Søg
 
Referat

Referat - Forretningsudvalget 2018-2021

01-02-2021 15:00

Video

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Anne Møller Ronex

(B)

Bruno Jerup

(Ø)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Claus Bakke

(V)

Egon Bo

(C)

Gitte Simoni

(O)

Jacob Jensen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jorun Bech

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Per Nørhave

(O)

Peter Jacobsen

(O)

Susanne Lundvald

(A)

Tina Boel

(F)

Fraværende:

Per Nørhave

(O)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Forslag fra Det Konservative Folkeparti om genoptagelse af sag om vaskeri 4

3 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 1. februar 2020 7


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt med forbehold for, at der tages stilling til behandling af forslaget fra Det Konservative Folkeparti under punkt 2, idet denne stillingtagen beror på indholdsmæssige drøftelser af sagen.

Fraværende

Per Nørhave (O)

Bilag

.


2 (Åben) Forslag fra Det Konservative Folkeparti om genoptagelse af sag om vaskeri

Sagsresumé

Det Konservative Folkeparti anmoder om, at sagen om nyt sygehusvaskeri genoptages.

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti har med e-mail af 21. og 25. januar 2021 anmodet om at få følgende forslag behandlet i Regionsrådet:

Forslag

Genopførelse af vaskeri:

I forlængelse af vort forslag om at sagen vedrørende vaskeriet skal gå om skal Konservative bede om, at sagen tages op igen på baggrund af oplysninger de ændre beslutningsgrundlaget.

Det nye i sagen er, at der ikke er oplyst, hvilke konsekvenser det vil have for transporten af vasketøj til sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse.

En anden ny oplysning er, at det er muligt at drive vaskeri på baggrund af miljørigtig energi som biodiesel, sol, vind eller biomasse.

Ligeledes ønsker vi at det drøftes, hvilke konsekvenser det har for medarbejderne at flytte vaskeriet til Jyderup.

Baggrund

Baggrunden for vort forslag er:

At vi ønsker alle de miljømæssige konsekvenser belyst ved de enkelte forslag, herunder en økonomisk beregning for de øgede transportomkostninger, der er ved lastbil transport fra de enkelte placeringer set i forhold til en placering i Holbæks erhvervsområder eller anden placering. Vi ønsker ligeledes en analyse af energiforsyningen til vaskeriet, med brug af miljørigtig energi.

At få oplyst om hvor mange medarbejdere der i dag har adresse i Holbæk, og som loyalt har fulgt midlertidigt med til vaskeriet i Maribo

At få forvaltningens oprindelige forslag om en placering i Holbæk medtaget i den fornyede overvejelse.

At alle omkostninger herunder byggemodning, lokalplan og evt. omkostninger fremgår af de enkelte forslag.

Dette skal ske således, at en fuldstændig oplyst sag kan blive behandlet på ny.

Administrationens bemærkninger

Der henvises til vedlagte notat, der beskriver tidligere og kommende beslutningsproces i sagen og status for udredningsarbejdet om sagen.

Det fremgår af den kommunale styrelseslov § 11 jf. regionslovens § 12, stk. 1, at et hvert medlem af Regionsrådet har en såkaldt initiativret, som giver medlemmet ret adgang til at få en sag optaget på dagsordenen til et møde i Regionsrådet. Et hvert rettidigt forslag skal optages på dagsordenen.

Der gælder dog den begrænsning, at et medlem normalt ikke kan kræve at få en sag genoptaget til fornyet behandling, når der én gang er truffet beslutning i den. For at et sådant krav kan stilles, må der foreligge nye oplysninger eller ændrede forhold, således at der kan siges at være sket en væsentlig ændring i grundlaget for den oprindeligt trufne beslutning.

Indenrigsministeriet har i udtalelse af 10. november 2000 om en borgmesters adgang til efter styrelseslovens § 31, stk. 1, på kommunalbestyrelsens vegne at ændre en beslutning, der var truffet af kommunalbestyrelsen, bl.a. udtalt følgende: Adgangen til at omgøre en beslutning, som allerede er truffet af kommunalbestyrelsen, tilkommer alene kommunalbestyrelsen. Dette vil være begrænset til tilfælde, hvor en kommunalbestyrelsesbeslutning lider af åbenbare mangler, herunder tilfælde, hvor grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning var åbenbart urigtigt, eller hvor udførelsen af beslutningen vil kunne påføre kommunalbestyrelsen et erstatningsansvar.

Ministeriet har desuden tilføjet, at hvis der under kommunalbestyrelsens behandling af den oprindelige sag var tvivl om grundlaget for beslutningen, og man desuagtet har undladt at søge denne tvivl afklaret eller at knytte betingelser til beslutningen, så anses grundlaget ikke umiddelbart for åbenbart urigtigt, idet kommunalbestyrelsen i dette tilfælde selv har forholdt sig til usikkerheden om beslutningsgrundlaget. Tilføjelsen skal forstås således, at det er Regionsrådet, der i første række har rådigheden over sagernes oplysningsniveau og dermed bestemmer, hvornår en sag er sådan oplyst, det der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag.

Regionsrådets afgørelse af et sådant spørgsmål i en given sag må ske på grundlag af en konkret vurdering af, hvilken vægt der bør tillægges nye oplysninger eller ændrede forhold i relation til de oplysninger, der har ligget til grund for den oprindelig trufne beslutning. De ændrede forhold, der kan påberåbes til støtte for et krav om genoptagelse, må normalt vedrøre selve sagen. Hvis der ikke foreligger nye oplysninger eller ændrede forhold, vil et medlems ønske om at få optaget en sag på dagsordenen kunne afvises af Regionsrådet med den begrundelse, at sagen er en genoptagelse af en tidligere behandlet og afsluttet sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1.Der tages stilling til, om der foreligger nye oplysninger i sagen om placering af vaskeri.

2.Der tages stilling til, om sagen om placering af vaskeri skal genoptages.

3.Der – hvis indstillingens punkt 1 og 2 godkendes – tages stilling til den videre proces i sagen om placering af vaskeri.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ad indstillingens punkt 1:

Følgende partier stemte for, at der foreligger nye oplysninger i sagen: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Følgende pariter stemte imod, at der foreligger nye oplysninger i sagen: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Dermed blev det besluttet at indstille til Regionsrådet, at der foreligger nye oplysninger i sagen.

Ad indstillingens punkt 2:

Følgende partier stemte for, at sagen skal genoptages: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Følgende partier stemte imod, at sagen skal genoptages: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Dermed blev det besluttet at indstille til Regionsrådet, at sagen skal genoptages.

Ad indstillingens punkt 3:

Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag til forslaget fra Det Konservative Folkeparti til behandling på Regionsrådets møde:

”Administrationens arbejde med at kvalificere grundlaget for en genopførelse af vaskeriet på grunden i Tornved, som et stort flertal i Regionsrådet har besluttet, videreføres.

Vi ønsker at øge ambitionerne for en miljørigtig og bæredygtig energiforsyning til Region Sjællands fremtidige vaskeri for at minimere energiforbruget og klimabelastningen. Vi beder derfor administrationen om, i forindelse med fremlæggelsen af sagen i april måned, at fremkomme med oplæg til, hvordan der kan sikres en optimering af grønne energiløsninger i det nye sygehusvaskeri i kombination med mulighederne for at sikre grøn energiforsyning fra eksterne leverandører. Oplægget skal samtidig indeholde totaløkonomiske vurderinger af de skitserede muligheder.

I den forbindelse med sagsfremlæggelsen i april måned beder vi desuden om administrationens vurderinger i forhold til en alternativ placering omkring Holbæk på én af de grunde, der tidligere er anbefalet af Holbæk Kommune. Denne vurdering skal finde sted med udgangspunkt i de aftalte kriterier og det eksisterende materiale, herunder beskrives transportbelastning, muligheder og konsekvenser for medarbejdernes transport til og fra vaskeriet samt omkostninger, der vi være forbundet med etablering af plangrundlag mv.”

Fraværende

Per Nørhave (O)

Bilag

1. Notat om den politiske beslutningsproces ift. placering af Region Sjællands nye vaskeri og status for udredningsarbejdet om sagen.docm (DokID: 9677866 - EMN-2020-37704)


3 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 1. februar 2020

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Per Nørhave (O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener