Søg
 
Referat

Referat - Regionsrådet 2018-2021

08-03-2021 16:00

Video

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Peter Jacobsen

Næstformand

(O)

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Freddy Blak

(A)

Jorun Bech

(A)

Susanne Lundvald

(A)

Kirsten Rask

(A)

Jan Hendeliowitz

(A)

Nicolai Nicolaisen

(A)

Annemarie Knigge

(A)

Charlotte Petersson

(A)

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Jens Gredal

(A)

John Wennerwald

(A)

Felex Pedersen

(A)

Trine Birk Andersen

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Anders Koefoed

(V)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jens Ravn

(V)

Evan Lynnerup

(V)

Claus Bakke

(V)

Lene Madsen Milner

(V)

Camilla Hove Lund

(V)

Bodil Sø

(V)

Gitte Simoni

(O)

Per Nørhave

(O)

Lars Folmann

(O)

Julie Jacobsen

(O)

Jan Herskov

(O)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Per Hovmand

(C)

Ellen Knudsen

(C)

Bruno Jerup

(Ø)

Jørgen Holst

Løsgænger

Anna Bondo Nielsen

(Ø)

Tina Boel

(F)

Torben Haack

(F)

Anne Møller Ronex

(B)

Lars Hoppe Sø

(B)

Egon Bo

(I)

JohnFobian-Madsen

(A)

Fraværende:

Camilla Aff Bredegaard

(A)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 4

2 (Åben) Forslag til Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 5

3 (Åben) Beslutning om vedtagelse af Råstofplan 2020 9

4 (Åben) Optagelse af lån vedrørende 2020 14

5 (Åben) Bevillingsændringer marts 2021  16

6 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af Audiologi i Køge 18

7 (Åben) Anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe 20

8 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2020 22

9 (Åben) Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet 25

10 (Åben) Beslutning om tilladelse til råstofindvinding til BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune  28

11 (Åben) Indstilling af medlemmer til to videnskabsetiske medicinske komiteer 30

12 (Åben) Beslutning om udpegning til national DK2020 politisk partnerskabsgruppe 32

13 (Åben) Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd 34

14 (Åben) Meddelelser 36

15 (Lukket) Orientering om indgåelse af lejemål (Lukket punkt) 37

16 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet 8. marts 2021 39


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


2 (Åben) Forslag til Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025

Sagsresumé

Kapaciteten på dialyseområdet har i en årrække været underdimensioneret. Den manglende kapacitet har haft betydning for patientbehandlingen. I forbindelse med Budget 2020 blev området styrket, og man sikrede balance mellem kapaciteten på området og behovet for dialyse. Dialyseområdet vil imidlertid allerede fra 2021 igen være udfordret, og der er derfor behov for at øge kapaciteten. Det er politisk besluttet, at der udarbejdes en plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet, som skal sikre den nødvendige kapacitet. Administrationen foreslår en styrkelse og øget decentralisering af dialysen i regionen med etablering af to nye dialysefunktioner på sygehusene i Næstved og Køge, samt forbedrede forhold omkring feriedialyse.

Sagsfremstilling

Der er betydelige kapacitetsmæssige udfordringer indenfor dialyseområdet i Region Sjælland, og kapaciteten har i en årrække været underdimensioneret i forhold til behovet for dialyse. Den manglende kapacitet har haft direkte betydning for patientbehandlingen, hvor planlagte dialyser udskydes for at skaffe plads til de akutte uafviselige dialyser og patienter transporteres over lange afstande for at modtage den livsnødvendige behandling. Samtidig er regionens tilbud til patienter i feriedialyse stærkt reduceret som følge af den begrænsede kapacitet.

Området blev i 2019 akut tilført 7 mio. kr., og i forbindelse med Budget 2020 blev området tilført 15 mio. kr. i varige driftsmidler. Med styrkelsen sikrede man balance mellem kapacitet og behov for dialyse i 2020.

Centerhæmodialysen foregår i Holbæk (33 pladser), Slagelse (26 pladser og satellitfunktion under Holbæk), Roskilde (25 pladser) samt Nykøbing F (25 pladser og satellitfunktion under Roskilde). Af de lidt over 500 kroniske patienter i dialyse modtager ca. 32 % dialysebehandlingen i eget hjem. Det betyder, at regionen er førende – nationalt og internationalt - i forhold til hjemmedialyse.

Som følge af en fortsat vækst i antallet af patienter med behov for centerhæmodialyse, vil området imidlertid allerede fra 2021 igen være udfordret, og der er behov for at øge kapaciteten ved enten at udvide de eksisterende dialyseenheder eller ved at etablere nye dialysesatellitter.

Det er politisk besluttet, at der udarbejdes en plan, som skal sikre den nødvendige kapacitet i regionen. Planen er udarbejdet i dialog med en faglig referencegruppe med repræsentation fra sygehusene. Forslag til Plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet vedlægges.

Plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet tager afsæt i strategierne ”Region Sjælland på forkant” og ”Sundhed tæt på dig”, som begge har som mål, at der skal leveres sundhedsydelser med borgerens behov i centrum, og hvor alle borgere behandles lige gennem forskellige tilbud om behandling målrettet borgerens konkrete behov. Dialyseplanen tager endvidere afsæt i Sygehusplanen 2010, som fastlægger, at der på sigt skal tilbydes dialyse på regionens seks sygehuse, samt følgende principper:

1.Faglig bæredygtighed med kvalitet og patientsikkerhed i centrum

2.Ensartet regionalt dialysetilbud til borgerne

3.Mulighed for dialyse i eget hjem eller så tæt på eget hjem som muligt

4.Økonomisk bæredygtighed

5.Opprioritering af tilbud om feriedialyse

Plan for udvikling af dialyseområdet i Region Sjælland indeholder anbefalinger om:

1.At etablere dialysefunktioner på sygehusene i Køge og Næstved, således at der tilbydes dialyse på alle regionens seks sygehuse samt at foretage en mindre øgning af kapaciteten i dialysesatellitten i Nykøbing. Udvidelsen sikrer et stærkt decentralt dialysetilbud, hvor patienterne vil opleve at kunne blive dialyseret tættere på eget hjem.

2.At fastholde et stærkt tilbud om dialyse i eget hjem, således at flest mulige patienter kan blive dialyseret i eget hjem i længst mulig tid.

3.At udbrede best practice for dialysebehandling på tværs af afdelinger til et ensartet regionalt tilbud, hvorved behandlingskvalitet og patienttilfredshed øges.

4.At styrke mulighederne for indtag af patienter i feriedialyse, hvilket øger livskvalitet for dialysepatienterne.

Plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet sikrer en styrket dialyse, der både er robust og decentralt funderet og som har den fornødne kapacitet til at håndtere den fortsatte stigning i antallet af patienter med behov for dialyse i perioden 2021-2025.

I dag har sygehusene ofte ikke ledig kapacitet til at tilbyde behandling af feriedialysepatienter. De styrkede forhold omkring feriedialyse indebærer væsentlig forbedrede rammer for at tilbyde den livsnødvendige dialyse til borgere fra andre regioner og udlandet under ferie i Region Sjælland.

I forbindelse med Budget 2023 og 2025 foretages en opfølgning på udviklingen på dialyseområdet med henblik på at sikre, at kapaciteten på dialyseområdet er dimensioneret korrekt.

For at kapacitetsudvidelsen på Næstved Sygehus kan foretages i permanente lokaler fra medio 2022, skal det politisk besluttes at ændre sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus. Ændringen påvirker ikke Transformationsprojektets totaløkonomi, idet en tilsvarende bygningsmasse på matriklen vil kunne frigives til frasalg i stedet. Såfremt gældende sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus fastholdes og etablering af dialyse i Næstved udskydes til 2024, vil en række dialysepatienter blive tilbudt dialyse i Holbæk og Slagelse ved en midlertidig kapacitetsudvidelse gennem udvidet åbningstid. Dette kan håndteres indenfor driftsøkonomien i dialyseplanen.

Økonomi

Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 indebærer, at området tilføres driftsmidler i takt med at antallet af dialysepatienter øges. Dialyseområdet tilføres 6,522 mio. kr. i 2021 stigende til 33,979 mio. kr. i 2025. Etablering af nye dialysefunktioner øger enhedsomkostningerne pr. patient.

Plan for udvikling af dialyseområdet indeholder en styrkelse af forholdene omkring feriedialyse på 1,5 mio. kr. fra 2022.

Det er i Plan for udvikling af dialyseområdet forudsat at et øget antal patienter kan fastholdes i hjemmeperitonealdialyse, hvilket i 2025 reducerer udgifterne til dialyse med 1,736 mio. kr.

Det er i Plan for udvikling af dialyseområdet endvidere forudsat, at der på sigt realiseres driftseffektiviseringer, svarende til 3,618 mio. kr. i 2025. Effektiviseringen kan eventuelt realiseres ved at øge antallet af transplantationer i regionen.

Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 indebærer, at området tilføres anlægsmidler til etablering.

Udvidelse af dialysesatellitten i Nykøbing indebærer anlægsudgifter på 1 mio. kr. i 2021.

Udgifter til etablering af dialysefunktion i Køge er indeholdt i USK-projektet.

Udgifter til etablering af dialyse i Næstved er delvist indeholdt i Transformationsprojektet for Næstved Sygehus. Som følge af ændrede forudsætninger indebærer etablering af dialysesatellit tilførsel af anlægsmidler på 6,1 mio. kr. i 2022 (model 1) eller 2024 (model 2) afhængig af tidspunkt for etablering og ibrugtagning af dialysefunktion.

Model 1: Dialysekapaciteten i regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F fra 2022, og der etableres permanent dialysesatellit i Næstved medio 2022 samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022.

 Samlet økonomi, model 1 (1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

2025

Budget: Drift i alt

6.522

18.891

22.859

28.883

33.979

Øgning i driftsbudget if. t. året før

6.522

12.369

3.968

6.024

5.096

Budget: Anlæg*

1.000

6.100

0

0

0

* Anlægsudgifter til etablering af dialysefunktion i Næstved er anslået og kvalificeres i forbindelse med den konkrete projektering i transformationsprojektet for Næstved Sygehus.

Model 2: Dialysekapaciteten i den øst- og sydlige del af regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F fra 2022, samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022. Dialysekapaciteten i den vestlige del af regionen øges midlertidigt via udvidede åbningstider i Holbæk og Slagelse inden etablering af dialysefunktion i Næstved med driftsstart i 2025.

 Samlet økonomi, model 2 (1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

2025

Budget: Drift i alt *

6.522

18.001

22.119

28.293

33.979

Øgning i driftsbudget if. t. året før

6.522

11.479

4.118

6.174

5.686

Budget: Anlæg *

1.000

0

0

6.100

0

* Anlægsudgifter til etablering af dialysefunktion i Næstved er anslået og kvalificeres i forbindelse med den konkrete projektering i transformationsprojektet for Næstved Sygehus.

I model 2 etableres dialysefunktionen i Næstved med driftsstart i 2025. Det indebærer, at visse driftsudgifter til det medicotekniske område samt anlægsudgifter til etablering udskydes i forhold til model 1, hvor dialysefunktionen i Næstved etableres med driftsstart i 2022.

Det bemærkes, at der i Budget 2021 ikke af afsat drifts- og anlægsmidler til finansiering af Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025. Jf. Budgetaftalen drøftes de økonomiske konsekvenser af planen i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Principper i Plan for udvikling af dialyseområdet i 2021-2025 godkendes, idet

Dialysekapaciteten i regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F fra 2022, der etableres permanent dialysesatellit i Næstved medio 2022 samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022 (model 1) og

Sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus tilpasses således, at dialysesatellitten på Næstved Sygehus kan etableres i permanente lokale fra medio 2022

Model for konkret finansiering behandles i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Dato: 04-02-2021

Principper i plan for udvikling af dialyseområdet i 2021-2025, idet:

6.Dialysekapaciteten i regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F. fra 2022, der etableres permanent dialysesatellit i Næstved medio 2022 samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022 (model 1) og

7.Sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus tilpasses således, at dialysesatellitten på Næstved Sygehus kan etableres i permanente lokaler fra medio 2022

8.Model for konkret finansiering behandles i forbindelse med budgetopfølgningen

blev anbefalet.

Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud drøftede ved behandlingen også væsentligheden af forebyggelse i relation til den fortsatte kapacitetsudbygning, og ønskede at emnet tages op i Udvalget for Sundhed for alle.

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Godkendt

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 (DokID: 9648924 - EMN-2020-13014)


3 (Åben) Beslutning om vedtagelse af Råstofplan 2020

Sagsresumé

Regionsrådet har den 9. oktober sendt forslag til Råstofplan 2020 i høring. Planen har særlig fokus på bæredygtighed og på beskyttelse af borgerne ved råstofindvinding. Planen betyder samlet set en væsentlig reduktion af graveområder og interesseområder i Region Sjælland. Høringen har givet 152 høringssvar, som især handler om eksisterende grave- og interesseområder. Med ændringer på baggrund af høringen foreslås Råstofplan 2020 godkendt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 28. september 2020 at sende forslag til Råstofplan 2020 i 2. offentlige høring. Høringen sluttede den 11. december. Der kan nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af Råstofplan 2020, jf. vedlagte udkast til den digitale Råstofplan 2020. Udkastet er også vedlagt i en PDF-version.

Råstofplanen

Råstofplan 2020 skaber den forsyningsmæssige robusthed, som er nødvendig for at sikre de fremtidige behov for råstoffer. Planen skønnes at give råstoffer til ca. 19 års forbrug. Det er mere end de i lovgivningen påkrævede 12 år. Den længere forsyningshorisont giver dog en vigtig fleksibilitet i forhold til ubekendte forhold i de enkelte graveområder, fx i forhold til natur, miljø eller borgerforhold.

Råstofplan 2020 udpeger elleve nye graveområder, hvoraf otte er udvidelser af eksisterende graveområder. Graveområderne er udpeget efter de politisk besluttede principper: regional spredning af graveområder, fokus på at udlægge graveområder i tilknytning til eksisterende grave og at opnå en mere jævn geografisk fordeling - under størst mulig hensyntagen til naboer, natur og miljø. Graveområderne er siden 2008 reduceret med ca. 43 %, hvilket afspejler en bevidst strategi om at opnå en hurtigere færdiggravning i de udlagte områder.

Der udpeges fire nye interesseområder og seks eksisterende interesseområder udvides.

Interesseområderne reduceres i alt med ca. 50 % i forhold til Råstofplan 2016. Samlet betyder reduktionen af grave- og især interesseområderne, at langt færre lodsejere og kommuner er berørt af bindingen af arealanvendelsen.

Råstofplanen har særligt fokus på borgerhensyn og bæredygtighed, og har FN’s verdensmål som inspirationsgrundlag. Det er et særligt mål i planen, at sekundære råstoffer, som genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord, skal dække 20 % af Region Sjællands råstofforbrug i 2032. Fokusområderne bæredygtighed og borgerhensyn går igen i retningslinjerne og i det fremadrettede strategiske arbejde med at skabe sammenhæng i råstofplanlægningen på tværs af landet, og i arbejdet med i videst muligt omfang at beskytte borgerne, herunder gennem etablering af en kompensationsordning for naboer til råstofgrave.

Høringen

Forud for høringen blev der lavet en del justeringer i råstofplanen. Dette skete på baggrund af 71 partshøringssvar og den politiske behandling. Blandt andet udgik områderne Tune og Forlev som graveområder, og Mogenstrup ved Holbæk kom ind i råstofplanen. Samlet blev arealudlægget 71 ha mindre og ressourcen 2,8 mio. m³ mindre.

Høringen har været god med megen dialog og stort engagement. Den har omfattet:

2 digitale borgermøder med henholdsvis ca. 80 og 100 deltagere.

Møde med råstofplanens følgegruppe - 13 repræsentanter fra organisationer, myndigheder, indvindere og foreninger.

Møder og dialog med statslige repræsentanter fra Miljøstyrelsen.

152 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger, foreninger, interesseorganisationer, myndigheder, indvindere og råstofbranchen.

Høringssvarene er samlet i vedlagte udkast til hvidbog for 2. offentlige høring.

Her kan læses om de enkelte høringssvar og administrationens forslag til svar og konsekvens for planen. Der er udformet vedlagte notat om høringssvar, som sammenfatter de væsentligste kommentarer fra høringen. I notat kan også læses administrationens forslag til de ændringer i råstofplanen.

Høringssvar sammenfattet

Langt hovedparten af høringssvarene omhandler grave- og interesseområder og bekymringer om gener fra støj, støv, trafik og sikkerhed, men også tidsperspektiv på generne og de økonomiske konsekvenser for borgerne. Enkelte høringssvar er også positive overfor de udpegede graveområder.

Der er 80 indsigelser imod at Tune indgår som interessereområde. Der er 6 høringssvar til at Mogenstrup Graveområde udvides, 3 er imod og 3 mener det er i orden. Der er flere indsigelser imod Bjerrede, Vindinge, Vallestrup, Gevninge, Myrup, Vigersted og Parnasvej. Alle fremgår af hvidbog og samlet notat. Heraf fremgår også at et høringssvar kan repræsentere flere personer, eksempelvis en grundejerforening.

De foreslåede retningslinjer bliver generelt bakket op i høringssvarene, herunder målet om at genbrug skal erstatte 20 % af råstofindvindingen i 2030. Høringssvarene fra Danske Råstoffer og Nymølle Stenindustrier har kritiske bemærkninger til formålet med retningslinjerne, hjemmelsgrundlaget og forholdet til den kommunale myndighedskompetence og til retningslinjernes forhold til den senere gravetilladelse. Enkelte kommuner og borgere udtrykker bekymring om retningslinje 10, som de mener kan betyde mere udbredt genbrugsindustri i råstofgrave.

Administrationens forslag til ændringer i udkast til plan på baggrund af høringen

Inden råstofplan 2020 blev sendt i høring blev forslaget justeret på en række områder, ligesom antallet af grave- og interesseområder blev reduceret. Der er derfor i udkastet, som er sendt i høring, taget højde for dele af forbeholdene, eksempelvis ved at bygge forudsætninger ind i graveområder ved Vallestrup og Mogenstrup ved Holbæk, som sikrer hensyn til naboer og landskab.

På mødet i Udvalg for Regional Udvikling den 2. februar vil der være en gennemgang af høringssvarene. Der er administrationens vurdering, at der ikke er indkommet væsentlige nye oplysninger i høringsprocessen, idet størstedelen af indholdet i høringssvarene er kendt fra partshøringerne. På den baggrund anbefaler administrationen:

- Der laves ændringer på følgende områder:

Sophienholm Graveområde, Holbæk Kommune - af landskabelige hensyn sikres at graveområdet kun er indenfor bakken.

Mogenstrup Graveområde, Næstved Kommune - areal fjernes for bedre beskyttelse af fredet areal.

Vindinge Graveområde, Roskilde Kommune - areal fjernes, så udvidelsen ikke berører efterbehandlet råstofsø.

Stenlille interesseområde, Sorø Kommune - areal fjernes af hensyn til lokalplanlagt område.

Se vedlagte notat om høringssvar for uddybning.

- Retningslinjerne fastholdes i den form de har i udkastet til Råstofplan 2020. Det er administrationens vurdering, at retningslinjerne er hensigtsmæssige, at der er lovhjemmel og, at forholdet til anden lovgivning og den kommunale kompetence respekteres. Enkelte retningslinjer har en oplysende karakter i forhold til anden lovgivning, og i enkelte tilfælde er det kun klagenævnet, der kan trække den endelige grænse for det regionale råderum. Retningslinje 10 om genbrug i råstofgrave understreger alene ønsket om få velplacerede råstofgrave, hvor bearbejdning og kørsel ikke vil være til gene for naboer og miljø.

- De forslåede grave- og interesseområder fastholdes. Det vurderes at være nødvendigt af hensyn til at sikre robusthed og fleksibilitet i den fremadrettede råstofforsyning. Råstofloven giver ikke mulighed for at fjerne interesseområder for fremtiden, hvis råstofferne findes på stedet. Konkret betyder det, at selvom et interesseområde med påviste råstoffer udtages af planen for 2020, vil dette ikke udelukke råstofgravning i fremtiden.

Miljøvurdering

På baggrund af høringens miljørapport er udarbejdet vedlagte sammenfattende miljøredegørelse. Administrationen vurderer, at den miljømæssige indvirkning er balanceret i forhold til råstofplanens sikring af forsyningen med råstoffer.

Det videre forløb

Efter Regionsrådets beslutning bliver råstofplanen, hvidbogen og miljøvurderingen offentliggjort. Berørte myndigheder og alle der har indsendt høringsbidrag orienteres om beslutningen.

Råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for en 4-ugers frist.

Supplerende sagsfremstilling

Vedhæftet notat udarbejdet om Interesseområder i råstofplanen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Råstofplan for Region Sjælland 2020 vedtages og offentliggøres.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 02-02-2021

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at retningslinje 10 udgår. Enhedslisten går fuldt ud ind for genanvendelse og bakker op om en målsætning på 20%. Men der er for stor usikkerhed ift. de miljømæssige konsekvenser, der følger med, når en genanvendelses industri placeres i en grusgrav”.

Der var afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Anna Bondo Nielsen

Mod stemte: Peter Jacobsen, Jens Ravn, Bodil Sø, Felex Pedersen, Flemming Damgaard Larsen, Jan Hendeliowitz, Jørgen Holst, Lene Madsen Milner, Per Hovmand, Susanne Lundvald og Lars Folmann.

Dermed anbefales indstillingen.

Anna Bondo Nielsen tager forbehold for anbefalingen frem til behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at retningslinje 10 udgår. Enhedslisten går fuldt ud ind for genanvendelse og bakker op om en målsætning på 20%. Men der er for stor usikkerhed ift. de miljømæssige konsekvenser, der følger med, når en genanvendelses industri placeres i en grusgrav”.

Ændringsforslaget kom til afstemning:

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Radikale Venstre undlod at stemme.

Dermed blev ændringsforslaget ikke anbefalet.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti anbefalede herefter indstillingen.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at retningslinje 10 udgår. Enhedslisten går fuldt ud ind for genanvendelse og bakker op om en målsætning på 20%. Men der er for stor usikkerhed ift. de miljømæssige konsekvenser, der følger med, når en genanvendelses industri placeres i en grusgrav”.

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Jørgen Holst.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

”SF ønsker, at man tager interesseområde 1-69 Tuse-Butterup ud af råstofplanen, og at interesseområdet sendes tilbage til udvalget”.

For ændringsforslaget stemte Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Jørgen Holst og Camilla Hove Lund (V).

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre med undtagelse af Camilla Hove Lund, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning.

For stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Jørgen Holst.

Imod stemte Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Dermed blev indstillingen tiltrådt.

Flertallet bag indstillingen var enige om at protokollere følgende:

Regionsrådet vedtager råstofplanen med udgangspunkt i regionens lovbundne opgave. Regionen skal sikre, at der er tilstrækkeligt med råstoffer og beskytte de råstoffer der er i undergrunden, samtidig med at der tages hensyn til både borgere og naturen. Udvalget for Regional udvikling har arbejdet grundigt med planen og har bl.a. besluttet at udtage både interesse- og graveområder ift. den tidligere råstofplan og ift. det oprindelige oplæg til ny plan.

Regionsrådet forventer, at der i forbindelse med arbejdet med at fremme mere bæredygtig råstofindvinding er forkus på genbrugsaktivitet med en hensigtsmæssig geografisk placering og uden større miljø- og borgergener.

Enhedslisten ønskede følgende protokolleret:

Enhedslisten stemmer i mod Råstofplan 2020. Enhedslisten anerkender det arbejde, der er lagt i at lave en grundig råstofplan. Og vi bakker i den grad op om ambitionerne om at kunne udvikle en langt højere grad af genanvendelse af byggematerialer. Vi ser dog spørgsmålet om at etablere genanvendelsesindustri i de åbne og aktive grusgrave som en forkert vej at gå med den viden, vi har på området nu. Vi synes, der er for stor usikkerhed hvad angår særligt miljømæssige konsekvenser, men også støjmæssige og sundhedsmæssige. Desuden er der risiko for, at det vil medføre en reel trussel om, at grusgravene bliver holdt længere åbent end planlagt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende protokolleret:

SF kan ikke tiltræde indstillingen og dermed vedtagelse af Råstofplan 2020. SF ønsker at man tager interesseområde 1-69 Tuse-Butterup ud af Råstofplan 2020. Dette begrundet i udsigt til tung trafik på veje, hvor der færdes skolebørn. SF foreslår at interesseområde 1-69 Tuse-Butterup sendes tilbage til udvalget for en ny behandling, hvor der findes muligheder, som tager højde for en sikker skolevej.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. PDF-version af udkast til den digitale Råstofplan 2020 (DokID: 9674194 - EMN-2021-00165)

2. Udkast til hvidbog for 2. offentlige høring (DokID: 9674226 - EMN-2021-00165)

3. Notat om høringssvar (DokID: 9674246 - EMN-2021-00165)

4. Sammenfattende miljøredegørelse (DokID: 9674264 - EMN-2021-00165)

5. Notat om interesseområder i Råstofplan 2020 (DokID: 9702152 - EMN-2021-00165)


4 (Åben) Optagelse af lån vedrørende 2020

Sagsresumé

Regionsrådet behandler hvert år en sag om lånoptagelse efter regnskabsårets udløb. Lånoptagelsen tager udgangspunkt i årets finansiering af visse energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg. Regionens låneadgang for 2020 er opgjort til 745, 5 mio. kr. Årsagen til det store beløb i år skyldes særligt den planlagte finansiering af sygehusbyggeriet i Køge. Lånoptagelse kræver beslutning i Regionsrådet senest ultimo marts 2021.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

I henhold til lånebekendtgørelsen skal Regionsrådet godkende, at der optages lån på baggrund af det forgangene regnskabsår. Beslutning skal senest være truffet ultimo marts 2021, og lån skal være optaget senest den 30. april 2021.

Låneadgangen for 2020 er opgjort til 745,5 mio. kr. og fordeler sig således:

594,7 mio. kr. til planlagt finansiering af regionens kvalitetsfondsstøttede byggeri i Køge.

88,0 mio. kr. vedr. lånedispensation til refinansiering af afdrag på lån i 2020.

32,8 mio. kr. som er regionens afholdte låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger.

30,0 mio. kr. som er udgifter til infrastruktur på Østbanen og i forhold til betaling af Movia.

Den samlede låneadgang udgør således 745,5, mio. kr., hvoraf de 594,7 mio. kr. allerede var planlagt i forbindelse med fastlæggelsen af betalingsplanen for USK i 2017.

Formålet med lånoptagelse generelt

Regionen har i en årrække benyttet de lånemuligheder, som er til rådighed for at sikre en fortsat god likviditet. Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn. Således blev de ekstraordinære og betydelige anlægsaktiviteter i 2020, som lå ud over anlægsrammen, finansieret ved direkte træk på likviditeten, da staten ikke har tilført likviditet til formålet.

Regionerne kan kun låne til en række specifikke formål og indenfor fastsatte rammer. Låntagning sker enten til langsigtede investeringer (USK, energiformål mv.) eller til refinansiering af afdrag.

Den samlede låneadgang udgør i 2020 745,5 mio. kr.

Heraf var de 594,7 mio. kr. allerede planlagt ved fastlæggelsen af betalingsplanen for USK i 2017. Med lånoptagelsen udmøntes dermed denne beslutning.

Der optages også lån derudover til regionens afholdte låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger på 32,8 mio. kr. samt infrastruktur på 30 mio. kr. jf. lånebekendtgørelsens muligheder.

Region Sjælland afdrager årligt ca. 225 mio. kr. på sin langfristede gæld. Med Økonomiaftalen for 2020 er der etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag på samlet 650 mio. kr. for at fastholde regional likviditet. Region Sjælland har søgt om refinansiere af sin andel heraf og har fået adgang til at refinansiere afdrag på 88,0 mio. kr. i 2020.

Regionens langfristede gæld udgør for nuværende 2.948,3 mio. kr. og vil med de nye lån komme op på ca. 3.693,8 mio. kr.

Lån kan optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om lånoptagelsen træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen inden for rammerne af regulativ for finansielle aktiviteter

Økonomi

Låntagningen skal forrentes og afdrages over de næste 25 år og forventes optaget som serielån med en ydelse på ca. 32 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Region Sjælland optager et eller flere lån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 745,5 mio. kr. med fast og/eller variabel rente.

2.Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens regulativ for finansielle aktiviteter

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen redegjorde for sagen.

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Godkendt

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


5 (Åben) Bevillingsændringer marts 2021

Sagsresumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne vedrører primært udmøntning af besparelser og flytning af bevillinger, som er neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, besparelser mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer.

Udmøntning af initiativer fra budgetaftaler

I denne sag foreslås tre bevillingsændringer, som følger af budgetaftalerne for henholdsvis 2020 og 2021. Den første af bevillingsændringerne vedrører udmøntning af besparelser som følge af indfrielse af i alt 53 leasingaftaler, der blev muliggjort ved det suspenderede anlægsloft i 2020. I budgetaftalen for 2021 var der forudsat en besparelse på udgifter til leasing på 10,0 mio. kr. i 2021, men der er samlet set realiseret en besparelse på 12,4 mio. kr. i 2021, 11,9 mio. kr. i 2022, 10,1 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. i 2024. Besparelserne medfører en reduktion af virksomhedsområdernes ramme, men de har ikke en egentlig påvirkning på områdernes driftsøkonomi, idet udgiften til leasing vil være tilsvarende lavere.

Den anden af bevillingsændringerne vedrører en udmøntning af besparelser på konsulenter og administration, som var forudsat i Budget 2021, og udgør i alt 19,0 mio. kr. i 2021 og frem, mens den tredje er en udmøntning af puljen til projektet Flere medarbejdere på fuldtid, som blev afsat ved budgetaftalen for 2020. Puljen udgør 2,0 mio. kr. i 2021.

Bevillingsflyt mellem NSR og SUH vedr. karkirugi

Foruden ovenstående bevillingsændringer foreslås et bevillingsflyt fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital til dækning af privathospitalsforbrug i forbindelse med den tidligere flytning af karkirugien mellem de to sygehuse.

Øvrige bevillingsændringer

De øvrige bevillingsændringer vedrører en tillægsbevilling til Sundhedsstrategisk Planlægning til dækning af lønudgifter på 0,2 mio. kr. i 2021 til regionens midlertidige repræsentant i udvalgene Tværregionalt forum for koordination af medicin og Medicinrådet, udmøntning af en indkøbsbesparelse på socialområdet samt en teknisk korrektion af en tidligere bevillingsændring.

De samlede bevillingsændringer, der foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. Der er i denne sag medtaget bevillingsændring for budgetårene 2021-2024.

Økonomi

Nettoeffekten af bevillingsændringerne fordelt på hovedkonto ses af nedenstående tabel.

Mio. kr., udgiftsbaseret

2021

2022

2023

2024

HK1

Sundhedsområdet

-1,7

-11,3

-9,5

-4,7

HK2

Socialområdet

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

HK3

Regional Udvikling

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Driftsramme i alt

-2,2

-11,9

-10,1

-5,3

Note: Rammepåvirkningen af Socialområdet og Regional Udvikling udlignes på hhv. takstindtægter og budgetudligningspulje RU.

Samlet set foretages en nedjustering af budgettet.

For socialområdet og Regional Udvikling sker der en teknisk budgetudligning på egen hovedkonto, således udgiftsrammerne forbliver uændret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 9696743 - EMN-2020-38942)

2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 9696744 - EMN-2020-38942)

3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 9696745 - EMN-2020-38942)


6 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af Audiologi i Køge

Sagsresumé

Med denne sag søges om anlægsbevilling til styrkelse af Audiologien samt indkøb af hørebokse til Audiologien i Køge til i alt 6,5 mio. kr. Der er i Budget 2021 afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projektet, men for at sikre mod produktionstab søges det afsatte rådighedsbeløb forhøjet med 1,5 mio. kr. til ekstra indkøb af hørebokse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftale 2021 er der vedtaget en ændret organisering af audiologien for at nedbringe ventetiden til høreapparatbehandling.

Patienter, som ikke skal ses i et specialiseret set-up med læge, kan blive tilset på lokalklinikker i kommunikationscentrene i Slagelse, Roskilde og Næstved og lokalklinik på sygehuset i Nykøbing F. Endvidere samles den specialiserede høreapparatsbehandling på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Det er forventet, at den samlede funktion i Køge den 1. april 2021 skal indflytte i lejede lokaler på Lykkebækvej 12. Regionsrådet har i møde den 2. november 2020 godkendt lejeaftale for dette lejemål.

Forudsætningen for at afsætte 5 mio. kr. i budget 2021 var, at seks hørebokse fra de nuværende lokaler i Køge kunne flyttes til Lykkebækvej 12. De 5 mio. kr. var således udelukkende afsat til etablering af Lykkebækvej 12. Det har dog vist sig, at der med denne løsning ville være et produktionstab på 12 uger. Grundet støj fra bygningsarbejde vil man hverken kunne anvende eksisterende bokse eller nye bokse, før den nye klinik er fuldt ud etableret.

Det foreslås derfor i stedet, at de eksisterende hørebokse foreløbigt bliver på deres nuværende geografi, og at der i stedet indkøbes et nyt antal hørebokse til Lykkebækvej 12. Dermed kan behandlingen foresættes med de gamle bokse, mens den nye klinik i Køge etableres med nye hørebokse. Således undgås produktionstab i etableringsfasen. Ekstra udgifter til denne løsning beløber sig til 1,5 mio. kr. Således udgør den samlede udgift 6,5 mio. kr.

Når Lykkebækvej 12 tages i brug, er det muligt at flytte et antal af de gamle hørebokse til lokalklinikkerne, hvor det i forvejen var planen at indkøbe et antal hørebokse. De resterende hørebokse kan forblive i de tidligere lokaler på Lykkebækvej 2 og anvendes som bufferkapacitet, f.eks. i forbindelse med ekstraordinær ventelisteafvikling eller fremtidig kapacitetsudvidelse.

Økonomi

Med budgetaftalen for 2021 er der afsat 5 mio. kr. til driften (til SUH) og 5 mio. kr. til indkøb og etablering af Audiologien i Køge. Den foreslået anskaffelsesplan indebærer ikke øget driftsudgifter, og sagen her vedrører derfor udelukkende anlægsdelen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Der gives anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til etablering af Audiologi Køge

2.Der i 2021 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

3.Det samlede rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. frigives i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


7 (Åben) Anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe

Sagsresumé

Med denne sag søges om anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe til Sjællands Universitetshospital på alt 50 mio. kr. De mobile skabe skal anvendes til automatiseret varehåndtering for at aflaste personale.

Sagsfremstilling

Der søges med denne sag om godkendelse af anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe til i alt 50 mio. kr. Der er i budget 2021 i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på i alt 50 mio. kr. Rådighedsbeløb fordeler sig således:

Mio. kr. (2021 pl)

2021

2022

2023

I alt

Mobile skabe

15,0

15,0

20,0

50,0

De mobile skabe indgår som en central del i den automatiserede varehåndtering på Sjællands Universitetshospital Køge.

Den automatiserede varehåndtering skal understøtte at plejepersonale bruger minimal tid på at bestille, udpakke og lægge varer på plads i lokale depoter rundt om på sygehuset, som ellers har været normen på danske sygehuse.

Personalet på afdelingerne skal heller ikke længere bruge tid og kræfter på at klappe papkasser sammen og bortskaffe emballagen, da de mobile skabe fungerer som yderemballage.

Indholdet i det mobile skabe styres nøje efter forbruget, hvorved mange af bestillingerne, som afdelingens personale bruger tid på, helt eller delvist undgås.

Skabene placeres i en dertil indrettet niche. De fungerer som skab i hele perioden og skiftes som helhed, når perioden er udløbet. Disse vogne benævnes derfor ”Mobile skabe”. Der forventes indkøbt mobile skabe til følgende varekategorier:

1.Forbrugsvarer og sterile engangsartikler (600 stk.)

2.Linned og patientbeklædning (ikke uniformer) (600 stk.)

3.Intravenøse væsker fra apoteket (300 stk.)

De mobile skabe har en udformning, så de kan transporteres med transportrobotterne direkte til den relevante afdeling. De mobile skabe vil blive pakket i den eksisterende varemodtagelse, men vil også være tilpasset pakning på et eventuelt eksternt lager.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Der gives anlægsbevilling på 50 mio. kr. til indkøb af mobile skabe.

Det i 2021 afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr. frigives.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


8 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2020

Sagsresumé

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning i Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er vedlagt som bilag.

Fremdrift i projektet

På delprojekt TE01 Senge- og behandlingsbygninger pågår arbejde med montering af præfabrikerede bærende facadeelementer samt montage af præfabrikerede toilet- og badekabiner, udførelse af dræn, regnvands- og spildevandsledninger. Montage af indvendige gipsvægge samt hovedføringsveje for de tekniske installationer påbegyndes snart i de etager, hvor der er etableret tæt tag. Desuden pågår forberedelse til og udførelse af pladsstøbt beton i kælder- og stueplansniveau samt udførelse af d1æn, regnvands- og spildevandsledninger.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og Laboratorier har totalentreprenøren Pihl-konsortiet, der består af Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S med Sweco Danmark A/S og CREO Arkitekter A/S som rådgivere, afleveret et revideret dispositionsforslag og viderebearbejder dette som grundlaget for projektforslag. Totalentreprenøren har etableret deres byggeplads samt udført omlægning af eksisterende ledninger i terræn.

Delprojekt TE03 Energicentral omfatter hhv. fjernkøl og nødstrøm. For TE03KØL er bygningsarbejderne afsluttet. Der pågår montage af kølemaskiner med tilhørende hjælpeudrustning. Projektet følger den gældende tidsplan.

Regionen har aftalt med Frederiksberg Fjernkøling, at leveringen af køleforsyning udskydes fra den 15. april 2021 til den 15. juli 2021. Udskydelsen er begrundet i, at der for TE01-B1, ikke er behov for køling før sommeren 2021. Samtidig er det fastlagt, at der heller ikke er behov for køling ved andre delprojekter herunder det eksisterende hospital. Det var en del af kontraktgrundlaget med Frederiksberg Fjernkøling, at Region Sjælland havde denne mulighed for at udskyde opstarten af leveringen af køleforsyningen. For TE03EL pågår der montage af både mekaniske og elektriske forbindelser mellem de enkelte komponenter samt test og afprøvning af anlægget.

På delprojekt TE04 Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed har totalentreprenøren afleveret projektforslag og har indsendt myndighedsprojektet til Køge Kommune. Der pågår p.t. nedrivning af ikke bærende vægge samt tekniske installationer. Det forventes, at opstarten af udførelsen bliver medio 2. kvartal 2021.

Udbudsprocessen af genudbuddet for anlægget til varemodtagelse (Automatisk VareModtagelse, AVM) er igangsat i december 2020. Udbudsmaterialet er udsendt i prækvalifikation i udbud med forhandling. Interesserede leverandør skal indsende deres anmodning om prækvalifikation med udgangen af januar 2021. Det forventes, at der kan kontraheres med en leverandør ultimo 2. kvartal 2021.

På delprojektet for de mobile robotter til varetransport (Autonome Mobile Robotter AMR) var der prækvalificeret fire leverandører til at afgive tilbud. Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget to tilbud fra potentielle leverandører. Tilbuddene er ved at blive evalueret, og det forventes, at der kan kontraheres med en leverandør medio 1. kvartal 2021.

Ombygningsprojektet B7 omfatter i alt ca. 12.000 m² brutto etageareal til brug for bl.a. billeddiagnostik, dagkirurgi, endoskopi, forskning/uddannelse, ambulatorier, fysioterapi/ergoterapi, strøget, affaldscentral, overnatningspladser samt prøvetagningsrum for Klinisk Biokemisk Afdeling. Der er indgået en aftale med konsulent firmaet Lohfert-Praetorius, om at bidrage til grundlag for udarbejdelsen af projektforslag for udvalgte delprojekter, som er en forudsætning for ibrugtagning af den første etape af senge- og behandlingsbygningen. Disse udførelsesprojekter i B7 forventes indgået under gældende rammeaftaler og med start i 2. halvår 2021.

Tidsplanen for anlægsentreprise A1 følges og der har i 4. kvartal 2020 været udført arbejder vedr. test og klargøring af køleforsyningsledninger til drift af den kommende kølecentral.

For Søg & Find (sporbarhedssystem) arbejdes med udbudsplanlægning og specificering af den ønskede teknologi. Det forventes at udbudsprocessen kan igangsættes i 1. halvår 2021.

For Bookingsystem til fælles udstyrsordning arbejdes der ligeledes på markedsafdækning af mulige systemer inden den ønskede teknologi kan specificeres for det kommende udbud.

For IT-infrastruktur vedr. aktivt udstyr og den trådløse teknologi (WIFI) arbejdes der med at få afklaret, hvordan IT-infrastrukturen skal udbydes og indkøbes i samarbejde med regionens IT-afdelingen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Kvartalsrapporten for USK for 4. kvartal 2020 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

2.Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Indstillingen punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Kvartalsrapport 4. kvartal 2020 (DokID: 9692669 - EMN-2020-36757)

2. Controllerenhedens bemærkninger (DokID: 9692673 - EMN-2020-36757)

3. Deponeringsskema (DokID: 9692670 - EMN-2020-36757)

4. Revisorerklæring USK Q4 2020 - UDKAST inkl. følgebrev (DokID: 9692668 - EMN-2020-36757)


9 (Åben) Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet

Sagsresumé

Der afholdes valg til Regionsrådet den 16. november 2021. Regionsrådet skal træffe beslutning om, hvem der skal udføre en evt. fornyet fintælling.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2021 afholdes der valg til Regionsrådet for valgperioden 2022-2025.

Ifølge lov om kommunale og regionale valg er det kommunerne, der står for stemmeoptællingen efter afgivelsen af stemmer ved valg til Regionsrådet. Efter optællingen foretager kommunerne en ny optælling og bedømmelse af de afgivne stemmesedler inkl. en opgørelse over antallet af personlige stemmer for hver kandidat – en fintælling.

Senest dagen efter at fintællingen har fundet sted, opgør regionsvalgbestyrelsen resultatet af stemmeafgivningen til regionsrådsvalget på grundlag af de valgbøger for valget, som regionsvalgbestyrelsen har modtaget fra kommunerne.

Regionsvalgbestyrelsen kan beslutte, der skal foretages en fornyet fintælling af de stemmesedler, der er afgivet til regionsrådsvalget. Den fornyede fintælling kan vedrøre alle stemmesedler eller bestemte gruppe af stemmesedler.

Ved valgene til Regionsrådet i både 2009, 2013 og 2017 blev det aftalt med kommunerne i Region Sjælland, at kommunerne – på regionens vegne – foretog en eventuel fornyet fintælling, hvis regionsvalgbestyrelsen besluttede, at der skulle foretages en sådan. Aftalen indebar, at Region Sjælland finansierede en eventuel ekstra fintælling, men ikke medfinansierede selve fintællingsberedskabet.

Fordelene ved at lade kommunerne udføre en eventuel fintælling er bl.a. at:

Kommunerne under alle omstændigheder skal etablere et beredskab til en eventuel fornyet fintælling for deres vedkommende, så man undgår omkostninger ved etablering af et parallelt regionalt beredskab.

Kommunerne undgår udgifter til transport af stemmesedlerne til Regionshuset eller et andet optællingssted.

Regionen undgår en forsinkelse af iværksættelsen af den fornyede fintælling som følge af transport af stemmesedler.

Kommunerne har omfattende erfaring med optælling af stemmer.

Det daværende Indenrigs- og Socialministerium bekræftede i 2009, at det er lovligt, at en region indgår en aftale med kommunerne i regionen om, at de udfører en eventuel fornyet fintælling – på samme måde som den oprindelige fintælling.

Regionsvalgbestyrelsen kan have pligt til at foretage den fornyede fintælling i regionen, hvis der er begrundet mistanke om, at der ikke er sket en ensartet bedømmelse af stemmesedlerne i de enkelte kommuner.

Regionsvalgbestyrelsen kan anmode kommunevalgbestyrelserne om at foretage den fornyede fintælling af stemmesedlerne på regionsvalgbestyrelsens vegne (når der ikke i øvrigt er begrundet mistanke om uensartet bedømmelse af stemmesedlerne), men regionsvalgbestyrelsen kan ikke pålægge kommunevalgbestyrelserne at foretage en sådan fornyet fintælling.

På den baggrund foreslås det, at administrationen søger at indgå en aftale med kommunerne i regionen om, at kommunerne foretager en eventuel fornyet fintælling af stemmer til regionsrådsvalget i 2021 som tidligere aftalt.

Sagen forelægges nu, med henblik på at drøfte sagen med kommunerne i et møde i kommunekontaktudvalget senest den 8. juni 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender, at administrationen søger at indgå en aftale med kommunerne i regionen om, at kommunerne foretager en eventuel fornyet fintælling af stemmerne ved valget til Regionsrådet den 16. november 2021 på anmodning fra regionsvalgbestyrelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


10 (Åben) Beslutning om tilladelse til råstofindvinding til BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune

Sagsresumé

Til jernbaneprojektet, som en del af Femern-forbindelsen, har BaneDanmark søgt om tilladelse til råstofindvinding uden for råstofplanens graveområde. Projektet sparer på forbrug af råstofressourcerne og begrænser transport. Administrationen anbefaler derfor, ud fra et hensyn til væsentlige samfundsinteresser, at der meddeles tilladelse.

Sagsfremstilling

BaneDanmark har til en del af Femern-forbindelsens jernbaneprojekt den 12. juni 2020 søgt om tilladelse til råstofindvinding på Engmosevej 6A, 4800 Nykøbing F. i Guldborgsund Kommune. Området ligger udenfor råstofplanens graveområde. Efter kompetencereglerne skal tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde besluttes af Regionsrådet.

Der er tale om en mindre råstofindvinding på op til 48.000 m3 lerjord på et ca. 1,5 ha stort sideareal til jernbanen. Se evt. vedlagte kortbilag. Det vedlagte udkast til tilladelse begrænser indvindingsperioden til 5 år, mod normalt 10 år. Indvinding og retablering forventes at ske inden for en periode på 1-2 år, men en 5-årig tilladelse giver mulighed for tidsmæssig tilpasning, eksempelvis i forhold til forsinkelser af projektet.

Den lokale indvindingen af lerjord kun 700 m fra jernbanen vil spare på råstofressourcerne, og vil minimere behovet for transport af råstoffer.

Administrationen forventer i forbindelse med projektet, at der vil blive tilførsel af ren jord fra banetraceet til råstofgraven. Det vil muliggøre, at råstofgraven kan efterbehandles til landbrugsformål, og at den overflødige jord ikke skal transporteres længere væk.

BaneDanmarks ansøgningsmateriale har været i indledende høring. Guldborgsund Kommune og det lokale museum har ingen bemærkninger. Tre naboer har sendt bemærkninger, der primært handler om bl.a. støj, trafik, rystelser, natur og støv vedrørende BaneDanmarks samlede projekt, og ikke så meget om råstofindvindingen i sig selv.

Efterfølgende har et udkast til råstoftilladelse været sendt i partshøring. En nabo, Guldborgsund Kommune og BaneDanmark har påpeget mindre fejl som er tilrettet.

Projektet i forhold til lovgivning og råstofplan

Råstofplanens retningslinje 2 medfører, at der kun undtagelsesvis meddeles gravetilladelse uden for graveområder, og kun hvis væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det. Det kan eksempelvis være ved kortvarig indvinding til større anlægsprojekter. Samtidig kan transporten minimeres, hvis der anvendes råstoffer tæt på et anlægsprojekt. Indvinding på Engmosevej 6A opfylder både kriteriet om væsentligt anlægsprojekt og begrænsning af transport.

Herudover lægger både råstofplanlægningen og råstofloven op til et bæredygtighedsprincip, om at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og at eksempelvis jord (her ler) erstatter sand- og grusmaterialer. Disse bæredygtighedskriterier opfyldes ligeledes i projektet på Engmosevej 6A.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår, og at det endelige forslag til råstoftilladelse tager tilstrækkeligt højde for de forskellige høringsbemærkninger.

Det er samtidig administrationens vurdering, at tilladelsen falder inden for råstofplanens retningslinjer og mål, herunder at der er tale om væsentlige samfundsinteresser i forbindelse med et større infrastrukturprojekt samt hensynet til en mere bæredygtig råstofforsyning.

Da der et tale om et projekt, der gennemføres ved anlægslov kan råstoftilladelsen ikke påklages til klagenævn på normal vis, men kan af Femern A/S og A/S Femern Landanlæg påklages til transportministeren.

Til orientering vil der komme et yderligere antal sager om Femernforbindelsen og råstofindvinding udenfor råstofplanens graveområder. Administrationen er i dialog med BaneDanmark om dette, og udvalget vil senere få fremlagt en sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding uden for graveområde på Engmosevej 6A, 4800 Nykøbing F.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 02-02-2021

Anbefalet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Kortbilag Engmosevej 6A URU 02022020 (DokID: 9646872 - EMN-2020-32775)

2. Udkast til tilladelse på Engmosevej 6A URU 02022020 (DokID: 9648717 - EMN-2020-32775)


11 (Åben) Indstilling af medlemmer til to videnskabsetiske medicinske komiteer

Sagsresumé

Regionsrådet skal indstille to lægpersoner og to forskningsaktive medlemmer til to nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer

Sagsfremstilling

Fra den 26. maj 2021 erstattes de gældende EU-retlige regler om medicinsk udstyr af den såkaldte forordning om medicinsk udstyr.

I den forbindelse ændres de organisatoriske og administrative rammer for den videnskabsetiske vurdering af ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål således, at ansøgninger herom fra den 26. maj 2021 skal behandles af to nye statslige videnskabsetiske medicinske komiteer.

Hver videnskabsetisk medicinsk komité skal bestå af otte medlemmer:

En formand, der udpeges af sundhedsministeren

Fem medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren efter indstillinger fra de enkelte regionsråd

To medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren efter indstillinger fra patientorganisationer

Sundhedsministeriet anmoder hvert regionsråd om at indstille fire personer, således at sundhedsministeren kan udpege to medlemmer efter indstilling fra hvert regionsråd.

Indstillingerne skal bestå af henholdsvis to lægpersoner og to personer, som er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Lægmedlemmer

Regionsrådet skal indstille to lægmedlemmer. Medlemmerne behøver ikke være medlem af Regionsrådet, men der bør lægges vægt på, at kompetencer inden for og erfaring med etiske vurderinger vil være en hensigtsmæssig kompetence.

Det bemærkes, at et lægmedlem ikke må have aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne, ligesom et lægmedlem ikke må have en sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Forskningsaktive medlemmer

Regionsrådet skal desuden indstille to forskningsaktive medlemmer. De indstillede personer, der er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning, skal for Region Sjællands vedkommende være indstillet fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Det bemærkes, at det forhold, at en person skal være aktiv inden for videnskabelig forskning, betyder, at personen i en vis udstrækning skal være involveret i og have kendskab til videnskabelig forskning.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har d. 24. februar 2021 indsendt indstilling af følgende to medlemmer:

Mette Friberg Hitz, Cand.med., ph.d., speciallæge i endokrinologi, klinisk lektor, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Stig Brorson, Cand.med., ph.d., speciallæge i ortopædisk kirurgi, dr. med., klinisk professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Tværgående krav og ønsker til de indstillede personer

Ved indstilling af personer til komiteerne skal det tilstræbes at indstille lige mange kvinder og mænd. Det vil sige, at der skal indstilles både en mandlig og en kvindelig lægperson samt en mandlig og en kvindelig person, som er aktiv inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Kun hvis en ligelig kønssammensætning ikke er mulig ud fra særlige grunde, kan der fraviges fra dette.

Der bør lægges vægt på, at de pågældende har kompetencer inden for og erfaringer med etiske vurderinger. Der er ikke noget til hinder for, at de indstillede medlemmer aktuelt også er medlemmer af en regional komité.

Information om opgavens indhold, omfang og honorering fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Der indstilles to lægmedlemmer fra Regionsrådet til de videnskabsetiske medicinske komiteer

2.De to personer indstillet af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indstilles som forskningsaktive medlemmer af de videnskabsetiske medicinske komiteer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales. Det indstilles, at konstitueringsgruppen inkl. Enhedslisten og VKR hver indstiller en repræsentant.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Susanne Lundvald (A) og Egon Bo (C) blev valgt som medlemmer.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Videnskabstiske Medicinske Komiteer (DokID: 9694850 - EMN-2021-01566)


12 (Åben) Beslutning om udpegning til national DK2020 politisk partnerskabsgruppe

Sagsresumé

Region Sjælland deltager i ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”, et partnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner. I den forbindelse skal der udpeges en repræsentant til den nationale DK2020 politiske partnerskabsgruppe.

Sagsfremstilling

Med Region Sjællands deltagelse i ’DK2020- Klimaplaner for hele Danmark’ følger en plads i den nationale politiske partnerskabsgruppe.

Den politiske partnerskabsgruppes rolle er løbende at sikre projektets politiske forankring bredt i KL/KKR og regionerne. Partnerskabs-gruppen mødes 2 gange årligt samt deltager til større samlinger undervejs i ”DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark” projektet, som løber frem til ultimo juni 2023. Pladsen som repræsentant er ulønnet.

I gruppen sidder:

5 politiske repræsentanter udpeget fra kommuner. 1 fra hver deltagende KKR-geografi

5 politiske repræsentanter udpeget fra regionerne. 1 fra hver deltagende region

1 politisk repræsentant udpeget af formanden for klimaalliancen

For KKR Sjælland: formand Niels Hörup.

Region Midt: Jørgen Nørby, formand for udvalg for Regional Udvikling

Region Nord: Mads Thomsen, formand for klima og miljøudvalget

Region Syd: Jørn Lehmann, formand for miljøudvalget

Region Hovedstaden: ikke udpeget

Region Sjælland skal udpege en repræsentant. Arbejdet er højt profileret på nationalt plan både for regionerne samlet i forhold til klimaarbejdet og også for Region Sjælland i arbejdet med at skabe partnerskaber på klima- og energiområdet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at der udpeges en repræsentant fra Region Sjælland til at indtræde i den politiske partnerskabsgruppe for DK2020

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales. Det indstilles, at formanden for Udvalget for Regional udvikling udpeges.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Formanden for Udvalget for Regional udvikling Peter Jacobsen (O) blev valgt.

Jørgen Holst stemte imod indstillingen.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


13 (Åben) Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd

Sagsresumé

Region Sjælland skal udpege 3 delegerede til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd. Herudover foreslås det, at der udpeges en suppleant.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede med budget 2021, at Region Sjælland melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd med virkning fra januar 2021. Der planlægges at afholde en generalforsamling i fællesrådet til april 2021, og Region Sjælland er blevet bedt om at indmelde 3 delegerede til repræsentantskabet. Pladserne som delegerede er ulønnet og gælder for resten af den regionale valgperiode.

Foruden Region Sjælland er Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland også medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Med generalforsamlingen i april vil regionerne også få en repræsentant i bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd. Der er lagt op til, at de delegerede fra regionerne mødes i midten af marts forud for generalforsamlingen og udpeger den regionale repræsentant til bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd.

Det foreslås, at der også udpeges en suppleant.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet udpeger 3 delegerede og 1 suppleant til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 01-03-2021

Anbefales. Det indstilles, at konstitueringsgrppen inkl. Enhedslisten får to pladser, og at VKR får 1 plads samt suppleantplads.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Beslutning

Torben Haack (F), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Bodil Sø (V) blev valgt som delegerede, og Jens Ravn (V) blev valgt som suppleant.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


14 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

Claus Bakke (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.


15 (Lukket) Orientering om indgåelse af lejemål (Lukket punkt)

16 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet 8. marts 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard (A)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener