Søg
 
Referat

Referat - Regionsrådet 2018-2021

03-05-2021 16:00

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Peter Jacobsen

Næstformand

(O)

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Freddy Blak

(A)

Jorun Bech

(A)

Susanne Lundvald

(A)

Kirsten Rask

(A)

Jan Hendeliowitz

(A)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Annemarie Knigge

(A)

Charlotte Petersson

(A)

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Jens Gredal

(A)

John Wennerwald

(A)

Felex Pedersen

(A)

Trine Birk Andersen

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Anders Koefoed

(V)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jens Ravn

(V)

Evan Lynnerup

(V)

Claus Bakke

(V)

Lene Madsen Milner

(V)

Camilla Hove Lund

(V)

Bodil Sø

(V)

Gitte Simoni

(O)

Per Nørhave

(O)

Lars Folmann

(O)

Julie Jacobsen

(O)

Jan Herskov

(O)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Per Hovmand

(C)

Ellen Knudsen

(C)

Bruno Jerup

(Ø)

Jørgen Holst

Løsgænger

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Tina Boel

(F)

Torben Haack

(F)

Anne Møller Ronex

(B)

Lars Hoppe Sø

(B)

Egon Bo

(C)

John Fobian-Madsen

(A)

Fraværende:

Peter Jacobsen

Næstformand

(O)

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Lene Madsen Milner

(V)

Jørgen Holst

Løsgænger

Torben Haack

(F)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 4

2 (Åben) Revideret hovedtidsplan for Universitetssygehus Køge som konsekvens af Covid-19 5

3 (Åben) Udmøntning af midler til udvikling af Holbæk Sygehus 8

4 (Åben) Overførsel af uforbrugte midler fra 2020 13

5 (Åben) Regnskab 2020 17

6 (Åben) Bevillingsændringer maj 2021 21

7 (Åben) Opdatering af Sundhedsplan 23

8 (Åben) Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser 25

9 (Åben) Indberetning for jordforureningsområdet 2020  29

10 (Åben) Godkendelse af Strategi mod jordforurening 2021-2030  32

11 (Åben) Godkendelse af indsatsplan for Jordforureningsområde 2021 35

12 (Åben) Materielstrategi for lokalbanerne 38

13 (Åben) Bemyndigelse til administrativ behandling af BaneDanmarks råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområde til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt 41

14 (Åben) Valg af medlemmer til valgbestyrelsen 44

15 (Åben) Meddelelser 46

16 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 3. maj 2021 47


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

John Wennerwald (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


2 (Åben) Revideret hovedtidsplan for Universitetssygehus Køge som konsekvens af Covid-19

Sagsresumé

Totalentreprenøren på TE01-Senge- og behandlingsbygninger har opgjort en yderligere Covid-19-relateret forsinkelse af tidsplanen for første indflytning (B1) på 5 måneder og en forsinkelse på den samlede tidsplan på 6 måneder. Da denne entreprise er den sidst afsluttede del af det samlede byggeri, vil dette betyde en forskydning af den samlede tidsplan på 6 måneder.

Sagsfremstilling

I juni 2020 behandlede Forretningsudvalget en forsinkelse på Totalentreprise TE01 på Projekt Universitetshospital Køge. Forsinkelsen var en konsekvens af covid-restriktioner i forbindelse med bølge 1, som medførte en forskydning af tidsplanen på denne del af byggeriet på 4½ måned.

Totalentreprenøren på TE01 Senge- og behandlingsbygninger har i den lange internationale nedlukningsperiode fra 1. november 2020 og frem til nu været ramt af tilsvarende udfordringer i relation til Covid-19. Eksempler på dette er:

Begrænsninger på arbejdskrafts ind- og udrejse til og fra Danmark

Begrænsninger på arbejdskraftens bevægelighed i Italien som følge af udgangsforbud og forbud mod at krydse kommunegrænser

Udfordringer med specifikke vareleverancer (forsinkelser pga. produktionsforhold hos leverandører eller transport over grænser i Europa)

Udfordringer med at holde fornødent arbejdstempo samtidig med overholdelse af afstands- og hygiejnekrav, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 
Effekten er denne gang større, dels fordi perioden har været længere, men primært fordi leverancen af beton og præfabrikerede facadeelementer har været kraftigt påvirket. Fremdriften af denne del af byggeriet er derfor forsinket med yderligere 5 måneder.

Totalentreprenøren har på anmodning fra Projektorganisationen gennem de sidste måneder afleveret ugentlige afrapporteringer særskilt på Covid-19--relaterede konsekvenser. Der er nu et tilstrækkeligt overblik over situationen, så konsekvenserne for tidsplanen kan estimeres. Entrepriseretten giver i en force majeure-situation totalentreprenøren mulighed for en udskydelse af de dagbodsbærende terminer, men ikke ret til at kræve økonomisk kompensation for denne tidsforskydning. På baggrund af en konkret vurdering af de berørte ydelser og aktiviteter, har COWI som bygherrerådgiver og den juridiske rådgiver vurderet, at den nuværende situation fortsat kan betragtes som force majeure.

Totalentreprenøren har ligeledes gjort opmærksom på at de er økonomisk udfordret af situationen, men er blevet forklaret, at Region Sjælland i henhold til kontraktens bestemmelser ikke kan eller vil kompensere økonomisk for denne situation, men at de i lighed med andre danskregistrerede virksomheder kan søge dette dækket ved muligheder for offentlige hjælpepakker. Projektorganisationen har indikeret, at Region Sjælland naturligvis gerne vil bidrage med eventuelle faktuelle oplysninger fra bygherren, som kan blive efterspurgt.

Drøftelserne har nu medført en tidsplan som er vedlagt denne sagsfremstilling, der i overordnede træk betyder at afleveringen af den første del af TE01-Senge- og behandlingsbygninger (benævnt B1) foreslås udskudt 5 måneder til 15. juni 2022, og den endelige aflevering af det færdige byggeri udskydes 6 måneder til 15. oktober 2025.

Dette vil medføre en forsinket indflytning i begge etaper. Det skal bemærkes, at Sjællands Universitetshospital ligeledes har måttet udskyde dele af parathedsarbejdet vedrørende indflytning i B1 pga. Covid-19 uafhængigt af forsinkelsen på selve byggeriet.

Aflevering af den første sengebygning B1 så tæt på sommerferien afføder et behov for ekstra tid til rømning af de eksisterende sengebygninger L og F, inden disse kan nedrives. Der er tale om en ekstra rømnings- og indflytningsperiode der skal sikre, at eksisterende fastmonteret medicoteknisk udstyr kan flyttes til de nye rammer på forsvarlig vis. Nedtagning og opsætning af dette udstyr kræver ofte assistance fra udstyrsleverandører, hvis firmaer holder lukket i juli måned.

Deadline for rømningen af de eksisterende bygninger foreslås derfor udskudt til 1. september 2022, så selve rømningen kan ske frem til 1. september 2022. En tredjedel af denne tidsforskydning er det aftalt, at totalentreprenøren indhenter frem mod aflevering af den sidste bygning.

Projektets øvrige deletaper er ikke påvirket af forsinkelsen, idet de ikke i samme periode har haft aktiviteter, der har været påvirket på tilsvarende måde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen. Udgifter til forlængelse af projektorganisationen vil efter kvalitetsfondsprincipper skulle finansieres inden for den eksisterende ramme. De forøgede udgifter på grund af forlængelsen vil kunne dokumenteres ved eventuelle behov for opgørelse af covid-relaterede udgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede tidsplan for Totalentreprise TE01-Senge- og behandlingsbygninger godkendes. 

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Bilag 2_USK Revideret_Tidsplan (DokID: 9779849 - EMN-2020-12222)


3 (Åben) Udmøntning af midler til udvikling af Holbæk Sygehus

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2021 er der afsat 25 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til videreudviklingen af Holbæk Sygehus. Der fremlægges her forslag til udarbejdelse af udviklingsplan for Holbæk Sygehus, indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42, interne rokader og dækning af merudgifter i forbindelse med etablering af Steno Diabetes Center Sjælland på Holbæk Sygehus.

Sagsfremstilling

Sygehusplanen fra 2010 er rammen for udviklingen af Region Sjællands sygehusvæsen og skal bl.a. skabe rum til at forbedre kvaliteten i behandlingen af de af regionens borgere, som har behov for behandling på et sygehus samt forbedre vilkårene for effektiv sygehusdrift til gavn for patienterne. (jf. Region Sjælland på forkant). Med afsæt i sygehusplanen er der gennemført modernisering af Nykøbing Falster Sygehus, Slagelse Sygehus og kvalitetsfondsbyggeriet i Køge. Udvidelse af bygning 42 på Holbæk Sygehus er første fase i modernisering af sygehuset med et budget på godt 42 mio. kr. Der er til de efterfølgende faser i moderniseringen af Holbæk Sygehus afsat et samlet budget i investeringsoversigten på godt 400 mio. kr. i årene 2024-2028.

Moderniseringen af Holbæk Sygehus ligger således nogle år ud i tiden. Sygehuset fremstår derfor på udvalgte områder utidssvarende, hvorfor der løbende vil opstå anlægsudgifter til at løse de mest akutte behov.

I Budget 2021 er der i investeringsoversigten reserveret 25 mio. kr. til Holbæk sygehus – udviklingsplan, fordelt med 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Holbæk sygehus - udviklingsplan omfatter 1) udarbejdelse af en samlet plan for udvikling af Holbæk Sygehus, 2) Indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42, 3) Interne rokader afledt af ibrugtagningen af bygning 42 og etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) byggeriet som del af Fællesmedicinsk ambulatorium.

Samlet plan for udviklingen af Holbæk Sygehus

Udviklingsplanen vil angive en samlet plan for sygehusets bygningsmasse i forhold til ombygning og nybygning. Udviklingsplanen vil gøre det muligt at gennemføre mindre og større projekter, som vil bringe sygehuset tættere på målet om, at Holbæk Sygehus kan tilbyde samme kvalitetsniveau som regionens øvrige sygehuse.

Indretning og ibrugtagning af råhusetage i stueetagen i bygning 42

Regionsrådet vedtog 24. september 2018 bevilling til etablering af 18 nye enestuer i bygning 42 på Holbæk Sygehus. Bevillingen indeholder finansiering af en råhusetage i stueetagen af bygningen. I efteråret 2020 blev der, som en del af Puljen til initiativer til understøttelse af Dansk Økonomi, givet bevilling på 5,0 mio. kr. til etablering af fælles kirurgisk ambulatorium.

Ibrugtagningen af den ombyggede og udvidede bygning 42 betyder flere enestuer på Holbæk Sygehus, flytning af 10 medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital til Holbæk Sygehus, Kapacitet til sår- og fodbehandling i henhold til den regionale samarbejdsaftale med SDCS samt etablering af operationsstue til ambulant ortopædkirurgi.

I enestueprojekt bygning 42 (fase I i moderniseringen af Holbæk Sygehus) udvides sengeafsnit på henholdsvis 1. og 2. sal med ekstra kvadratmeter og der etableres ekstra enestuer på hver etage. Der er tale om en udvidelse fra 2 til 20 enestuer, hvilket vil medføre en væsentlig forbedring for indlagte medicinske patienter, som i mindre omfang end tidligere vil få ophold på en gangplads. Et begrænset antal enestuer har hidtil betydet, at isolationspatienter må indlægges på 2 sengsstuer og dermed i praksis ”optage” 2 senge frem for 1 seng. De to sengeafsnit på 1. og 2. sal i bygning 42 tages i brug i løbet af april og maj 2021. I den forbindelse flyttes 10 medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital til Holbæk Sygehus.

Stueetagen i bygning 42 inkl. råhusetage indrettes til et fælles ortopædkirurgisk og kirurgisk ambulatorium. Dette muliggør en udvidelse af Ortopædkirurgisk Afdeling med en operationsstue til mindre ambulant kirurgi, behandling af sårpatienter samt plads til en fodterapeutisk funktion.

Det følger af samarbejdet med SDCS, at regionens sygehuse skal indrette kapacitet til behandling af sårpatienter og en fodterapeutisk funktion i regi af ortopædkirurgisk ambulatorium. Holbæk Sygehuset har grundet fysiske begrænsninger ikke kunne indrette de pågældende funktioner i det nuværende ortopædkirurgiske ambulatorium og er således det sidste sygehus i regionen som opfylder denne aftale med SDCS. Indretning af en operationsstue i ortopædkirurgisk ambulatorium er et naturligt led i Holbæk Sygehus strategiske fokus på mere ambulant kirurgi, hvor operationer flyttes fra dels det centrale operationsafsnit til dagkirurgi og dels fra dagkirurgi til ambulatoriet, hvilket giver fordele for patienten og frigør sengestuekapacitet. Herved kan to-sengsstuer omlægges til kirurgiske én-sengsstuer til gavn for patienterne.

I starten af 2020 blev den dagkirurgisk funktion udvidet med en ekstra operationsstue og øget opvågningskapacitet. Den øgede dagkirurgiske kapacitet har reduceret muligheden for udvidelse af aktiviteten i kirurgisk ambulatorium, hvilket imødekommes ved at flytte funktionen til det ny fælleskirurgiske ambulatorium i råhusetage i bygning 42.

Rokadeplan og afledte omstillinger

Med ibrugtagningen af enestuer i bygning 42, indretning af råhusetage til nyt fælles ortopædkirurgisk og kirurgisk fællesambulatorium initieres en række rokader, der bl.a. muliggør etablering af kapacitet til et intermediært senge afsnit, flytning af 10 medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital til Holbæk samt nye lokaler til blodprøvetagningen. Dette vil være endnu et skridt på vejen til realiseringen af udviklingsplanen for Holbæk Sygehus.samt etablering af SDCS Holbæk som del af Fællesmedicinsk ambulatorium dannes grundlag for en række rokader, der samlet vil være medvirkende til realiseringen af udviklingsplanen for Holbæk Sygehus.

Medicinsk Observation Afsnit og Gastroentrologisk Afsnit har forholdsmæssigt flere patienter som indlægges i isolation og derfor flyttes de to sengeafsnit til bygning 42. Dette afstedkommer en række interne rokader af medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital. Rokadeplanen betyder, at et sengeafsnit (bygning 9, etage 3), som ligger i umiddelbar forlængelse af sygehusets centrale operationsgang frigøres og dermed skaber plads til etablering af intermediære senge og/eller flytte fødegangen tættere på operationsgangen og dermed afkorte afstanden for fødende med behov for akut kejsersnit.

Sygehusets blodprøvetagning har under ombygningen af bygning 42 været midlertidigt placeret i en pavillon. Blodprøvetagningen har mellem 200 og 300 daglige besøgende, hvorfor det er vigtigt med en central placering med let adgang, som de får med en ny placering i bygning 4, etage 2. For at skabe den nødvendige kapacitet og lette adgang for blodprøvetagningen skal Geriatriske Ambulatorium genhuses.

Med etableringen af SDCS Holbæk udnyttes hele Akaciegården til Fællesmedicinsk ambulatorium. Der skabes fysisk sammenhæng mellem de specialer, der har tætte samarbejder eller fælles apparatur, til gavn for såvel patienter som personale. Som del af de interne rokader i Fællesmedicinsk ambulatorium er nefrologi integreret med endokrinologien i de nye lokaler til SDCS Holbæk.

Økonomi

Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat et samlet rådighedsbeløb på 25 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til udviklingsplan for Holbæk Sygehus.

De 25 mio. kr. foreslås disponeret med:

4 mio. kr. til indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42 i 2021

5 mio. kr. til Steno Diabetes Center, fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022

1 mio. kr. til udviklingsplanen i 2021,

15 mio. kr. til Rokadeplanen og afledte omstillinger fordelt med 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.

Indretning og ibrugtagning af råhus etage i bygning 42

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 41,8 mio. kr. til Holbæk, fase 1 (Bygning 42). Den samlede anlægsbevilling vil ved godkendelse af denne sag forhøjes med 4 mio. kr. til 45,8 mio. kr.

Rådighedsbeløbet til at færdiggøre Holbæk fase 1 i 2021 forhøjes tilsvarende med 4 mio. kr. og udgør herefter 5,2 mio. kr. i 2021.

Steno Diabetes Center

Der er tidligere givet anlægsbevilling til det eksternt finansierede byggeri Steno Diabetes Center i Holbæk. Den samlede anlægsbevilling til Steno Diabetes Center Sjælland vil ved godkendelse af denne sag forhøjes med 5 mio. kr. til 114,3 mio. kr. Forhøjelsen skal dække udgifter til proces og arealudvidelse i forbindelse med flytning af nefrologien samt interne rokader ca. 2,5 mio. kr. og ekstra udgifter til fundering af dele af det eksisterende terrændæk ca. 2,5 mio. kr.

Rådighedsbeløbet forhøjes tilsvarende med 5 mio. kr. Fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio.kr. i 2022.

Samlet plan for udviklingen af Holbæk Sygehus – udarbejdelse af udviklingsplan og gennemførelse af rokadeplan

De afsatte rådighedsbeløb til udviklingsplan for Holbæk sygehus vil med ovenstående budgetflytninger udgøre 10 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.

Med denne sag gives anlægsbevilling på i alt 16 mio. kr. til den fortsatte udviklingsplan for Holbæk Sygehus herunder rokadeplan.

Gældende investeringsoversigt for de omtalte projekter – før denne sag

Bygninger

Rådighedsbeløb

Anlægsbevilling

1.000 kr., pl-21

Før 2021

2021

2022

I alt

Anlægsbevilling

Holbæk fase 1

40.595

1.248

-

41.843

41.843

Holbæk sygehus - udviklingsplan

-

15.000

10.000

25.000

-

Steno Diabetes - udgifter

10.548

59.552

39.200

109.300

109.300

I alt

51.143

75.800

49.200

176.143

151.143

Tabel 2 Ajourført investeringsoversigt for de omtalte projekter

Bygninger

Rådighedsbeløb

Anlægsbevilling

1.000 kr., pl-21

Før 2021

2021

2022

I alt

Holbæk fase 1

40.595

5.248

-

45.843

45.843

Holbæk sygehus - udviklingsplan

-

10.000

6.000

16.000

16.000

Steno Diabetes - udgifter

10.548

60.552

43.200

114.300

114.300

I alt

51.143

75.800

49.200

176.143

176.143

Afledte driftsudgifter som følge af denne sag afholdes indenfor Holbæk Sygehus gældende driftsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1.der gives tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til anlægsprojektet "Holbæk, fase 1 (Bygning 42)". Og i sammenhæng hermed flyttes rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Holbæk Sygehus - udviklingsplan" til anlægsprojektet "Holbæk, fase 1 (Bygning 42)". Rådighedsbeløbet i 2021 frigives samtidig.

2.der gives tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til Steno Diabetes Center og i sammenhæng hermed flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 fra anlægsprojektet Holbæk Sygehus - udviklingsplan" til anlægsprojektet "Steno Diabetes Center”. Rådighedsbeløbet i 2021 frigives samtidig.

3.gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til ”Holbæk Sygehus - udviklingsplan”. Og i sammenhæng hermed frigives rådighedsbeløb i 2021 på 10 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Forretningsudvalget d. 26. april 2021

Under behandlingen af sagen, anmodede Forretningsudvalget om en tydeligere beskrivelse af rokadeplanen. Opsummerende består rokadeplanen af følgende aktiviteter:

1.Indretning og ibrugtagning af nyt fælles ortopædkirurgisk og kirurgisk ambulatorium i bygning 42 etage 2

2.Medicinsk Observation Afsnit og Gastroentrologisk Afsnit flytter ind i bygning 42 etage 2 og 3, hvorved der med efterfølgende interne rokader frigøres arealer i bygning 9 etage 2 og bygning 3 etage 3

3.De samlede rokader frigør arealer, der blandt andet anvendes til

Intermediære senge

10 medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital

4.Geriatrisk Ambulatorium flytter fra bygning 4 stuen til bygning 12 stuen

5.Blodprøvetagning flyttes ind i bygning 4 stuen

6.Interne rokader i fællesmedicinsk ambulatorium i forbindelse med etableringen af SDCS Holbæk.

Vedlagte kort illustrerer rokadeplanen.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. HOL_Udviklingsplan_Rokadeplan_Bilag1 (DokID: 9792654 - EMN-2020-37969)


4 (Åben) Overførsel af uforbrugte midler fra 2020

Sagsresumé

På baggrund af Regionsrådets regelsæt vedr. overførsel af bevilling mellem årene foretages der en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021-23. Der foreslås samlet set en overførsel af driftsmidler på 297,6 mio. kr. og en overførsel af rådighedsbeløb på anlægsrammen på 208,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel af drifts- og anlægsbevilling mellem årene, således enhederne fik mulighed for langsigtet økonomisk planlægning.

Overførsel af driftsbevilling

Der er tre typer af overførsler af driftsbevilling:

1.Overførsel vedrørende interne projekter

2.Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter

3.Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat

For driftsmidler finder overførslerne sted i ovenfornævnte rækkefølge. Det vil sige, at ved mindreforbrug overføres først uforbrugte midler på interne projekter og dernæst konkret planlagte projekter. Såfremt der fortsat er realiseret et mindreforbrug for koncernenheden, kan den automatiske overførsel finde sted.

Fælles for overførselstyperne indenfor drift (1-3) er, at der maksimalt kan overføres midler svarende til budgetårets uforbrugte bevilling.

Der foreslås overførsel af driftsmidler for i alt 297,6 mio. kr. fra 2020 jævnfør nedenstående tabel. Overførslen gives som tillægsbevillinger til koncernenhederne. I vedlagte bilag 1 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 1. Overførsel af driftsmidler fra 2020

Mio. kr.

Interne projekter

Konkrete projekter

Automatisk overførsel

Overførsel i alt

(1)

(2)

(3)

(1+2+3)

Sundhedsområdet

76,3 

94,2

95,7

266,2

Socialområdet

1,0

13,0

14,0

Fællesformål

14,1

3,3

17,4

Overførsel i alt

76,3 

109,3 

112,0

297,6 

Note: Fælles formål og administration fordeles ud på sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling i henhold til den gældende fordelingsnøgle

De tre typer af overførsler er uddybet nedenfor.

Ad 1. Overførsel vedrørende interne projekter

Interne projektmidler er defineret ved, at en enhed har modtaget udmøntning fra en regional pulje fx forskningspuljen. Der er altså tale om en intern budgetomfordeling i regionen.

Der gælder særlige formkrav til interne projekter. De skal registreres i regnskabet med henblik på aflæggelse af regnskab. Det er den modtagende enhed, som har ansvar for registrering mv.

Ad 2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter

De konkret planlagte projekter kan have forskellige karakter og finansieringskilde. Der kan være tale om projekter, som er:

Udmøntet fra regionale puljer (som interne projekter men uden krav om projektregnskab)

Øremærkede budgetinitiativer/aktiviteter, der strækker sig ud over tildelingsåret

Øremærkede ØA/finanslovsmidler

Overførselsreglerne foreskriver, at der skal være tale om øremærkede og tidsbegrænsede midler, hvor det ikke har været muligt at afholde udgiften i det forgangne år.

Herudover er der opstillet følgende kriterier:

Der skal være tale om en igangværende aktiviteter, som er klart afgrænset og en del af driftsaftalen

Der kan foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten

Et mindreforbrug må ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder

Reglerne definerer, at projekterne skal være indeholdt i driftsaftalen, men praksis har de senere år været at acceptere overførsel af projekter, uanset om det står i driftsaftalen eller ej. Dette hænger sammen med, at der på en række områder ikke længere laves driftsaftaler.

Ad 3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat

Reglerne for den automatiske overførsel er forskellig for de enkelte hovedkonti, hvilket er beskrevet nedenfor.

For sundhedsområdet (HK1) og fælles formål og administration (HK4) gælder det, at det kun er muligt at overføre et mindreforbrug ud fra et hensyn om at fastholde incitamentet til god økonomistyring og udnyttelse af udgiftsloftet. Opgørelsen af den automatiske overførsel herunder enhedernes mindreforbrug dannes med afsæt i det udgiftsbaserede budget.

Koncernenhederne kan få godkendt en overførsel af et beløb svarende til en pct. af enhedens nettodriftsudgifter, hvis enheden ikke, uden særlig begrundelse, har anvendt sin bevilling fuldt ud i et regnskabsår.

socialområdet (HK2) opgøres overførslerne omkostningsbaseret for at undgå store udsving i taksterne mellem årene. Endvidere overføres både mer- og mindreforbrug på op til 3 pct. af driftsbevillingen.

Under regional udvikling (HK3) er der ikke adgang til overførsel mellem årene.

Overførsel af rådighedsbeløb – anlæg

På anlægsområdet kan uforbrugte rådighedsbeløb overføres til efterfølgende år. Som udgangspunkt overføres saldi på investeringsbudgettet (rådighedsbeløb) vedrørende anlæg automatisk til det efterfølgende budgetår, uagtet om der er realiseret et mer- eller mindreforbrug i indeværende regnskabsår.

I nedenstående tabel er den akkumulerede overførsel fra 2020 fordelt på hovedkonti. Samlet indstilles der til overførsel af rådighedsbeløb på 208,9 mio. kr. til 2021 og 2022. I vedlagte bilag 2 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 2. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020

Mio. kr.

Kvalitetsfond

Øvrige anlæg

Udenfor anlægsloft

Overførsel i alt

(1)

(2)

(3)

(1+2+3)

Sundhedsområdet

64,9 

72,8 

44,7 

182,4 

Socialområdet

10,5 

10,5 

Fællesformål

16,0 

16,2 

Overførsel i alt

64,9 

88,8 

55,2 

208,9 

Note: Fælles formål og administration fordeles ud på sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling i henhold til den gældende fordelingsnøgle

Økonomi

Der foreslås overførsel af driftsmidler og rådighedsbeløb på henholdsvis 297,6 mio. kr. og 208,9 mio. kr. fra 2020 til 2021-23 jævnfør nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Rammepåvirkning af overførsler

Mio. kr.

2021

2022

2023

I alt

Drift

 

 

 

Sundhedsområdet (HK1)

 271,1

6,8

4,6

282,5

Socialområdet (HK2)

 14,7

14,7

Regional Udvikling (HK3)

 0,4

0,4

Driftsramme i alt

286,2 

6,8

4,6

297,6

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

Kvalitetsfondsprojekter

64,9 

-

-

64,9

Øvrige anlæg

83,0

5,8

-

88,8

Udenfor anlægsloft

55,2

-

-

55,2

Anlæg i alt

203,1 

5,8

-

208,9

Note: Rammepåvirkning af driftsramme er efter fordeling af fællesformål

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.der gives tillægsbevilling på 76,3 mio. kr. vedr. interne projekter

2.der gives tillægsbevilling på 109,3 mio. kr. vedr. konkret planlagte projekter

3.der gives tillægsbevilling på 112,0 mio. kr. vedr. automatisk overførsel

4.der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. investeringsbudget på 203,1 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Bilag 1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler (DokID: 9777799 - EMN-2021-00258)

2. Bilag 2. Overførsel af rådighedsbeløb (anlæg) (DokID: 9777800 - EMN-2021-00258)


5 (Åben) Regnskab 2020

Sagsresumé

Regionens regnskab 2020 skal forelægges Regionsrådet med henblik på oversendelse til revisionen. Efter gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr.

Status på regionens regnskabsresultat gives i forhold til overholdelse af bevillinger og udgiftsloft.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagens fremlæggelse

Regionens regnskab for 2020 er afsluttet og fremlægges med henblik på regionsrådets godkendelse af regnskabet oversendes til revisionen.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regionsloven samt de regler og procedurekrav, der er beskrevet i budget- og regnskabssystem for regioner.

Årsregnskabet opgøres og aflægges efter omkostningsprincippet. Derudover er regnskabet opstillet efter udgiftsprincippet til brug for opfølgning på økonomiaftalen og budgetlovens krav om overholdelse af driftsloft og anlægsloft.

Hertil bemærkes det, at regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020, og samtidig meddelt at driftsloftet på sundhedsområdet kan overskrides med et beløb svarende til merudgifter som følge af Covid-19 indsatsen.

Sagsfremstilling er opbygget med en første del, der er en opsamling på regnskabet sammenholdt med udgiftsloftet (rammeoverholdelse). Denne del er baseret på den faktiske politiske og økonomiske styring af regionens økonomi, hvor fokus er på regionens udgifter.

Derefter kommer der nogle mere regnskabstekniske opgørelser, som forholder sig til de mere formelle regler omkring regnskabsaflæggelsen samt det revisionsmæssige fokus, hvor opgørelserne er baseret på omkostningsbaserede principper, samt godkendelse af afsluttede anlægsarbejder.

Opfølgning på overholdelse af udgiftsloft (Rammeoverholdelse)
Rammeoverholdelsen er den politiske forpligtende aftale mellem regionerne og staten om det maksimale forbrug i året (del af økonomiaftalen). Derudover er rammeoverholdelsen en central del af den økonomiske styring i regionen, selvom den ikke er en regelfast del af regnskabet.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft 2020

mio. kr.

Udgiftsloft

Regnskab

Afvigelse

Sundhedsområdet, drift

18.283

18.586

303

Regional Udvikling, drift

474

509

35

Anlægsudgifter

854

872

18

-heraf kvalitetsfond

468

264

-204

-heraf øvrige anlæg

386

608

222

Note: Et positivet afvigelsesbeløb angiver et forbrug over udgiftsloftet.

Driftsloft

På sundhedsområdet overskrides driftsudgiftsloftet med på 303 mio. kr. i 2020. Overskridelsen kan dog direkte forklares med merudgifter til håndtering af COVID-19, hvortil der er opgjort driftsudgifter for over 550 mio. kr. Ses der bort fra COVID-19, ville regionen derfor holde sig inden for udgiftsloftet med en margin på 254 mio. kr. Derfor er der heller ikke sanktioner forbundet med overskridelsen af driftsudgiftsloftet i 2020.

Der er indgået en aftale med staten om fuld kompensation for ekstraudgifterne til COVID-19 indsatsen.

For Regional Udvikling overskrides driftsudgiftsloftet med på 35 mio. kr. som følge af ekstra afdrag på banelån. Det ekstra afdrag blev muliggjort ved, at andre regioner ikke anvendte driftsudgiftsloftet fuldt ud, og regionernes overholdelse måles samlet for regionerne.

Anlægsloft

I marts 2020 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale, der skulle sikre understøttelse af dansk økonomi under COVID-19 krisen. Som en del af aftalen blev anlægsloftet for 2020 suspenderet. Det er i dette lys, både hvad angår påvirkning af COVID-19 og det suspenderede anlægsloft, at resultatet for anlæg skal vurderes.

Kvalitetsfondsprojektet har ift. den oprindelige ramme haft et mindreforbrug på 204 mio. kr., da byggeriet har været påvirket af COVID-19.

I forhold til udnyttelse af suspenderet anlægsloft og den aftalte understøttelse af dansk økonomi, er der for øvrig anlæg anvendt 222 mio. kr. mere end det ellers aftalte anlægsloft på 386 mio. kr.

Dette blev bla. muliggjort med Regionsrådets ekstrabevillinger på 100 mio kr. til hhv. mindre bygningsmæssige ændringer samt energiforbedrende tiltag. Herudover er der anvendt ca. 18o mio. kr. til indkøb af apparatur.

Således er det på trods af, at COVID-19 har forsinket en række projekter, lykkedes regionen at gennemføre betydelige fremrykninger og ekstrainvesteringer i 2020 for øvrig anlæg.

Bevillingsoverholdelse 2020

Bevillingerne er den af Regionsrådets tildelte hjemmel til at afholde udgifter i budgetåret. Bevillingerne er således regionens interne styringsværktøj.

Nedenfor ses bevillingsoverholdelsen for de tre hovedområder, hhv. sundhed, socialområdet og regional udvikling. Bevillingsoverholdelsen er uddybet i regnskabets kapitel 7.

Sundhedsområdet

Der er væsentlige uforbrugte bevillinger på sundhedsområdet i 2020. En mindre del af de uforbrugte bevillinger vil helt eller delvist blive indstillet til overførsel til 2021 iht. regionens overførselsregler, jf. særskilt sag på Regionsrådets dagsorden. Det gælder eksempelvis bevillinger på de særligt udvalgte områder (Medicinpulje, udenregionalt forbrug osv.)

Den væsentligste årsagsforklaring til de uforbrugte bevillinger er den betydelige omstilling til løsning af COVID-19 i 2020. En omstilling og omlægning, der blev muliggjort ved den midlertidige suspendering af udrednings- og behandlingsretten.

Til løsningen af COVID-19 aktiviteterne er der løbende tilført ekstra bevillinger gennem året til løsning af denne opgaven. Samtidig har det ikke været muligt af udføre en række planlagte aktiviteter, der lå som forudsætning for budget 2020, som gør at de bevillinger ikke har fundet anvendelse. Dertil kommer, at der har været lagt forsigtige budgetter fra årets start, blandt andet med afsæt i den økonomiske udviklingsplan.

Socialområdet

Socialområdet kommer ud af 2020 med et overskud på 84 mio. kr. (omkostningsbaseret).

Socialområdet skal hvile i sig selv på sigt, idet udgifterne skal finansieres af kommunerne via takstopkrævning. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende følgende år, og omvendt. Differencebeløbet indregnes i den fastsatte takst for det kommende år.

Det samlede mellemværende med kommunerne udgør ultimo 2020 ca. 69,0 mio. kr. i skyldige beløb som følge af for meget opkrævet takst. I budget 2021 er der indregnet tilbagebetaling af 22 mio. kr. i taksterne. Iht. takstmodellen skal der i 2022 minimum indregnes en tilbagebetaling på 25 mio.kr. Mellemværendet vil herefter være 22 mio. kr. i kommunernes favør.

Bevillingsoverholdelsen for den enkelte institution skal ses i sammenhæng med belægningsforholdene. I henhold til regionens vedtagne styringsregler skal institutionen reducere udgifterne i tilfælde af mindrebelægning, mens der er mulighed for at øge forbruget i tilfælde af overbelægning.

Det samlede antal pladser er steget fra 941 pladser i 2019 til 953 pladser i 2020.

Regional Udvikling

Resultatet for Regional Udvikling er i 2020 et (udgiftsbaseret) underskud på 35 mio. kr. som kan henføres til ekstraordinære afdrag på banelån. Der er altså tale om fremrykkede betalinger.

Årsregnskabet i hovedtal

Årsregnskabet viser den samlede realøkonomiske virkelighed for regionens økonomi.

I nedenstående tabel ses resultatopgørelsen opstillet efter både det omkostnings- og udgiftsbaserede princip for hhv. regnskabsåret 2020 og sidste års regnskab.

I det udgiftsbaserede regnskab indgår: løn, øvrig drift og indtægter.

I det omkostningsbaserede regnskab indgår ud over den udgiftsbaserede opgørelse endvidere omkostningselementerne: afskrivninger på bygninger og udstyr, og ændring i hensættelser til lagre, feriepenge, tjenestemandspensioner mv.

Tabel 2. Resultatopgørelse for hele virksomheden

Omkostningsbaseret

Udgiftsbaseret

mio. kr.

R2019

R2020

R2019

R2020

+ Driftsindtægter i alt

1.723,2

1.794,3

1.723,2

1.794,3

- Driftsomkostninger i alt

20.532,5

21.441,6

20.434,8

21.899,8

= Driftsresultat før finansindtægter

-18.809,2

-19.647,3

-18.711,6

-20.105,5

+ Finansieringsindtægter i alt

18.866,6

19.814,5

18.866,6

19.814,5

= Årets resultat

57,3

167,2

155,0

-291,0

Note: Den fuldt specificerede resultatopgørelse fremgår af Regnskabet kapitel 4.

Regionen har et overskud i 2020 på 167 mio. kr. opgjort efter det omkostningsbaserede princip. Det skal her understreges, at der er tale om en regnskabsmæssig opgørelse, og ikke et udtryk for at der er midler, der ikke har været disponeret. Da det jf. ovenstående afsnit om overholdelse af udgiftsloftet, der fastlægger regionens forbrugsmulighed.

Til sammenligning er regionens udgiftsbaserede resultat for 2020 er et underskud på 291 mio. kr.

Hovedårsagen til forskellen mellem det omkostningsbaserede overskud, og det udgiftsbaserede underskud er, at der i årets løb er foretaget massive anlægsinvesteringer. Anlægsinvesteringer fordeles med afskrivninger over investeringernes levetid i det omkostningsbaserede regnskab mens anlægsinvesteringen i det udgiftsbaserede regnskab indgår fuldt ud på betalingstidspunktet.

Det udgiftsbaserede resultat afspejler derfor også, at regionen med økonomiaftalen ikke får fuld likviditetsdækning for al aktivitet. Et eksempel herpå er den række anlægsinvesteringer, som blev godkendt af Regionsrådet i foråret 2020 under overskriften ”Initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen

Særligt vedr. godkendelse af anlægsarbejder
I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder, når den samlede værdi er på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 10.3.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.årsregnskabet for 2020 oversendes til regionens revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen

2.afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. godkendes som de fremgår af regnskabets kapitel 10.4.

3.det tages til efterretning, at udgiftsloftet på sundhedsområdet overskrides 303 mio. kr., at udgiftsloftet på Regional udvikling overskrides med 35 mio. kr., og at udgiftsloftet for anlæg overskrides med 18 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at regnskabet oversendes til revision, Indstillingens punkt 2 blev godkendt, og indstillingens punkt 3 blev taget til efterretning.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Regnskab 2020 (DokID: 9792847 - EMN-2021-03563)


6 (Åben) Bevillingsændringer maj 2021

Sagsresumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne i denne sag er en konsekvens og udmøntning af Regionsrådets tidligere beslutninger. Bevillingsændringerne er samlet set neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, besparelser mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkendes alle bevillingsændringer.

I denne sag foreslås en række budgetneutrale bevillingsændringer. Disse omfatter blandt andet:

Udmøntning af forskningspuljer

Budgetomplacering af midler fra Sygesikring excl. medicin til Det Nære Sundhedsvæsen

Udmøntning af indkøbsbesparelser

Ad Udmøntning af forskningspuljer

Der foretages tre udmøntninger af forskningsmidler henholdsvis en udmøntning af Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond på i alt 12,0 mio. kr., en udmøntning af midler fra Region Sjælland og Region Syddanmarks forskningspulje på i alt 2,7 mio. kr. og en udmøntning af annum midler til ph.d.-studerende på i alt 0,7 mio. kr.

Udmøntningen sker på baggrund af Regionsrådets tidligere beslutninger om at afsætte midlerne i budgettet. Midlerne er i budgettet placeret på centrale puljer. De puljer skal nu fordeles ud på de konkrete projekter, og derved skal budgettet fra ét sted til et andet. I henhold til regionens bevillingsregler skal Regionsrådet formelt godkende disse bevillingsflyt.

Ad Budgetomplacering af midler fra Sygesikring excl. medicin til Det Nære Sundhedsvæsen

På grund af aktivitetsflytninger mellem Almen Praksis og regionens nærklinikker flyttes der budget til opgaven på 7,8 mio. kr. Herudover flyttes der budget vedrørende Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) til Det Nære Sundhedsvæsen, som i praksis står for at afholde aktiviteterne vedr. KEU.

Ad Udmøntning af indkøbsbesparelser

I denne sag foreslås en udmøntning af indkøbsbesparelser for i alt 7,4 mio. kr. i 2021 og frem. Besparelsen er mindre end forudsat i Budget 2021, da indkøbsområdet i 2020 har måtte prioritere håndtering af covid-opgaver. Størstedelen af besparelsen vedrører de fire sygehuse. Koncernenhedernes budgetter er reduceret svarende til indkøbsbesparelserne.

De samlede bevillingsændringer, som foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. Der er i denne sag medtaget bevillingsændringer for budgetårene 2021-2024.

Økonomi

Samlet set påvirkes driftsrammerne ikke, da bevillingsændringerne samlet set er budgetneutrale.

De opdaterede bevillingsoversigter fremgår af bilag 2 og 3. Bevillingsoversigterne er inkl. driftsoverførslerne fra 2020, som blev behandlet under et tidligere pkt. på dagsordenen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringer i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 9768567 - EMN-2021-03426)

2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 9777936 - EMN-2021-03426)

3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 9777938 - EMN-2021-03426)


7 (Åben) Opdatering af Sundhedsplan

Sagsresumé

Region Sjællands Sundhedsplan skal opdateres i indeværende rådsperiode. Forretningsudvalget præsenteres for udkast til opdateret sundhedsplan.

Planen sendes til kommentering hos Sundhedsstyrelsen inden endelig godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjællands Sundhedsplan beskriver tilrettelæggelsen af regionens samlede sundhedstilbud. Sundhedsplanen er webbaseret og er i vidt omfang bygget op omkring allerede tilgængelige informationer på regionens hjemmeside. Sundhedsplanen skaber således struktur og indhold, der får planen i sin helhed til at fremstå som en sammenhængende og borgerrettet beskrivelse af regionens sundhedstilbud.

Det fremgår af Sundhedsloven, at regionerne i hver valgperiode skal udarbejde en sundhedsplan. I praksis betyder det, at en opdateret plan skal politisk godkendes inden rådsperioden udløber i 2021.

Sundhedsplanen har i Region Sjælland hidtil været af mere administrativ karakter, idet den er baseret på allerede trufne politiske beslutninger og vedtagne strategier og planer undervejs i en rådsperiode. Denne model har samtidig betydet, at den politiske godkendelse af planen fra 2016 er sket sent i rådsperioden, og det samme bliver tilfældet med den aktuelle opdatering.

Forretningsudvalget besluttede på møde den 26. oktober 2020, at den aktuelle opdatering af sundhedsplanen for indeværende rådsperiode behandles politisk inden fremsendelse til Sundhedsstyrelsen til kommentering, med efterfølgende politisk godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet, da der er tale om en redaktionel opdatering.

Forretningsudvalget besluttede endvidere procesplan med drøftelse af ny model, hvorefter sundhedsplanen fremover udarbejdes i umiddelbar forlængelse af et nyt regionsråds strategi. Dette med henblik på, at sundhedsplanen kan kobles tættere til det politiske strategiarbejde og samtidig at planen tidligere i den nye rådsperiode, kan præsentere den besluttede retning for regionens sundhedstilbud.

Sundhedsplanen for indeværende rådsperiode var planlagt opdateret i 2020 med politisk behandlet medio 2020, men har været udsat på grund af corona.

Opdateret sundhedsplan

Vedlagt er Sundhedsplan for Region Sjælland, som er opdateret med udgangspunkt i de politiske beslutninger, herunder strategier og planer, som Regionsrådet har vedtaget i indeværende rådsperiode, bl.a. strategien Sundhed tæt på dig.

Sundhedsplanen er endvidere opdateret med faktuelle oplysninger, herunder henvisninger til nye årsrapporter, relevante hjemmesider m.v.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget beslutter, at den opdaterede sundhedsplan fremsendes til kommentering i Sundhedsstyrelsen med efterfølgende godkendelse af Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt, således at planen sendes til kommentering i Sundhedsstyrelsen.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Sundhedsplan 2021.docm (DokID: 9766577 - EMN-2020-12932)


8 (Åben) Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser

Sagsresumé

Regionsrådet har en koordinerede rolle i forhold til uddannelsesdækning og skal høres i forbindelse med ansøgning om nye udbud af ungdomsuddannelser. Region Sjælland åbner derfor hvert forår for anmodninger om høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser. I år har administrationen modtaget 16 anmodninger om høringssvar fordelt på én VUC samt tre erhvervsskoler.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra HF og VUC Roskilde samt erhvervsskolerne EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland og ZBC. De fire uddannelsesinstitutioner ønsker samlet af oprette i alt 16 nye udbud i regionen.

Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen. Regionsrådet skal alene forholde sig til den stedlige placering af udbuddet og er ikke forpligtet til at vurdere, på hvilken uddannelsesinstitutionen udbuddet placeres. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der formelt godkender de nye udbud.

Regionsrådet har endvidere en lovbunden opgave med at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle unge, herunder hvad angår geografisk placering og kapaciteten på uddannelserne.

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra kriterierne kapacitet og tilgængelighed samt lokal arbejdsmarkedsefterspørgsel. Administrationen har oplyst om kriterierne i et brev til uddannelsesinstitutionerne udsendt den 8. januar 2021.

Høringsmaterialet er vedlagt. Overblik over anmodninger om høringssvar fremgår af nedenstående tabel.

By/udd. insti.

EUC Nordvestsjælland

ZBC

EUC Sjælland

HF og VUC Roskilde

Fårevejle

Gastronom og Tjener

Holbæk

Gastronom og Tjener

Gastronom, Tjener, Gourmetslagter og Bager/konditor

Ringsted

Gourmetslagter og Procesoperatør

Roskilde

Elektronik og svagstrøm

2-årig STX

Køge

Ernæringsassistent

Slagelse

Pædagogiskassistent og Gourmetslagter

Næstved

Køletekniker

Administrations vurderinger

Det er administrationens vurdering, at der til følgende udbud kan afgives positivt høringssvar:

ZBC: Grundforløb 2 til Elektronik og svagstrøm i Roskilde, Ernæringsassistent i Køge, Pædagogisk assistent og Gourmetslagter i Slagelse, Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted og Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk.

EUC Sjælland: Grundforløb 2 til Køletekniker i Næstved.

EUC Nordvestsjælland: Grundforløb 2 til Tjener og Gastronom i Fårevejle. Skolen har udbudt uddannelserne siden 2018, som en forsøgsordningen der udløber i jul 2021, og ønsker at fastholde udbuddene.

HF og VUC Roskildes ønske om at oprette 2-årig STX i Roskilde kan ligeledes imødekommes. HF og VUC Roskilde søgte om samme udbud sidste år, men havde i deres høringsmateriale ikke sandsynliggjort, at udbuddet ikke ville udhule eksisterende stx-udbud.

Både EUC Nordvestsjælland og ZBC ønsker at oprette Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk. Det er administrationens vurdering, at et udbud af Gastronom og Tjener kan imødekommes. Dog er der kun et bæredygtigt elevgrundlag til ét udbud.

Det kan nævnes, at EUC Nordvestsjælland har udtrykt bekymring for deres rolle i og omkring Holbæk Kommune, hvis ikke de har et stærkt uddannelsesudbud i Holbæk, som har positive afledte virkninger på områderne omkring Holbæk, Odsherred og Kalundborg. ZBC har lagt vægt på, at de allerede har et stærkt udbud af fødevareuddannelser i regionen og dermed kan skabe en uddannelse med høj kvalitet i Holbæk.

Det samlede høringsmateriale er vurderet i vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland og ZBC, idet ansøgning om oprettelse af ét udbud af Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Elektronik og svagstrøm i Roskilde imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Ernæringsassistent i Køge imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Pædagogiskassistent og Gourmetslagter i Slagelse imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Tjener og Gastronom i Fårevejle imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til EUC Sjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Køletekniker i Næstved imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til HF og VUC Roskilde, idet ansøgning om oprettelse af 2-årig STX i Roskilde imødekommes.

Udvalget godkender, at administrationen udarbejder høringssvar, der er i overensstemmelse med Udvalgets beslutning til de ovennævnte institutioner.

.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Elektronik og svagstrøm i Roskilde imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Ernæringsassistent i Køge imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Pædagogiskassistent og Gourmetslagter i Slagelse imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Tjener og Gastronom i Fårevejle imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til EUC Sjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Køletekniker i Næstved imødekommes.

•Der afgives negativt høringssvar til EUC Nordvestsjælland og ZBC, til ansøgning om oprettelse af ét udbud af Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk.

•Der afgives negativt høringssvar til HF og VUC Roskilde, til ansøgning om oprettelse af 2-årig STX i Roskilde.

•Udvalget godkender, at administrationen udarbejder høringssvar, der er i overensstemmelse med Udvalgets beslutning til de ovennævnte institutioner.

Fraværende

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Høringsmateriale (DokID: 9757639 - EMN-2020-37869)

2. Gennemgang af høringsmateriale vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser (DokID: 9722828 - EMN-2020-37869)


9 (Åben) Indberetning for jordforureningsområdet 2020

Sagsresumé

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i 2020 forelægges til godkendelse. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2020.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år og skal samtidig udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år. Indsatsplanen for 2021 forelægges også på mødet.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen 2020
Regionen har til opgave at kortlægge (opspore) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til at prioritere en eventuel offentlig (regional) indsats mod forureningen, vejlede berørte borgere og sikre, at der ikke bygges på forurenet område, eller at forurenet jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden samt sikre, at forureneren så vidt muligt betaler.

Af strategien for jordforureningsområdet fremgår, at regionen har et særligt fokus på at beskytte grundvandet. En særlig trussel mod grundvandet er risikoen for forurening fra pesticider.

I 2020 har mange ressourcer været rettet mod pesticidindsatsen inkl. en ekstra bevilling på 2 mio.kr. til opsporing af pesticidforurening. Udvalgte beskrivelser af indsatsen i 2020 fremgår af vedlagte indberetning.

Pesticidopsporing på øerne

I perioden 2016-2020 har Region Sjælland arbejdet med at beskytte grundvandet på øerne Orø, Sejerø, Agersø, Omø, Fejø, Femø, Askø og Bogø. I samarbejde med kommuner og vandforsyninger er der gennemført en særlig indsats for at opspore og undersøge de steder, hvor der kan være opstået jordforureninger med pesticider.

Øerne er prioriteret højt, fordi vandressourcerne er knappe og dermed sårbare overfor forurening. Der er ikke samme mulighed for at flytte og erstatte en forurenet vandforsyningsboring på en mindre ø.

Regionens undersøgelser viser ofte fund af pesticider, rundt omkring, men den efterfølgende risikovurderinger viser heldigvis, at en stor del af pesticidforureningerne, ikke udgør et problem for hverken grundvandsressourcen eller drikkevandsindvindingen. Dette har været situationen på Sejerø og Omø. I andre tilfælde har de indledende undersøgelser ikke kunne afklare forureningstruslen, og regionen har derfor iværksat supplerende undersøgelser til afklaring af forureningsomfanget og strømningsveje i grundvandet. Det gælder f.eks. Agersø, Orø, og Bogø.

Anlæg til fjernelse af pesticider på Trommeslagervej på Stevns

Regionen har i 2020 etableret et anlæg til fjernelse af pesticider fra grundvandet. Pesticidforureningen er fundet på en tidligere maskinstation på Trommeslagervej. Der er tale om en alvorlig pesticidforurening opstået ved spild på en vaskeplads, der har været i anvendelse siden 1969. Forureningen har spredt sig til grundvandet og udgør i dag en risiko for St. Heddinge Vandværk. Regionens indsats beskytter vandværkets indvinding mod pesticidforureningen.

Servicemål
På jordforureningsområdet er der opsat en række servicemål for behandlingen af sager, der har betydning for de berørte borgere og kommunerne. I indberetningens bilag, fremgår opfyldelse af målene. Der er tale om en god målopfyldelse.

Der er opsat servicemål for 11 sagstyper. Servicemålet for 1-årsundersøgelser, er overskredet i 3 ud af 22 sager, det er sket efter aftale med grundejer. For servicemålet for høringer ved byggeri på forurenede grunde, har en enkelt sag overskredet fristen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2020 godkendes, jf. vedlagte udkast.

2. Orientering om opfyldelsen af servicemålene for 2020 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev godkendt. Indstillingens punkt 2 blev taget til efterretning.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Indberetningen 2020 (DokID: 9752512 - EMN-2021-02829)


10 (Åben) Godkendelse af Strategi mod jordforurening 2021-2030

Sagsresumé

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” forelægges til godkendelse. Regionsrådet besluttede den 1. februar at sende strategien i 8 ugers offentlig høring. Høringen er nu afsluttet og har ikke givet anledning til ændringer i strategien. Region Sjællands nye strategi er et udtryk for de vigtigste og nødvendige opgaver på området de næste 10 år og vil sikre mest miljø for pengene.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har opgaven med at beskytte grundvandet, natur og menneskers sundhed mod truslen fra jordforurening. Opgaven er stor, og selvom Region Sjælland gennem årene har gennemført en massiv indsats mod jordforurening, vil det tage generationer, før opgaven er gennemført.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en mere målrettet strategi, der prioriterer og håndterer de værste forureninger først, samtidig med at strategien styrkes gennem forpligtende samarbejder med andre aktører på området, f.eks. kommuner, stat og vandforsyninger.

Strategien bygger på fire hovedprincipper:

Forureneren skal betale, så regningen ikke sendes videre til regionen og dermed skatteyderne.

Indsatsen prioriteres, så der opnås mest miljø og sundhed for pengene.

Indsatsen prioriteres, hvor risiko og behov er størst.

Pesticidindsatsen prioriteres højt, da pesticider lukker flest boringer i regionen.

Med strategien intensiveres jordforureningsindsatsen i særlig sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. I de områder vil alle betydende forureninger med en grundvandsrisiko blive håndteret, herunder også pesticidpunktkilder. Ca. 80% af driftsmidlerne tildeles grundvandsbeskyttelse. Det følger beslutningen på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 23. oktober 2019, hvor pesticider og grundvandsbeskyttelse blev drøftet.

Strategien har fortsat fokus på gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund og som skal vente mange år på, at regionen har mulighed for at prioritere en eventuel oprensning. Samtidig skal regionen de næste tre år hjælpe staten med at komme i mål med deres vandområdeplaner. Det gøres ved at undersøge de jordforureninger, som kan true vand- og naturområder.

Effekten af ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” er formuleret i fire strategiske mål:

75% af vandforsyningerne sikres aktivt mod jordforurening. De resterende 25% af forsyninger ligger i geografiske områder med en naturlig beskyttelse. Ca. 1400 forureningssager forventes håndteret med indsatsen, hvoraf pesticidpunktkilder udgør langt størstedelen.

Der gennemføres 80 undersøgelser i perioden 2021-2022 for at finde frem til de jordforureninger, der reelt udgør et problem for overfladevand og natur.

Kortlægningen af muligt forurenede grunde færdiggøres inden udgangen af 2030. Det svarer til at gennemgå og vurdere ca. 3.100 lokaliteter.

Inden udgangen af 2030 har Region Sjælland undersøgt og håndteret lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse. I praksis er dette lossepladser:

omed påvist gasproduktion tæt på boliger/børneinstitutioner, eller

omed bolig/børneinstitution på selve lossepladsen

Administrationen har haft en god og nyttig dialog med kommuner og vandforsyninger, som bakker op om prioriteringerne i strategien.

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” har været i 8 ugers offentlig høring. Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede strategi ved den endelige vedtagelse. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er vedlagt som bilag.

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

Jørgen Holst mindretalsudtalelse sendes til administrationen.

Mindretalsudtalelse: På trods af gode intentioner både i handleplan (sag nr. 13) og sag nr. 15 vil jeg tilkendegive, at regionens indsats, grundet manglende midler, er alt for svag, for lidt og for langsom i forhold til problemernes omfang.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Strategi mod jordforurening 2021-2030_final (DokID: 9752068 - EMN-2020-37148)

2. Høring af strategien for 2021-2030 (DokID: 9763069 - EMN-2020-37148)


11 (Åben) Godkendelse af indsatsplan for Jordforureningsområde 2021

Sagsresumé

”Indsatsplan 2021 for jordforureningsområdet” forelægges til politisk godkendelse efter offentlig høring. Der er indkommet høringssvar til planen fra fem kommuner og fra HOFOR. Indsatsplanen 2021 fremsendes sammen med Indberetning 2020 om indsatsen på jordforureningsområdet til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge jordforureningsloven skal Regionsrådet hvert år udarbejde en plan for indsatsen, hvori der redegøres for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Regionsrådet besluttede den 1. februar 2021 at sende indsatsplan for 2021 i 8 ugers offentlig høring.

I høringen er der kommet bemærkninger fra Roskilde, Næstved, Sorø, Stevns og Vordingborg Kommuner og fra vandselskabet HOFOR. Overordnet handler bemærkningerne om tilfredshed med at beskyttelsen af grundvandet er højt prioriteret og, at der er afsat ekstra ressourcer til pesticidindsatsen. Der er fremsendt helt konkrete forslag til samarbejdet, som vil blive inddraget i det videre arbejde. Der gives også udtryk for tilfredshed med samarbejdet mellem region og kommuner og opfordringer om at styrke samarbejdet.

I ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030” er netop et øget samarbejde med kommunerne en del af strategien. Fremover vil kommunerne blive inddraget i udpegning af de indvindingsområder, der skal undersøges for trusler mod grundvandet.

Desuden rummer høringssvarene bemærkninger af teknisk karakter og bemærkninger der relaterer sig til ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030”. Disse bemærkninger besvares i særskilt sagsfremstilling, idet ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030” har været i offentlig høring i samme periode som indsatsplan 2021.

Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede indsatsplan ved den endelige vedtagelse. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen har, efter at udkast til Indsatsplan 2021 er sendt i høring, udtalt, at de undersøgelser der skal udføres i vandområderne, skal registreres som videregående undersøgelser. Miljøstyrelsen har udtalt, at disse undersøgelser ikke behøver at være en del af undersøgelseslisten i indsatsplanen, som skal i offentlig høring. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at overfladevandsopgaver ikke behøver at være indeholdt i oversigtsplanen over den offentlige indsats, da der er tale om en særskilt indsats på netop dette område. Kort over placering af undersøgelser vedlægges til orientering.

Region Sjællands driftsbudget for jordforureningsområdet i 2021 er 37,2 mio. kr. Hertil kommer en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger (jf. budgetaftalen for 2021).

”Indsatsplan 2021 – Jordforurening” er et udtryk for Region Sjællands prioriteringer, som er i overensstemmelse med Region Sjællands udkast til ”Strategi mod jordforureninger 2021-2030”.

Særlige opgaver i 2021:

Jordforureningsindsatsen intensiveres i særligt sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. Indsatsen koordineres i samarbejde med kommuner, vandselskaber, vandværker og andre interessenter.

Der gennemføres ca. 40 undersøgelser i vandområder, hvor forureningsrisikoen fra jordforurening er størst.

Indsatsen med opsporing og kortlægning intensiveres, hvilket betyder, at der er taget stilling til forureningsmistanken for ca. 300 lokaliteter.

Undersøgelse og håndtering af lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse er igangsat.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgetfordelingen fremgår af vedlagte ” Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet”.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.”Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet" godkendes jf. vedlagte forslag

2.Administrationen sender svarbrev til de fire kommuner, der er kommet med bemærkninger til ”Forslag til Indsatsplan 2021”

3.Kort over undersøgelser i vandområderne tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

Jørgen Holst mindretalsudtalelse sendes til administrationen.

Mindretalsudtalelse: På trods af gode intentioner både i handleplan (sag nr. 13) og sag nr. 15 vil jeg tilkendegive, at regionens indsats, grundet manglende midler, er alt for svag, for lidt og for langsom i forhold til problemernes omfang.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2 blev godkendt.

Indstillingens punkt 3 blev taget til efterretning.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Indsatsplan_2021_final 23.03.2021 (DokID: 9751457 - EMN-2020-37149)

2. Kort over lokaliteter undersøgelse overfladevand (DokID: 9746623 - EMN-2020-37149)

3. Høring af Indsatsplan 2021 (DokID: 9763043 - EMN-2020-37149)


12 (Åben) Materielstrategi for lokalbanerne

Sagsresumé

De nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Der skal samtidigt anskaffes 3 togsæt til betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde til erstatning for 3 togsæt, der er lejet frem til ultimo 2025. Movia og Lokaltog har derfor udarbejdet et forslag til materielstrategi, hvor et udbud med anskaffelse af nye batteritog anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokaltog har ansvaret for at sikre den løbende drift af lokalbanerne i Region Sjælland, herunder at sørge for den daglige kørsel, sikre at selskabet råder over det fornødne materiel og at banerne er vedligeholdt. Det sker i tæt samarbejde med Region Sjælland, der er ansvarlig for at beslutte omfanget af og sikre finansieringen til den regionale kollektive trafik i Region Sjælland.

Movia og Lokaltog har meddelt Region Sjælland, at de har igangsat arbejde med en ny materielstrategi, der behandles i Lokaltogs bestyrelse 25, marts 2021. Forslag til materielstrategi med to supplerende bilag vedlægges.

Materielstrategien forventes behandlet i Region Hovedstadens Trafikudvalg 27. april og af Movias bestyrelse 15. april 2021.

Baggrunden er, at de nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder, der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Desuden udløber lejen af tre Desiro togsæt i 2025.

Forslag til materielstrategi med indkøb af nye batteritog

Movia anbefaler de to regioner, at der indkøbes 18 nye batteritog til erstatning for de eksisterende 20 dieseltog. Heraf vil de 14 tilgå Region Sjælland og de 4 Region Hovedstaden. Region Sjælland kan nøjes med 2 færre togsæt, end man har i dag og stadig opretholde den nuværende betjening.

De 18 togsæt forventes at kunne leveres til årsskiftet 2025/2026.

Udbuddet af de 18 togsæt tilrettelægges således, at først når tilbuddene foreligger skal regionerne tage endelig stilling. Dette forventes, at være i starten af 2022.

Movia og lokaltog forventer, at indkøbet af de 14 nye batteritogsæt til Region Sjælland vil betyde en mindre stigning på 2-2,5 mio. kr. årligt i Region Sjællands tilskud til lokalbanerne.

Der vil herudover være nogle engangsudgifter forbundet med omstillingen til batteritog f.eks. til ladestandere. Movia og Lokaltog vil være klar med en konkret vurdering, når der skal tages endelig stilling til en eventuel anskaffelse af batteritog i starten af 2022. Sammen med regionen undersøges mulighederne for tilskud.

Det vil være nødvendigt at låne til anskaffelsen af nye togsæt. Konstruktionen forudsættes at være, at Lokaltog optager de nødvendige lån med en garantistillelse fra Region Sjælland. Dette svarer til tidligere anskaffelser. Dette skal fremgå af udbudsmaterialet.

Fordele ved batteritog

Udvalget for Regional Udvikling blev på sit møde den 5. maj 2020 orienteret om en ekstern konsulentundersøgelse af mulighederne for nulemissionstog på lokalbanerne. Der var undersøgt både batteritog og brinttog samt brugen af biodiesel eller lignende. Konklusionen var, at batteritog blev vurderet til at være den mest realistiske mulighed på lokalbanerne. Økonomien for batteritog blev samtidigt vurderet til at være på niveau med anskaffelsen af nye dieseltog.

Region Sjælland indgik december 2020 en klimasamarbejdsaftale med staten, hvori regionen binder sig til fra 2021 at indkøbe klimavenligt togmateriel, når dieseltog skal erstattes på lokalbanerne, i det omfang den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

Foruden klimamæssige fordele giver batteritog desuden bedre muligheder for samdrift med de statslige elektrificerede baner herunder muligheden for direkte tog til Nykøbing Sjælland og Nakskov.

Alternativer til indkøb af nye batteritog

Der har ikke været set på det alternativ, at købe nye eller brugte dieseltogsæt til erstatning for IC2.

Der har været set på alternativt at lade IC2 køre videre i en kortere eller længere periode. Dette er beskrevet i supplerende notater fra Movia som er vedlagt.

En levetidsforlængelse på 10 år kræver udskiftning af større komponenter og vurderes ikke at have en positiv økonomi. At lade IC2 køre uforandret videre i en kort årrække vurderes at give tiltagende ustabil drift og med en usikker økonomisk gevinst. Der vil samtidigt skulle findes erstatning for de 3 lejede Desiro togsæt. Movia og Lokaltog anbefaler ikke dette alternativ.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1.Region Sjælland bakker op om den forelagte materielstrategi

2.Region Sjælland agter at stille garanti for lån optaget til anskaffelse af 14 nye batteritog indenfor de beskrevne rammer

Sagen afgøres af regionsrådet

Supplerende sagsfremstilling efter sagens behandling i Udvalget for Regional Udvikling d. 13. april 2021

Udvalget for regional udvikling stillende en række spørgsmål til sagen, som er besvaret i vedlagte notat.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Anbefalet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Materielstrategi for Lokaltog-1059385.0.13 (DokID: 9768664 - EMN-2021-02617)

2. Supplerende information om materielstrategien-1088251.0.9 (DokID: 9770634 - EMN-2021-02617)

3. Bilag til Materielstrategi 2021-1063926.0.7 (DokID: 9770614 - EMN-2021-02617)

4. Svar på spørgsmål fra Region Sjælland udvalg for regional udvikling-1100406.0.9 (DokID: 9779488 - EMN-2021-02617)


13 (Åben) Bemyndigelse til administrativ behandling af BaneDanmarks råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområde til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt

Sagsresumé

Til jernbaneprojektet i forbindelse med Femern-forbindelsen forventer BaneDanmark i 2021 at søge om tilladelse til råstofindvinding på syv lokaliteter uden for råstofplanens graveområder. Formålet er, at transporten med råstoffer minimeres, og at anvendelse af sand- og grusmaterialer begrænses. Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at behandle ansøgningerne administrativt.

Sagsfremstilling

Til jernbaneprojektet i forbindelse med Femern-forbindelsen forventer BaneDanmark i 2021 at søge om tilladelse til råstofindvinding på syv lokaliteter uden for råstofplanens graveområde. Delområderne ligger i Guldborgsund og Lolland kommuner – se vedlagte kortbilag.

Efter de gældende kompetenceregler skal tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde besluttes af Regionsrådet.

Regionsrådet besluttede den 8. marts 2021, at meddele råstoftilladelse til en tilsvarende ansøgning fra BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune.

Hvordan er ansøgningerne

Det forventes, at de kommende syv ansøgninger ligner den ansøgning, som Regionsrådet lige har behandlet. Derfor vil der kunne gives tilladelser uden for råstofplanens graveområde med baggrund i de væsentlige samfundsinteresser, og den begrænsede og kortvarige indvinding til det større anlægsprojekt. Det er også i overensstemmelse med den netop vedtagne Råstofplan 2020.

Principper for områderne

De enkelte delområder vil ligge nær jernbanen mellem Rødbyhavn og Nykøbing F. Det er mindre indvindinger, som forventes at variere i størrelse fra 1 til 10 ha, og indvindingsperioden forventes at være 1-2 år i de enkelte delområder. De nye delområder forventes at ligge endnu tættere på jernbanen end ansøgningen på Engmosevej 6A, der ligger 700 m fra jernbanen. Delområderne forventes at ligge helt op ad jernbanen med 30-100 m bredde på den ene eller begge sider af banen - se vedlagte kortbilag.

I forbindelse med ansøgningerne kan der også komme § 52-dispensation til tilførsel af ren jord fra banetraceet til råstofgraven. Det betyder, at råstofgraven kan efterbehandles til jernbanenært areal med f.eks. skov, og at den overflødige jord kun skal transporteres kort.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne vil der være de lovpligtige høringer af berørte parter.

Generelt vil de 7 indvindinger minimere transporten med råstoffer og begrænse anvendelse at sand- og grusmaterialer. Det er i tråd med bæredygtighedsprincipperne i råstofloven og råstofplanen. Alle ansøgninger skal gennem den nøje sagsbehandling, som gives alle ansøgninger.

Forslag om at administrationen bemyndiges til at behandle sagerne administrativt

Det er administrationens vurdering, at de syv sager er ukomplicerede. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at behandle de syv sager under forudsætning af, at det falder inden for de ovenstående principper.

Sagerne fremlægges politisk, hvis:

- De afviger væsentligt fra de beskrevne principper, eller

- Sagen vurderes at have væsentlig politisk interesse, eksempelvis

hvis en sag giver væsentlige nabogener i form af støj, støv el.lign., eller

hvis der er væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.de syv konkrete ansøgninger om gravetilladelser på sidearealer til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt behandles administrativt, hvis de falder inden for ovenstående principper.

2.ansøgningerne behandles politisk, hvis det viser sig, at der er særlige omstændigheder som eksempelvis væsentlige nabogener eller væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingen:

”Alle ansøgninger om gravetilladelser til sidearealer til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt behandles politisk, da disse arealer ligger udenfor Råstofplanen”.

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning:

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeaprti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Dermed blev indstillingen godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Kortbilag 1_Oversigtskort over nye delområder Lolland (DokID: 9733164 - EMN-2020-32775)


14 (Åben) Valg af medlemmer til valgbestyrelsen

Sagsresumé

Der afholdes valg til Regionsrådet den 16. november 2021. Regionsrådet skal nedsætte en regionsvalgbestyrelse, som bl.a. skal modtage og godkende kandidatlister samt anmeldelser om liste- og valgforbund og forestå opgørelsen af valget.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2021 afholdes der valg til Regionsrådet for valgperioden 2022-2025.

Regionsrådet skal nedsætte en valgbestyrelse med henblik på varetagelse af en række opgaver i forbindelse med forberedelse, afvikling, opgørelse og godkendelse af valget.

Valgbestyrelsens opgaver

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

Modtager og godkender kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og valgforbund

Tildeler kandidatlisterne bogstavbetegnelser

Tilvejebringer stemmesedler og opslag

Træffer afgørelse om evt. fornyet fintælling

Foretager opgørelse og godkendelse af valget

Drøfter andre forhold vedrørende valget

Valgbestyrelsens størrelse og sammensætning

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne vælges af Regionsrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges blandt Regionsrådets medlemmer. Med hensyn til fordelingen efter forholdstalsvalg regnes formanden plads som en valgt plads. Regionsrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer. Næstformanden varetager hvervet, hvis formanden har forfald.

Stillere

Mindsteantallet af stillere til regionsrådsvalg er efter valgloven fastsat til 50 og maksimum 75. Valgbestyrelsen kan efter anmodning fritage de kandidatlister, der ved sidste regionrådsvalg opnåede repræsentation i Regionrådet, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen (den 14. september 2021) fortsat er repræsenteret i Regionsrådet for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Diæter

Der kan ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Det indebærer, at der for møder i valgbestyrelsen på under fire timer ydes diæter på 435 kr. pr. dag og for møder over fire timer ydes diæter på 870 kr. pr. dag. Regionsrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes udgør et andet beløb end det, der følger af reglerne i styrelsesloven.

Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed – det vil sige højst 2.175 kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen, idet udgifterne, herunder udgiften til evt. diæter, afholdes over bevillingen afsat til regionsrådsvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Regionsrådet nedsætter en valgbestyrelse med fem, seks eller syv medlemmer

2.Regionsrådet ud over Regionsrådsformanden udpeger medlemmer af og stedfortrædere herfor til regionsvalgbestyrelsen

3.Regionsrådet blandt valgbestyrelsens medlemmer udpeger en næstformand

4.Der ydes diæter til medlemmerne af regionsvalgbestyrelsen efter standardtaksterne, det vil sige 435 kr. pr. dag for møder under fire timer og 870 kr. pr. dag for møder over fire timer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales, idet Forretningsudvalget anbefaler, at hvert parti udpeger et medlem til valgbestyrelsen.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Følgende medlemmer blev udpeget til valgbestyrelsen: Heino Knudsen (A), Gitte Simoni (O), Tina Boel (F), Kirsten Devantier (V), Egon Bo (C), Anne Møller Ronex (B) og Bruno Jerup (Ø).

Følgende blev valgt som suppleanter til valgbestyrelsen: Jan Hendeliowitz (A), Peter Jacobsen (O), Torben Haack (F), Jacob Jensen (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Lars Hoppe Søe (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

VKR vælger næstformand blandt sine medlemmer af valgbestyrelsen og meddeler dette senest den 5. maj 2021.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Jan Herskov (O)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

.


15 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der afholdes ekstraordinært regionsrådsmøde den 21. juni 2021 kl. 16.00.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jan Herskov (O)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

.


16 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 3. maj 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jan Herskov (O)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener