Søg
 
Referat

5 (Åben) Disponering af mindreforbrug i 2021

Sagsresumé

Rammeoverholdelse pr. 31. maj 2021 viser, at regionen forventer et mindreforbrug i 2021. Regionen har dermed i 2021 mulighed for at gennemføre forbedringsinitiativer eller fremrykning af indkøb. Initiativerne skal kunne realiseres i 2021. Efter politisk dialog foreslås det, at der afsættes midler til en række forbedringer og indkøb særligt sygehusene, at der gives tillægsbevilling til afvikling af ventelister som følge af COIVD-19 og sygeplejerskestrejke samt at der reserveres en pulje til finansiering af politiske forslag, som vil blive udmøntet i sammenhæng med en kommende budgetaftale for 2022.

Sagsfremstilling

Rammeoverholdelsessagen pr. 31. maj 2021 viser, at regionen forventer et mindreforbrug i forhold til sundhedsrammen på 171 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til anlægsrammen på 29 mio. kr. Regionen har derfor mulighed for at igangsætte forbedringer, fremrykning af indkøb eller andre initiativer i 2021. Det afgørende er, at midler kan anvendes i 2021, idet budgetloven ikke giver mulighed for at overføre midlerne til 2022.

Administrationen har i sag til Forretningsudvalget til mødet den 13. august 2021 foreslået en række initiativer, som det vurderes realistisk kan gennemføres inden årets udgang.

I Forretningsudvalgets behandling af sagen var der et ønske om, at der blev tilrettelagt en politisk proces med mulighed for, at partierne kunne komme med forslag til disponeringen af mindreforbruget. Denne proces er gennemført, og resultatet af drøftelserne fremlægges med denne sag.

Oprindelige forslag

Det oprindelige forslag, der blev præsenteret i sag til Forretningsudvalget d. 13. august 2021, indeholder en række initiativer til forbedring af de fysiske rammer med sigte på en klimaindsats samt forskellige initiativer ift. det kliniske personale og med fokus på arbejdsmiljø, rekruttering og patientrettede forhold. Disse oprindelige forslag foreslås opretholdt. Den oprindelige sag kan ses her

Forslagene beløber sig til i alt 128,2 mio. kr. på driftsrammen til sundhed og 16,9 mio. kr. på anlægsrammen. Der søges med denne sag om tillægsbevilling til disse udgifter, der er specificeret i nedenstående tabel.

Tabel 1. Oversigt initiativer fordelt på kategorier i det oprindelige forslag

Kategori (mio. kr.)

Drift

Anlæg

Patientrettede initiativer

14,0

-

Klimaforbedringer og energibesparelse

80,8

-

Styrkelse af IT

9,7

4,4

Styrkelse af god hygiejne

1,0

-

Indkøb af møbler og uniformer

7,0

-

Renovering og mindre forbedringer

12,4

5,0

Personale og kompetenceudvikling

3,5

7,5

I alt

128,2

16,9

Afvikling af venteliste

COVID-19-krisen har betydet, at borgere har fået udsat operationer og behandlinger. Ved tillæg til budgetaftale 2021 i april 2021 har Regionsrådet bevilliget 71,5 mio. kr. til at nedbringe ventetiden for berørte borgere. Senest har sygeplejerskestrejken betydet, at flere operationer og behandlinger er blevet udsat.

Som led i de politiske drøftelser er det foreslået at afsætte yderligere midler for at sikre, at patienterne kan blive behandlet hurtigst muligt gennem ventelisteprojekter og ved øget brug af garantiklinik og privathospitaler. Det foreslås derfor, at der bevilges 100 mio. kr. yderligere til afvikling af ventelister.

Eftersom ventelisteafviklingen er en COVID-19 relateret udgift, forventer regionen at modtage kompensation fra staten. Disse midler forventes således at forøge disponeringsmulighederne på sundhedsrammen, udover de frigjorte midler på 171 mio. kr. i forhold til sundhedsrammen.

Der søges med sagen om tillægsbevilling til 100 mio. kr.

Politiske forslag

Som led i den politiske proces i forlængelse af Forretningsudvalgsmødet d. 13. august 2021 er der indkommet en række politiske forslag til disponering af mindreforbruget, som fremgår nedenfor:

Kræftbehandling og hjerteområdet - Pulje til indledende indsatser, der kan sikre hurtig udredning og behandling og bedre målopfyldelse, herunder opfølgning på 8-punktsplan på kræftområdet.

Forbedring af fysiske rammer for nære sundhedstilbud – Pulje til indendørs og udendørs forbedringer af fysiske rammer på sundhedshuse, decentrale lægevagtskonsultationer og om muligt til udbudsklinikker og privatpraktiserende læger.

Styrkelse af hygiejnetiltag – Midler til berøringsfrie installationer (bl.a. automatiske døråbnere og vandhaner) på senge- og behandlingsafsnit.

Høreapparater – Midler til speciallæger til behandling af borgere med ukompliceret. høretab (puljeordning) med henblik på at overholde mål om maksimal ventetid på 4 uger.

El-ladestandere – Etablering af el-ladestandere som led i arbejdet med Region Sjællands klimahandlingsplan.

Tabel 2 indeholder forslag til prioritering af midler til de politiske forslag. Administrationen indstiller, at der reserveres en pulje på i alt 42 mio. kr. på driftsrammen på sundhedsområdet og 10 mio. kr. på anlægsrammen til realisering af de foreslåede formål i 2021, som vil blive udmøntet i sammenhæng med de kommende forhandlinger om en budgetaftale for 2022.

Tabel 2. Oversigt over politiske ønsker fordelt på team

Tema (mio. kr.)

Drift

Anlæg

Kræftbehandling og hjerteområdet

10,0

-

Pulje til forbedring af fysiske rammer for det nære

20,0

-

Styrkelse af hygiejnetiltag

10,0

-

Høreapparater

2,0

-

El-ladestandere

-

10,0

I alt

42,0

10,0

Anvendelse af overskydende ramme

Såfremt det ikke er muligt at realisere de prioriterede initiativer, foreslås det, at det disponible mindreforbrug ved årets slutning bliver brugt til at genforsikre tjenestemandspensioner for at frigøre økonomisk råderum i kommende år.

Finansiering

I tabel 3 er samlet oversigt over forslag til initiativer samt finansieringen af forslagene.

Tabel 3. Oversigt over forslag til initiativer samt finansiering

(mio. kr.)

Drift

Anlæg

Forslag til initiativer

Oprindelige forslag

128,2

16,9

Afvikling af venteliste

100,0

-

Politisk forslag

42,0

10,0

Forslag til initiativer i alt

270,2

26,9

Finansiering

Frie rammer

171,0

28,8

Kompensation for staten

100,0

Finansiering i alt

271,0

28,8

Ikke disponeret midler

0,8

1,9

Økonomi

Ved godkendelse af sagen bliver der givet tillægsbevilling i 2021 på 228,2 mio. kr. vedrørende drift og 16,9 mio. kr. vedrørende anlæg. Af de 228,2 mio. kr. vedrørende drift forventes 100 mio. kr. at blive kompenseret af staten, og i budgettet indregnes derfor også en tilsvarende indtægt. De politiske forslag vil indgå i forhandlingerne om budget 2022, men gældende i 2021.

I tilfælde af at det ikke er muligt at realisere de initiativer, som midlerne er afsat til, vil der ikke være overførselsadgang af midlerne til 2022. Ubrugte midler vil i stedet blive brugt til genforsikring af tjenestemandspensioner.

Indstilling

Administrationen indstiller

1.at der gives tillægsbevilling på samlet 128,2 mio. kr. til driftsprojekter

2.at der gives anlægsbevillinger på 16,9 mio. kr. i 2021

3.at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2021 på 16,9 mio. kr.

4.at der gives tillægsbevilling på 100 mio. kr. til afvikling af venteliste

5.at der reserveres en pulje på 42 mio. kr. på driftsrammen til sundhed og 10 mio. kr. på anlægsrammen til de politiske forslag, som vil indgå i forhandlingerne om budget 2022 gældende i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 23-08-2021

Anbefales.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Claus Bakke

(V)

Peter Jacobsen

(O)

Beslutning

Godkendt. Der udarbejdes notat om de administrative processer ift. budgetopfølgningerne.

Fraværende

Lars Folmann

(O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener