Søg
 
Referat

Referat - Praksisplanudvalget for Almen Praksis

15-04-2021 16:00

Medlemmer af udvalget:

Jens Ravn

Formand

Camilla Aff Bredegaard

Næstformand

Ellen Manelius Knudsen

Pernille Beckmann

Anette Mortensen

Eric Steffensen

Niels Rolskov

Anne Camilla Meyer

Peter Wied

Morten Lysdahl

Camilla Høeg-Guldberg

Fraværende:

Anne Camilla Meyer


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Høringssvar og udkast til endelig Praksisplan 2021-2024 4

3 (Åben) Implementeringsplan til praksisplanen 7

4 (Åben) Beslutning - lægedækningstruede områder 2021 9

5 (Åben) Generel orientering om forhold vedrørende praksissektoren 12

6 (Åben) Orientering - forhold omkring udbudsklinikkerne 14

7 (Åben) Eventuelt 18

8 (Åben) Mødeplan 2021 19

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis 20


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalget beslutninger

Punkt 4 blev behandlet først.

Godkendt

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

.


2 (Åben) Høringssvar og udkast til endelig Praksisplan 2021-2024

Sagsresumé

Udkast til Praksisplan for almen praksis har være i høring og behandles med henblik på en endelig godkendelse af praksisplan for almen praksis 2021-2024.

Sagsfremstilling

På Praksisplanudvalgets møde den 17. april 2020 blev høringsudkast for praksisplan for almen praksis godkendt og en høringsproces er herefter gennemført.

Høringssvar

Der er kommet i alt 18 kommet høringssvar (vedlagt).

Der er kommet høringssvar fra PLO-Sjælland, Diabetesforeningen og Danske Fysioterapeuter. Fra Stevns, Ringsted, Køge, Sorø, Faxe, Næstved, Holbæk, Vordingborg og Roskilde kommuner. Og fra regionens Udvalg for det nære sundhed; Patientinddragelsesudvalg, Ældresagens sundhedsudvalg i Region Sjælland, Psykiatri i regionen, Sjællands Universitetshospital, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Nykøbing Sygehus.

Sundhedsstyrelsen og Sundhedskoordinationsudvalget har ligeledes givet svar – de er rådgivende og vejledende.

Høringssvarene udtrykker generel opbakning til praksisplanen og indeholder dels nogle forslag til ændringer og suppleringer som umiddelbart kan rettes i høringsudkastet. Dels nogle forslag som i den her sammenhæng ikke er relevante i forhold til praksisplanen, men som tages med i den videre proces i forhold til implementeringen af praksisplanen. De konkrete forslag til ændringer, administrationens bemærkning, og i hvilket omfang, der skal arbejdes videre med forslagene, fremgår af vedlagte notat. Kort opsummeret er der tale om følgende:

Opdatering af talmateriale og oversigtskort over almen praksis i Region Sjælland: Datamaterialet i udkast til praksisplan er gennemgået og opdateret, ligesom der er udarbejdet oversigtskort over placeringerne af almen praksis i regionen.

Implementeringsplanen som en del af praksisplanen: Implementeringsplanen vil, når den er udarbejdet, blive vedlagt praksisplanen som bilag.

Opfølgning og evaluering på mål og resultater: Praksisplanens indsatser konkretiseres i implementeringsplanen – i den forbindelse opsættes der kriterier for opfølgning og evaluering.

Øget patientinddragelse i udarbejdelsen af praksisplan: På baggrund af praksisplanens overordnede karakter og dens funktion som planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis vurderes den nuværende høringspraksis at være den rette niveau for patientinddragelse.

Øget kommunal indflydelse på placeringen af ydernumre: Administrationen vurderer, at den nuværende organisering er hensigtsmæssig. Det under hensyn til at det dels er regionen, som har plankompetencen, dels for at bibeholde fokus på det regionale og tværkommunale perspektiv. Det gælder f.eks. i forhold til praksisformer og i forhold til de forskellige kommunale udfordringer.

Mere præcis definition af begreber: I regi af praksisplanen anbefaler administrationen, at definitionen af begreber som f.eks. ’attraktiv’ og ’sygdomstyngde’ rummer nok fleksibilitet til, at man ikke bliver låst i det videre arbejde med at konkretisere indsatserne, hvor en yderligere præcisering af begreberne ofte også indgå.

Katalog over handlemuligheder i forhold til udfordringer på lægedækningsområdet: Regionens indsatser på området adresseres i dag på detgodelægeliv.dk, herunder også de indsatser, som sker i samarbejde med kommuner og andre samarbejdspartnere. I forbindelse med udarbejdelse og eksekvering af implementeringsplan vil muligheden for at lave yderligere tiltag blive overvejet.

Identificering af mest udfordrede områder i forhold til lægedækning: På baggrund af den årlige lægedækningshøring beslutter Praksisplanudvalget, hvilke kommuner der udpeges som lægedækningstruede kommuner.

Konkrete initiativer målrettet udsatte og sårbare: Spørgsmålet adresseres i implementeringsplanen.

Øget tværsektorielt samarbejde: Administrationen deler opfattelsen af, at det tværsektorielle samarbejde hele tiden skal styrkes, og spørgsmålet vil blive adresseret i implementeringsplanen.

Øvrige bemærkninger: Hertil kommer en række bemærkninger, som har karakter af holdningstilkendegivelser mere forslag til konkrete justeringer i udkast til praksisplan. Det gælder f.eks. i forhold til efterlysning af ressourcer øremærket indsatser i praksisplan og implementeringsplan. Det er forslag om brugerrepræsentation i Praksisplanudvalget, at vagtlægeordningen omfattes af praksisplanen, og det gælder i forhold til vurderingen af, hvilke løsninger der er det bedste supplement til almen praksis for at sikre lægedækningen i regionen.

Revideret praksisplan
Administrationen har behandlet de indkomne høringssvar og har på den baggrund udarbejdet et revideret udkast til praksisplanen (ændringerne er markeret med gråt).

Som særskilt punkt på dagsordenen fremlægges forslag til en implementeringsplan med prioriterede indsatser omkring lægedækning i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller:

At udvalget drøfter høringsversion af Praksisplan for almen praksis 2021-2024 på baggrund af de indkomne høringssvar og de konkrete forslag til ændringer, som administrationen har udarbejdet.

At udvalget godkender Praksisplan for almen praksis 2021-2024 med forbehold for indarbejdelse af ændringer som besluttes på mødet.

.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for almen praksis.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Drøftelse:

Til praksisplanen vedlægges bilag med liste over, hvem der har indgivet høringssvar, ligesom der i bilaget henvises til, hvor høringssvarene kan læses elektronisk.

Administrationen ændrer formuleringer i praksisplanen, hvor det er relevant at præcisere, at kommunerne også er en del af det nære sundhedsvæsen.

På baggrund af høringssvar med forslag om mere patientinddragelse vil Praksisplanudvalget også fremadrettet vurdere, hvornår der er behov for patientinddragelse.

Godkendelse:

Godkendt med de foreslåede ændringer og tilpasninger.

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

1. Høringsnotat vedr. praksisplan for almen praksis.docm (DokID: 9263168 - EMN-2020-35727)

2. Faxe Kommune - høringssvar (DokID: 9769010 - EMN-2020-35727)

3. Holbæk Kommune - høringssvar (DokID: 9769013 - EMN-2020-35727)

4. Køge Kommune - høringssvar (DokID: 9768881 - EMN-2020-35727)

5. Næstved Kommune - høringssvar (DokID: 9769019 - EMN-2020-35727)

6. Ringsted Kommune - høringssvar (DokID: 9768888 - EMN-2020-35727)

7. Roskilde Kommune - høringssvar (DokID: 9768889 - EMN-2020-35727)

8. Sorø Kommune - høringssvar (DokID: 9768879 - EMN-2020-35727)

9. Stevns Kommune - høringssvar (DokID: 9768891 - EMN-2020-35727)

10. Vordingsborg Kommune - høringssvar (DokID: 9769020 - EMN-2020-35727)

11. Danske Fysioterapeuter - høringssvar (DokID: 9769009 - EMN-2020-35727)

12. Diabetesforeningen - høringssvar (DokID: 9768893 - EMN-2020-35727)

13. Patientinddragelsesudvalget - høringssvar (DokID: 9768882 - EMN-2020-35727)

14. PLO Sjælland - høringssvar (DokID: 9768878 - EMN-2020-35727)

15. Psykiatrien - høringssvar (DokID: 9768900 - EMN-2020-35727)

16. Nykøbing F Sygehus - høringssvar (DokID: 9768896 - EMN-2020-35727)

17. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse - høringssvar (DokID: 9768892 - EMN-2020-35727)

18. Sjællands Universitetshospital - høringssvar (DokID: 9768876 - EMN-2020-35727)

19. Ældresagen - høringssvar (DokID: 9768874 - EMN-2020-35727)

20. Sundhedsstyrelsen - rådgivende svar (DokID: 9768890 - EMN-2020-35727)

21. Sundhedskoordinationsudvalget - rådgivende svar (DokID: 9769024 - EMN-2020-35727)

22. Praksisplan Almen Praksis 2021-2024, marts 2021 (DokID: 9774477 - EMN-2020-35727)


3 (Åben) Implementeringsplan til praksisplanen

Sagsresumé

Praksisplanudvalget drøfter udkast til implementeringsplan til praksisplanen. Den administrative forberedelsesgruppe (AFG) har udarbejdet udkast til implementeringsplan med forslag til prioriterede indsatser for lægedækning.

Sagsfremstilling

Praksisplanen implementeres i det daglige samarbejde mellem sektorerne. Hertil kommer planens 3 udvalgte målsætninger: Lægedækning, fokus på de sårbare patientgrupper og udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder.

Praksisplanudvalget behandler de indkomne høringssvar på et særskilt punkt på dagens møde med henblik på endelig godkendelse i Regionsrådet medio 2021.

Praksisplanudvalget godkendte på sit møde den 23. september 2020 at prioritere lægedækning i 2021.

Til behandlingen af implementeringen af praksisplanen på udvalgets møde i september blev der fremlagt en oversigt over målsætningerne i høringsudkast til praksisplan, de overordnede indsatser og det organisatoriske ophæng/interessenter.

Målsætningerne sætter retning for det videre arbejde med at konkretisere, hvad udvalget vil opnå, hvad der måles på, hvilke aktiviteter der igangsættes og i hvilket organisatorisk regi opgaven løftes.

Den administrative forberedelsesgruppe (AFG) med alle tre parter har arbejdet med et udkast til en implementeringsplan. Ligesom Praksisplanudvalgets lægedækningsgruppe også har været inddrages i forhold til lægedækning.

En implementeringsplan med prioritering af indsatser, beslutning om aktiviteter og en tidsplan vil samlet set give udvalget mulighed for at sikre praksisplanens fremdrift.

Vedlagt er oversigt over implementeringsplanens indsatser, aktiviteter og tidsplan for igangsætning.

Det anbefales, at der i 2021 arbejdes med:

At anvende overenskomstens muligheder for aflastning og fleksibilitet med henblik på rekruttering og fastholdelse

Være proaktiv i forhold til at fastholde læger, som er sidst i karrieren

Fælles reklamefremstød overfor KBU-læger i de 7 vandkantsområder

Markedsføring af muligheder for uddannelseslæger, som er tæt på at være færdige med Hoveduddannelsen

Orientere læger i sidste del af deres hoveduddannelse om mulighederne for at etablere sig som praktiserende læge i området herunder mulighederne for bosættelse og ægtefællejob

Etablere målrettet samarbejde mellem parterne om at yde bistand til læger, der ønsker at nedsætte sig i regionen

Opgaveudvikling i almen praksis med fokus på attestarbejdet

At videreføre en proces om lægedækning på småøerne med de relevante kommuner

AFG-gruppen vil med inddragelse af lægedækningsgruppen arbejde videre med at fastsætte en baseline, definere målepunkterne og sætte mål for effekterne af indsatserne.

Udvalget godkendte på det seneste møde, at implementeringsplanen opdateres løbende ved, at der hvert år udarbejdes en plan for næste års implementering af praksisplanen, som behandles på udvalgets møde i 4. kvartal med henblik på en politisk og økonomisk prioritering.

Ligesom udvalget også godkendte, at en opdateringen på fremdriften fremlægges på mindst 2 møder årligt med oplysninger for hver af aktiviteterne om involverede parter, målepunkter og overholdelse af tidsplan.

Udvalget besluttede ligeledes på sit møde i september, at administrationen retter henvendelse til de centrale parter med opfordring til af evaluere effekten af differentieret basishonorar – der afventes på svar.

Indstilling

Administrationen indstiller

At Praksisplanudvalget godkender udkast til implementeringsplan

At den Administrative Forberedelsesgruppe arbejder videre med at definere baseline og forslag til målepunkter.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Godkendt

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

1. Implementeringsplan, skema med forslag til indsatser 2021.docm (DokID: 9631223 - EMN-2020-35727)


4 (Åben) Beslutning - lægedækningstruede områder 2021

Sagsresumé

Praksisplanudvalget træffer beslutning om, hvilke områder der udpeges som lægedækningstruet i 2021 i henhold til Overenskomst om almen praksis, og de overenskomstmæssige fordele som følger heraf.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget skal udpege områder, der kan defineres som lægedækningstruede og hvor der som følge deraf er særlige overenskomstmæssige rettigheder.

Det er tidligere besluttet, at udvalget revurderer områderne én gang årligt.

For både 2019 og 2020 har udvalget udpeget de samme områder som lægedækningstruet i relation til de overenskomstmæssige muligheder, som dem der blev defineret som lægedækningstruet i maj 2018 i forbindelse med differentieret honorering (gældende 3 år).

De kriterier som indgår i den nationale model til differentieret honorering er følgende:

Socioøkonomi (førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse)

Tilbud i henhold til Sundhedsloven (udbuds-, regions-, forsøgsklinikker)

Lægens alder (læger over 63 år)

Praksishandler (handler med goodwill)

Det er ikke et krav, at der skal være overensstemmelse mellem de områder, der er udpeget via den nationale model for differentieret honorering og de områder, der udpeges af Praksisplanudvalget, men det er anbefalingen, at de kriterier, som indgår i den nationale model for differentieret basishonorar også indgår i Praksisplanudvalgets definition eventuel suppleret med regionale kriterier. Hensigten med dette er, at skabe logik, gennemsigtighed og genkendelighed i forhold til definitionen af lægedækningstruede områder.

Lægedækningstruede områder 2021

Praksisplanudvalgets arbejdsgruppe vedrørende lægedækning har været samlet, og har drøftet emnet.

Arbejdsgruppen vurderer det hensigtsmæssigt at fortsætte med de samme lægedækningstruede områder i 1. halvår af 2021, som dem der har været i gældende i 2020.

Begrundelsen er, at der afventes ny overenskomst om almen praksis. Overenskomsten forventes at træde i kraft i løbet af 2. halvår 2021.

Når den nye overenskomst er kendt revurderes de lægedækningstruede områder på baggrund heraf.

Arbejdsgruppens anbefaling er, at for 2021 udpeges de samme 15 områder som lægedækningstruet i forhold til de overenskomstmæssige fordele som dem, der har været udpeget som lægedækningstruet i 2020. Oversigten over områderne er vedlagt som bilag.

Evaluering af effekten, herunder hvorvidt mulighederne i overenskomsten anvendes

Udvalget besluttede ved udpegning af lægedækningstruede områder for 2020, at de i år ønskede en evaluering af effekten herunder hvorvidt mulighederne i overenskomsten anvendes.

Af den nuværende overenskomst fremgår det af bilag 5, at en del af det differentierede basishonorar, som blev indført i 2018 tildeles praksis, der geografisk er beliggende i områder, der er udpeget som lægedækningstruede efter en national fastlagt model. Det differentierede basishonorar udbetales til praksis, der drives efter overenskomsten. I Region Sjælland får aktuelt 59 praksis ud af i alt 236 praksis differentierede basishonorar tildelt efter geografi.

Der er ingen målinger på effekten af det differentierede basishonorar. Hensigten med det differentierede basishonorar var blandt andet, at det skulle give praksis mulighed for at ansætte mere praksispersonale. Hvorvidt dette er sket, har administrationen ingen opgørelser på. Men ved rekruttering gøres der aktivt opmærksom på den ekstra indtjening i de pågældende områder, og aktuelt ses en tendens til at flere patienter går fra at være tilknyttet praksis udenfor overenskomsten (private leverandører) til at være tilmeldt praksis indenfor overenskomsten (PLO-klinikker). Praksisplanudvalget besluttede på sidste møde at anbefale de centrale parter, at formålet med differentieret basishonorar evalueres inden modellen yderligere bringes i anvendelse.

Praksis beliggende i lægedækningstruede områder udpeget af Praksisplanudvalget har særlige overenskomstmæssige rettigheder i forhold til ansættelser og delepraksis. En opgørelse (se vedlagte bilag) viser, at ingen praksis har benyttet sig af de særlige rettighederne vedrørende ansættelser, men 3 praksis har benyttet sig af retten til at etablere delepraksis.

Administrationens indtryk er, at det differentierede basishonorar har en vis effekt, hvorimod de overenskomstmæssige muligheder mere tydeligt har haft begrænset virkning. Den udeblevne effekt skyldes formentlig, at de overenskomstmæssige muligheder kræver rekruttering af læger og det er præcis udfordringen i de lægedækningstruede områder, hvorfor praksis har svært ved at anvende de overenskomstmæssige muligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021 udpeges de samme områder som lægedækningstruede, som dem der har været gældende i 2020.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Den periode, som de lægedækningstruede områder kommer til at gælde, forlænges til hele 2021, med mindre en ny overenskomst træder i kraft inden da.

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

1. Lægedækningstruede områder i RS - liste (DokID: 9622602 - EMN-2020-35725)

2. Anvendelse af overenskomstens bestemmelser for lægedækningstruede områder (DokID: 9623036 - EMN-2020-35725)


5 (Åben) Generel orientering om forhold vedrørende praksissektoren

Sagsresumé

Der gives en generel orientering til udvalget vedrørende forhold, som angår praksissektoren.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives et overblik over ændringer i lægedækningen.

Holbæk
En praksis i Holbæk har med udgangen af december 2020 afleveret en kapacitet med ca. 800 patienter. Der er gennemført PLO-høring uden resultat. Kapaciteten er efter annoncering afsat til en læge, som skal virke efter overenskomsten.

Kalundborg
Læge Ole Eg Pedersen, Lægehuset i Ubby, er ophørt med udgangen af februar. Patienterne har valgt ny læge blandt de åbne praksis i området.

Jakob Møller, i Høng ophører med udgangen af marts 2021. Praksis overtages af Lægehuset i Høng.

Claus Bache og Christina Møller har valgt at opløse deres kompagniskab med udgangen af marts 2021. De fortsætter som sololæger. Claus Bache fortsætter på den nuværende praksisadresse. Christina Møller etablerer praksis på adressen Hareskovvej 17 H, Kalundborg.

Lolland kommune
Læge Jan Jørgensen i Maribo afgiver en kapacitet og ca. 1.200 patienter med udgangen af maj 2021. Kapaciteten er efter annoncering afsat til en læge, som skal virke efter overenskomsten.

Vordingborg kommune
Eyjolfur Olafsson, Stege ophører pr. 30. april 2021. Kapaciteten er annonceret blandt områdets læger uden at være afsat. Patienterne skal vælge ny læge blandt de åbne praksis i området.

O-kapaciteter
Regionen har annonceret 3 nye 0-kapaciteter i henholdsvis Præstø, Hvalsø/Tølløse og Køge by. På baggrund af de indkomne ansøgninger er alle tre 0-kapaciteter afsat.

Nærklinikker
Regionen har jf. Sundhedsloven fået tilladelse til at drive nærklinikker i en periode på 6 år. På den baggrund etablerede regionen en nærklinik i Nakskov pr. 1. marts 2020. Denne klinik har pt. ca. 4.300 patienter.

Pr. 1. December 2020 er endnu en nærklinik etableret i Kalundborg. Denne klinik har pt. ca. 1.000 patienter.

Endelig foreligger der beslutning om, at regionen i 2021 etablerer yderligere 2 nærklinikker. Den første etableres i Stege i Vordingborg Kommune maj 2021. Derudover etableres i 2. halvår 2021 en nærklinik i Odsherred Kommune. Den endelige placering af denne er endnu ikke fastsat.

Almen praksis i Region Sjælland på Linkedin
På Linkedin er der oprettet en showcase med navnet ”Almen praksis i Region Sjælland”. Siden er en underside til Region Sjællands side samme sted.

Linkedin skal anvendes til gøre opmærksom på tiltag til at sikre lægedækningen i Region Sjælland samt generelt informere om relevante emner omhandlende almen praksis. Siden skal være med til at skabe opmærksom, således at særligt almen medicinere i og udenfor regionen bliver bekendt med mulighederne for praktiserende læger i Region Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

.


6 (Åben) Orientering - forhold omkring udbudsklinikkerne

Sagsresumé

Der gives en kort orientering om faktuelle forhold for udbudsklinikkerne.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget har ønsket en orientering omkring faktuelle forhold for udbudsklinikkerne.

Kontrakterne med de tre private leverandører, som driver klinikker i regionen bygger på rammer og krav, som ligger tæt op ad Overenskomst om almen praksis. Det betyder, at patienterne som udgangspunkt ikke skal opleve, at der er forskel på, om man er tilknyttet en PLO-klinik eller udbudsklinik. Det skal bemærkes, at udbudsklinikkerne udelukkende etableres i områder med lægemangel, og hvor det ikke har været muligt at rekruttere en PLO-læge. Organisering og bemanding af udbudsklinikker varierer fra de traditionelle PLO-klinikker.

Serviceklager
Regionen modtager serviceklager over almen praksis, og disse omhandler typisk tilgængelighed, omgangstone, samarbejde med lægen mv. Klager over PLO-klinikker og lægevagten behandles i regi af Samarbejdsudvalget for almen praksis, mens administrationen behandler serviceklager over udbudsklinikker.

Nedenfor er et overblik over behandlede serviceklager i 2018-2020.

2018

2019

2020

Antal

% af tilknyttede patienter

Antal

% af tilknyttede patienter

Antal

% af tilknyttede patienter

PLO-klinikker

36

0,0046

44

0,0056

60

0,0075

Udbudsklinikker

59

0,1300

22

0,0480

12

0,0316

Lægevagten

14

0,0017

8

0,0009

29

0,0035


Det fremgår af tallene, at antallet af klager over PLO-klinikker og lægevagten er steget i 2020, mens antallet af klager over udbudsklinikker er faldet.

Det kan oplyses, at PLO-klinikkerne har ca. 786.000 tilmeldte patienter, mens udbudsklinikkerne har ca. 38.000 patienter.

Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed modtager og behandler faglige klager over læger i PLO-klinikker og læger i udbudsklinikker. Region Sjælland modtager kopi af afgørelserne.

Nedenfor gives et overblik over afgjorte sager, hvor udfaldet har været at lægen har fået kritik i 2018-2020.

 

2018

2019

2020

PLO-klinikker

38

19

21

Udbudsklinikker

8

3

7

Utilsigtede hændelser
Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Utilsigtede hændelser indberettes af sundhedspersoner, patienter og pårørende til Styrelsen for Patientsikkerhed. Sagsbehandling af de enkelte tilfælde foregår lokalt i hver region.

Statistikken for utilsigtede hændelser i Region Sjælland ser i 2020 ud som følgende:

PLO-klinikker

Udbudsklinikker

Pr. nov 2020

Antal

% af tilknyttede patienter

Antal

% af tilknyttede patienter

Ingen skade

272

0,03%

27

0,07%

Mild

92

0,01%

6

0,02%

Moderat

81

0,01%

13

0,03%

Alvorlig

42

0,01%

*

-

Dødelig

*

-

0

0,00%

I alt

491

0,00%

50

0,13%

Datagrundlag er for lille til at sikre anonymitet.

Brug af lægevagt

Antallet af kontakter pr. patient til lægevagten ligger på nogenlunde samme niveau uanset hvor i regionen borgeren bor.

På baggrund af en opgørelse over disse kontakter, kan det konstateres, at ud af 20 klinikker, hvor borgerne hyppigst kontakter lægevagten er 6 udbudsklinikker.

Ud af 20 klinikker hvor borgerne færrest gange kontakter lægevagten er 1 udbudsklinik.

De øvrige udbudsklinikker ligger i midterfeltet.

 

PLO-klinikker

Udbudsklinikker

Flest kontakter til lægevagten

14

6

Færrest kontakter til lægevagten

19

1

Patienterstatningssager
Patienterstatningen behandler og afgør sager om erstatning, når skaden er sket i forbindelse med behandling i det offentlige og private sundhedsvæsen.

 

PLO-klinikker

Lægevagt

Udbuds-klinikker

I alt

Afgørelse med erstatning 2019

32

6

3

41

Afgørelse med erstatning 2020 til 30. sep

17

1

0

18

Risikobaserede tilsyn
Styrelsen for patientsikkerhed gennemfører løbende risikobaserede tilsyn i hele sundhedssektoren - herunder almen praksis. De Planlagte tilsyn udvælges ved tilfældig stikprøver og varsles for praksis 6 uger i forud for tilsynet.

Formålet med risikobaseret tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og at sikre læring hos sundhedspersonalet. Styrelsen fastsætter nogle forskellige målepunkter som f.eks. organisering, faglige fokuspunkter i patientforløb og journalføring, medicinhåndtering mv.

Som det fremgår af styrelsens hjemmeside, har de gennemført nedenstående tilsyn. Alle tilsyn er afsluttet med bemærkninger om ingen eller få/mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, og der er i nogle tilfælde udarbejdet handlingsplaner, som opfølgning på besøgene.

2017

2018

2019

2020

PLO-klinikker

13

11

2

4

Udbudsklinikker

4

1

0

0

Tilgængelighed
Der er krav om, at PLO-klinikker og udbudsklinikker er tilgængelige alle hverdage kl. 8.00-16.00. Derudover skal der være tilbud om konsultationer efter kl. 16.00 en dag om ugen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Sagen forelægges igen til næste år med den præcisering at såvel procentvise tal og absolutte tal fremgår under alle sammenligningspunkter.

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

.


7 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Intet

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

.


8 (Åben) Mødeplan 2021

Sagsresumé

Forslag til Praksisplanudvalgets mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget behandlede på sit møde den 23 september 2020 et forslag til en mødeplan for 2021. Der var nogle af de foreslåede datoer, som der ikke kunne godkendes. Derfor fremlægger administrationen et nyt forslag til mødeplan for 2021:

Torsdag den 10. juni 2021 (tidligere dato var samtidig med Folkemødet)

Torsdag den 7. oktober 2021

Torsdag den 2. december 2021

Alle møderne foreslås afholdt i tidsrummet kl. 16.00-18.00. Formøderne afholdes kl. 15.00-16.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Da flere af udvalgets medlemmer ikke har mulighed for at deltage den 10.6 2021 udsender sekretariatet en doodle med henblik på at finde en anden mødedato i juni. De øvrige mødedatoer fastholdes.

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

.


9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Anne Camilla Meyer, , ,

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener