Søg
 
Referat

2 (Åben) Suspendering af patientrettigheder

Sagsresumé

Folketinget har besluttet at suspendere patientrettigheder med henblik på at give regionerne rammer til at sikre tilstrækkelig kapacitet i sygehusvæsenet til at håndtere den aktuelle covid-smittespredning og den afledte stigning i behov for indlæggelser.

Det anbefales, at Forretningsudvalget godkender, at suspendering af patientrettigheder effektueres i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Det danske sygehusvæsen er under pres på grund af den stærkt øgede smittespredning af Covid-19, herunder udbredelsen af den meget smitsomme, men endnu noget ukendte Omikron-variant samt pres på det medicinske område og akutområdet.

For at sikre, at der i regionerne kan foretages den nødvendige prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af covid-19, har Folketinget besluttet at suspendere udrednings- og behandlingsretten og at kravet om angivelse af tid og sted i brev til patienten kan frafaldes. Patienterne skal fortsat have besked inden for 8 dage om, at regionen har modtaget deres henvisning.

Med suspenderingen af patientrettighederne får de enkelte regionsråd således mulighed for at beslutte, at regionens sygehuse i prioriteringen af kapaciteten i forhold til den aktuelle covid-situation, kan se bort fra patientrettighederne.

Med de suspenderede patientrettigheder får regionerne større handlemuligheder i forhold til at sikre tilstrækkelig kapacitet til et stigende antal smittede med behov for indlæggelse og andre akutte patienter.

Samtidig gøres der en stor indsats for, at borgere med behov for udredning og behandling for ikke-covid-relaterede sygdomme håndteres bedst muligt, bl.a. ved at regionen indgår tilknytningsaftaler med en lang række private sygehuse og klinikker. Tilknytningsaftaler træder i stedet for de eksisterende aftaler med private sygehuse og klinikker, da disse aftaler suspenderes via folketingsbeslutningen. Tilknytningsaftalerne skal sikre hurtig udredning/behandling til flest muligt og bidrage til at minimere de pukler, der vil opstå, og som skal håndteres, når presset fra covid aftager igen.

Det vil være en administrativ aflastning for afdelingerne, at der ikke skal gives en konkret tid til patienterne, hvilket i dag giver anledning til frustration og stort administrativt tidsforbrug.

Det foreslås, at suspenderingen af patientrettighederne effektueres i Region Sjælland den 5. januar 2022, da det vurderes, at det pr. denne dato er realistisk at have det relevante set-up på afdelingerne i forhold til ændrede breve, registreringspraksis, tilknytningsaftaler m.v. Det er tillige den dato, Danske Regioner overfor Sundhedsministeriet har anbefalet ikrafttræden.

Suspenderingen bortfalder automatisk den 5. februar 2022, som er den dato, hvor covid-19, som situationen er lige nu, ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom. Hvis perioden, hvor covid-19 betragtes som samfundskritisk sygdom, forlænges, forventes suspenderingen af patientrettighederne tilsvarende forlænget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget beslutter, at suspendering af patientrettighederne effektueres for regionens sygehuse pr. 5. januar 2022.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forretningsudvalget drøftede mulighederne for at effektuere en suspension af patientrettighederne med baggrund i ny bekendtgørelse, der er udstedt den 23. december 2021.

Det blev præciseret, at bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2022, og indtil videre er gældende i fire uger til den 30. januar 2022. Det blev desuden præciseret, at forslaget kun gælder det somatiske område og således ikke psykiatrien.

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod forslaget stemte: Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Forretningsudvalget konstaterer, at akutte patienter, kræftpatienter og patienter med andre livstruende sygdomme fortsat vil få tilbud om hurtig udredning og behandling. Forretningsudvalget har desuden et særligt fokus på, at der i prioriteringen sikres lige behandling af alle borgere ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering. Forretningsudvalget ønsker desuden, at den samlede kapacitet udnyttes optimalt ved at der indgås tilknytningsaftaler med private sygehuse og klinikker.

Venstre og Det Konservative Folkeparti havde følgende mindretalsudtalelse:

Venstre og Konservative mener, at patienternes rettigheder til hurtig udredning og behandling er et fundamentalt styringsredskab i det danske sundhedsvæsen. Pengene skal følge patienten, så man sikrer, at al ledig behandlingskapacitet i både det offentlige og det private sundhedsvæsen bruges bedst muligt. Det gælder ikke mindst i en situation, hvor corona-pandemien presser sundhedsvæsenet, hvorfor al ledig kapacitet skal tages i anvendelse. Patienterne forsvinder jo ikke ved at suspendere deres rettigheder. Ingen bliver raske af at stå på venteliste. Hvis du er henvist fx til en knæ- eller hofteoperation er det afgørende, at kende ventetiden, ligesom de meste sårbare patienter i særlig grad har glæde af rettigheder på lige fod med andre mere ressourcestærke patienter. Patienterne skal have frihed og flere muligheder for at vælge et alternativ til det offentlige tilbud.

Vi noterer os, at flere patientforeninger er stærkt bekymrede ved udstigten til, at patienternes rettigheder forsvinder, idet man frygter at patienternes sygdomstilstand forværres betydeligt. Venstre og Konservative står på patienternes side, og vi kan derfor ikke støtte, at patienternes udrednings- og behandlingsret suspenderes i Region Sjælland.

Fraværende

Claus Bakke

(V)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener