Søg
 
Referat

12 (Åben) Materielstrategi for lokalbanerne

Sagsresumé

De nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Der skal samtidigt anskaffes 3 togsæt til betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde til erstatning for 3 togsæt, der er lejet frem til ultimo 2025. Movia og Lokaltog har derfor udarbejdet et forslag til materielstrategi, hvor et udbud med anskaffelse af nye batteritog anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokaltog har ansvaret for at sikre den løbende drift af lokalbanerne i Region Sjælland, herunder at sørge for den daglige kørsel, sikre at selskabet råder over det fornødne materiel og at banerne er vedligeholdt. Det sker i tæt samarbejde med Region Sjælland, der er ansvarlig for at beslutte omfanget af og sikre finansieringen til den regionale kollektive trafik i Region Sjælland.

Movia og Lokaltog har meddelt Region Sjælland, at de har igangsat arbejde med en ny materielstrategi, der behandles i Lokaltogs bestyrelse 25, marts 2021. Forslag til materielstrategi med to supplerende bilag vedlægges.

Materielstrategien forventes behandlet i Region Hovedstadens Trafikudvalg 27. april og af Movias bestyrelse 15. april 2021.

Baggrunden er, at de nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder, der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Desuden udløber lejen af tre Desiro togsæt i 2025.

Forslag til materielstrategi med indkøb af nye batteritog

Movia anbefaler de to regioner, at der indkøbes 18 nye batteritog til erstatning for de eksisterende 20 dieseltog. Heraf vil de 14 tilgå Region Sjælland og de 4 Region Hovedstaden. Region Sjælland kan nøjes med 2 færre togsæt, end man har i dag og stadig opretholde den nuværende betjening.

De 18 togsæt forventes at kunne leveres til årsskiftet 2025/2026.

Udbuddet af de 18 togsæt tilrettelægges således, at først når tilbuddene foreligger skal regionerne tage endelig stilling. Dette forventes, at være i starten af 2022.

Movia og lokaltog forventer, at indkøbet af de 14 nye batteritogsæt til Region Sjælland vil betyde en mindre stigning på 2-2,5 mio. kr. årligt i Region Sjællands tilskud til lokalbanerne.

Der vil herudover være nogle engangsudgifter forbundet med omstillingen til batteritog f.eks. til ladestandere. Movia og Lokaltog vil være klar med en konkret vurdering, når der skal tages endelig stilling til en eventuel anskaffelse af batteritog i starten af 2022. Sammen med regionen undersøges mulighederne for tilskud.

Det vil være nødvendigt at låne til anskaffelsen af nye togsæt. Konstruktionen forudsættes at være, at Lokaltog optager de nødvendige lån med en garantistillelse fra Region Sjælland. Dette svarer til tidligere anskaffelser. Dette skal fremgå af udbudsmaterialet.

Fordele ved batteritog

Udvalget for Regional Udvikling blev på sit møde den 5. maj 2020 orienteret om en ekstern konsulentundersøgelse af mulighederne for nulemissionstog på lokalbanerne. Der var undersøgt både batteritog og brinttog samt brugen af biodiesel eller lignende. Konklusionen var, at batteritog blev vurderet til at være den mest realistiske mulighed på lokalbanerne. Økonomien for batteritog blev samtidigt vurderet til at være på niveau med anskaffelsen af nye dieseltog.

Region Sjælland indgik december 2020 en klimasamarbejdsaftale med staten, hvori regionen binder sig til fra 2021 at indkøbe klimavenligt togmateriel, når dieseltog skal erstattes på lokalbanerne, i det omfang den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

Foruden klimamæssige fordele giver batteritog desuden bedre muligheder for samdrift med de statslige elektrificerede baner herunder muligheden for direkte tog til Nykøbing Sjælland og Nakskov.

Alternativer til indkøb af nye batteritog

Der har ikke været set på det alternativ, at købe nye eller brugte dieseltogsæt til erstatning for IC2.

Der har været set på alternativt at lade IC2 køre videre i en kortere eller længere periode. Dette er beskrevet i supplerende notater fra Movia som er vedlagt.

En levetidsforlængelse på 10 år kræver udskiftning af større komponenter og vurderes ikke at have en positiv økonomi. At lade IC2 køre uforandret videre i en kort årrække vurderes at give tiltagende ustabil drift og med en usikker økonomisk gevinst. Der vil samtidigt skulle findes erstatning for de 3 lejede Desiro togsæt. Movia og Lokaltog anbefaler ikke dette alternativ.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1.Region Sjælland bakker op om den forelagte materielstrategi

2.Region Sjælland agter at stille garanti for lån optaget til anskaffelse af 14 nye batteritog indenfor de beskrevne rammer

Sagen afgøres af regionsrådet

Supplerende sagsfremstilling efter sagens behandling i Udvalget for Regional Udvikling d. 13. april 2021

Udvalget for regional udvikling stillende en række spørgsmål til sagen, som er besvaret i vedlagte notat.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Anbefalet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 26-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Fraværende

Peter Jacobsen (O)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Jørgen Holst (Løsgænger)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard

Bilag

1. Materielstrategi for Lokaltog-1059385.0.13 (DokID: 9768664 - EMN-2021-02617)

2. Supplerende information om materielstrategien-1088251.0.9 (DokID: 9770634 - EMN-2021-02617)

3. Bilag til Materielstrategi 2021-1063926.0.7 (DokID: 9770614 - EMN-2021-02617)

4. Svar på spørgsmål fra Region Sjælland udvalg for regional udvikling-1100406.0.9 (DokID: 9779488 - EMN-2021-02617)Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener