Søg
 
Referat

Referat - Forretningsudvalget 2018-2021

08-09-2021 09:00

Video

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Anne Møller Ronex

(B)

Bruno Jerup

(Ø)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Claus Bakke

(V)

Egon Bo

(C)

Gitte Simoni

(O)

Jacob Jensen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jorun Bech

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Per Nørhave

(O)

Peter Jacobsen

(O)

Susanne Lundvald

(A)

Tina Boel

(F)

Fraværende:

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Tina Boel

(F)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Udfordret driftssituation på sygehusene 4

3 (Åben) Orientering om status for renovering af Østbanen 6

4 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget 7


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


2 (Åben) Udfordret driftssituation på sygehusene

Sagsresumé

Forretningsudvalget orienteres om den udfordrede driftssituation på sygehusene i forlængelse af COVID-19, sygeplejerskestrejken og et markant større indtag af patienter på akutafdelingerne henover sommeren. Sygehusene kan desuden blive yderligere presset af en influenzaepidemi i efteråret/vinteren. Der lægges op til en drøftelse af situationen.

Sagsfremstilling

Alle sygehuse i landet har henover sommeren oplevet et markant større indtag på akutafdelingerne end normalt. Samtidig er der fortsat en pukkel af operationer og aftaler, som er udsat i forlængelse af anden bølge af COVID-19.

Dertil kommer, at mange sygehuse i landet har været ramt af sygeplejerskestrejken, som betyder, at endnu flere operationer og aftaler er blevet udskudt, at de strejkende sygeplejersker ikke har afholdt ferie i sommerperioden og derfor skal afholde ferie nu (inden årets udgang), og i forlængelse af strejken har mange sygeplejersker valgt ikke at tage ekstraarbejde, ligesom nogle har valgt at opsige deres stillinger.

Endelig er der en forventning om, at Danmark kan blive hårdt ramt af bl.a. en influenzaepidemi, da få er immune på grund det meget lave antal influenzatilfælde i sæsonen 20-21.

Da mange afdelinger allerede er presset på bemandingen på bl.a. læge- og plejesiden, vil det bl.a. være nødvendigt at foretage midlertidige omflytninger og nedlukninger af senge/afsnit.

Administrationen vil på mødet orientere om den udfordrede driftssituation på sygehusene.

Økonomi

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget drøfter den udfordrede driftssituation på sygehusene.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktionen orienterede om den udfordrede driftssituation på sygehusene, om den forventede udvikling i efteråret og om initiativer til opfølgning herpå.

Forretningsudvalget konstaterede, at situationen vil kunne medføre midlertidige omprioriteringer af aktivitet og ressourcer for at sikre patientsikkerhed, behandling af akutte patienter, kræftpatienter og andre patienter med livstruende sygdomme samt for at sikre arbejdsmiljøet. Omprioriteringerne kan betyde midlertidige nedlukninger eller sammenlægninger af afsnit.

Forretningsudvalget forventer, at alle muligheder for brug af Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA) benyttes i den konkrete situation. Såfremt der er behov for yderligere bevillinger til dette formål, vil Forretningsudvalget forholde sig positivt.

Forretningsudvalget vil følge situationen tæt og orienteres løbende om evt. ændringer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


3 (Åben) Orientering om status for renovering af Østbanen

Sagsresumé

På mødet orienteres om status for renovering af Østbanen.

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om status for renovering af Østbanen.

Carsten Krabbe, direktør for Regional Udvikling, deltager under punktet.

Økonomi

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør for Regional Udvikling, Carsten Krabbe, orienterede om den forsinkede tidsplan for sporrenovering af Østbanen som følge af skærpede krav til vurdering af miljøpåvirkningen.

Forretningsudvalget udtaler følgende i sagen:

Det er ikke til at bære, at borgerne i Faxe, Stevns og Køge kommuner endnu en gang skal opleve, at der sker en forsinkelse af udskiftningen af skinnerne på Østbanen. Vi har kæmpet længe for at få finansieringen på plads, og nu stilles der så nye skærpede krav og varsles forlænget sagsbehandlingstid for at give de nødvendige tilladelser.

Region Sjælland ønsker ikke at gå på kompromis med hensynet til natur og miljø, men det undrer os, at der kræves en større undersøgelse, når det handler om udskiftning af allerede eksisterende skinner og sveller.

Region Sjælland har bedt Movia og Lokaltog om hurtigst muligt at lave en redegørelse for, hvilke muligheder der er for at fortsætte driften på Østbanen, indtil sporfornyelsen er gennemført. Region Sjælland har desuden bedt Movia og Lokaltog om at udarbejde en revideret tidsplan for sporrenoveringen så snart miljøgodkendelserne er på plads.

Region Sjælland vil i samarbejde med Movia og Lokaltog gøre, hvad vi kan, for at minimere konsekvenserne for borgerne, så de fortsat kan bruge Østbanen. Samtidig har Region Sjælland fokus på, at forsinkelsen giver færrest mulige ekstraudgifter til sporrenoveringen.

Forretningsudvalget vil sammen med Movia og Lokaltog presse maksimalt på for at miljøgodkendelserne kommer på plads hurtigst muligt, så forsinkelsen bliver så kort som overhovedet muligt.

Forretningsudvalget ønsker desuden, at der rettes henvendelse til ministeren om sagen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Tina Boel

(F)

Bilag

.


4 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Tina Boel

(F)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener