Søg
 
Dagsorden

Dagsorden

Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

28-06-2021 16:00

Mødeafholdelse:

Medlemmer af udvalget:

Jens Ravn

Formand

Camilla Aff Bredegaard

Næstformand

Ellen Manelius Knudsen

Pernille Beckmann

Anette Mortensen

Eric Steffensen

Niels Rolskov

Anne Camilla Meyer

Peter Wied

Morten Lysdahl

Camilla Høeg-Guldberg

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

Udvalg: Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Dato: 28-06-2021 16:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden ........................................................................................ 3

2 (Åben) Gensidig orientering ........................................................................................ 4

3 (Åben) Implementeringsplan 2021-2022 ........................................................................................ 6

4 (Lukket) Orientering om lægedækningshøring ........................................................................................ 9

5 (Åben) Generel orientering om almen praksis ....................................................................................... 11

6 (Åben) Eventuelt ....................................................................................... 13

7 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis ....................................................................................... 14

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

2 (Åben) Gensidig orientering

Resumé

Gensidig orientering: Region Sjælland orienterer om, at Region Sjælland har indgået aftale med PLO-Sjælland omkring lægevagten samt orientering om, at der indgået en ny overenskomst med de praktiserende læger.

Sagsfremstilling

Aftale med PLO-Sjælland omkring lægevagten i Region Sjælland

PLO Sjælland og Region Sjælland har i fællesskab lavet en plan for, hvordan lægevagten organiseres og bemandes fremover. Med aftalen fastholdes alle de 11 nuværende konsultationssteder, der er spredt ud over hele regionens geografi. Som en del af aftalen samarbejder regionen og lægerne om en god overgangsordning, indtil Region Sjælland i efteråret 2022 overtager ansvaret for at drive lægevagten fra PLO Sjælland.

Første skridt i overgangsordningen er til september, hvor Region Sjælland overtager bemandingen af lægevagten i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Mens PLO fortsætter med at køre ud til sygebesøg i hele regionen og bemander lægevagten på de faste konsultationer på sygehusene i Holbæk, Køge, Slagelse, Nykøbing F., Næstved og Roskilde.

Fra oktober 2022 overtager Region Sjælland den samlede ledelse af lægevagten, og overtager dermed ansvaret for bemandingen af hele lægevagten. De praktiserende læger, der ønsker det, vil fortsat indgå i lægevagten sammen med de læger, som Region Sjælland ansætter.

Den nye aftale mellem Region Sjælland og PLO Sjælland er en lokalaftale. Med aftalen skal borgerne gøre, som de plejer og ringe til 70 15 07 00 for at tale med lægevagten. Der er derfor ingen ændringer for patienterne, og de kan blive tilset de samme steder som hidtil.

Ny overenskomst med de praktiserende læger

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger, som har fokus på bl.a. ulighed i sundhed, nye tilgængelighedsformer for patienterne og fastholdelse af ældre læger.

Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2022. Med overenskomsten afsættes i alt 349 mio. kroner, som blandt andet skal bruges til målrettede indsatser mod ulighed i sundhed, aflastningsordninger for de ældste læger og til forbedring af samarbejdet mellem sektorerne.

Hovedelementer i aftalen:

Mindre ulighed i sundhed: Blandt andet ved en opsøgende indsats over for mennesker med psykisk sygdom og børn og forældre i udsatte familier samt bedre adgang til, at praktiserende læger kan tilbyde sundhedstjek for sårbare beboere på botilbud.

Mere sammenhæng mellem sektorerne: Gennem bedre samarbejde mellem egen læge og de kommunale akutfunktioner og ved, at ordningen med fast læge på plejehjem gøres permanent.

Mere nem og fleksibel adgang til almen praksis: Med indførelse af en generel adgang til videokonsultationer med egen læge og mulighed for aftalt telefonkonsultation for borgere, som ikke kan bruge video.

Honorarstrukturen i lægevagten ændres: Der er det aftalt en mere balanceret honorering. Den visiterende læge får samme ydelse, uanset om patienter afsluttes i telefonen eller henvises til yderligere undersøgelser. Parterne vil gå i dialog om en regional modernisering af lægevagten.

Bedre lægedækning i udkantsområder og generelt: Ældre praktiserende læger i lægedækningstruede områder får bedre muligved for at ansætte vikar og få delepraksistilladelse, og ældre læger får generelt ret til at etablere generationsskifteaftaler og arbejde sammen med en kompagnon på ét ydernummer indtil pensionering.

Sikring af lægelig tilstedeværelse i praksis: Parterne har i aftalen præciseret, at det ikke er muligt at eje et ydernummer uden at have hovedbeskæftigelse med at drive og tage ansvar for egen klinik/egne klinikker.

Kvalitet og data: Kvalitetsklynger gøres permanent og udvikling af data for sektoren.

Indstilling

Praksisplanudvalget tager orienteringen til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

3 (Åben) Implementeringsplan 2021-2022

Resumé

Praksisplanudvalget drøfter udkast til implementeringsplan til praksisplanen. Den administrative forberedelsesgruppe (AFG) har udarbejdet udkast til implementeringsplan med forslag til prioriterede indsatser for lægedækning i form af udkast til fire projekter.

Sagsfremstilling

Praksisplanen implementeres i det daglige samarbejde mellem sektorerne. Hertil kommer planens 3 udvalgte målsætninger: Lægedækning, fokus på de sårbare patientgrupper og udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder. Praksisplanen er nu i sin færdige form og offentliggøres i juli på regionens hjemmeside.

Praksisplanudvalget godkendte på sit møde den 23. september 2020 at prioritere lægedækning i 2021. På samme møde blev der fremlagt en oversigt over målsætningerne i høringsudkast til praksisplan, de overordnede indsatser og det organisatoriske ophæng/interessenter.

Målsætningerne sætter retning for det videre arbejde med at konkretisere, hvad udvalget vil opnå, hvad der måles på, hvilke aktiviteter der igangsættes og i hvilket organisatorisk regi opgaven løftes.

Den administrative forberedelsesgruppe (AFG) med alle tre parter har udarbejdet et udkast til en implementeringsplan. Ligesom Praksisplanudvalgets lægedækningsgruppe også har været inddraget i forhold til lægedækning. Det er en implementeringsplan med prioritering af indsatser, beslutning om aktiviteter og en tidsplan, som samlet set vil give udvalget mulighed for at sikre praksisplanens fremdrift.

Vedlagt er oversigt over implementeringsplanens indsatser, aktiviteter og foreløbig tidsplan for igangsætning. Det anbefales, at der i 2021 og frem arbejdes med særligt fire projekter:

To af projekterne er målrettet uddannelseslæger – henholdsvis læger som skal vælge speciale (KBU-læger) og læger, som er sidst i speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen) i almen medicin. Projekterne skal bidrage til, at alle uddannelsesstillinger i regionen besættes i løbet af planperioden. Som eksempel har det de seneste år været sådan, at for uddannelseslæger sidst i uddannelsen (hoveduddannelsen) er andelen af ubesatte uddannelsesforløb i regionen høj. De seneste 3 år ligger andelen af ubesatte stillinger på lidt under 50 %.

Projekt: Fælles reklamefremstød målrettet uddannelseslæger først i uddannelsen.

Indsats overfor læger, der er først i deres speciallægeuddannelse har fokus på de 7 vandkantsområder. Den er målrettet et samarbejde mellem parterne om at yde bistand til læger og viden om specialet almen medicin og mulighederne for bosættelse og ægtefællejob, der ønsker at bo og/eller arbejde i regionen.

Det konkrete indhold i projektet er at udvikle og implementere et markedsføringskoncept, som kan bidrage til, at flere læger vælger almen medicin som speciale og at de tager uddannelsesforløbet i en af regionens syv vandkantskommuner. Vandkantskommunerne er Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Slagelse, Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner.

Projekt: Fælles markedsføring målrettet læger, som er tæt på at være færdige med speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Der ses en tendens til, at en del af de læger som gennemfører hoveduddannelsen i regionen ikke fortsætter i almen praksis i Region Sjælland – det er et særligt problem i regionens vandkantskommuner.

Det er derfor også projektets ambition at frembringe konkrete tiltag til at fastholde de læger, som er i den sidste del af hoveduddannelsen i almen praksis Region Sjælland ved at markedsføre mulighederne for at etablere sig som praktiserende læge i Region Sjælland.

Projekt: Proaktiv indsats i forhold til at fastholde læger, som er sidst i karrieren.

Som det fremgår af praksisplanen har omkring hver tredje praktiserende læge i regionen passeret de 60 år og det har vist sig vanskeligt at få yngre læger til at overtage de aldrende lægers praksis. Tilgangen af nye læger opvejer ikke afgangen, som ophører med at være praktiserende læger. Derfor kan fastholdelse af ældre læger være med til at sikre lægedækning.

Projektet har til formål at fastholde de ældre læger i de 7 vandkantskommuner. Overenskomsten for almen praksis indeholder allerede forskellige muligheder, som kan være med til at fastholde ældre læger ved at give mulighed for aflastning og opnå større fleksibilitet i arbejdslivet.

Projektet skal være med til at udbrede kendskabet til overenskomstens muligheder. Her kan der tages forskellige metoder i anvendelse, såsom at tage direkte kontakt og formidle viden om eksisterende muligheder.

Projekt: Opgaveudvikling i almen praksis med fokus på attestarbejdet - for at aflaste de praktiserende læger.

For at øge den tilgængelige lægefaglige kapacitet skal projektet se nærmere på muligheden for at frigøre lægernes tid, som de i dag bruger på attestarbejde.

Projektet gennemføres for at kortlægge hvilken type af attestarbejde, som er henholdsvis lovbundet, og ikke-lovbundet. På baggrund af kortlægningen vil det ene spor være at konkretisere, hvilke attester regionen anbefaler, at Folketinget arbejder for at ændre. Mens det andet spor vil være at udvikle samarbejdet om attester mellem almen praksis og kommuner.

De vedlagte projektbeskrivelser for de 4 projekter er udarbejdet i et samarbejde mellem parterne og vil være udgangspunkt for det videre arbejde med indsatserne.

Implementeringsplanen rummer udover de netop nævnte fire projekter også at videreføre en proces om lægedækning på småøerne med de relevante kommuner.

Udvalget godkendte på et tidligere møde, at implementeringsplanen opdateres løbende ved, at der hvert år udarbejdes en plan for næste års implementering af praksisplanen, som behandles på udvalgets møde i 4. kvartal med henblik på en politisk og økonomisk prioritering.

Ligesom udvalget også godkendte, at en opdateringen på fremdriften fremlægges på mindst 2 møder årligt med oplysninger for hver af aktiviteterne om involverede parter, målepunkter og overholdelse af tidsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1.at Praksisplanudvalget for almen praksis godkender Implementeringsplan 2021-2022.

2.at Praksisplanudvalget godkender, at 4 projekter sættes i gang med indsatser, der styrker lægedækningen i regionen.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Implementeringsplan, skema med indsatser, version juni 2021.docm (DokID: 9799856 - EMN-2020-35727)

2. Projektbeskrivelse - Fastholdelse - version 2.docm (DokID: 9801228 - EMN-2020-35725)

3. Projektbeskrivelse, aflaste læger - attestarbejde, version 3.docm (DokID: 9786102 - EMN-2020-35725)

4. Projektbeskrivelse - Fælles reklamefremstød overfor KBU læger i de 7 vandkantsområder - version 4.docm (DokID: 9801519 - EMN-2020-35725)

5. Projektbeskrivelse - Markedsføring af muligheder for uddannelseslæger som er tæt på at være færdige med hoveduddannelsen - version 2.docm (DokID: 9801545 - EMN-2020-35725)

4 (Lukket) Orientering om lægedækningshøring

5 (Åben) Generel orientering om almen praksis

Resumé

Der gives en generel orientering vedrørende forhold i almen praksis.

Sagsfremstilling

Guldborgsund kommune
Læge Peter Wied afgiver pr. 1. august 2021 én kapacitet og ca. 375 patienter. Patienterne får frit lægevalg mellem områdets åbne praksis.

Holbæk kommune
De to lægepraksis i Tølløse har fået tilladelse til at flytte sammen på adressen Mostparken 1, st. tv. 4300 Tølløse. De to praksis er flyttet pr. 14. juni 2021 og de er flyttet fra henholdsvis Jernbanevej 4, 4340 Tølløse og Vestergade 69, 4340 Tølløse. Samtidig har de to praksis skiftet navn.

Køge kommune
Lægehuset Borup har fået tilladelse til at flytte praksis fra de nuværende kliniklokaler Hovedgaden 16, 4140 Borup til nye kliniklokaler ca. 1,5 km her fra, til adressen Møllevej 17, 4140 Borup. Flytningen forventes gennemført den 15. maj 2021.

Odsherred kommune
Regionsrådet besluttede ved budgetaftalen for 2021 at etablere to nærklinikker i henholdsvis Vordingborg og Odsherred kommuner.

For at sikre befolkningen i den nordlige del af Odsherred Kommune valgmuligheder i forhold til et almen medicinsk tilbud og for at understøtte et generationsskifte blandt de praktiserende læger i området besluttede Udvalget for det nære sundhedsvæsen, at en nærklinik i Odsherred Kommune placeres i Nykøbing Sjælland. Nærklinikken vil åbne for patienter 1. januar 2022.

Ringsted kommune
Læge Vibeke Ahm Petersen er givet tilladelse til at flytte praksis fra Schandorphsvej 10, 4100 Ringsted til Nørretorv 35, 4100 Ringsted. Tilladelsen er gældende indtil 1. april 2022.

Vordingborg kommune
Region Sjælland åbnede den 3. maj 2021 Nærklinik Stege i lokaler i Sundhedscenteret. Nærklinikken har i juni 1774 patienter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for almen praksis.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

6 (Åben) Eventuelt

Resumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

7 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener