultation på de to ikke-akutsygehuse Næstved og Roskilde reduceret med en time (åben 8-23) søndag til torsdag. Yderligere tilpasning fremadrettet må desværre påregnes.

[…]

PLO Sjælland er opmærksom på at et sådant ensidigt skridt udgør en afvigelse i forhold til den gældende lægevagtsaftale. PLO Sjælland mener dog at de varslede tilpasninger er tvunget af nødvendighed. Vi mener derudover, at ændringerne er lægefagligt og driftsmæssigt rigtige og forsvarlige. ”

Ændringerne blev i brevet begrundet med en angivelig mangel på praktiserende læger i regionen. Det bemærkes, at COVID 19-pandemien naturligt ikke i brevet blev nævnt og heller ikke kan have været en del af begrundelsen på daværende tidspunkt, al den stund at omfanget og indvirkningen heraf på dette tidspunkt endnu var ukendt.

Region Sjælland besvarede PLO-Sjællands brev ved brev af 10. marts 2020 (vedlagt), hvori regionen afviste og tilbageviste de af PLO-Sjælland anførte synspunkter og de varslede ændringer af lokalaftalen. I brevet gjorde Region Sjælland det for det første klart, at det faldende antal praktiserende læger i regionen var tilbudt imødekommet ved at stille ressourcer til rådighed fra det regionale akutberedskab og regionens paramedicinere. Derudover gjorde Region Sjælland det klart, at de praktiserende læger i regionen endnu lå under det antal vagter, som de efter Landsoverenskomsten var og er forpligtede til at tage om måneden (2,9 i gennemsnit), og at de varslede ændringer dermed ingenlunde kunne anses som ”tvungne” eller nødvendige. Endelig betonede regionen væsentligheden af, at borgerne i regionen sikres tryghed ved nære konsultationstilbud ved akut opstået sygdom. Dette er i øvrigt fremhævet af regionen gennem hele parternes korrespondance, idet dette således er baggrunden for regionens konsekvente fastholdelse af de aftalte konsultationssteder.

Ved brev af 7. maj 2020 til Region Sjælland (vedlagt) varslede PLO-Sjælland på ny ændringer, der nu var begrundet i COVID 19-pandemien, og som PLO-Sjælland agtede at opretholde ”i hvert fald indtil efteråret”.

Region Sjælland udtrykte ved breve af 11. maj og 25. juni 2020 (vedlagt) forståelse for, at COVID 19-pandemien kunne give anledning til tilpasninger, idet parterne da også i fælles forståelse løbende havde tilpasset lægevagtordningen med inddragelse af de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder. Det fremgik imidlertid allerede af de pr. 26. april 2020 gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, at der som en helt grundlæggende forudsætning skulle ske en gradvis tilbagevenden til sædvanlig aktivitet i sundhedssektoren i takt med genåbningen af samfundet og under hensyntagen til status på epidemien.

Region Sjælland kunne derfor ikke anerkende ændringer i udførelsen af lægevagtordningen, der gik længere end nødvendigt, hvilket var tilfældet i relation til de varslede ændringer. Regionen afviste derfor PLO-Sjællands ensidige varsling om sådanne ændringer i en lang periode fremover, idet regionen samtidig stillede sig til rådighed for en løbende dialog om relevante og nødvendige tilpasninger.

Region Sjælland havde herefter en klar forventning om, at PLO-Sjælland hverken helt eller delvist ville effektuere de varslede, ensidige ændringer af lokalaftalen, men derimod fortsætte betjeningen af vagtlægeordningen i overensstemmelse med Landsoverenskomsten samt lokalaftalen, herunder i relation til bemandingen af de decentrale konsultationssteder.

Region Sjælland har siden 2017 kunnet konstatere, at bemandingen af de decentrale enheder generelt har været gradvist faldende de seneste år, og løbende drøftet og påpeget dette over for PLO-Sjælland. En bemanding der kulminerende i sommeren 2020 med en de facto-nedlukning af visse af konsultationerne. Lægerne har tilset gradvist færre patienter på de decentrale konsultationssteder, der ikke modsvares af et tilsvarende fald ved de fast bemandede konsultationssteder. På de decentrale konsultationssteder kunne der således i forhold til sidste år konstateres et fald i konsultationer på i gennemsnit 48 %, mens faldet på de fast bemandede konsultationssteder alene udgjorde 35,7 % jfr. vedlagte bilag.

Navnlig for to af de decentrale konsultationssteder – Nykøbing Sjælland og Vordingborg – kunne Region Sjælland konstatere, at der over hele sommerperioden i 2020 havde været dage og endog hele uger, hvor de praktiserende læger enten slet ikke eller i meget ringe grad havde været til stede på konsultationsstederne. På disse to decentrale konsultationer havde der været en så mangelfuld tilstedeværelse af læger, at disse konsultationssteder må anses for de facto at have været lukket ned af PLO-Sjælland og ikke have udgjort ”bemandede konsultationssteder” i perioden.

Ovenstående har fundet sted, uanset at det gentagne gange er gjort klart over for PLO-Sjælland, at det for Region Sjælland er af stor væsentlighed, at der sikres den aftalte lokale tilstedeværelse over for borgerne, og at de varslede ændringer, der også relaterede sig dertil, ikke kunne accepteres.

Region Sjælland opfordrede bl.a. ved brev af 17. september 2020 (vedlagt) PLO-Sjælland til at bekræfte en fremadrettet fyldestgørende bemanding af konsultationsstederne og i det hele bekræfte PLO-Sjællands fremadrettede opfyldelse af parternes lokalaftale samt Landsoverenskomsten.

Dette blev ikke imødekommet PLO-Sjælland, der tværtimod ved brev af 3. november 2020 (vedlagt) ses at erkende, at PLO-Sjælland de seneste mange måneder har betragtet og fortsat betragter alle konsultationssteder som ”ad hoc konsultationssteder”, idet følgende fremgår heraf:

Vi har tidligere i breve af 7. maj 2020 og efterfølgende af 12. juli 2020 varslet og redegjort for de foretagne justeringer pr. 1. juli 2020, herunder at alle konsultationssteder p.g.a Covid-19 pandemi-en ville blive betragtet som ”ad hoc konsultationer” i henhold til den definition, der fremgår af ”Af-tale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland” gældende fra august 2007.

Disse justeringer vurderes af PLO-Sjælland uændret som nødvendige og lægefagligt og driftsmæs-sigt ansvarlige under den aktuelle Covid-19 udfordring

Region Sjælland har bedt PLO-Sjælland bekræfte, at bemanding af delvist bemandende konsultationer fremadrettet prioriteres, og at regionen forventer, at der opnås den samme procentfordeling af tilsete patienter mellem de delvist og fast bemandede konsultationer som i 4.kvartal 2017. PLO-Sjælland ser sig ikke i stand til at bekræfte dette, da visitation i Lægevagt Sjælland fortsat vil følge de ovennævnte kriterier.”

Region Sjælland deler ingenlunde PLO-Sjællands opfattelse og fortolkning som udtrykt i uddraget. Dette svarede regionen PLO-Sjælland i brev af 2. december 2020. Regionen tilkendegav yderligere, at hvis PLO-Sjælland fastholder at de ikke ønsker at ville leve op til fremadrettet at opnå samme procentfordeling mellem de delvist og fast bemandede konsultationer som i 2017, så fastholder Region Sjælland, at der foreligger misligholdelse af lægevagtsaftalen.

Hertil svarede PLO-Sjælland i brev af 14. januar 2021, at ” vi har været – og fortsat vil være - nødsaget til at gennemføre løbende tilpasninger, så lægevagten kan drives forsvarligt. Vi kan ikke i Region Sjælland rekruttere læger nok til at opretholde den gamle lægevagtsstruktur med de mange konsultationssteder.

Vi anerkender, at Regionen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen i vagttiden. Vi vil gerne sammen med jer finde de rigtige løsninger for den fremtidige lægevagt i Region Sjælland.

Men vi må konstatere, at vi ikke kan levere tilstrækkelig lægelig bemanding til den lægevagtsmodel som I ønsker. Hvis vi ikke kan forhandle os til en anden model, må vi opfordre Region Sjælland til – som I varslede os i brev af 23.oktober 2020 - at finde en anden løsning end PLO som leverandør og aftalepart vedr. lægevagten.

Hertil svarede Region Sjælland i brev af 4. februar 2021, at regionen finder det beklageligt, at PLO-Sjællands mangler vilje til gennem dialog at finde frem til en løsning. PLO-Sjælland har i forhandlingsforløbet kontinuerligt afvist Region Sjællands forskellige forslag, uanset at disse i vidt omfang ses at imødekomme PLO-Sjællands bekymringer, herunder ikke mindst ift. lægebestanden på Sjælland. Samtidig tilkendegav regionen, at PLO-Sjælland fortsat er forpligtet i henhold til den gældende lokalaftale og forventer at den overholdes, indtil der opnås enighed om en løsning, og/eller aftalen bringes til ophør på anden vis.
Region Sjællands synspunkter

Det er overordnet Region Sjællands opfattelse, at PLO-Sjællands vedvarende manglende efterlevelse af den gældende lokalaftale og de rammer, der er fastlagt heri samt i henhold til Landsoverenskomsten for lægevagtordningen, indebærer PLO-Sjællands misligholdelse af lokalaftalen såvel som Landsoverenskomsten.

Det er endvidere Region Sjællands opfattelse, at denne misligholdelse må betragtes som væsentlig, når henses til omfanget af den manglende bemanding af konsultationssteder samt til de gentagne klare indskærpelser i forhold til PLO-Sjællands efterlevelse af den lokale lægevagtsaftale umiddelbart. I det følgende redegøres der nærmere herfor.

Landsoverenskomsten fastlægger den overordnede ansvarsfordeling mellem den enkelte region og de praktiserende læger, der i korte træk – med eller uden lokalaftale - er som følger (§§ 37 ff.):

-Regionen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen i vagttiden og for – efter en drøftelse i samarbejdsudvalget - at fastlægge, på hvilke vilkår vagtordninger kan tilrettelægges af de alment praktiserende læger. Regionen har med andre ord ansvaret for og kompetencen til, på Landsoverenskomstens (og en eventuel lokalaftales) vilkår, at udstikke de overordnede rammer for og tilrettelægge lægevagtordningen i regionen. Regionen kan således eksempelvis fastlægge den nærmere konsultationsform, konsultationssteder mv., idet Regionen dog i den forbindelse naturligvis er forpligtet af de mellem regionen og PLO-organisationen aftalte rammer i medfør af en eventuel lokalaftale.

-De praktiserende læger har ansvaret for og forestår bemandingen af lægevagtordningen og den praktiske udførelse af lægevagtopgaverne med sin lægelige faglighed. De praktiserende læger skal i den forbindelse holde sig inden for de rammer, der er udstukket af regionen, og/eller som der er indgået lokalaftale om. De praktiserende læger skal med andre ord udfylde lægevagtordningen inden for de af Region Sjælland og/eller i henhold til lokalaftalen fastlagte overordnede rammer herfor.

Landsoverenskomsten forudsætter som udgangspunkt, at der indgås en lokalaftale mellem den enkelte region og den lokale PLO-organisation om den nærmere tilrettelæggelse. Dette er også baggrunden for lokalaftalen mellem Region Sjælland og PLO-Sjælland fra 2007, der fortsat er gældende.

Lokalaftalen hviler på en aftale mellem parterne, som PLO-Sjælland ikke er berettiget til ensidigt at varsle eller gennemtvinge ændringer i, ligesom PLO-Sjælland ikke er berettiget til at bringe lægevagtsaftalen eller PLO-Sjællands forpligtelser over for Region Sjælland og regionens borgere til ophør.

Det fremgår bl.a. af lokalaftalen, at de delvist bemandede konsultationssteder i Kalundborg, Nakskov, Vordingborg og (i sommertiden) Nykøbing Sjælland er defineret som konsultationer med en ”begrænset, men fast daglig åbningstid”. Aftalen kræver således utvetydigt en daglig, fysisk tilstedeværelse på lokationerne. Det kan konstateres, at blandt andet dette ikke har været opfyldt af de praktiserende læger i perioden, og at PLO-Sjælland erkender dette.

Det er Region Sjællands klare opfattelse, at der ikke er grundlag for de af PLO-Sjælland udviste – og i vidt omfang anerkendte – afvigelser fra PLO-Sjællands forpligtelser i henhold til lokalaftalen og Landsoverenskomsten.

Region Sjælland anerkender, at der løbende i samarbejdet kan være grundlag for indgåelse af aftaler om konkrete ændringer og tilpasninger af lokalaftalen og udmøntningen af Landsoverenskomsten. Region Sjælland har også vedvarende i samarbejdet været indstillet på at indgå i en dialog herom og herunder drøfte grundlaget for eventuelle ændringer. Der kan også opstå konkret og akut behov for justeringer og tilpasninger, som parterne må håndtere og afklare sammen. Region Sjælland har under forløbet og drøftelserne med PLO-Sjælland fremlagt adskillige oplæg til tilpasninger og konkrete tiltag til imødekommelse af det ytrede ønske fra PLO-Sjælland om justering af vagtlægeordningen. Alle disse forslag og oplæg er imidlertid blev afvist med forskellige begrundelser af PLO-Sjælland.

Der er således ikke mellem parterne indgået aftale om en generel ændring eller tilpasning af lokalaftalen og PLO-Sjællands forpligtelser i medfør af Landsoverenskomsten og/eller lokalaftalen. PLO-Sjælland har derfor heller ikke hjemmel i hverken Landsoverenskomsten, lokalaftalen eller en konkret aftale med Region Sjælland til at foretage ændringer i lægevagtsordningen, hverken i forhold til vagter, klassifikation eller bemanding af konsultationssteder el. andet. I den ordinære periode skal lægevagtsordningen således varetages inden for aftalen og som omtalt tidligere i de forudgående møder og korrespondance, herunder med bemanding af konsulationssteder mv.

For så vidt angår PLO-Sjællands tilkendegivelse om, at lægevagtsorganisationen er udfordret i forhold til at bemande vagterne, er Region Sjælland af den opfattelse, at den manglende vagtdækning udelukkende skyldes PLO-Sjællands insisteren i forhold til et princip om frivillighed over for de praktiserende læger. PLO-Sjælland har således ikke udvist bestræbelser på at få lægerne til at dække det antal vagter, som de i henhold til overenskomsten er forpligtede til (op til de 2,9 pr. måned i gennemsnit), hvorved der ikke ville være udfordringer med en bemanding i henhold til lokalaftalen.

For så vidt angår PLO-Sjællands henvisning til COVID 19-situation bemærkes, at Region Sjælland anerkender, at COVID-19 periodevis og ud fra de konkrete omstændigheder kan give grundlag for særlige forholdsregler og tiltag i forhold til varetagelse og tilrettelæggelsen af vagtlægeordningen. Region Sjælland har også vedvarende været indstillet på at indgå aftaler om sådanne eventuelle tilpasninger. Eventuelle særlige forholdsregler kræver dog forudgående aftale herom mellem Region Sjælland og PLO-Sjælland, førend disse iværksættes.

Når en situation som COVID-19 løbende forandrer sig i forhold til graden af påvirkning og indflydelse på mulighederne for varetagelse af lægevagtordningen, må PLO-Sjælland således følge med i denne løbende tilpasning. Dette er ikke anderledes end, at der over en længere periode kan opstå mere ordinære influenzaepidemier og andre særlige situationer, som over en kortere eller længere periode påvirker lægevagtsordningen, flader ud, genopstår og afvikles endeligt. Som i den situation gælder det tilsvarende i relation til COVID-19, at de ordinære pligter genopstår for PLO-Sjælland i medfør af Landsoverenskomsten og lokalaftalen, når en mere normaliseret situation genindtræder.

Den af Region Sjælland rejste kritik mod PLO-Sjælland i forhold til varetagelsen af lægevagtsordningen er relateret til helt ordinær drift af ordningen, og er baseret på data fra perioden 2017 og frem. PLO-Sjælland har i ingen henseender været forhindret i at leve op til sine forpligtelser i henhold til lokalaftalen og Landsoverenskomsten.

PLO-Sjællands manglende bemanding af de decentrale konsultationssteder udgør efter Region Sjællands vurdering en (væsentlig) misligholdelse af den lokale lægevagtsaftale og/eller Landsoverenskomsten. Det er endvidere regionens opfattelse, at denne misligholdelse kan berettige regionen til at ophæve samarbejdet helt eller delvist og efter omstændighederne gøre et krav gældende overfor PLO-Sjælland for et eventuelt tab, som regionen måtte have lidt/lide på den baggrund.

PLO-Sjællands synspunkter

PLO-Sjælland har som det fremgår af vedlagte brev, fremsendt opsigelse af den regionale Aftale om tilrettelæggelse af Lægevagten i Region Sjælland, dateret 24. maj 2007 (aftale + allonge vedlagt). Opsigelsen sker i henhold til vagtaftalen med 6 måneders varsel og har dermed virkning fra 1. september 2021. Efter den 1. september 2021, vil parterne ikke længere være forpligtet iht. til det aftalte i den regionale aftale vedrørende tilrettelæggelse af lægevagten.

PLO-Sjælland anerkender, at opsigelsen af lokalaftalen ikke fritager de praktiserende læger for ansvar for lægebetjening i vagttid efter overenskomstens §§39 og 40. Derfor vil PLO-Sjælland efter 1. september levere lægelig betjening i vagttid, selv hvis det ikke skulle lykkes at nå frem til en ny aftale. PLO-Sjælland vil etablere vagtordninger, så borgere med behov for almen lægehjælp i vagttid, på rimelig måde kan få adgang til lægehjælp, jf. OK § 38. stk. 2.

Region Sjælland har påklaget, at PLO-Sjælland i forbindelse med Covid-19 pandemien har gennemført justeringer af såvel bemanding som betjening af konsultationssteder og besøgsbiler.

PLO-Sjælland ser dog disse justeringer som lægefagligt og ressourcemæssigt velbegrundede – og justeringerne blev varslet til regionen i brev af 7. maj med virkning fra 1. juli 2020.

PLO-Sjælland anerkender, at Region Sjælland jf. den nationale overenskomst er ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen i vagttid, men bemærker at den endelige tilrettelæggelse sker ved aftale mellem region og PLO-Sjælland jf. OK § 39 stk. 1.

PLO-Sjælland vil uændret gerne sammen med Region Sjælland finde de rigtige løsninger for en fremtidige lægevagt i Region Sjælland.

PLO-Sjælland må dog også fastholde, at vi ikke kan levere tilstrækkelig lægelig bemanding til den lægevagtsmodel, der blev aftalt i 2007, og som regionen ønsker at fortsætte trods lægemangel, ufuldstændig vagtdeltagelse fra udbudsklinikker, omfattende ændringer i det regionale sundhedsvæsen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende placering af lægevagtslokationer (Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats, Sundhedsstyrelsen 2020).

PLO-Sjælland har siden marts 2020 påpeget, at vi med den aktuelle lægesituation ikke ser os i stand til at leve op til lægevagtsaftalen fra 2007. Hvis parterne ikke kan forhandle sig frem til en anden model, vil der være forståelse for, at Region Sjælland – som varslet i regionens brev af 23. oktober 2020 – finder en anden løsning end PLO-Sjælland som leverandør og aftalepart.

Indstilling

At PLO-Sjællands manglende efterlevelse af den gældende lokalaftale betyder misligholdelse af lokalaftalen såvel som Landsoverenskomsten.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Parterne er ikke enige i indstillingen.

PLO mener ikke, at de misligholder lokalaftale og landsoverenskomst.

De regionale og kommunale medlemmer tiltræder indstillingen.

Sagen oversendes til LSU.

Fraværende

, , ,

Bilag

1. Bilag 1 brev fra PLO-Sjælland 6 marts 2020 (DokID: 9713759 - EMN-2020-35652)

2. Bilag 2 brev fra Region Sjælland 10 marts 2020 (DokID: 9713760 - EMN-2020-35652)

3. Bilag 3 brev fra PLO-Sjælland 7 maj 2020 (DokID: 9713761 - EMN-2020-35652)

4. Bilag 4 brev fra Region Sjælland 11 maj 2020 (DokID: 9713763 - EMN-2020-35652)

5. Bilag 5 brev fra Region Sjælland 25 juni 2020 (DokID: 9713764 - EMN-2020-35652)

6. Bilag 6 brev fra PLO-Sjælland 29 juni 2020 (DokID: 9713765 - EMN-2020-35652)

7. Bilag 7 brev fra Region Sjælland 3 jul 2020 (DokID: 9713766 - EMN-2020-35652)

8. Bilag 8 brev fra PLO-Sjælland 12 juli 2020 (DokID: 9713767 - EMN-2020-35652)

9. Bilag 9 brev fra Region Sjælland 13 jul 2020 (DokID: 9713768 - EMN-2020-35652)

10. Bilag 10 Notat om aktivitet på konsultationsstederne (DokID: 9715392 - EMN-2020-35652)

11. Bilag 11 brev fra Region Sjælland 23 oktober 2020 (DokID: 9713772 - EMN-2020-35652)

12. Bilag 12 brev fra PLO-Sjælland 3 november 2020 (DokID: 9713773 - EMN-2020-35652)

13. Bilag 13 Brev fra Region Sjælland 2 december 2020 (DokID: 9713774 - EMN-2020-35652)

14. Bilag 14 Brev fra PLO-Sjælland 14 januar 2021 (DokID: 9713775 - EMN-2020-35652)

15. Bilag 15 Brev fra Region Sjælland 4 februar 2021 (DokID: 9713776 - EMN-2020-35652)

16. Bilag 16 PLO-Sjællands opsigelse af Aftale om lægevagt (DokID: 9713777 - EMN-2020-35652)

17. Bilag 17 Aftale om udbudsklinikkers deltagelse i Lægevagten (DokID: 9713778 - EMN-2020-35652)

18. Bilag 18 Aftale om Lægevagt Sjælland (DokID: 9713779 - EMN-2020-35652)

19. Bilag 19 Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger PIXI (DokID: 9715499 - EMN-2020-35652)


8 (Åben) PLO-Sjællands opsigelse af den lokale lægevagtsaftale og konsekvensen heraf

Sagsresumé

PLO-Sjælland har i brev af 12. februar 2021 fremsendt opsigelse af Aftale om tilrettelæggelse af Lægevagten i Region Sjælland ”Lægevagt Sjælland” til Samarbejdsudvalget.

Sagsfremstilling

PLO-Sjælland har i brev af 12. februar 2021 fremsendt opsigelse af Aftale om tilrettelæggelse af Lægevagten i Region Sjælland ”Lægevagt Sjælland” til Samarbejdsudvalget.

Opsigelsen sker i henhold til vagtaftalen med 6 måneders varsel og har virkning fra 1. september 2021.

PLO-Sjælland anerkender i samme brev, at opsigelsen af lokalaftalen ikke fritager de praktiserende læger for ansvar for lægebetjening i vagttid, og skriver at ”der vil derfor fortsat efter 1. september være et tilbud om lægelig betjening i vagttid, selv hvis det ikke skulle lykkes at nå frem til en ny aftale.

PLO-Sjælland og regionen har i et års tid intensivt forhandlet om en ny lægevagtsmodel, der fortsat kan sikre Region Sjællands borgere en drift- og kvalitetssikret lægebetjening uden for de praktiserende lægers almindelige åbningstid, men har ikke kunnet nå til enighed.

Uden en lokal aftale om tilrettelæggelse af lægevagten, er det Landsoverenskomsten, der regulerer forholdene omkring den lægelig betjening i vagttiden.

Landsoverenskomsten tilsiger, at regionen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægevagtbetjeningen i vagttiden, mens de alment praktiserende læger har ansvaret for selve lægebetjeningen.

Hermed menes, at den sundhedsfaglige planlægning ligger hos Region Sjælland. Det er på den baggrund regionen, der også pr. 1. september 2021 og fremadrettet vil have ansvaret for og kompetencen til at forestå den overordnede tilrettelæggelse af lægevagtordningen, herunder i forhold til fastlæggelse af konsultationssteder, konsultationstid, servicemål mv. De praktiserende læger står for bemandingen og udførelsen af lægevagtopgaverne med deres lægelige faglighed.

De praktiserende læger vil således fortsat være forpligtet til at levere den lægelige bemanding inden for de rammer, der er fastlagt af Region Sjælland, idet disse lever op til Landsoverenskomstens rammevilkår. Tilrettelæggelsen skal være således at det sikres, at vagtbelastningen for lægerne i området ikke bliver urimelig og så den er arbejdsmæssigt og økonomisk effektiv.

Elementer i den nuværende vagtaftale

I den nuværende vagtaftale, er følgende elementer gældende

Telefonvisiteret lægevagt

6 faste konsultationssteder med fast åbningstid (Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.

5 decentrale konsultationer med begrænset men fast daglig åbningstid (Nakskov, Vordingborg, Kalundborg, Nykøbing S. Ringsted)

Sygebesøg i hele vagttiden

Natkonsultation ved kørende besøgslæger

Fastsatte servicemål

Uddannelseskrav

Udbuds- og nærklinikker deltager som i dag

Fordeling af driftsøkonomi. Regionen har ansvaret for lokaliteter, IT, forbindsstoffer, inventar, befordring og lignende. PLO-Sjælland har ansvaret for vagtadministrationen, introduktion til nye læger, uddannelse af lægerne og lignende

Vagtbelastningen i den nuværende lokalaftale

Lægevagtsordningen skal ifølge overenskomsten tilrettelægges, så det sikres, at vagtbelastningen for lægerne ikke bliver urimelig. Det følger af landsoverenskomsten, at der således skal gå henholdsvis 15 og 35 dage mellem A-vagter og B-vagter. Det svarer således til, at hver praktiserende læge kan have 10 årlige A-vagter og 25 årlige B-vagter svarende til 35 årlige vagter eller i gennemsnit 2,9 vagter pr. måned. I Region Sjælland har lægerne gennemsnitligt 2,3 vagter pr. måned.

Det følger endvidere af landsoverenskomsten, at en læge, der er fyldt 60 år, skal fritages for at deltage i vagtordningen, hvis lægen kan anvise en anden læge. En opgørelse fra 2019 viser, at 55 % af alle kontakter blev håndteret af læger med vagtydernumre, medens kun 45 % af kontakterne blev håndteret af PLO-læger med klinik i Region Sjælland. Dette understreger, at der er et stort antal eksterne vagtlæger, der aflaster lægerne i Region Sjælland.

Økonomisk effektiv

Den nuværende lokalaftale sætter fleksible rammer for, at praktiserende læger kan opnå en økonomisk effektiv indtjening i lægevagten. PLO-Sjælland har mulighed for at tilrettelægge vagtbetjeningen således at de tre vagttyper, konsultation, visitation og sygebesøg kan kombineres i en og samme vagt. På alle konsultationssteder er der mulighed for at visitere, så der kan opnås maksimal udnyttelse af den tilstedeværende lægekapacitet.

Regionens tilkendegivelse af tilrettelæggelse af lægevagten efter 1. september 2021

Den nuværende lokalaftale holder sig inden for Landsoverenskomstens rammer, idet den sikrer at vagtbelastningen for lægerne i området ikke er urimelig og den er arbejdsmæssig og økonomisk effektiv.

Da der ikke er nået til enighed om en ny model, og da den nuværende vagtaftale opfylder landsoverenskomstens rammer, er det regionens udgangspunkt, at lægevagten fortsat drives efter elementerne i den nuværende lokalaftale, også efter den 1. september 2021.

Indstilling

At Region Sjællands tilkendegivelse vedrørende tilrettelægge af lægevagten efter 1. september 2021 drøftes.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen er drøftet.

Regionen har præciseret, hvilke elementer de ønsker fastholdt efter 1. september 2021 med særlig fokus på bemandede decentrale konsultationer.

Parterne er ikke enige om, hvor langt plankompetencen går efter landsoverenskomsten. Dette spørgsmål sendes til LSU til afklaring.

PLO ønsker ført til referat, at man ønsker et møde om, hvordan lægevagten skal driftes efter 1.septemer 2021, hvis der ikke er opnået en aftale. PLO vurderer, at de ikke efter 1. september er forpligtet efter den nuværende opsagte aftale. Derudover opfordrer PLO til nye forhandlinger med et blankt papir.

Fraværende

, , ,

Bilag

1. Bilag 18 Aftale om Lægevagt Sjælland (DokID: 9713755 - EMN-2020-35652)

2. Bilag 16 PLO-Sjællands opsigelse af Aftale om lægevagt (DokID: 9713754 - EMN-2020-35652)


9 (Åben) Orientering - afgørelse truffet af Landssamarbejdsudvalget den 24. september 2020

Sagsresumé

Landssamarbejdsudvalget har truffet afgørelse i klagesag behandlet på Samarbejdsudvalgsmøde for Almen Praksis den 24. september 2020.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget behandlede på møde den 24. september 2020 en klagesag omhandlede en mangelfuld udtalelse og manglende fremsendelse af journalmateriale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagen blev fremsendt til Landssamarbejdsudvalget, da Samarbejdsudvalget ikke kunne opnå enighed om, hvorvidt der skulle udtales misbilligelse i sagen.

Landssamarbejdsudvalget udtalte misbilligelse for at have overtrådt overenskomstens § 120, stk. 4 ved ikke at give fuld oplysning i en klagesag. Landssamarbejdet udtalte ikke misbilligelse for den manglende fremsendelse af journalmateriale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kontaktforum vedr. Almen Praksis

Dato: 11-02-2021

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Karina Koefoed-Nielsen, , ,

Søren Wistisen Rasmussen, , ,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jan Herskov

Bilag

.


10 (Åben) Orientering - afgørelse truffet af Landssamarbejdudvalget den 15. december 2020

Sagsresumé

Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis har afholdt møde den 15. december 2020. Der gives en kort gennemgang af 2 udvalgte sager

Sagsfremstilling

Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis har afholdt møde den 15. december 2020. Regionen har modtaget afgørelse i 2 sager som vedrører almene praksis i regionen. Der gives en kort gennemgang af de to sager.

Tilstedeværelse i en almen praksis

En praktiserende læge fremsendte i januar 2020 en anmodning til Samarbejdsudvalget om deres stillingtagen til hvorvidt det ville være foreneligt med overenskomsten, at han som ejer af klinikken er til stede ned til 12 uger om året. Samarbejdsudvalget afviste på deres møde den 18. juni 2020 at den fremsendte model var i overensstemmelse med overenskomsten. Lægen ankede denne afgørelse til Landssamarbejdsudvalget.

Landssamarbejdsudvalget besluttede:

Borgere der er tilknyttet almen praksis, generelt skal kunne forvente en høj grad af kontinuitet, og at klinikken er bekendt

med patientens behov og forløb. Det forudsætter, at patienterne kan forvente, at læger tilmeldt lægevalgslisten er til stede i klinikken og kan varetage patientens behov.

En tilstedeværelse på ned til 12 uger om året er ikke en tilstrækkelig tilstedeværelse i klinikken, medmindre der foreligger helt særlige årsager, som f.eks. sygdom mv. I henhold til overenskomstens § 46 kan regionen og PLO-regionalt gøre spørgsmålet om det rimelige i omfanget af en læges fravær fra praksis til genstand for drøftelse i samarbejdsudvalget med henblik på en konkret vurdering.

Landssamarbejdsudvalget bemærker endvidere, at klinikken fortsat skal drives i henhold til overenskomsten for almen praksis, uagtet at du som klinikkens ejer har indgået et samarbejde med Alles Lægehus.

Du har som ejer af klinikken det endelige ansvar for, at driften er i overensstemmelse med overenskomsten.

Manglende akkreditering

I anledning af, at en praktiserende læge ikke var blevet akkrediteret, blev der rejst sag om misligholdelse af overenskomsten. Samarbejdsudvalget besluttede på møde den 27. februar 2020 at tildele en advarsel og indstille til Landssamarbejdsudvalget at der blev pålagt en bod på 5.ooo kr.

Landssamarbejdsudvalget besluttede på møde den 15. december 2020:

Udvalget tog orienteringen om advarsel til efterretning

Udvalget var af den opfattelse, at du ønskede at arbejde med kvaliteten i din klinik ved f.eks. at indgå i klyngesamarbejdet. Udvalget fandt at din begrundelse for ikke at have arbejdet med akkrediteringen ikke var af ekstraordinær karakter eller omfang, der kunne retfærdiggøre den manglende indsats for at blive akkrediteret.

Landssamarbejdsudvalget besluttede på den baggrund:

•                         at du skal tilbagebetale 10.000 kr. til regionen svarende til det beløb, regionen har udbetalt i implementeringsbidrag, idet du ikke har arbejdet med akkrediteringsstandarderne,

•                         at du skal pålægges en bod på 7.500 kr. for at have misligholdt Overenskomst for almen praksis ved ikke at lade sig akkreditere. Bodsbeløbet videresendes til Læger uden grænser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kontaktforum vedr. Almen Praksis

Dato: 11-02-2021

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Karina Koefoed-Nielsen, , ,

Søren Wistisen Rasmussen, , ,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jan Herskov

Bilag

.

.


11 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Intet.

Fraværende

Jan Herskov

Bilag

.


12 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

, , ,

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener