Søg
 
Referat

Referat - Regionsrådet 2018-2021

27-09-2021 16:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Peter Jacobsen

Næstformand

(O)

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Freddy Blak

(A)

Jorun Bech

(A)

Susanne Lundvald

(A)

Kirsten Rask

(A)

Jan Hendeliowitz

(A)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Annemarie Knigge

(A)

Charlotte Petersson

(A)

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Jens Gredal

(A)

John Wennerwald

(A)

Felex Pedersen

(A)

Trine Birk Andersen

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Anders Koefoed

(V)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jens Ravn

(V)

Evan Lynnerup

(V)

Claus Bakke

(V)

Lene Madsen Milner

(V)

Camilla Hove Lund

(V)

Bodil Sø

(V)

Gitte Simoni

(O)

Per Nørhave

(O)

Lars Folmann

(O)

Julie Jacobsen

(O)

Jan Herskov

(O)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Per Hovmand

(C)

Ellen Knudsen

(C)

Bruno Jerup

(Ø)

Jørgen Holst

Løsgænger

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Tina Boel

(F)

Anne Møller Ronex

(B)

Lars Hoppe Sø

(B)

Egon Bo

(C)

Mette Vallentin Pedersen

(F)

Fraværende:

Kirsten Rask

(A)

Annemarie Knigge

(A)

Bodil Sø

(V)

Per Nørhave

(O)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 4

2 (Åben) Budget 2022 til 2. behandling 5

3 (Åben) Anlægsbevillinger 2021 9

4 (Åben) Optagelse af lån  12

5 (Åben) Kvartalsrapport for Projekt Universitetshospital Køge 2. kvartal 2021 14

6 (Åben) Kommende udbud af buslinjer hos Movia 17

7 (Åben) Status på sporrenovering af Østbanen 20

8 (Åben) Meddelelser 23

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 27. september 2021 24

10 (Åben) Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse i 2. behandlingen af Budget 2022 25


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt. Punkt 10 blev behandlet før punkt 2.

Fraværende

Kirsten Rask

(A)

Annemarie Knigge

(A)

Bodil Sø

(V)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.


2 (Åben) Budget 2022 til 2. behandling

Sagsresumé

Budget for 2022 forelægges til 2. behandling. Siden 1. behandlingen, der blev behandlet af Regionsrådet den 23. august, er der indgået budgetaftale mellem alle Regionsrådets partier. Budgetaftalen er indarbejdet i materialet til 2. behandling.

I materialet til 2. behandling indgår derudover et teknisk ændringsforslag fra administrationen, der indeholder udmøntning af puljer, budgetflytninger mv. Det tekniske ændringsforslag ændrer ikke på regionens samlede overholdelse af udgiftsloftet i 2022. Endeligt er der vedlagt forslag til bevillingsændringer med konsekvens i 2021.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fremlægges hermed til 2. behandling.

Den 1. september 2021 blev der indgået budgetaftale for 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Med budgetaftalen bekræftes forslag til budget 2021, herunder sammenfatningen af budgettet. Herudover fremgår der en række prioriteringer, som er sammenfattet i afsnittene nedenfor.

Der er som bilag vedlagt opdaterede bevillingsoversigter for 2022-2025. Oversigterne udgør det samlede budget efter forventet godkendelse af indstillingspunkterne.

Budgetaftale 2022

Sundhedsområdet

Region Sjælland har i de seneste år arbejdet målrettet efter at realisere strategien ”Region Sjælland på forkant” herunder en omstilling mod et nært og specialiseret sundhedsvæsen, lighed i sundhed, grøn omstilling mv. I 2022 vil der fortsat være fokus på at videreføre de strategiske prioriteringer og sikre en god implementering af de besluttede initiativer.

I budgetaftalen er der afsat midler til at styrke kræftbehandling herunder til 8-punktsplanen for kræftområdet i Region Sjælland, brystkræftområdet og øget kapacitet af PET/CT scanninger, som skal være med til at sikre overholdelse af forløbstider på kræftpakkerne.

Herudover er der fokus på bedre behandling af patienter med blodprop i hjertet, en styrkelse af det medicinske område, tilbud om hovedpinebehandling og kortere ventetid til høreapparater.

Psykiatrien styrkes igen i år gennem friholdelse fra rammebesparelsen fra den økonomiske udviklingsplan. Endvidere afventes resultaterne fra eftersynet af psykiatrien, såvel som der er fokus på at få etableret tilbud om kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter i psykiatrien.

Aftaleparterne anbefaler det nye regionsråd at arbejde for en ret for patienterne til at vælge behandling i eget hjem med støtte fra E-hospitalet og andre nære tilbud. Herudover er der i arbejdet for mere sundhed tæt på borgere afsat midler til modernisering af de fysiske rammer i decentrale lægevagtskonsultationer mv.

Lighed og tryghed for alle borgere understøttes gennem fokus på bedre hygiejne, danske afdelingsnavne på sygehusene mv. Hertil kommer, at den tidligere praksis for befordringsgodtgørelse annulleres, så der fremadrettet ydes godtgørelse ud fra kilometertakst.

Den grønne omstilling prioriteres bl.a. gennem puljemidler til forberedelse og implementering af arbejdet med Region Sjællands klimahandlingsplan.

Det har høj prioritet for aftaleparterne at sikre gode rammer for videreførelsen af arbejdsmiljøindsatsen på regionens arbejdspladser, og de er enige i, at der er afsat midler hertil.

Socialområdet

I budgetaftalen er der afsat midler til etablering af en multihal til idrætsformål og et motionsrum på Kofoedsminde, da det anses som en vigtig del af sundhedsindsatsen på de sociale institutioner, at borgerne har adgang til gode fysiske rammer, som understøtter idræt og bevægelse.

Regional udvikling

Med budgetaftalen vil Region Sjælland styrke den kollektive trafik bl.a. med ny busrute mellem Slagelse og Næstved. Samtidigt skal der anvendes midler til modernisering af stoppesteder. Flere unge skal uddanne sig, og regionen skal understøtte dette via samarbejde i ”Uddannelsesregion Sjælland”. Ligeledes skal der fortsat være fokus på strategisk samarbejde, vækstpolitik og kultur. Indsatsen mod pesticider i drikkevandet fortsætter i 2022. Regionen vil bl.a. indgå i samarbejder, der sikre nye innovative løsninger i forhold til at sikre drikkevandet.

Anlægsområdet

I budgetaftalen er der prioriteret midler til udskiftning af strålekanoner, etableringsudgifter inden for både hjerte- og hovedpineområdet samt en fremrykning af investeringen i fase 2 i moderniseringen af Holbæk Sygehus. Initiativerne finansieres via en reduktion af puljen til bygningsmæssige ændringer, en flytning af puljen til Roskilde Sygehus, en negativ budgetreguleringspulje, som forventes udmøntet gennem et mindreforbrug på digitaliseringsprojekter, og en merbesparelse på konsulenter.

Ændringerne fremgår i bilaget med det politiske ændringsforslag, og de er ligeledes indarbejdet i den vedlagte investeringsoversigt.

Tekniske ændringsforslag

Administrationen foreslår en række administrative bevillingsændringer for 2022-2025. Bevillingsændringerne vedrører budgetflyt af midler fra DUT og Andre reguleringer, tilpasninger på socialområdet mv.

Bevillingsændringer 2021

Der er vedlagt en oversigt med forslag til bevillingsændringer, som har virkning i 2021. Bevillingsændringerne omfatter en udmøntning af initiativer fra budgetaftalen, en række tekniske ændringer samt ændringer på anlægsområdet.

Økonomi

Budget 2022 er i balance med det i økonomiaftalen aftalte udgiftsloft på henholdsvis sundhed, regional udvikling og anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Det politiske ændringsforslag godkendes, jf. bilag Politisk ændringsforslag 2022

2.Det tekniske ændringsforslag godkendes, jf. bilag Teknisk ændringsforslag 2022

3.Bevillingsændringerne for 2021 godkendes, jf. bilag Bevillingsændringer 2021

4.Der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til apparatur på hjerteområdet. Midlerne afsættes og frigives i 2021

5.Der gives anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til el-ladestandere. Midlerne afsættes og frigives i 2021

6.Bevillingerne gives som nettobevillinger

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 20-09-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen

(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Rask (A)

Annemarie Knigge (A)

Bodil Sø (V)

Per Nørhaven (O)

John Fobian-Madsen, Kate Sørensen, Steen Klink og Ali Ünsal deltog som stedfortrædere for henholdsvis Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Per Nørhave og Bodil Sø.

Bilag

1. Politisk ændringsforslag 2022 (DokID: 9998045 - EMN-2020-38688)

2. Teknisk ændringsforslag 2022 (DokID: 9998047 - EMN-2020-38688)

3. Bevillingsændringer 2021 (DokID: 9998043 - EMN-2020-38688)

4. Bevillingsoversigt 2022-2025, omkostningsbaseret (DokID: 9998049 - EMN-2020-38688)

5. Bevillingsoversigt 2022-2025, udgiftsbaseret (DokID: 9998048 - EMN-2020-38688)

6. Investeringsoversigt 2022 (DokID: 9998044 - EMN-2020-38688)

7. Takstoversigt 2022 (DokID: 9998046 - EMN-2020-38688)

8. Resultatopgørelse 2022 (DokID: 10002137 - EMN-2020-38688)

9. Pengestrømsopgørelse 2022 (DokID: 10002138 - EMN-2020-38688)

10. Budgetaftale 2022 _ 010921 (DokID: 10016444 - EMN-2020-38688)


3 (Åben) Anlægsbevillinger 2021

Sagsresumé

Med denne sag søges om anlægsbevilling til syv digitaliseringsprojekter, som alle blev aftalt i forbindelse med Budget 2021. Der er bl.a. tale om midler til bedre selvbetjeningsløsninger for både patienter og medarbejdere, bedre værktøjer til opfølgning samt investeringer i øget cybersikkerhed.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2021 blev der afsat anlægsmidler – de såkaldte rådighedsbeløb - til en række digitaliseringsprojekter. Inden projekterne kan igangsættes skal Regionsrådet for hvert projekt formelt godkende anlægsbevillingen. Derudover skal Regionsrådet godkende frigivelse af rådighedsbeløbet i budgetåret, jf. indenrigsministeriets regler på området.

Digitaliseringsprojekterne, der skal godkendes, og som fremgår af nedenstående tabel, er således allerede kendte projekter

Tabel 1. Anlægsbevillinger til godkendelse samt viser de syv projekter, der behandles i denne anlægssag.

Mio. kr.

Anlægsbevilling

Frigivelse i 2022

Udvikling af de nære sundhedsvæsen

15,5

2,3

Nationalt og fællesregionalt forpligtende projekter

15,0

1,1

Sikker it-infrastruktur og it-drift

13,6

3,3

Nyt it-sagsstyringssystem

3,7

3,7

Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer

6,0

2,1

Bedre og sikre sundheds-it-systemer

16,4

2,2

Effektiviseringsprojekter

15,4

0,6

I alt

75,6

15,3

Projektbeskrivelse
Formålet for de enkelte anlægsprojekter er beskrevet i hovedoverskrifter nedenfor. I bilaget findes en mere udførlig beskrivelse af projekterne, herunder den samlede økonomi.

Udvikling af det nære sundhedsvæsen og til dels projektet Nationalt og fællesregionalt forpligtende projekter omhandler patientnære digitaliseringsløsninger. Eksempelvis nye og bedre selvbetjeningsløsninger for patienter og kliniske brugere i Region Sjælland.

Nationalt og fællesregionalt forpligtende projekter omhandler bl.a. regionens lovgivningsmæssige forpligtede tilkobling og brug af ny national CPR service, samt udskiftning af den fællesregionale laboratorie-rekvisitionsløsning.

Sikker it-infrastruktur og it-drift investeringer skal understøtte og har helt overvejende fokus på Cybersikkerhed og det stigende trusselbillede, der er for hackerangreb o.l. Derudover investeres der i øget kapacitet i forhold til de øgede datamængder ved opbevaring af data, men også kapacitetsbehov i forhold til sikre datastrømme til eksempelvis Cloud løsninger.

Nyt it-sagsstyringssystem har til formål at få etableret ét sammenhængende system til at understøtte de teknologier og processer, der er helt centrale for en stor IT driftsorganisation. Den nuværende løsning er spredt ud på flere teknologier, som er forældede, ufleksible og dyre.

Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer går på genudbud og udskiftning af regionens løn- og personalesystem.

Bedre og sikre sundheds-it-systemer skal forbedre anvendelse af de it-systemer, der anvendes i sundhedsvæsenet. Det er bl.a. for at kunne efterleve kravene for sikker opbevaring af persondata (GDPR) ol. Men også underliggende projekter for at styrke den datadrevne ledelse på sygehusene.

I Effektiviseringsprojekter indgår tre projekter, der hver især skal styrke effektiviteten og kvaliteten af regionens opgaveløsning. Det et nyt opgave- og registreringssystem der kan skabe overblik over nuværende arbejdsgange hos f.eks. portører og serviceassistenter. Det er en videreudvikling af selvbetjeningsløsninger, således at medarbejdere og borgere hurtigere kan tilgå relevante dokumenter og sager. Endelig understøttelse af ledelsesstilsyn for opfølgning på personaleomsætning, nærvær, fravær samt opfølgning på vagtplaner.

Økonomi

Der er foretaget en tidlig skønsmæssig vurdering af projekternes påvirkning på driftsudgifterne, se nedenstående tabel. Vurderingen er en nettobetragtning, hvor der altså er taget højde for eksempelvis udfasning af tidligere systemer o.l.

Den samlede nettopåvirkning på driftsbudgettet kan indeholdes indenfor de allerede i budgettet afsatte midler under Afledt drift af IT-investeringer. Der skal således ikke tages særskilt stilling til driftsøkonomien med denne sag.

Ved ibrugtagning af systemerne vil der blive lavet genberegning af driftsøkonomien for projekterne, som lægges til grund for den endelig udmøntning af driftsmidlerne.

Mio. kr.

2021

2022

2023

2024

Udvikling af de nære sundhedsvæsen

0,1

1,0

2,0

0,4

Nationalt og fællesregionalt forpligtende projekter

0,2

0,4

0,4

6,6

Sikker it-infrastruktur og it-drift

1,6

6,6

6,6

-

Nyt it-sagsstyringssystem

-

-

-

7,3

Konkurrenceudsættelse af eksisterende projekter

-

7,3

7,3

10,0

Bedre og sikre sundheds-it-systemer

0,1

9,6

9,8

Effektiviseringsprojekter

-

1,0

2,3

3,7

I alt

2,6

23,0

23,4

31,1

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.der gives anlægsbevillinger til i alt 85,6 mio. kr., jf. til tabel 1.

2.der frigives rådighedsbeløb på 15,3 mio. kr. i 2021, jf. tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 20-09-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen

(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Rask (A)

Annemarie Knigge (A)

Kirsten Devantier (V)

Bodil Sø (V)

Per Nørhaven (O)

Julie Jacobsen (O)

Bilag

1. Bilag 1 Gennemgang anlægsbevillinger september 2021 (DokID: 9944111 - EMN-2021-06612)


4 (Åben) Optagelse af lån

Sagsresumé

Med økonomiaftalen for 2022 er det aftalt at regionerne overfører optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler mod at regionerne kan lånefinansiere en del af det overførte beløb.

Region Sjælland har i den forbindelse fået Indenrigs- og Boligministeriets godkendelse til optagelse af lån på 804,3 mio. kr. til formålet.

Låneoptagelsen skal i henhold til kompetencereglerne godkendes af Regionsrådet. Herunder skal Regionsrådet også godkende at lånet undtages fra det finansielle regulativ for regionen.

Sagsfremstilling

Den nye ferielov, der bl.a. indebærer samtidighed i optjening af ret til ferie og afholdelse af ferie, har som konsekvens, at værdien af lønmodtagernes feriepenge, der blev optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skulle indefryses i forhold til den enkelte lønmodtager, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiverne har herefter haft mulighed for straksindbetale midlerne til Lønmodtagernes feriemidler. Eller vente med at afregne til lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Ved sidste model vil beløbet frem til udbetalingstidspunktet blive indekseret med lønudviklingen.

For at straksindbetale kræver det, at der er fri likviditet, hvilket en lang række af landets regioner og kommuner har problematiseret. Og ved at vente med at indfri gælden vil man som arbejdsgiver påtage sig en finansiel risiko, hvis afkastet af kapitalplejen ikke kan matche indekseringen.

Straksindbetaling og låneadgang

I økonomiaftalen for 2022 er det aftalt, at:

”I forlængelse af den nye ferielov er regeringen og Danske Regioner enige om, at alle regioner overfører optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021. Parterne er enige om, at regionerne kan opnå delvis låneadgang forudsat, at regionen overfører optjente feriemidler i 2021.”

De optjente feriemidler vedrørende den tidligere optjeningsmodel kan for Region Sjælland opgøres til 846,6 mio. kr. Og med de opstillede betingelser for den delvise låneadgang betyder det, at Region Sjælland kan låne 95 pct. af indfrielsesbeløbet, svarende til 804,3 mio. kr.

Derved er der skabt et likviditetsgrundlag for at straksindbetale.

Anbefaling om låneoptagelse

Administrationen anbefaler dels, at låneadgangen udnyttes fuldt ud, samt at lånet optages som et fastforrentet annuitetslån med den maksimalt fastsatte løbetid på 25 år.

Med det nuværende renteniveau forventes der at kunne opnås en rente på 0,46% p.a.

Undtagelse fra regulativet for finansielle aktiviteter

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om lånoptagelsen træffes af Regionsrådet. Og hjemtagelse af lån gennemføres af administrationen inden for rammerne af regulativ for finansielle aktiviteter.

Administrationen foreslår, at låneoptagelsen vedrørende lån til afvikling af feriepenge holdes udenfor det finansielle regulativ. Baggrunden herfor skal findes i, at det finansielle regulativ har til hensigt at sætte rammerne for regionens almindelige kapitalpleje. Hvorimod denne sag handler om at skabe størst muligt likviditetsmæssig sikkerhed fremadrettet for regionen.

Økonomi

Ved fuld indbetaling af gæld og låneoptagelse som angivet ovenfor opnås udover en forudsigelighed i gældsafviklingen samtidig betydelig forventet rentebesparelse i de kommende 25 år. Med en forventet indeksering på 1,5 pct. vil rentebesparelsen udgøre ca. 8 mio. kr. det første år.

Det bemærkes, at renteudgifter ikke indgår i opgørelsen af udgiftsloftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.der optages lån på 804,3 mio. kr. med fast rente og løbetid på 25 år, der afvikles som annuitetslån med lige store ydelser hver år.

2.lån optaget til afvikling af feriepenge undtages fra det finansielle regulativ for regionen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 20-09-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen

(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Rask (A)

Annemarie Knigge (A)

Kirsten Devantier (V)

Bodil Sø (V)

Per Nørhaven (O)

Julie Jacobsen (O)

Bilag

1. Svar på ansøgning om lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler - Region Sjælland (DokID: 9984030 - EMN-2020-37215)


5 (Åben) Kvartalsrapport for Projekt Universitetshospital Køge 2. kvartal 2021

Sagsresumé

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning i Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed og erklæring fra revisionen er vedlagt som bilag.

Fremdrift i projektet

På delprojekt Senge- og behandlingsbygninger pågår arbejder i to byggefelter B1 og B2. I byggefelt B1 pågår montering af præfabrikerede bærende facadeelementer, hvor der er monteret facadeelementer op til og med 8. etage, som er den øverste etage. Der pågår montage af præfabrikerede toilet- og badekabiner. Montage pågår af indvendige gipsvægge samt hovedføringsveje og fremføring af kabler, kanaler, og rør for de tekniske installationer.

I byggefelt B2 pågår udførelse af pladsstøbt beton i kælder- og stueplansniveau samt udførelse af dræn, regnvands- og spildevandsledninger. Projektet følger den reviderede tidsplan og bygningsafsnit B1, skal afleveres til bygherren den 15. juni 2021, og de øvrige bygningsafsnit B2, B6 og B8 afleveres til bygherren den 15. oktober 2025.

På delprojektet Nuklearmedicin og Laboratorier er kælderen udført inkl. støbt fundament for hele bygningen. Der pågår montage af facadeelementer, som er rejst i stueplan inkl. dækelementer til 1. sal.

Sundheds- og Ældreministeriet har den 25. juni 2021 givet tilsagn om tilladelse til udvidelse af laboratoriehuset til den nationalt krævede testkapacitet. Det vil imidlertid have nogen indvirkning på projektets tidsplan, idet færdigprojektering og bestilling af betonelementer nu igangsættes. Dette vil medføre en naturlig forlængelse af projektet. Der foregår p.t. en dialog med Philkonsortiet om projektets hovedtidsplan.

For delprojekt Sterilcentral er det endelige udbudsmateriale udarbejdet og udsendt til de tre bydende. Det forventes, at der kan kontraheres med en totalentreprenør ultimo 4. kvartal 2021.

For delprojekt Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) er alle myndighedsgodkendelser og byggetilladelser modtaget. Der har været afholdt afleveringsforretning på kølecentralen, og kølecentralen er klar til at levere køling til bygherren den 15. juli 2021.

På delprojekt Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed er der modtaget byggetilladelse. Der pågår opbygning af nye fundamenter i den eksisterende bygning, fundament og vægge for etablering af kælder i en ny tilbygning.

For så vidt angår det tekniske anlæg til den Automatisk VareModtagelse (AVM) er Gibotech udvalgt til at levere AVM løsningen. Projektet følger tidsplanen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 godkendes og sendes videre til Sundheds- og Ældreministeriet

2.Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 20-09-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen

(O)

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev godkendt. Indstillingens punkt 2 blev taget til efterretning.

Fraværende

Kirsten Rask (A)

Annemarie Knigge (A)

Kirsten Devantier (V)

Bodil Sø (V)

Per Nørhaven (O)

Julie Jacobsen (O)

Bilag

1. Kvartalsrapport 2. kvartal 2021 (DokID: 9985648 - EMN-2020-36757)

2. Controllerenhedens bemærkninger 2. kvartal 2021 (DokID: 9985652 - EMN-2020-36757)

3. Deponering (DokID: 9985647 - EMN-2020-36757)

4. Ledelseserklæring 2. kvartal 2021 (DokID: 9985646 - EMN-2020-36757)

5. Revisorerklæring USK 2. kvartal 2021 (DokID: 9989276 - EMN-2020-36757)


6 (Åben) Kommende udbud af buslinjer hos Movia

Sagsresumé

Movias kommende udbud af buskørsel – A21 – inkluderer tre af Region Sjællands linjer som samfinansieres med lokale kommuner. Movia anbefaler, at alle buslinjerne udbydes med emissionsfrie el-busser. Administrationen indstiller, at Movias anbefaling godkendes.

Sagsfremstilling

Udbud A21 er betegnelsen for Movias kommende udbud af buskørsel. Udvalget for Regional Udvikling skal tage stilling til miljøkravene for buslinjerne 120, 121 og 102A, der er samfinansieret med Greve, Solrød og Køge Kommuner. De tre linjer står for omkring 7 pct. af regionens tilskud til buskørsel i 2021. Movias udbudsgrundlag fastlægges senest d. 30. oktober 2021. Der er driftsstart i andet halvår 2023.

Baggrund

Movia udbyder buskørsel til private operatører og vognmænd. Kørselsordningerne udbydes i grupper af udbudsenheder.

Kommuner og regioner som finansierer driften, skal på baggrund af Movias anbefalinger godkende udbudsbetingelserne. Seks af Regions Sjællands 33 buslinjer er finansieret sammen med kommuner eller Region Hovedstaden.

Udbuddene skal fastlægge økonomien for busbetjeningen og driver Region Sjællands omstilling til grønne drivmidler i den kollektive trafik. Udbudskontrakterne kan stille krav om grønne drivmidler på to måder:

1.Krav om fossilfrihed, som formentlig indfries ved brug af fossilfrit biodiesel.

2.Krav om emissionsfrihed, som formentlig indfries ved brug af el busser i kørslen.

I klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik mellem Region Sjælland og regeringen fra december 2020, forpligtede Region Sjælland sig til at udbyde alle regionale buslinjer med fossilfrihed eller emissionsfrihed fra 2022 – forudsat at den økonomiske ramme er til stede.


Movias anbefalinger til A21

For alle tre linjer i det kommende udbud anbefaler Movia, at de udbydes med 10-årige kontrakter med mulighed for to års forlængelse og krav om emissionsfrihed.

Buslinje

Regionalt tilskud i 2021

Anbefalet miljøkrav

Noter

Linje 12o

Udbudsenhed 10

1,9 mio. kr.

10-12 år med emissionsfrihed (0,1 mio. kr. årlig merpris)

Samfinansieret med Greve Kommune fordelt efter køreplantimer i Region Sjælland.

Linje 121

Udbudsenhed 11

2,0 mio. kr.

10-12 år med emissionsfrihed (0,2 mio. kr. årlig merpris)

Samfinansieret med Køge og Solrød Kommune gennem et fast tilskud.

Linje 102A

Udbudsenhed 11

4,3 mio. kr.

Samfinansieret med Køge Kommune gennem et fast tilskud.

Movia har estimeret den årlige merpris for emissionsfrihed på alle tre linjer til at være 0,3 mio. kr. sammenlignet med de gamle 12-årige dieselkontrakter. Et skift til emissionsfrihed på et senere tidspunkt er muligt, hvis kontrakterne bliver udbudt som korte 6-årige dieselkontrakter. Besparelsen for Region Sjælland er til gengæld minimal, da merprisen i dette tilfælde er estimeret til at være 0,2 mio. kr. Hvis dieselkontrakterne tilkøbes fossilfrihed vil merprisen formentlig blive dyrere end med emissionsfrihed.

Kontrakter med emissionsfrihed giver ringere mulighed for at ændre og tilpasse busbetjeningen, da operatøren skal have dækket større faste omkostninger til materiel. Dette kan have betydning, hvis der opstår et behov for at formindske kørslen, f.eks. som følge af besparelser. Corona pandemiens langvarige konsekvenser på passagermængden kan udløse en sådan situation.

Movia har udarbejdet forskellige udbudsmodeller som indeholder bedre muligheder for at tilpasse og reducere driftsomfanget eller forlænge eksisterende kontrakter. Dette vil kræve, at regionen bliver enige om en model med de medfinansierende kommuner. Movia anbefaler ikke disse udbudsmodeller, som må forventes at medføre højere tilbudspriser og måske ikke være nødvendige.

Køge, Solrød og Greve kommune har alle administrativt tilkendegivet, at de forventer at følge Movias anbefalinger til udbud med krav om emissionsfrihed for linje 120, 121 og 102A.

Proces for udbud A21

Den 30. oktober 2021 skal det samlede udbudsgrundlag i A21 være godkendt af kommuner og regioner.

Herefter forhandler Movia med potentielle udbydere frem til september 2022, hvor kontrakterne indgås. For at tage hensyn til operatørernes forberedelse og levering af nyt busmateriel, er driftsstart planlagt ved køreplanskiftet i andet halvår 2023. Eventuelle merudgifter som følge af udbuddet med emissionsfrihed kommer fra slutningen af 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Movias anbefaling godkendes således, at Movia udbyder bus 120, 121 og 102A med emissionsfrihed.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 31-08-2021

Anbefales.

Fraværende

Jørgen Holst

Løsgænger

Lars Folmann

(O)

Lene Madsen Milner

(V)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 20-09-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Egon Bo (C)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Rask (A)

Annemarie Knigge (A)

Kirsten Devantier (V)

Bodil Sø (V)

Per Nørhaven (O)

Julie Jacobsen (O)

Bilag

.


7 (Åben) Status på sporrenovering af Østbanen

Sagsresumé

Den 28. juni 2021 blev der indgået aftale mellem Folketingets partier om investeringsplanen ”Infrastrukturplan 2035”. I aftalen afsættes 700 mio. kr. til ”… statslig bidrag til privatbanernes vedligeholdelsesefterslæb 2022 – 2025”. Det er forventningen, at en betydelig del af beløbet vil blive allokeret til Region Sjælland til renovering af Østbanen. Fordelingen skal dog forhandles på plads mellem Finansministeriet og Danske Regioner.

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2021 blev der indgået aftale mellem Folketingets partier om investeringsplanen ”Infrastrukturplan 2035”. I aftalen afsættes 700 mio. kr. til ”… statslig bidrag til privatbanernes vedligeholdelsesefterslæb 2022 – 2025”. Den 28. juni 2021 blev indgået aftale mellem Folketingets partier om investeringsplanen ”Infrastrukturplan 2035” for transportområdet dækkende perioden 2022 til 2035. Af aftalen fremgår det, at der afsættes midler til lokal/privatbanerne:

”Statsligt bidrag til privatbanernes vedligeholdelsesefterslæb.

Parterne er enige om at afsætte et statslig bidrag på i alt 700 mio. kr. i 2022-2025 til regionerne til investeringer i privatbanerne. Parterne noterer sig, at muligheden for dispensation fra lånebekendtgørelsens løbetidsregler til prioritering af skinnenettet på lokalbanerne drøftes i forbindelse med regeringens forhandlinger med regionerne om regionernes økonomi for 2023.”

Det er positivt, at der nu endeligt, efter lang tids diskussion og pres, er afsat midler til investeringer i lokalbanernes infrastruktur. Det statslige bidrag skal afhjælpe de akutte udfordringer, der er perioden 2022-25, hvor særligt Østbanen har behov for en gennemgribende renovering.

Østbanen nævnes ikke i aftalen, og fordelingen af midlerne skal forhandles mellem Finansministeriet og Danske Regioner. Østbanen er dog umiddelbart den lokalbane, der jf. den fællesregionale rapport fra Rambøll, har det største og mest akutte investeringsbehov i perioden 2022-25. Samtidigt har fokus i de politiske diskussionerne været på Østbanen. Bl.a. ved Transportudvalgets høring i marts 2021 og forespørgselsdebatten i Folketinget i april 2021.

Der er behov for, at Region Sjælland opretholder et fortsat pres for at sikre, at midlerne først og fremmest allokeres til at dække udgifterne til sporrenoveringen på Østbanen.

I aftalen nævnes, at staten og regionerne ved økonomiforhandlingerne for 2023 drøfter lånebekendtgørelsens regler om løbetid på lån. I dag kan der kun lånes med en løbetid på op til 25 år. I særlige tilfælde kan opnås dispensation f.eks. til 40-årige lån. En forlængere løbetid vil kunne mindske de årlige afdrag.

En langsigtet udfordring med lokalbanerne

Det statslige bidrag på 700 mio. kr. og mulighed for 40-årige lån løser dog ikke den grundlæggende problemstilling, der er omkring de økonomiske rammer til investeringer i skinner og materiel til regionernes lokalbaner.

En analyse udarbejdet af Rambøll for Danske Regioner i foråret viste, at der i perioden 2021-2035 skal investeres mindst 8,5 mia. kr. i infrastruktur og nye tog til lokalbanerne. Heraf skal der investeres hele 3,6 mia. kr. i Region Sjællands lokalbaner. Udvalget blev orienteret om analysen på møde 1. juni 2021 og regionsrådet på møde 23. august 2021.

Det er staten, der har ansvaret for at stille de økonomiske rammer til rådighed for investeringer i lokalbanerne. De økonomiske rammer burde være reguleret i 2009. Det nuværende investeringstilskud dækker således det beløb, som blev beregnet frem til 2009.

Regionsrådet besluttede møde den 7. juni 2021 at igangsætte sporrenoveringen på Østbanen i forventning om, at Folketinget og regeringen bevilger den nødvendige finansiering.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Udvalget for Regional Udvikling d. 31. august 2021

Efter sagens behandling i Udvalget for Regional Udvikling er Forretningsudvalget på ekstraordinært møde den 8. september 2021 blevet orienteret om den nyeste udvikling i sagen om renovering af Østbanen.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 31-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jørgen Holst

Løsgænger

Lars Folmann

(O)

Lene Madsen Milner

(V)

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 20-09-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Kirsten Devantier (V)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Formanden orienterede om, at der som opfølgning på det ekstraordinære møde i Forretningsudvalget den 8. september 2021 er afsendt brev til miljøministeren om miljøvurdering af Østbanen.

Tidligere rapport vedrørende fremtidigt investeringsbehov på lokalbanerne vedlægges sagen.

Fraværende

Kirsten Rask (A)

Annemarie Knigge (A)

Kirsten Devantier (V)

Bodil Sø (V)

Per Nørhaven (O)

Julie Jacobsen (O)

Bilag

1. Privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov (DokID: 10016448 - EMN-2020-37887)


8 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Kirsten Rask (A)

Annemarie Knigge (A)

Kirsten Devantier (V)

Bodil Sø (V)

Per Nørhaven (O)

Julie Jacobsen (O)

Bilag

.


9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 27. september 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

.

Fraværende

Kirsten Rask

(A)

Annemarie Knigge

(A)

Bodil Sø

(V)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.


10 (Åben) Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse i 2. behandlingen af Budget 2022

Sagsresumé

Indkaldelse af stedfortrædere for Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Per Nørhave og Bodil Sø til deltagelse i 2. behandling af Budget 2022.

Sagsfremstilling

Annemarie Knigge har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i Regionsrådsmødet den 27. september 2021 på grund af ferie.

Kirsten Rask har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i Regionsrådsmødet den 27. september 2021 på grund af sygdom.

Per Nørhave har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i Regionsrådsmøde den 27. september 2021 grundet sygdom.

Bodil Sø har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i Regionsrådsmøde den 27. september 2021 grundet sygdom.

Budget 2022 2. behandles som punkt på Regionsrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslov §15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslag til budget, når et medlem har lovligt forfald.

Socialdemokratiet har anmodet om, at der indkaldes stedfortrædere for Annemarie Knigge og Kirsten Rask. 1. stedfortræder på Socialdemokratiets regionsrådsliste, John Fobian-Madsen, og 2. stedfortræder Kate Sørensen, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen

Dansk Folkeparti har anmodet om, at der indkaldes stedfortræder for Per Nørhave. 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis regionsrådsliste er Steen Klink, som derfor er indkaldt til at deltage ved. 2. behandlingen.

Venstre har anmodet om, at der indkaldes stedfortræder for Bodil Sø. 1. stedfortræder på Venstre’s regionsrådsliste er Ali Ünsal, som derfor er indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen..

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at John Fobian-Madsen, Kate Sørensen, Steen Klink og Ali Ünsal deltager i 2. behandlingen af forslag til Budget 2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Rask

(A)

Annemarie Knigge

(A)

Bodil Sø

(V)

Per Nørhave

(O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener