Søg
 
Referat

4 (Åben) LUP 2021 Somatik, Akut og Fødende

Sagsresumé

Der orienteres om Region Sjællands resultat i den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) 2020 for Somatik, Akut, Fødende og Psykiatri, som blev offentliggjort den 17. marts 2021.

LUP 2020 for Somatik, Akut og Fødende gælder, at sammenligning alene kan ske i forhold til øvrige regioner, grundet ændret datagrundlag siden sidste LUP. Region Sjælland er for Somatik og Akut placeret under landsgennemsnit for hovedparten af de besvarede spørgsmål. For LUP Fødende er langt de fleste besvarelser på niveau med landsgennemsnittet.

Sagsfremstilling

LUP 2020, offentliggjort den 17. marts 2021, er resultatet af den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, der indsamler resultater af spørgeskemaer til patienter, der enten har haft ambulant besøg eller været indlagt i perioden august 2020 til oktober 2020.

LUP 2020 opgøres i flere delundersøgelser. LUP Somatik, LUP Akut og LUP Fødende er gennemført af Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden (tidligere KOPA).

Som ved tidligere LUP undersøgelser er LUP 2020 resultaterne valideret i forhold til både spørgsmålsformulering, de udtrukne patienter og svarprocenten.

Hovedparten af de spørgsmål, der indgår i LUP 2020, besvares på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ’Slet ikke’ og 5 er ’I meget høj grad’.

Resultater

Følgende afsnit præsenterer udvalgte resultater for alle delundersøgelserne. For en mere detaljeret beskrivelse af resultaterne henvises til de vedlagte notater (bilag 1-3). Resultaterne er opgjort i et regionalt gennemsnit og et landsgennemsnit (angivet i parentes).

LUP Somatik (Vedlagt sagen som bilag 1)

LUP Somatik omfatter tre spørgeskemaer opdelt på planlagt ambulante, planlagt indlagte og akut indlagte patienter. For planlagt ambulante er landsgennemsnittet over 4 for 19 ud af de i alt 30 spørgsmål. For Region Sjælland er tilsvarende 17 ud af de 30 spørgsmål over 4. Region Sjællands resultater for planlagt ambulante patienter:

Den samlede tilfredshed i Region Sjælland: 4,24 (4,30)

Patienterne føler sig inddraget i beslutningen: 3,89 (3,96)

Personalet spørger ind til sygdom/tilstand: 4,00 (4,07)

Den laveste score i Region Sjælland: 3,48 (3,60) ’Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen’

Den højeste score i Region Sjælland: 4,49 (4,52) ’Personalet er venligt og imødekommende’

For planlagt indlagte patienter er landsgennemsnittet for 20 ud af de 36 spørgsmål over 4. For Region Sjælland er tilsvarende 18 ud af de 36 spørgsmål over 4.

Den samlede tilfredshed i Region Sjælland: 4,25 (4,31)

Patienter føler sig inddraget i beslutningen: 3,86 (3,91)

Personalet spørger ind til sygdom/tilstand: 3,79 (3,85)

Den laveste score i Region Sjælland: 3,45 (3,56) er, hvorvidt ’Jeg får information om (bi-) virkning ved ny medicin til efter udskrivelsen’

Den højeste score i Region Sjælland: 4,53 (4,54) ’Personalet er venligt og imødekommende’

For akut indlagte patienter er landsgennemsnittet for 8 ud af de 38 spørgsmål over 4. For Region Sjælland er tilsvarende 2 ud af de 38 spørgsmål over 4.

Den samlede tilfredshed i Region Sjælland: 3,84 (4,00).

Patienter føler sig inddraget i beslutningen: 3,06 (3,30)

Personalet spørger ind til sygdom/tilstand: 3,92 (4,00).

Den laveste score i Region Sjælland: 2,74 (2,97) er om ’Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen’

Den højeste score i Region Sjælland: 4,31 (4,36) ’Personalet er venligt og imødekommende’

LUP Akut (Vedlagt sagen som bilag 2)

LUP Akut er et spørgeskema udsendt til henholdvis patienter, der har besøgt en Akutmodtagelse eller en Akutklinik.

For akut ambulante patienter i en akutmodtagelse er landsgennemsnittet over 3 for 16 ud af de 31 spørgsmål. Dette matcher Region Sjælland. Her ligger tilsvarende 16 ud af de 31 spørgsmål over 3.

Den samlede tilfredshed i Region Sjælland: 3,80 (3,89)

Patienter føler sig inddraget i beslutningen: 3,29 (3,28)

Personalet spørger ind til sygdom/tilstand: 4,03 (4,11)

Den laveste score i region Sjælland: 1,79 (1,99) ’Informeres der tilstrækkeligt om udvikling i ventetid, fra ankomst til undersøgelse’

Den højeste score i Region Sjælland: 4,20 (4,24) ’Personalet er venligt og imødekommende’

For akut ambulante patienter i en akutklinik er landsgennemsnittet over 3 for 16 ud af de 31 spørgsmål. For Region Sjælland ligger 15 ud af de 31 spørgsmål over 3.

Den samlede tilfredshed i Region Sjælland: 4,00 (4,06)

Patienter føler sig inddraget i beslutningen: 3,45 (3,56)

Personalet spørger ind til sygdom/tilstand: 4,13 (4,13)

Den laveste score i Region Sjælland: 1,71 (1,95) ’Informeres der tilstrækkeligt om udvikling i ventetid, fra ankomst til undersøgelse’

Den højeste score i Region Sjælland: 4,27 (4,26) ’Den mundtlige information under besøget er forståelig’

LUP Fødende (Vedlagt sagen som bilag 3)

LUP fødende er et spørgeskema til fødende. Region Sjælland følger landsgennemsnittet på 36 af de 42 spørgsmål.

Den samlede tilfredshed i Region Sjælland: 4,26 (4,30)

Kvinderne føler sig inddraget i beslutningen: 4,23 (4,20)

Hvordan fødestedet er til at forberede kvinderne på at kunne håndtere fødselsforløbet: 3,25 (3,32)

Den laveste score i Region Sjælland: 2,80 (2,72) er om ’kvinden i passende omfang bliver forberedt på håndtering af opstart af amning’

Den højeste score i Region Sjælland: 4,71 (4,56) ’Min partner kan være på fødestedet i det omfang, jeg har behov for’

Igangsatte tiltag til forbedring af patienttilfredsheden

Der arbejdes på alle sygehuse med de lokale LUP-resultater. I 2021 har sygehusene mulighed for at deltage i pilotprojekt ”Tidstro LUP”. Alle sygehuse i Regionen har budt ind med afsnit. Foruden 9-12 nationale spørgsmål har afdelinger og sygehuse tillige haft mulighed for at tilføje op til 5 lokale spørgsmål. Lokale spørgsmål, der måler på netop den del af patienternes oplevelser, som sygehus/afdeling lokalt arbejder med at forbedre. De lokale spørgsmål bliver udvalgt fra et katalog over testede og godkendte spørgsmål.

Afsnittene kan følge deres resultater løbende, som vil give mulighed for at se en hurtigere effekt af tiltag, der iværksættes. Resultater fra den tidstro måling indgår derfor i sygehusenes driftsaftaler for 2021.

Af andre tiltag, der kan være med til at forbedre LUP resultaterne for 2021, kan nævnes flere af de igangsatte initiativer i regi af Perspektiv 20-23. Der arbejdes bl.a. på at forbedre oplevelsen af ventetid inden for det akutte område. Konkret undersøges etableringen af et tidstildelingssystem, der sikrer bedre udnyttelse af kapaciteten og hvor patientindtaget udjævnes og over-crowding mindskes. Et andet initiativ undersøger en løsning for videobaseret visitation i akuttelefonen, hvor behandlersygeplejersken har mulighed for at se patientens skade via kameraet på patientens telefon under visitationen. Dette initiativ fordrer en bedre kvalificeret visitation med mindre ventetid for patienten til følge. Yderligere arbejdes der gennemgående i Perspektiv 20-23 med, hvordan de gode patientoplevelser i højere grad indarbejdes i forbedringsinitiativerne.

Som led i udmøntningen af Regionsrådets budgetaftale for 2021, arbejdes der på en ny pårørendepolitik for det somatiske område. Dette øgede fokus på pårørendes rolle og inddragelse må også forventes at have en afsmittende effekt på tilfredsheden indenfor denne dimension af patienternes forløb.

Mange af de budgetprojekter, der skulle have været begyndt eller fortsat i 2020, er grundet COVID-19, blevet sat på stand-by, fx flere indsatser i regi af Perspektiv 20-23 og arbejdet med en samlet pårørendepolitik for hele det somatiske sundhedsvæsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Dato: 18-05-2021

Orienteringen blev taget til efterretning, i det udvalget ser frem til at følge det nye tidstro LUP-koncept. Det blev bemærket, at mål for det konkrete forbedringsarbejde ønskes indarbejdet i sygehusenes Drifts- og udviklingsaftaler fra 2022.

Fraværende

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 25-05-2021

Anbefales. Til budgetseminaret for Regionsrådet i august udarbejdes en status på de initiativer, der tidligere er taget, til at forbedre resultaterne i LUP samt forslag til mulige fokuspunkter i opfølgning på LUP.

Fraværende

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning, idet Regionsrådet konstaterer, at der som opfølgning udarbejdes oplæg til drøftelse på budgetseminar i august.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaad (A)

Trine Birk Andersen (A)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Notat om LUP 2020 - Somatik (DokID: 9727536 - EMN-2021-02189)

2. Notat om LUP 2020 - Akut (DokID: 9732143 - EMN-2021-02189)

3. Notat om LUP 2020 - Fødende (DokID: 9732146 - EMN-2021-02189)Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener