Søg
 
Referat

Referat - Forretningsudvalget 2018-2021

26-04-2021 09:30

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Anne Møller Ronex

(B)

Bruno Jerup

(Ø)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Claus Bakke

(V)

Egon Bo

(C)

Gitte Simoni

(O)

Jacob Jensen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jorun Bech

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Per Nørhave

(O)

Peter Jacobsen

(O)

Susanne Lundvald

(A)

Tina Boel

(F)

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Godkendelse af kommissorium for eftersyn af Psykiatrien 4

3 (Åben) Status for brystkræftområdet i Region Sjælland 7

4 (Åben) Placering af sygehusvaskeri - vurderingskriterier 10

5 (Åben) Klimaregnskab for Region Sjælland som virksomhed og rammerne for det videre arbejde 14

6 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen 17

7 (Åben) Opfølgning på COVID-19 udgifter april 2021 18

8 (Åben) Monitorering af udsatte behandlinger samt overholdelsen af udredningsretten 20

9 (Åben) Revideret hovedtidsplan for Universitetssygehus Køge som konsekvens af Covid-19 22

10 (Åben) Udmøntning af midler til udvikling af Holbæk Sygehus 25

11 (Åben) Overførsel af uforbrugte midler fra 2020 30

12 (Åben) Regnskab 2020 34

13 (Åben) Bevillingsændringer maj 2021 38

14 (Åben) Opdatering af Sundhedsplan 40

15 (Åben) Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser 42

16 (Åben) Indberetning for jordforureningsområdet 2020  46

17 (Åben) Godkendelse af Strategi mod jordforurening 2021-2030  49

18 (Åben) Godkendelse af indsatsplan for Jordforureningsområde 2021 52

19 (Åben) Materielstrategi for lokalbanerne 55

20 (Åben) Bemyndigelse til administrativ behandling af BaneDanmarks råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområde til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt 58

21 (Åben) Orientering om afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet 61

22 (Åben) Beslutning om afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023 63

23 (Åben) Nedsættelse af valgbestyrelse 66

24 (Åben) Rekruttering af koncerndirektør 68

25 (Lukket) Vilkårsændringer (Lukket punkt) 70

26 (Åben) Meddelelser 71

27 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 26. april 2021 72


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

.


2 (Åben) Godkendelse af kommissorium for eftersyn af Psykiatrien

Sagsresumé

Regionsrådet har med Budgetaftale 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til arbejdet med regeringens 10 års plan for psykiatrien og en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien Region Sjælland 2018-2023. I forlængelse af politiske drøftelser om rammer og proces for eftersynet forelægges forslag til kommissorium for eftersyn af Psykiatrien til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med Budgetaftalen 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til arbejdet med regeringens 10 års plan for psykiatrien. Samtidig skal eftersynet sammen med et psykiatripolitisk topmøde danne grundlag for en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023.

Af budgetaftalen fremgår det, at eftersynet særligt skal have fokus på Psykiatriens organisering og ledelsesforhold, initiativer til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede.

Den nærmere proces og rammerne for eftersynet aftales mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget. Der har været indledende politiske drøftelse om eftersynet hhv. på møde i Udvalget for social og psykiatri den 9. marts 2021, fællesmøde mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget den 6. april 2021 samt temamøde i Regionrådet den 12. april 2021.

Forslag til proces og rammer for eftersynet

I forlængelse af de politiske drøftelser foreslås en proces for eftersynet, hvor der arbejdes i tre forskellige analytiske spor:

Det første analytiske spor indebærer desk research, hvor fokusområderne fra budgetaftalen beskrives af administrationen ud fra eksisterende data, undersøgelser, anbefalinger mv. systematiseret inden for følgende temaer:

Rammer og vilkår for Psykiatrien

Tema 1: Organisering

Tema 2: Personale og kompetencer

Tema 3: Sammenhæng

Tema 4: Innovation

Det andet analytiske spor indebærer en ekstern analyse af Psykiatriens organisation med fokus på konkrete anbefalinger i forhold til:

Organisering

Samarbejds- og mødestruktur, herunder med eksterne samarbejdspartnere

Værdier og tilgange til arbejdet og ledelse

Kompetencer hos ledelse og medarbejdere

Det tredje analytiske spor tager udgangspunkt i et eksternt inspirationsoplæg med fokus på, hvordan fremtidens psykiatri ser ud, og hvordan vi skal udvikle Psykiatrien i Region Sjælland de næste 5-10 år. Inspirationsoplægget skal bruges som afsæt for dialog med patient- og pårørendeforeninger, politiske drøftelser og det psykiatripolitiske topmøde, der forventes afholdt i september 2021, samt interessevaretagelse ift. regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien. Udvalget for social og psykiatri har en opgave ift. at få tilrettelagt det psykiatripolitiske topmøde og få gennemført dialog med patient- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet og Psykiatriens bruger- og pårørendepanel.

Med de tre analytiske spor lægges der op til, at der etableres et vidensgrundlag og sikres en politisk dialog om udvikling af psykiatrien i indeværende regionsrådsperiode, hvor det forventes, at faktagrundlag, anbefalinger og opsamling på indholdsdialog er færdige ultimo 2021. Dermed kan der træffes politiske beslutninger om udvikling af Psykiatrien i begyndelsen af næste regionsrådsperiode i forbindelse med revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland, ny strategi for Regionsrådet og drifts- og udviklingsaftale for Psykiatrien.

Proces og rammer er nærmere beskrevet i vedlagte forslag til kommissorium for eftersyn af Psykiatrien, der forelægges til godkendelse.

Økonomi

Udgift til ekstern konsulentbistand anslås at være op til 500.000 kr. Dertil kommer interne ressourcer til projektkoordination og desk research.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommissorium for eftersyn af Psykiatrien godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Udvalget for Social og psykiatri deltog i behandlingen af sagen.

Udgangspunktet for analyserne er at fokusere på ledelse, værdier og organisering. I den forbindelse inddrages Ledelseskommissionens anbefalinger.

Der afholdes et fællesmøde mellem Udvalget for Social og psykiatri og Forretningsudvalget, hvor den eksterne konsulent præsenterer oplæg til, hvordan den eksterne analyse kan tilrettelægges.

Det understreges, at det planlagte topmøde skal have fokus på inddragelse af eksterne parter.

Med de bemærkninger blev kommissoriet godkendt.

Fraværende

Annemarie Knigge (A)

Camilla Hove Lund (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Kommissorium for eftersyn af Psykiatrien.docm (DokID: 9679254 - EMN-2021-00961)

2. Bilag til kommissorium for eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland.docm (DokID: 9776543 - EMN-2021-00961)


3 (Åben) Status for brystkræftområdet i Region Sjælland

Sagsresumé

Der gives en status for brystkræftområdet i Region Sjælland. Herunder orienteres om den aktuelle status for udskudte brystkræftsscreeninger og om handlingsplanen, der skal sikre, at Region Sjælland overholder ventetiden i de faglige retningslinjer ved årets udgang.

Sagsfremstilling

Det er tidligere aftalt, at Forretningsudvalget får en kvartalsvis opfølgning på, hvordan det går på brystkræftområdet i Region Sjælland.

Vicedirektør Jesper Gyllenborg, Sjællands Universitetshospital, deltager på mødet og giver en præsentation af status. Præsentationen vil bl.a. omhandle status på kræfthenvisninger og patienter med diagnosticeret kræft samt målopfyldelse af forløbstid. De seneste opgørelser viser, at Region Sjælland overholder udredningsretten for kvinder som henvises til brystundersøgelser, enten på Sjællands Universitetshospital eller ved et tilbud på et privathospital eller i en anden region

Brystkræftscreeninger

Desværre er der i Region Sjælland – ligesom i andre regioner - en nedgang i aktiviteten på screeningsområdet, og vi kan aktuelt ikke følge de nationale anbefalinger for screeningsintervallet på brystkræft. Brystkræftscreening er en forebyggende undersøgelse af alle kvinder mellem 50 og 69 år, som ikke har symptomer på brystkræft.

Der er i øjeblikket i størrelsesordenen 5.700 kvinder i alderen 50-69 år, som afventer tid til en screening, som de burde være indkaldt til. Kvinderne screenes gennemsnitligt efter ca. 2 år og 6 måneder, hvilket er en forsinkelse på omkring tre måneder i forhold til det screeningsinterval, Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Alle de berørte kvinder har fået et brev fra Region Sjælland, der forklarer og beklager situationen. Det fremgår, at nogle kvinder for at kunne tilbyde tider hurtigst muligt vil opleve at blive indkaldt til et andet screeningssted end normalt (primært Roskilde Sygehus). De kvinder, der har ventet længst, indkaldes først. Samtidig opfordres kvinderne i brevet til at kontakte deres læge, hvis de i ventetiden oplever symptomer fra brysterne, f.eks. en knude, hævelse, rødme eller andre ændringer.

Forsinkelserne skyldes rekrutteringsudfordringer, særligt for de fotografer, der tager screeningsbillederne. Aktuelt har vi 7 ledige stillinger, svarende til 20 procent af den samlede faggruppe.

Handlingsplan

Det er Region Sjællands mål at være tilbage på ventetiden fra de faglige retningslinjer på 2 år og 3 måneder senest ved udgangen af 2021. Forudsætningen for dette er, at nedenstående handlingsplan, der er igangsat, kan gennemføres som planlagt og har den forventede effekt.

Kapaciteten til undersøgelser på privathospitaler søges øget yderligere.

Der forhandles om at udvide den gældende samarbejdsaftale med Region Syddanmark.

Der efterspørges flere ressourcer, der på kort sigt kan hjælpe med at gennemføre undersøgelser, herunder:

oEgne medarbejdere, der kan tage ekstraarbejde.

oMedarbejdere fra andre regioner inviteres til at hjælpe i fx weekender.

oPensionerede medarbejdere tilbydes at arbejde på attraktive vilkår.

Rekrutteringsudfordringerne søges løst ved at sikre flere uddannede. Konkret har Region Sjælland søgt om Sundhedsstyrelsens tilladelse til at oprette en særlig screeningsassistentuddannelse på Absalon. Vi forventer endelig godkendelse af uddannelsen i Sundhedsstyrelsen i løbet af kort tid med henblik på opstart i august 2021. Hvis det lykkes, vil første hold kunne være færdiguddannede ved udgangen af 2021.

Der planlægges på den anden side af sommerferien, at ansøge Uddannelses- og Forskningsministeriet om at kunne udbyde en Radiografuddannelse i Region Sjælland.

Regionsrådet har afsat yderligere 3 mio. kr. til initiativer, der kan øge kapaciteten på området, i den tillægsaftale til budgetaftale 2021, der blev godkendt den 12. april 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Forretningsudvalget konstaterede, at der ift. de aktuelle udfordringer med at overholde screeningsintervaller for brystkræft nu er iværksat en handlingsplan, der skal sikre, at intervallerne vil kunne overholdes ved årets udgang.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

.


4 (Åben) Placering af sygehusvaskeri - vurderingskriterier

Sagsresumé

Efter beslutning om at genoptage sagen om placering af nyt sygehusvaskeri fremlægges forslag til vurderingskriterier og model for valg af ny placering

Sagsfremstilling

Efter at et flertal i Regionsrådet på mødet den 1. februar 2021 besluttede, at sagen om placering af Region Sjællands nye sygehusvaskeri skulle genoptages, godkendte Forretningsudvalget den 1. marts 2021 den videre proces for valg af grund. Som første trin i denne proces fremlægges hermed forslag til vurderingskriterier og model for valg af ny placering.

I henhold til beslutningen i Regionsrådet arbejdes der videre med at afdække grunden i Tornved og samtidig undersøges mulighederne ift. en alternativ placering i Svebølle, Holbæk, Vig eller Svinninge.

I forbindelse med den tidligere beslutning om placering blev der taget udgangspunkt i syv kriterier:

Pris

Størrelse på grund

Gennemført lokalplanlægning

Forsyning

Placering tæt på motorvej

Tilgængelighed for medarbejdere, der benytter kollektiv trafik

Belastning med tung trafik på skoleveje og i boligområder

Som en del af Regionsrådets beslutning om at genoptage valget af placering indgik også at der skulle sikres en grøn og bæredygtig energiløsning.

Administrationen har tilknyttet det rådgivende ingeniørfirma COWI til at deltage i vurderingen og indstillingen af ny placering.

COWI har i vedhæftede notat foretaget en revurdering af kriterierne samt opstillet forslag til vurderings- og vægtningsmodeller.

Forslaget til vurderingskriterier indeholder fire hovedkriterier og nogle tilknyttede underkriterier.

Hovedkriterierne er:

1.Minimumskrav til grunde

2.Påvirkning af omgivelserne

3.CO2 påvirkning og ressourceforbrug

4.Økonomiske konsekvenser

Ad. 1 Her lægges op til at de tre kommuner foretager en fornyet screening af mulige grunde i de fire af de fem byområder idet den oprindeligt valgte grund matrikel 5z Tornved By fortsat indgår i vurderingen.

Med udgangspunkt i de opstillede delkriterier melder kommunerne én mulig grund ind pr. byområde.

Ad 2. Vaskeriets påvirkning af de konkrete omgivelser foreslås vurderet ved anvendelse af fire underkriterier:

Trafikale forhold

Støjforhold

Natur og miljø

Landskab og kulturmiljø

Ad 3. CO2 påvirkning og ressourceforbrug ved de konkrete placeringer foreslås vurderet ved anvendelse af to underkriterier med tilhørende delkriterier. De valgte kriterier anvendes til at vurdere påvirkning og ressourceforbrug ved sygehusvaskeriets mulige placeringer. I denne vurdering indgår således ikke de energimæssige løsninger der indgår i selve byggeriet og produktionsanlægget idet disse løsninger er uafhængige af placeringen.

De kriterier der foreslås anvendt er:

Infrastruktur og CO2 påvirkning med udgangspunkt i transport af vasketøj og medarbejdere

Forsyningsforhold og ressourceforbrug med udgangspunkt i vand, genbrug af overskudsvarme samt mulighederne for energiforsyning.

Ad. 4. Økonomiske konsekvenser ved de konkrete placeringer foreslås vurderet ved anvendelse af fire underkriterier. De valgte kriterier anvendes til at vurdere de omkostninger, som er afhængig af den konkrete placering.

De kriterier der foreslås anvendt er:

Grundkøbspris

Tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber

Følgeomkostninger til eventuel udvidelse af forsyningsnet, forureningshåndtering, vejændringer o.lign.

Driftsomkostninger til transport af vasketøj

For at give kommunerne den fornødne tid til at screene mulige grunde op imod de udmeldte kriterier forslås det, at der til mødet i Forretningsudvalget den 13. august 2021 fremlægges forslag til grunde til vurdering ved anvendelse af de anførte kriterier.

Valget af grund følger følgende tidsplan, der stort set er identisk med den der blev besluttet af Forretningsudvalget den 1. marts 2021:

April – august: Der træffes beslutning om kriterier (trin 1) og grunde, der skal undersøges nærmere (trin 2).

2. halvår 2021: Der gennemføres vurdering af grunde

1. kvartal 2022: På baggrund af vurdering træffes beslutning om grundvalg og om køb af grund (trin 3-4). Der træffes desuden beslutning om udbudsmateriale (trin 5)

Det foreslås at den konkrete vurdering af grundene kan ske ved anvendelse af en af tre mulige modeller:

Model A. Her undersøges og beskrives de udvalgte grunde ift. de valgte kriterier, men der foretages ikke nogen karaktergivning.

Model B. Her undersøges og beskrives de udvalgte grunde ift. de valgte kriterier, og der gives desuden en karakter indenfor hvert underkriterie, og på baggrund af dette gives en samlet karakter for hovedkriteriet. Karakterskalaen fastlægges på forhånd og angiver den eksterne konsulents vurdering.

Model C. Her undersøges og beskrives de udvalgte grunde ift. de valgte kriterier, og der gives desuden en karakter indenfor hvert underkriterie, og på baggrund af dette gives en samlet karakter for hovedkriteriet. Karakterskalaen fastlægges på forhånd og angiver den eksterne konsulents vurdering. Desuden fastlægges en vægtning af de enkelte hovedkriterier og denne model giver således en samlet score for hver enkelt grund og dermed en anbefaling af, hvilken grund, der er mest velegnet, baseret på de udvalgte kriteriers karakterer, vægtningen og den eksterne konsulents vurdering.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.De foreslåede kriterier godkendes

2.Der vælges en af de tre foreslåede modeller for den konkrete vurdering af grundene

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Tidligere beslutninger

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev godkendt med bemærkningen om, at driftsudgifter, der er afhængige af matriklens placering, også skal indgå.

Ift. indstillingens punkt 2 besluttede et flertal i Forretningsudvalget model B som vurderings- og vægtningsmodel.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Vurderingskriterier for placering af sygehusvaskeri_final (DokID: 9770326 - EMN-2020-38572)


5 (Åben) Klimaregnskab for Region Sjælland som virksomhed og rammerne for det videre arbejde

Sagsresumé

Med budgetaftalen for 2021 besluttede aftalepartierne at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan for Region Sjælland som virksomhed. Som et første skridt er der udarbejdet et klimaregnskab, der forelægges til godkendelse. På baggrund af klimaregnskabet drøftes mulige indsatser og handlinger frem mod fremlæggelse af forslag til klimahandlingsplan.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan for Region Sjælland som virksomhed. Første skridt i arbejdet med en klimahandlingsplan er udarbejdelse af et klimaregnskab. Formålet med et regnskab er at give et overblik over de samlede CO2-udledninger og at give mulighed for at udpege områder, hvor der effektivt og fokuseret kan sættes ind for at nedbringe Region Sjællands klimaaftryk.

Klimaregnskabet er nu udarbejdet og forelægges til godkendelse. I sagen gennemgås de vigtigste resultater, og der fremsættes forslag til fokuserede indsatsområder i det videre arbejde med klimahandlingsplanen.

På baggrund af Forretningsudvalgets drøftelser vil administrationen arbejde videre med klimahandlingsplanen, med henblik på at udpege forslag til konkrete handlinger og målsætninger. Der vil i efteråret 2021 blive fremlagt et forslag til klimahandlingsplan.

Om klimaregnskabet

Rådgivningsfirmaet Niras har udarbejdet klimaregnskabet for Region Sjælland som virksomhed for året 2019. Klimaregnskabet giver et øjebliksbillede af regionens ressourceforbrug og samlede klimaaftryk. Vedlagte bilag 1 er en sammenfattende, kort version af klimaregnskabet, mens vedlagte bilag 2 er en mere detaljeret version.

Klimaregnskabet er udarbejdet ud fra anerkendte metoder og beregningsmodeller, og inkluderer alle regionens aktiviteter, både energiforbrug, transport og indkøb af varer og tjenesteydelser. CO2 på varer og tjenesteydelser er baseret på regnskabsdata.

På baggrund af regnskabet peger administrationen på mulige indsatsområder.

Væsentligste konklusioner fra klimaregnskabet

Region Sjællands samlede klimaaftryk som virksomhed er på 295.000 tons CO2. Det svarer til klimaaftrykket fra en middelstor provinsby på ca. 19.000 indbyggere.

Fordelingen af klimaaftrykket ser overordnet således ud:

Område

Tons CO2

Procent

Varer og tjenesteydelser

229.000

77%

Transport

24.000

8%

Energi

22.000

8%

Bygningsvedligehold

20.000

7 %

Total

295.000

100%

Vare- og tjenesteydelser udgør den største del af det samlede klimaaftryk, nemlig 77 %. Det svarer til fordelingen i de øvrige danske regioner.

Indenfor ”Varer og tjenesteydelser” er de store udledninger især medicin og medicinsk udstyr, men også IT-udstyr og computere, maskiner, fødevarer og tjenesteydelser fylder meget.

På transportområdet kommer udledningerne især fra ambulancekørsel, flextrafik, eksterne vognmænd, tjenesterejser og interne køretøjer.

På energiområdet er de største udledninger forbrug af el, fjernvarme, naturgas og fyringsolie. Bygningsvedligehold er udledninger ved vedligehold og renoveringer af bygninger.

Hvor kan der reduceres CO2

I henhold til den politiske beslutning i Region Sjælland skal der udpeges indsatser, hvor der er størst mulig effekt i forhold til omkostningerne. I administrationens forslag til indsatsområder er der udover effekt på CO2 også vurderet på de økonomiske omkostninger og ”muligheder for at handle”. Det vurderes at være nødvendigt, da eksempelvis området med størst klimaaftryk, ”medicin og medicinsk udstyr” er vanskeligt at gøre ret meget ved på kort sigt. Modsat er området ”transport”, som kun tegner sig for 8% af CO2-udledningerne, lettere at påvirke.

Indkøb af varer og tjenesteydelser tegner sig for hovedparten af Region Sjællands CO2-udledninger og er et vigtigt indsatsområde, selvom det er komplekst. Dele af indkøbsområdet er mulige at handle på, men kræver yderligere analyser, inden der kan gives en vurdering.

Det er administrationens anbefaling, at i det videre arbejde fokuseres på tre indsatsområder:

Grøn transport

Indkøb

Energiomstilling

Arbejdet med energiomstilling er godt i gang og fortsætter indenfor de allerede besluttede rammer.

Det foreslås, at der frem mod efteråret 2021 særligt rettes fokus på områderne indkøb og grøn transport.

Hvad er besluttet tidligere

På Forretningsudvalgets møde d. 23. november 2020 blev der fremlagt en internt kortlægning af grønne indsatser, der har reduceret Region Sjællands klimaaftryk som virksomhed. Det fremgik at ca. halvdelen af indsatserne var bygningsrelaterede, og at der indenfor transport og indkøb var få initiativer. Forretningsudvalget anbefalede, at kortlægningen bruges aktivt i forhold til den fremtidige klimahandlingsplan.

Region Sjælland har med samarbejdsaftalerne om ”Grønne Hospitaler og Institutioner” og ”Grøn transport” forpligtet sig på mål og handlinger indenfor energi, grøn transport, bæredygtige indkøb og cirkulær økonomi. Det indbygges i den endelige klimahandlingsplan.

Næste skridt

På baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse arbejder administrationen videre med analyser og beskrivelser. Arbejdet med at reducere Region Sjællands klimatryk som virksomhed er komplekst og indgribende i forhold til hele organisationen. Et stærkt politisk og ledelsesmæssigt engagement er nødvendigt, hvis det skal lykkes. Der vil derfor i det videre arbejde være et tæt involvering af Forretningsudvalget og koncernledelsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Klimaregnskabet for Region Sjælland som virksomhed godkendes.

2.Forretningsudvalget drøfter indsatser og handlinger frem mod forslag til klimahandlingsplan i efteråret 2021.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Med udgangspunkt i de faldne bemærkninger arbejder administrationen videre med en klimahandlingsplan. Der afholdes en temadrøftelse i Regionsrådet, der følges op af en drøftelse i Forretningsudvalget.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Kort version af Region Sjællands Klimaregnskab 2019 (DokID: 9778453 - EMN-2020-37560)

2. Region Sjællands Klimaregnskab 2019 (DokID: 9778454 - EMN-2020-37560)


6 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen

Sagsresumé

Der gives en orientering om COVID-19-situationen.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19-situationen, herunder beredskab, vaccine- og testindsatsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


7 (Åben) Opfølgning på COVID-19 udgifter april 2021

Sagsresumé

Forretningsudvalget har fremsat ønske om løbende opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i hele 2021. Denne orientering indeholder ny viden vedrørende refusion fra Staten. Der er ikke nye data ift. Region Sjællands forbrug i 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Denne redegørelse omfatter nyeste viden vedrørende refusion af COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 i relation til testområdet.

Forretningsudvalget blev den 6. april orienteret om forbruget i tilknytning til COVID-19 i januar-februar 2021 samt det foreløbige skøn over COVID-19 relaterede udgifter for hele 2021. Idet indsamlingen af data vedrørende forbrug og opdaterede skøn sker på månedlig basis, så foreligger der først opdaterede data i slutningen af måneden. Der vil på næstkommende Forretningsudvalgsmøde den 25. maj blive forelagt opdaterede forbrugstal for perioden januar-marts 2021 samt skøn for hele 2021.

Refusion fra Staten

Danske Regioner har medio april oplyst Region Sjælland om, at der er aftalt en proces for finansiering af en række af regionernes tværregionale COVID-19 udgifter med Justitsministeriet/Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

For Region Sjælland betyder denne aftale, at regionens udgifter til Testcenter Danmark, dvs. til de regionale testcentre og kviktestcentre vil blive finansieret ved direkte tilskud til dækning af faktisk afholdte udgifter.

Tilskuddene vil blive udbetalt efter behov hen over 2021 på baggrund af indmeldte opgørelser over forbrug. Første udbetaling forventes ultimo april 2021 på baggrund af opgjort forbrug i perioden januar-februar 2021.

Det seneste skøn fra medio marts for udgifter til testcentre i 2021 er på 205-215 mio. kr., og forbruget i perioden januar-februar 2021 er opgjort til 38,8 mio. kr.

Det er forventningen, at der vil blive aftalt en lignede proces i forhold til udgifter til vaccinationsindsatsen. Det seneste skøn fra medio marts for udgifter til vaccinationsindsatsen i 2021 er på 310-320 mio. kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


8 (Åben) Monitorering af udsatte behandlinger samt overholdelsen af udredningsretten

Sagsresumé

Forretningsudvalget vil på kommende møder og indtil videre blive forelagt en status for de behandlinger og operationer, der siden primo december 2020 er udsat eller ombooket som følge af COVID-19 beredskabet.

Sagsfremstilling

Igennem det meste af 2020 og ind i 2021 har aktiviteten været præget af COVID-19 pandemien, først i forbindelse med nedlukning i foråret, siden i forbindelse med genåbningen og endnu en nedlukning i vinteren 2020/2021.

For at sikre kapacitet til varetagelse af det høje antal COVID-19 indlæggelser har Region Sjælland siden 4. december 2020 udskudt en række planlagte operationer og aftaler. Afviklingen af denne udskudte aktivitet er påbegyndt på regionens sygehuse.

Det vedlagte notat giver status over udsatte og ombookede operationer og aftaler.

Udover en generel orientering omkring status for den udskudte aktivitet og afvikling gives status på overholdelsen af udredningsretten i somatikken, der er blevet genindført pr. 1. marts i år.

De centrale observationer fra monitoreringen er:

Regionen har under vinterens nedlukning udskudt færre operationer og ambulante aftaler end det man så under forårets nedlukning

Aktiviteten på både operationer og planlagt ambulant aktivitet har været højere under vinterens nedlukning, end det man så under forårets nedlukning, og i ugerne op til påske har aktiviteten på både operationer og planlagte aftaler været på niveau med det, vi så under 1. genåbning.

Regionens sygehuse har iværksat afvikling af den udskudte aktivitet som er opstået under 2. nedlukning.

oTil og med uge 14 er ca. 50 pct. af operationerne på ventelisten afviklet

oTil og med uge 14 er ca. 40 pct. af de ambulante aftaler er afviklet.

Selvom antallet af virtuelle kontakter er faldende, så er der et fortsat højt niveau af videokonsultationer.

Der ses en stigende tendens i antallet af henvisninger til somatiske udredningsforløb over de seneste uger.

Over de seneste uger ses en stigende tendens i antallet af afsluttede udredningsforløb.

Pr. 1. marts 2021 blev udredningsretten genindført i somatikken, overholdelsen på området ligger pt. stabilt omkring 70 pct.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. I næste sag om monitorering uddybes årsagerne til udsatte og ombookede aftaler inden for pædiatri og reumatologi samt forventningerne til, hvornår der kan ses forbedringer i overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Monitorering af udsatte behandlinger samt overholdelse af udredningsretten (DokID: 9777479 - EMN-2021-03551)


9 (Åben) Revideret hovedtidsplan for Universitetssygehus Køge som konsekvens af Covid-19

Sagsresumé

Totalentreprenøren på TE01-Senge- og behandlingsbygninger har opgjort en yderligere Covid-19-relateret forsinkelse af tidsplanen for første indflytning (B1) på 5 måneder og en forsinkelse på den samlede tidsplan på 6 måneder. Da denne entreprise er den sidst afsluttede del af det samlede byggeri, vil dette betyde en forskydning af den samlede tidsplan på 6 måneder.

Sagsfremstilling

I juni 2020 behandlede Forretningsudvalget en forsinkelse på Totalentreprise TE01 på Projekt Universitetshospital Køge. Forsinkelsen var en konsekvens af covid-restriktioner i forbindelse med bølge 1, som medførte en forskydning af tidsplanen på denne del af byggeriet på 4½ måned.

Totalentreprenøren på TE01 Senge- og behandlingsbygninger har i den lange internationale nedlukningsperiode fra 1. november 2020 og frem til nu været ramt af tilsvarende udfordringer i relation til Covid-19. Eksempler på dette er:

Begrænsninger på arbejdskrafts ind- og udrejse til og fra Danmark

Begrænsninger på arbejdskraftens bevægelighed i Italien som følge af udgangsforbud og forbud mod at krydse kommunegrænser

Udfordringer med specifikke vareleverancer (forsinkelser pga. produktionsforhold hos leverandører eller transport over grænser i Europa)

Udfordringer med at holde fornødent arbejdstempo samtidig med overholdelse af afstands- og hygiejnekrav, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 
Effekten er denne gang større, dels fordi perioden har været længere, men primært fordi leverancen af beton og præfabrikerede facadeelementer har været kraftigt påvirket. Fremdriften af denne del af byggeriet er derfor forsinket med yderligere 5 måneder.

Totalentreprenøren har på anmodning fra Projektorganisationen gennem de sidste måneder afleveret ugentlige afrapporteringer særskilt på Covid-19--relaterede konsekvenser. Der er nu et tilstrækkeligt overblik over situationen, så konsekvenserne for tidsplanen kan estimeres. Entrepriseretten giver i en force majeure-situation totalentreprenøren mulighed for en udskydelse af de dagbodsbærende terminer, men ikke ret til at kræve økonomisk kompensation for denne tidsforskydning. På baggrund af en konkret vurdering af de berørte ydelser og aktiviteter, har COWI som bygherrerådgiver og den juridiske rådgiver vurderet, at den nuværende situation fortsat kan betragtes som force majeure.

Totalentreprenøren har ligeledes gjort opmærksom på at de er økonomisk udfordret af situationen, men er blevet forklaret, at Region Sjælland i henhold til kontraktens bestemmelser ikke kan eller vil kompensere økonomisk for denne situation, men at de i lighed med andre danskregistrerede virksomheder kan søge dette dækket ved muligheder for offentlige hjælpepakker. Projektorganisationen har indikeret, at Region Sjælland naturligvis gerne vil bidrage med eventuelle faktuelle oplysninger fra bygherren, som kan blive efterspurgt.

Drøftelserne har nu medført en tidsplan som er vedlagt denne sagsfremstilling, der i overordnede træk betyder at afleveringen af den første del af TE01-Senge- og behandlingsbygninger (benævnt B1) foreslås udskudt 5 måneder til 15. juni 2022, og den endelige aflevering af det færdige byggeri udskydes 6 måneder til 15. oktober 2025.

Dette vil medføre en forsinket indflytning i begge etaper. Det skal bemærkes, at Sjællands Universitetshospital ligeledes har måttet udskyde dele af parathedsarbejdet vedrørende indflytning i B1 pga. Covid-19 uafhængigt af forsinkelsen på selve byggeriet.

Aflevering af den første sengebygning B1 så tæt på sommerferien afføder et behov for ekstra tid til rømning af de eksisterende sengebygninger L og F, inden disse kan nedrives. Der er tale om en ekstra rømnings- og indflytningsperiode der skal sikre, at eksisterende fastmonteret medicoteknisk udstyr kan flyttes til de nye rammer på forsvarlig vis. Nedtagning og opsætning af dette udstyr kræver ofte assistance fra udstyrsleverandører, hvis firmaer holder lukket i juli måned.

Deadline for rømningen af de eksisterende bygninger foreslås derfor udskudt til 1. september 2022, så selve rømningen kan ske frem til 1. september 2022. En tredjedel af denne tidsforskydning er det aftalt, at totalentreprenøren indhenter frem mod aflevering af den sidste bygning.

Projektets øvrige deletaper er ikke påvirket af forsinkelsen, idet de ikke i samme periode har haft aktiviteter, der har været påvirket på tilsvarende måde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen. Udgifter til forlængelse af projektorganisationen vil efter kvalitetsfondsprincipper skulle finansieres inden for den eksisterende ramme. De forøgede udgifter på grund af forlængelsen vil kunne dokumenteres ved eventuelle behov for opgørelse af covid-relaterede udgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede tidsplan for Totalentreprise TE01-Senge- og behandlingsbygninger godkendes. 

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Bilag 2_USK Revideret_Tidsplan (DokID: 9779849 - EMN-2020-12222)


10 (Åben) Udmøntning af midler til udvikling af Holbæk Sygehus

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2021 er der afsat 25 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til videreudviklingen af Holbæk Sygehus. Der fremlægges her forslag til udarbejdelse af udviklingsplan for Holbæk Sygehus, indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42, interne rokader og dækning af merudgifter i forbindelse med etablering af Steno Diabetes Center Sjælland på Holbæk Sygehus.

Sagsfremstilling

Sygehusplanen fra 2010 er rammen for udviklingen af Region Sjællands sygehusvæsen og skal bl.a. skabe rum til at forbedre kvaliteten i behandlingen af de af regionens borgere, som har behov for behandling på et sygehus samt forbedre vilkårene for effektiv sygehusdrift til gavn for patienterne. (jf. Region Sjælland på forkant). Med afsæt i sygehusplanen er der gennemført modernisering af Nykøbing Falster Sygehus, Slagelse Sygehus og kvalitetsfondsbyggeriet i Køge. Udvidelse af bygning 42 på Holbæk Sygehus er første fase i modernisering af sygehuset med et budget på godt 42 mio. kr. Der er til de efterfølgende faser i moderniseringen af Holbæk Sygehus afsat et samlet budget i investeringsoversigten på godt 400 mio. kr. i årene 2024-2028.

Moderniseringen af Holbæk Sygehus ligger således nogle år ud i tiden. Sygehuset fremstår derfor på udvalgte områder utidssvarende, hvorfor der løbende vil opstå anlægsudgifter til at løse de mest akutte behov.

I Budget 2021 er der i investeringsoversigten reserveret 25 mio. kr. til Holbæk sygehus – udviklingsplan, fordelt med 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Holbæk sygehus - udviklingsplan omfatter 1) udarbejdelse af en samlet plan for udvikling af Holbæk Sygehus, 2) Indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42, 3) Interne rokader afledt af ibrugtagningen af bygning 42 og etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) byggeriet som del af Fællesmedicinsk ambulatorium.

Samlet plan for udviklingen af Holbæk Sygehus

Udviklingsplanen vil angive en samlet plan for sygehusets bygningsmasse i forhold til ombygning og nybygning. Udviklingsplanen vil gøre det muligt at gennemføre mindre og større projekter, som vil bringe sygehuset tættere på målet om, at Holbæk Sygehus kan tilbyde samme kvalitetsniveau som regionens øvrige sygehuse.

Indretning og ibrugtagning af råhusetage i stueetagen i bygning 42

Regionsrådet vedtog 24. september 2018 bevilling til etablering af 18 nye enestuer i bygning 42 på Holbæk Sygehus. Bevillingen indeholder finansiering af en råhusetage i stueetagen af bygningen. I efteråret 2020 blev der, som en del af Puljen til initiativer til understøttelse af Dansk Økonomi, givet bevilling på 5,0 mio. kr. til etablering af fælles kirurgisk ambulatorium.

Ibrugtagningen af den ombyggede og udvidede bygning 42 betyder flere enestuer på Holbæk Sygehus, flytning af 10 medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital til Holbæk Sygehus, Kapacitet til sår- og fodbehandling i henhold til den regionale samarbejdsaftale med SDCS samt etablering af operationsstue til ambulant ortopædkirurgi.

I enestueprojekt bygning 42 (fase I i moderniseringen af Holbæk Sygehus) udvides sengeafsnit på henholdsvis 1. og 2. sal med ekstra kvadratmeter og der etableres ekstra enestuer på hver etage. Der er tale om en udvidelse fra 2 til 20 enestuer, hvilket vil medføre en væsentlig forbedring for indlagte medicinske patienter, som i mindre omfang end tidligere vil få ophold på en gangplads. Et begrænset antal enestuer har hidtil betydet, at isolationspatienter må indlægges på 2 sengsstuer og dermed i praksis ”optage” 2 senge frem for 1 seng. De to sengeafsnit på 1. og 2. sal i bygning 42 tages i brug i løbet af april og maj 2021. I den forbindelse flyttes 10 medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital til Holbæk Sygehus.

Stueetagen i bygning 42 inkl. råhusetage indrettes til et fælles ortopædkirurgisk og kirurgisk ambulatorium. Dette muliggør en udvidelse af Ortopædkirurgisk Afdeling med en operationsstue til mindre ambulant kirurgi, behandling af sårpatienter samt plads til en fodterapeutisk funktion.

Det følger af samarbejdet med SDCS, at regionens sygehuse skal indrette kapacitet til behandling af sårpatienter og en fodterapeutisk funktion i regi af ortopædkirurgisk ambulatorium. Holbæk Sygehuset har grundet fysiske begrænsninger ikke kunne indrette de pågældende funktioner i det nuværende ortopædkirurgiske ambulatorium og er således det sidste sygehus i regionen som opfylder denne aftale med SDCS. Indretning af en operationsstue i ortopædkirurgisk ambulatorium er et naturligt led i Holbæk Sygehus strategiske fokus på mere ambulant kirurgi, hvor operationer flyttes fra dels det centrale operationsafsnit til dagkirurgi og dels fra dagkirurgi til ambulatoriet, hvilket giver fordele for patienten og frigør sengestuekapacitet. Herved kan to-sengsstuer omlægges til kirurgiske én-sengsstuer til gavn for patienterne.

I starten af 2020 blev den dagkirurgisk funktion udvidet med en ekstra operationsstue og øget opvågningskapacitet. Den øgede dagkirurgiske kapacitet har reduceret muligheden for udvidelse af aktiviteten i kirurgisk ambulatorium, hvilket imødekommes ved at flytte funktionen til det ny fælleskirurgiske ambulatorium i råhusetage i bygning 42.

Rokadeplan og afledte omstillinger

Med ibrugtagningen af enestuer i bygning 42, indretning af råhusetage til nyt fælles ortopædkirurgisk og kirurgisk fællesambulatorium initieres en række rokader, der bl.a. muliggør etablering af kapacitet til et intermediært senge afsnit, flytning af 10 medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital til Holbæk samt nye lokaler til blodprøvetagningen. Dette vil være endnu et skridt på vejen til realiseringen af udviklingsplanen for Holbæk Sygehus.samt etablering af SDCS Holbæk som del af Fællesmedicinsk ambulatorium dannes grundlag for en række rokader, der samlet vil være medvirkende til realiseringen af udviklingsplanen for Holbæk Sygehus.

Medicinsk Observation Afsnit og Gastroentrologisk Afsnit har forholdsmæssigt flere patienter som indlægges i isolation og derfor flyttes de to sengeafsnit til bygning 42. Dette afstedkommer en række interne rokader af medicinske senge fra Sjællands Universitetshospital. Rokadeplanen betyder, at et sengeafsnit (09.3), som ligger i umiddelbar forlængelse af sygehusets centrale operationsgang frigøres og dermed skaber plads til etablering af intermediære senge og/eller flytte fødegangen tættere på operationsgangen og dermed afkorte afstanden for fødende med behov for akut kejsersnit.

Sygehusets blodprøvetagning har under ombygningen af bygning 42 været midlertidigt placeret i en pavillon. Blodprøvetagningen har mellem 200 og 300 daglige besøgende, hvorfor det er vigtigt med en central placering med let adgang, som de får med en ny placering i 04.2. For at skabe den nødvendige kapacitet og lette adgang for blodprøvetagningen skal Geriatriske Ambulatorium genhuses.

Med etableringen af SDCS Holbæk udnyttes hele Akaciegården til Fællesmedicinsk ambulatorium. Der skabes fysisk sammenhæng mellem de specialer, der har tætte samarbejder eller fælles apparatur, til gavn for såvel patienter som personale. Som del af de interne rokader i Fællesmedicinsk ambulatorium er nefrologi integreret med endokrinologien i de nye lokaler til SDCS Holbæk.

Økonomi

Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat et samlet rådighedsbeløb på 25 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til udviklingsplan for Holbæk Sygehus.

De 25 mio. kr. foreslås disponeret med:

4 mio. kr. til indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42 i 2021

5 mio. kr. til Steno Diabetes Center, fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022

1 mio. kr. til udviklingsplanen i 2021,

15 mio. kr. til Rokadeplanen og afledte omstillinger fordelt med 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.

Indretning og ibrugtagning af råhus etage i bygning 42

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 41,8 mio. kr. til Holbæk, fase 1 (Bygning 42). Den samlede anlægsbevilling vil ved godkendelse af denne sag forhøjes med 4 mio. kr. til 45,8 mio. kr.

Rådighedsbeløbet til at færdiggøre Holbæk fase 1 i 2021 forhøjes tilsvarende med 4 mio. kr. og udgør herefter 5,2 mio. kr. i 2021.

Steno Diabetes Center

Der er tidligere givet anlægsbevilling til det eksternt finansierede byggeri Steno Diabetes Center i Holbæk. Den samlede anlægsbevilling til Steno Diabetes Center Sjælland vil ved godkendelse af denne sag forhøjes med 5 mio. kr. til 114,3 mio. kr. Forhøjelsen skal dække udgifter til proces og arealudvidelse i forbindelse med flytning af nefrologien samt interne rokader ca. 2,5 mio. kr. og ekstra udgifter til fundering af dele af det eksisterende terrændæk ca. 2,5 mio. kr.

Rådighedsbeløbet forhøjes tilsvarende med 5 mio. kr. Fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio.kr. i 2022.

Samlet plan for udviklingen af Holbæk Sygehus – udarbejdelse af udviklingsplan og gennemførelse af rokadeplan

De afsatte rådighedsbeløb til udviklingsplan for Holbæk sygehus vil med ovenstående budgetflytninger udgøre 10 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.

Med denne sag gives anlægsbevilling på i alt 16 mio. kr. til den fortsatte udviklingsplan for Holbæk Sygehus herunder rokadeplan.

Gældende investeringsoversigt for de omtalte projekter – før denne sag

Bygninger

Rådighedsbeløb

Anlægsbevilling

1.000 kr., pl-21

Før 2021

2021

2022

I alt

Anlægsbevilling

Holbæk fase 1

40.595

1.248

-

41.843

41.843

Holbæk sygehus - udviklingsplan

-

15.000

10.000

25.000

-

Steno Diabetes - udgifter

10.548

59.552

39.200

109.300

109.300

I alt

51.143

75.800

49.200

176.143

151.143

Tabel 2 Ajourført investeringsoversigt for de omtalte projekter

Bygninger

Rådighedsbeløb

Anlægsbevilling

1.000 kr., pl-21

Før 2021

2021

2022

I alt

Holbæk fase 1

40.595

5.248

-

45.843

45.843

Holbæk sygehus - udviklingsplan

-

10.000

6.000

16.000

16.000

Steno Diabetes - udgifter

10.548

60.552

43.200

114.300

114.300

I alt

51.143

75.800

49.200

176.143

176.143

Afledte driftsudgifter som følge af denne sag afholdes indenfor Holbæk Sygehus gældende driftsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1.der gives tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til anlægsprojektet "Holbæk, fase 1 (Bygning 42)". Og i sammenhæng hermed flyttes rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Holbæk Sygehus - udviklingsplan" til anlægsprojektet "Holbæk, fase 1 (Bygning 42)". Rådighedsbeløbet i 2021 frigives samtidig.

2.der gives tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til Steno Diabetes Center og i sammenhæng hermed flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 fra anlægsprojektet Holbæk Sygehus - udviklingsplan" til anlægsprojektet "Steno Diabetes Center”. Rådighedsbeløbet i 2021 frigives samtidig.

3.gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til ”Holbæk Sygehus - udviklingsplan”. Og i sammenhæng hermed frigives rådighedsbeløb i 2021 på 10 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. HOL_Udviklingsplan_Rokadeplan_Bilag 1 (DokID: 9779110 - EMN-2020-37969)


11 (Åben) Overførsel af uforbrugte midler fra 2020

Sagsresumé

På baggrund af Regionsrådets regelsæt vedr. overførsel af bevilling mellem årene foretages der en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021-23. Der foreslås samlet set en overførsel af driftsmidler på 297,6 mio. kr. og en overførsel af rådighedsbeløb på anlægsrammen på 208,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel af drifts- og anlægsbevilling mellem årene, således enhederne fik mulighed for langsigtet økonomisk planlægning.

Overførsel af driftsbevilling

Der er tre typer af overførsler af driftsbevilling:

1.Overførsel vedrørende interne projekter

2.Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter

3.Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat

For driftsmidler finder overførslerne sted i ovenfornævnte rækkefølge. Det vil sige, at ved mindreforbrug overføres først uforbrugte midler på interne projekter og dernæst konkret planlagte projekter. Såfremt der fortsat er realiseret et mindreforbrug for koncernenheden, kan den automatiske overførsel finde sted.

Fælles for overførselstyperne indenfor drift (1-3) er, at der maksimalt kan overføres midler svarende til budgetårets uforbrugte bevilling.

Der foreslås overførsel af driftsmidler for i alt 297,6 mio. kr. fra 2020 jævnfør nedenstående tabel. Overførslen gives som tillægsbevillinger til koncernenhederne. I vedlagte bilag 1 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 1. Overførsel af driftsmidler fra 2020

Mio. kr.

Interne projekter

Konkrete projekter

Automatisk overførsel

Overførsel i alt

(1)

(2)

(3)

(1+2+3)

Sundhedsområdet

76,3 

94,2

95,7

266,2

Socialområdet

1,0

13,0

14,0

Fællesformål

14,1

3,3

17,4

Overførsel i alt

76,3 

109,3 

112,0

297,6 

Note: Fælles formål og administration fordeles ud på sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling i henhold til den gældende fordelingsnøgle

De tre typer af overførsler er uddybet nedenfor.

Ad 1. Overførsel vedrørende interne projekter

Interne projektmidler er defineret ved, at en enhed har modtaget udmøntning fra en regional pulje fx forskningspuljen. Der er altså tale om en intern budgetomfordeling i regionen.

Der gælder særlige formkrav til interne projekter. De skal registreres i regnskabet med henblik på aflæggelse af regnskab. Det er den modtagende enhed, som har ansvar for registrering mv.

Ad 2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter

De konkret planlagte projekter kan have forskellige karakter og finansieringskilde. Der kan være tale om projekter, som er:

Udmøntet fra regionale puljer (som interne projekter men uden krav om projektregnskab)

Øremærkede budgetinitiativer/aktiviteter, der strækker sig ud over tildelingsåret

Øremærkede ØA/finanslovsmidler

Overførselsreglerne foreskriver, at der skal være tale om øremærkede og tidsbegrænsede midler, hvor det ikke har været muligt at afholde udgiften i det forgangne år.

Herudover er der opstillet følgende kriterier:

Der skal være tale om en igangværende aktiviteter, som er klart afgrænset og en del af driftsaftalen

Der kan foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten

Et mindreforbrug må ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder

Reglerne definerer, at projekterne skal være indeholdt i driftsaftalen, men praksis har de senere år været at acceptere overførsel af projekter, uanset om det står i driftsaftalen eller ej. Dette hænger sammen med, at der på en række områder ikke længere laves driftsaftaler.

Ad 3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat

Reglerne for den automatiske overførsel er forskellig for de enkelte hovedkonti, hvilket er beskrevet nedenfor.

For sundhedsområdet (HK1) og fælles formål og administration (HK4) gælder det, at det kun er muligt at overføre et mindreforbrug ud fra et hensyn om at fastholde incitamentet til god økonomistyring og udnyttelse af udgiftsloftet. Opgørelsen af den automatiske overførsel herunder enhedernes mindreforbrug dannes med afsæt i det udgiftsbaserede budget.

Koncernenhederne kan få godkendt en overførsel af et beløb svarende til en pct. af enhedens nettodriftsudgifter, hvis enheden ikke, uden særlig begrundelse, har anvendt sin bevilling fuldt ud i et regnskabsår.

socialområdet (HK2) opgøres overførslerne omkostningsbaseret for at undgå store udsving i taksterne mellem årene. Endvidere overføres både mer- og mindreforbrug på op til 3 pct. af driftsbevillingen.

Under regional udvikling (HK3) er der ikke adgang til overførsel mellem årene.

Overførsel af rådighedsbeløb – anlæg

På anlægsområdet kan uforbrugte rådighedsbeløb overføres til efterfølgende år. Som udgangspunkt overføres saldi på investeringsbudgettet (rådighedsbeløb) vedrørende anlæg automatisk til det efterfølgende budgetår, uagtet om der er realiseret et mer- eller mindreforbrug i indeværende regnskabsår.

I nedenstående tabel er den akkumulerede overførsel fra 2020 fordelt på hovedkonti. Samlet indstilles der til overførsel af rådighedsbeløb på 208,9 mio. kr. til 2021 og 2022. I vedlagte bilag 2 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 2. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020

Mio. kr.

Kvalitetsfond

Øvrige anlæg

Udenfor anlægsloft

Overførsel i alt

(1)

(2)

(3)

(1+2+3)

Sundhedsområdet

64,9 

72,8 

44,7 

182,4 

Socialområdet

10,5 

10,5 

Fællesformål

16,0 

16,2 

Overførsel i alt

64,9 

88,8 

55,2 

208,9 

Note: Fælles formål og administration fordeles ud på sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling i henhold til den gældende fordelingsnøgle

Økonomi

Der foreslås overførsel af driftsmidler og rådighedsbeløb på henholdsvis 297,6 mio. kr. og 208,9 mio. kr. fra 2020 til 2021-23 jævnfør nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Rammepåvirkning af overførsler

Mio. kr.

2021

2022

2023

I alt

Drift

 

 

 

Sundhedsområdet (HK1)

 271,1

6,8

4,6

282,5

Socialområdet (HK2)

 14,7

14,7

Regional Udvikling (HK3)

 0,4

0,4

Driftsramme i alt

286,2 

6,8

4,6

297,6

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

Kvalitetsfondsprojekter

64,9 

-

-

64,9

Øvrige anlæg

83,0

5,8

-

88,8

Udenfor anlægsloft

55,2

-

-

55,2

Anlæg i alt

203,1 

5,8

-

208,9

Note: Rammepåvirkning af driftsramme er efter fordeling af fællesformål

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.der gives tillægsbevilling på 76,3 mio. kr. vedr. interne projekter

2.der gives tillægsbevilling på 109,3 mio. kr. vedr. konkret planlagte projekter

3.der gives tillægsbevilling på 112,0 mio. kr. vedr. automatisk overførsel

4.der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. investeringsbudget på 203,1 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Bilag 1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler (DokID: 9777799 - EMN-2021-00258)

2. Bilag 2. Overførsel af rådighedsbeløb (anlæg) (DokID: 9777800 - EMN-2021-00258)


12 (Åben) Regnskab 2020

Sagsresumé

Regionens regnskab 2020 skal forelægges Regionsrådet med henblik på oversendelse til revisionen. Efter gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr.

Status på regionens regnskabsresultat gives i forhold til overholdelse af bevillinger og udgiftsloft.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagens fremlæggelse

Regionens regnskab for 2020 er afsluttet og fremlægges med henblik på regionsrådets godkendelse af regnskabet oversendes til revisionen.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regionsloven samt de regler og procedurekrav, der er beskrevet i budget- og regnskabssystem for regioner.

Årsregnskabet opgøres og aflægges efter omkostningsprincippet. Derudover er regnskabet opstillet efter udgiftsprincippet til brug for opfølgning på økonomiaftalen og budgetlovens krav om overholdelse af driftsloft og anlægsloft.

Hertil bemærkes det, at regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020, og samtidig meddelt at driftsloftet på sundhedsområdet kan overskrides med et beløb svarende til merudgifter som følge af Covid-19 indsatsen.

Sagsfremstilling er opbygget med en første del, der er en opsamling på regnskabet sammenholdt med udgiftsloftet (rammeoverholdelse). Denne del er baseret på den faktiske politiske og økonomiske styring af regionens økonomi, hvor fokus er på regionens udgifter.

Derefter kommer der nogle mere regnskabstekniske opgørelser, som forholder sig til de mere formelle regler omkring regnskabsaflæggelsen samt det revisionsmæssige fokus, hvor opgørelserne er baseret på omkostningsbaserede principper, samt godkendelse af afsluttede anlægsarbejder.

Opfølgning på overholdelse af udgiftsloft (Rammeoverholdelse)
Rammeoverholdelsen er den politiske forpligtende aftale mellem regionerne og staten om det maksimale forbrug i året (del af økonomiaftalen). Derudover er rammeoverholdelsen en central del af den økonomiske styring i regionen, selvom den ikke er en regelfast del af regnskabet.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft 2020

mio. kr.

Udgiftsloft

Regnskab

Afvigelse

Sundhedsområdet, drift

18.283

18.586

303

Regional Udvikling, drift

474

509

35

Anlægsudgifter

854

872

18

-heraf kvalitetsfond

468

264

-204

-heraf øvrige anlæg

386

608

222

Note: Et positivet afvigelsesbeløb angiver et forbrug over udgiftsloftet.

Driftsloft

På sundhedsområdet overskrides driftsudgiftsloftet med på 303 mio. kr. i 2020. Overskridelsen kan dog direkte forklares med merudgifter til håndtering af COVID-19, hvortil der er opgjort driftsudgifter for over 550 mio. kr. Ses der bort fra COVID-19, ville regionen derfor holde sig inden for udgiftsloftet med en margin på 254 mio. kr. Derfor er der heller ikke sanktioner forbundet med overskridelsen af driftsudgiftsloftet i 2020.

Der er indgået en aftale med staten om fuld kompensation for ekstraudgifterne til COVID-19 indsatsen.

For Regional Udvikling overskrides driftsudgiftsloftet med på 35 mio. kr. som følge af ekstra afdrag på banelån. Det ekstra afdrag blev muliggjort ved, at andre regioner ikke anvendte driftsudgiftsloftet fuldt ud, og regionernes overholdelse måles samlet for regionerne.

Anlægsloft

I marts 2020 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale, der skulle sikre understøttelse af dansk økonomi under COVID-19 krisen. Som en del af aftalen blev anlægsloftet for 2020 suspenderet. Det er i dette lys, både hvad angår påvirkning af COVID-19 og det suspenderede anlægsloft, at resultatet for anlæg skal vurderes.

Kvalitetsfondsprojektet har ift. den oprindelige ramme haft et mindreforbrug på 204 mio. kr., da byggeriet har været påvirket af COVID-19.

I forhold til udnyttelse af suspenderet anlægsloft og den aftalte understøttelse af dansk økonomi, er der for øvrig anlæg anvendt 222 mio. kr. mere end det ellers aftalte anlægsloft på 386 mio. kr.

Dette blev bla. muliggjort med Regionsrådets ekstrabevillinger på 100 mio kr. til hhv. mindre bygningsmæssige ændringer samt energiforbedrende tiltag. Herudover er der anvendt ca. 18o mio. kr. til indkøb af apparatur.

Således er det på trods af, at COVID-19 har forsinket en række projekter, lykkedes regionen at gennemføre betydelige fremrykninger og ekstrainvesteringer i 2020 for øvrig anlæg.

Bevillingsoverholdelse 2020

Bevillingerne er den af Regionsrådets tildelte hjemmel til at afholde udgifter i budgetåret. Bevillingerne er således regionens interne styringsværktøj.

Nedenfor ses bevillingsoverholdelsen for de tre hovedområder, hhv. sundhed, socialområdet og regional udvikling. Bevillingsoverholdelsen er uddybet i regnskabets kapitel 7.

Sundhedsområdet

Der er væsentlige uforbrugte bevillinger på sundhedsområdet i 2020. En mindre del af de uforbrugte bevillinger vil helt eller delvist blive indstillet til overførsel til 2021 iht. regionens overførselsregler, jf. særskilt sag på Regionsrådets dagsorden. Det gælder eksempelvis bevillinger på de særligt udvalgte områder (Medicinpulje, udenregionalt forbrug osv.)

Den væsentligste årsagsforklaring til de uforbrugte bevillinger er den betydelige omstilling til løsning af COVID-19 i 2020. En omstilling og omlægning, der blev muliggjort ved den midlertidige suspendering af udrednings- og behandlingsretten.

Til løsningen af COVID-19 aktiviteterne er der løbende tilført ekstra bevillinger gennem året til løsning af denne opgaven. Samtidig har det ikke været muligt af udføre en række planlagte aktiviteter, der lå som forudsætning for budget 2020, som gør at de bevillinger ikke har fundet anvendelse. Dertil kommer, at der har været lagt forsigtige budgetter fra årets start, blandt andet med afsæt i den økonomiske udviklingsplan.

Socialområdet

Socialområdet kommer ud af 2020 med et overskud på 84 mio. kr. (omkostningsbaseret).

Socialområdet skal hvile i sig selv på sigt, idet udgifterne skal finansieres af kommunerne via takstopkrævning. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende følgende år, og omvendt. Differencebeløbet indregnes i den fastsatte takst for det kommende år.

Det samlede mellemværende med kommunerne udgør ultimo 2020 ca. 69,0 mio. kr. i skyldige beløb som følge af for meget opkrævet takst. I budget 2021 er der indregnet tilbagebetaling af 22 mio. kr. i taksterne. Iht. takstmodellen skal der i 2022 minimum indregnes en tilbagebetaling på 25 mio.kr. Mellemværendet vil herefter være 22 mio. kr. i kommunernes favør.

Bevillingsoverholdelsen for den enkelte institution skal ses i sammenhæng med belægningsforholdene. I henhold til regionens vedtagne styringsregler skal institutionen reducere udgifterne i tilfælde af mindrebelægning, mens der er mulighed for at øge forbruget i tilfælde af overbelægning.

Det samlede antal pladser er steget fra 941 pladser i 2019 til 953 pladser i 2020.

Regional Udvikling

Resultatet for Regional Udvikling er i 2020 et (udgiftsbaseret) underskud på 35 mio. kr. som kan henføres til ekstraordinære afdrag på banelån. Der er altså tale om fremrykkede betalinger.

Årsregnskabet i hovedtal

Årsregnskabet viser den samlede realøkonomiske virkelighed for regionens økonomi.

I nedenstående tabel ses resultatopgørelsen opstillet efter både det omkostnings- og udgiftsbaserede princip for hhv. regnskabsåret 2020 og sidste års regnskab.

I det udgiftsbaserede regnskab indgår: løn, øvrig drift og indtægter.

I det omkostningsbaserede regnskab indgår ud over den udgiftsbaserede opgørelse endvidere omkostningselementerne: afskrivninger på bygninger og udstyr, og ændring i hensættelser til lagre, feriepenge, tjenestemandspensioner mv.

Tabel 2. Resultatopgørelse for hele virksomheden

Omkostningsbaseret

Udgiftsbaseret

mio. kr.

R2019

R2020

R2019

R2020

+ Driftsindtægter i alt

1.723,2

1.794,3

1.723,2

1.794,3

- Driftsomkostninger i alt

20.532,5

21.441,6

20.434,8

21.899,8

= Driftsresultat før finansindtægter

-18.809,2

-19.647,3

-18.711,6

-20.105,5

+ Finansieringsindtægter i alt

18.866,6

19.814,5

18.866,6

19.814,5

= Årets resultat

57,3

167,2

155,0

-291,0

Note: Den fuldt specificerede resultatopgørelse fremgår af Regnskabet kapitel 4.

Regionen har et overskud i 2020 på 167 mio. kr. opgjort efter det omkostningsbaserede princip. Det skal her understreges, at der er tale om en regnskabsmæssig opgørelse, og ikke et udtryk for at der er midler, der ikke har været disponeret. Da det jf. ovenstående afsnit om overholdelse af udgiftsloftet, der fastlægger regionens forbrugsmulighed.

Til sammenligning er regionens udgiftsbaserede resultat for 2020 er et underskud på 291 mio. kr.

Hovedårsagen til forskellen mellem det omkostningsbaserede overskud, og det udgiftsbaserede underskud er, at der i årets løb er foretaget massive anlægsinvesteringer. Anlægsinvesteringer fordeles med afskrivninger over investeringernes levetid i det omkostningsbaserede regnskab mens anlægsinvesteringen i det udgiftsbaserede regnskab indgår fuldt ud på betalingstidspunktet.

Det udgiftsbaserede resultat afspejler derfor også, at regionen med økonomiaftalen ikke får fuld likviditetsdækning for al aktivitet. Et eksempel herpå er den række anlægsinvesteringer, som blev godkendt af Regionsrådet i foråret 2020 under overskriften ”Initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen

Særligt vedr. godkendelse af anlægsarbejder
I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder, når den samlede værdi er på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 10.3.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.årsregnskabet for 2020 oversendes til regionens revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen

2.afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. godkendes som de fremgår af regnskabets kapitel 10.4.

3.det tages til efterretning, at udgiftsloftet på sundhedsområdet overskrides 303 mio. kr., at udgiftsloftet på Regional udvikling overskrides med 35 mio. kr., og at udgiftsloftet for anlæg overskrides med 18 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Regnskab 2020 PDF (DokID: 9783078 - EMN-2021-03563)


13 (Åben) Bevillingsændringer maj 2021

Sagsresumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne i denne sag er en konsekvens og udmøntning af Regionsrådets tidligere beslutninger. Bevillingsændringerne er samlet set neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, besparelser mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkendes alle bevillingsændringer.

I denne sag foreslås en række budgetneutrale bevillingsændringer. Disse omfatter blandt andet:

Udmøntning af forskningspuljer

Budgetomplacering af midler fra Sygesikring excl. medicin til Det Nære Sundhedsvæsen

Udmøntning af indkøbsbesparelser

Ad Udmøntning af forskningspuljer

Der foretages tre udmøntninger af forskningsmidler henholdsvis en udmøntning af Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond på i alt 12,0 mio. kr., en udmøntning af midler fra Region Sjælland og Region Syddanmarks forskningspulje på i alt 2,7 mio. kr. og en udmøntning af annum midler til ph.d.-studerende på i alt 0,7 mio. kr.

Udmøntningen sker på baggrund af Regionsrådets tidligere beslutninger om at afsætte midlerne i budgettet. Midlerne er i budgettet placeret på centrale puljer. De puljer skal nu fordeles ud på de konkrete projekter, og derved skal budgettet fra ét sted til et andet. I henhold til regionens bevillingsregler skal Regionsrådet formelt godkende disse bevillingsflyt.

Ad Budgetomplacering af midler fra Sygesikring excl. medicin til Det Nære Sundhedsvæsen

På grund af aktivitetsflytninger mellem Almen Praksis og regionens nærklinikker flyttes der budget til opgaven på 7,8 mio. kr. Herudover flyttes der budget vedrørende Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) til Det Nære Sundhedsvæsen, som i praksis står for at afholde aktiviteterne vedr. KEU.

Ad Udmøntning af indkøbsbesparelser

I denne sag foreslås en udmøntning af indkøbsbesparelser for i alt 7,4 mio. kr. i 2021 og frem. Besparelsen er mindre end forudsat i Budget 2021, da indkøbsområdet i 2020 har måtte prioritere håndtering af covid-opgaver. Størstedelen af besparelsen vedrører de fire sygehuse. Koncernenhedernes budgetter er reduceret svarende til indkøbsbesparelserne.

De samlede bevillingsændringer, som foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. Der er i denne sag medtaget bevillingsændringer for budgetårene 2021-2024.

Økonomi

Samlet set påvirkes driftsrammerne ikke, da bevillingsændringerne samlet set er budgetneutrale.

De opdaterede bevillingsoversigter fremgår af bilag 2 og 3. Bevillingsoversigterne er inkl. driftsoverførslerne fra 2020, som blev behandlet under et tidligere pkt. på dagsordenen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringer i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 9768567 - EMN-2021-03426)

2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 9777936 - EMN-2021-03426)

3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 9777938 - EMN-2021-03426)


14 (Åben) Opdatering af Sundhedsplan

Sagsresumé

Region Sjællands Sundhedsplan skal opdateres i indeværende rådsperiode. Forretningsudvalget præsenteres for udkast til opdateret sundhedsplan.

Planen sendes til kommentering hos Sundhedsstyrelsen inden endelig godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjællands Sundhedsplan beskriver tilrettelæggelsen af regionens samlede sundhedstilbud. Sundhedsplanen er webbaseret og er i vidt omfang bygget op omkring allerede tilgængelige informationer på regionens hjemmeside. Sundhedsplanen skaber således struktur og indhold, der får planen i sin helhed til at fremstå som en sammenhængende og borgerrettet beskrivelse af regionens sundhedstilbud.

Det fremgår af Sundhedsloven, at regionerne i hver valgperiode skal udarbejde en sundhedsplan. I praksis betyder det, at en opdateret plan skal politisk godkendes inden rådsperioden udløber i 2021.

Sundhedsplanen har i Region Sjælland hidtil været af mere administrativ karakter, idet den er baseret på allerede trufne politiske beslutninger og vedtagne strategier og planer undervejs i en rådsperiode. Denne model har samtidig betydet, at den politiske godkendelse af planen fra 2016 er sket sent i rådsperioden, og det samme bliver tilfældet med den aktuelle opdatering.

Forretningsudvalget besluttede på møde den 26. oktober 2020, at den aktuelle opdatering af sundhedsplanen for indeværende rådsperiode behandles politisk inden fremsendelse til Sundhedsstyrelsen til kommentering, med efterfølgende politisk godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet, da der er tale om en redaktionel opdatering.

Forretningsudvalget besluttede endvidere procesplan med drøftelse af ny model, hvorefter sundhedsplanen fremover udarbejdes i umiddelbar forlængelse af et nyt regionsråds strategi. Dette med henblik på, at sundhedsplanen kan kobles tættere til det politiske strategiarbejde og samtidig at planen tidligere i den nye rådsperiode, kan præsentere den besluttede retning for regionens sundhedstilbud.

Sundhedsplanen for indeværende rådsperiode var planlagt opdateret i 2020 med politisk behandlet medio 2020, men har været udsat på grund af corona.

Opdateret sundhedsplan

Vedlagt er Sundhedsplan for Region Sjælland, som er opdateret med udgangspunkt i de politiske beslutninger, herunder strategier og planer, som Regionsrådet har vedtaget i indeværende rådsperiode, bl.a. strategien Sundhed tæt på dig.

Sundhedsplanen er endvidere opdateret med faktuelle oplysninger, herunder henvisninger til nye årsrapporter, relevante hjemmesider m.v.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget beslutter, at den opdaterede sundhedsplan fremsendes til kommentering i Sundhedsstyrelsen med efterfølgende godkendelse af Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Sundhedsplan 2021.docm (DokID: 9766577 - EMN-2020-12932)


15 (Åben) Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser

Sagsresumé

Regionsrådet har en koordinerede rolle i forhold til uddannelsesdækning og skal høres i forbindelse med ansøgning om nye udbud af ungdomsuddannelser. Region Sjælland åbner derfor hvert forår for anmodninger om høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser. I år har administrationen modtaget 16 anmodninger om høringssvar fordelt på én VUC samt tre erhvervsskoler.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra HF og VUC Roskilde samt erhvervsskolerne EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland og ZBC. De fire uddannelsesinstitutioner ønsker samlet af oprette i alt 16 nye udbud i regionen.

Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen. Regionsrådet skal alene forholde sig til den stedlige placering af udbuddet og er ikke forpligtet til at vurdere, på hvilken uddannelsesinstitutionen udbuddet placeres. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der formelt godkender de nye udbud.

Regionsrådet har endvidere en lovbunden opgave med at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle unge, herunder hvad angår geografisk placering og kapaciteten på uddannelserne.

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra kriterierne kapacitet og tilgængelighed samt lokal arbejdsmarkedsefterspørgsel. Administrationen har oplyst om kriterierne i et brev til uddannelsesinstitutionerne udsendt den 8. januar 2021.

Høringsmaterialet er vedlagt. Overblik over anmodninger om høringssvar fremgår af nedenstående tabel.

By/udd. insti.

EUC Nordvestsjælland

ZBC

EUC Sjælland

HF og VUC Roskilde

Fårevejle

Gastronom og Tjener

Holbæk

Gastronom og Tjener

Gastronom, Tjener, Gourmetslagter og Bager/konditor

Ringsted

Gourmetslagter og Procesoperatør

Roskilde

Elektronik og svagstrøm

2-årig STX

Køge

Ernæringsassistent

Slagelse

Pædagogiskassistent og Gourmetslagter

Næstved

Køletekniker

Administrations vurderinger

Det er administrationens vurdering, at der til følgende udbud kan afgives positivt høringssvar:

ZBC: Grundforløb 2 til Elektronik og svagstrøm i Roskilde, Ernæringsassistent i Køge, Pædagogisk assistent og Gourmetslagter i Slagelse, Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted og Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk.

EUC Sjælland: Grundforløb 2 til Køletekniker i Næstved.

EUC Nordvestsjælland: Grundforløb 2 til Tjener og Gastronom i Fårevejle. Skolen har udbudt uddannelserne siden 2018, som en forsøgsordningen der udløber i jul 2021, og ønsker at fastholde udbuddene.

HF og VUC Roskildes ønske om at oprette 2-årig STX i Roskilde kan ligeledes imødekommes. HF og VUC Roskilde søgte om samme udbud sidste år, men havde i deres høringsmateriale ikke sandsynliggjort, at udbuddet ikke ville udhule eksisterende stx-udbud.

Både EUC Nordvestsjælland og ZBC ønsker at oprette Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk. Det er administrationens vurdering, at et udbud af Gastronom og Tjener kan imødekommes. Dog er der kun et bæredygtigt elevgrundlag til ét udbud.

Det kan nævnes, at EUC Nordvestsjælland har udtrykt bekymring for deres rolle i og omkring Holbæk Kommune, hvis ikke de har et stærkt uddannelsesudbud i Holbæk, som har positive afledte virkninger på områderne omkring Holbæk, Odsherred og Kalundborg. ZBC har lagt vægt på, at de allerede har et stærkt udbud af fødevareuddannelser i regionen og dermed kan skabe en uddannelse med høj kvalitet i Holbæk.

Det samlede høringsmateriale er vurderet i vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland og ZBC, idet ansøgning om oprettelse af ét udbud af Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Elektronik og svagstrøm i Roskilde imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Ernæringsassistent i Køge imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Pædagogiskassistent og Gourmetslagter i Slagelse imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Tjener og Gastronom i Fårevejle imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til EUC Sjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Køletekniker i Næstved imødekommes.

Der afgives positivt høringssvar til HF og VUC Roskilde, idet ansøgning om oprettelse af 2-årig STX i Roskilde imødekommes.

Udvalget godkender, at administrationen udarbejder høringssvar, der er i overensstemmelse med Udvalgets beslutning til de ovennævnte institutioner.

.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Elektronik og svagstrøm i Roskilde imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Ernæringsassistent i Køge imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Pædagogiskassistent og Gourmetslagter i Slagelse imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Procesoperatør i Ringsted imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til ZBC, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Gourmetslagter og Bager/konditor i Holbæk imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til EUC Nordvestsjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Tjener og Gastronom i Fårevejle imødekommes.

•Der afgives positivt høringssvar til EUC Sjælland, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Køletekniker i Næstved imødekommes.

•Der afgives negativt høringssvar til EUC Nordvestsjælland og ZBC, til ansøgning om oprettelse af ét udbud af Grundforløb 2 til Gastronom og Tjener i Holbæk.

•Der afgives negativt høringssvar til HF og VUC Roskilde, til ansøgning om oprettelse af 2-årig STX i Roskilde.

•Udvalget godkender, at administrationen udarbejder høringssvar, der er i overensstemmelse med Udvalgets beslutning til de ovennævnte institutioner.

Fraværende

Torben Haack (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Høringsmateriale (DokID: 9757639 - EMN-2020-37869)

2. Gennemgang af høringsmateriale vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser (DokID: 9722828 - EMN-2020-37869)


16 (Åben) Indberetning for jordforureningsområdet 2020

Sagsresumé

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i 2020 forelægges til godkendelse. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2020.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år og skal samtidig udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år. Indsatsplanen for 2021 forelægges også på mødet.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen 2020
Regionen har til opgave at kortlægge (opspore) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til at prioritere en eventuel offentlig (regional) indsats mod forureningen, vejlede berørte borgere og sikre, at der ikke bygges på forurenet område, eller at forurenet jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden samt sikre, at forureneren så vidt muligt betaler.

Af strategien for jordforureningsområdet fremgår, at regionen har et særligt fokus på at beskytte grundvandet. En særlig trussel mod grundvandet er risikoen for forurening fra pesticider.

I 2020 har mange ressourcer været rettet mod pesticidindsatsen inkl. en ekstra bevilling på 2 mio.kr. til opsporing af pesticidforurening. Udvalgte beskrivelser af indsatsen i 2020 fremgår af vedlagte indberetning.

Pesticidopsporing på øerne

I perioden 2016-2020 har Region Sjælland arbejdet med at beskytte grundvandet på øerne Orø, Sejerø, Agersø, Omø, Fejø, Femø, Askø og Bogø. I samarbejde med kommuner og vandforsyninger er der gennemført en særlig indsats for at opspore og undersøge de steder, hvor der kan være opstået jordforureninger med pesticider.

Øerne er prioriteret højt, fordi vandressourcerne er knappe og dermed sårbare overfor forurening. Der er ikke samme mulighed for at flytte og erstatte en forurenet vandforsyningsboring på en mindre ø.

Regionens undersøgelser viser ofte fund af pesticider, rundt omkring, men den efterfølgende risikovurderinger viser heldigvis, at en stor del af pesticidforureningerne, ikke udgør et problem for hverken grundvandsressourcen eller drikkevandsindvindingen. Dette har været situationen på Sejerø og Omø. I andre tilfælde har de indledende undersøgelser ikke kunne afklare forureningstruslen, og regionen har derfor iværksat supplerende undersøgelser til afklaring af forureningsomfanget og strømningsveje i grundvandet. Det gælder f.eks. Agersø, Orø, og Bogø.

Anlæg til fjernelse af pesticider på Trommeslagervej på Stevns

Regionen har i 2020 etableret et anlæg til fjernelse af pesticider fra grundvandet. Pesticidforureningen er fundet på en tidligere maskinstation på Trommeslagervej. Der er tale om en alvorlig pesticidforurening opstået ved spild på en vaskeplads, der har været i anvendelse siden 1969. Forureningen har spredt sig til grundvandet og udgør i dag en risiko for St. Heddinge Vandværk. Regionens indsats beskytter vandværkets indvinding mod pesticidforureningen.

Servicemål
På jordforureningsområdet er der opsat en række servicemål for behandlingen af sager, der har betydning for de berørte borgere og kommunerne. I indberetningens bilag, fremgår opfyldelse af målene. Der er tale om en god målopfyldelse.

Der er opsat servicemål for 11 sagstyper. Servicemålet for 1-årsundersøgelser, er overskredet i 3 ud af 22 sager, det er sket efter aftale med grundejer. For servicemålet for høringer ved byggeri på forurenede grunde, har en enkelt sag overskredet fristen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2020 godkendes, jf. vedlagte udkast.

2. Orientering om opfyldelsen af servicemålene for 2020 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Indberetningen 2020 (DokID: 9752512 - EMN-2021-02829)


17 (Åben) Godkendelse af Strategi mod jordforurening 2021-2030

Sagsresumé

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” forelægges til godkendelse. Regionsrådet besluttede den 1. februar at sende strategien i 8 ugers offentlig høring. Høringen er nu afsluttet og har ikke givet anledning til ændringer i strategien. Region Sjællands nye strategi er et udtryk for de vigtigste og nødvendige opgaver på området de næste 10 år og vil sikre mest miljø for pengene.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har opgaven med at beskytte grundvandet, natur og menneskers sundhed mod truslen fra jordforurening. Opgaven er stor, og selvom Region Sjælland gennem årene har gennemført en massiv indsats mod jordforurening, vil det tage generationer, før opgaven er gennemført.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en mere målrettet strategi, der prioriterer og håndterer de værste forureninger først, samtidig med at strategien styrkes gennem forpligtende samarbejder med andre aktører på området, f.eks. kommuner, stat og vandforsyninger.

Strategien bygger på fire hovedprincipper:

Forureneren skal betale, så regningen ikke sendes videre til regionen og dermed skatteyderne.

Indsatsen prioriteres, så der opnås mest miljø og sundhed for pengene.

Indsatsen prioriteres, hvor risiko og behov er størst.

Pesticidindsatsen prioriteres højt, da pesticider lukker flest boringer i regionen.

Med strategien intensiveres jordforureningsindsatsen i særlig sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. I de områder vil alle betydende forureninger med en grundvandsrisiko blive håndteret, herunder også pesticidpunktkilder. Ca. 80% af driftsmidlerne tildeles grundvandsbeskyttelse. Det følger beslutningen på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 23. oktober 2019, hvor pesticider og grundvandsbeskyttelse blev drøftet.

Strategien har fortsat fokus på gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund og som skal vente mange år på, at regionen har mulighed for at prioritere en eventuel oprensning. Samtidig skal regionen de næste tre år hjælpe staten med at komme i mål med deres vandområdeplaner. Det gøres ved at undersøge de jordforureninger, som kan true vand- og naturområder.

Effekten af ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” er formuleret i fire strategiske mål:

75% af vandforsyningerne sikres aktivt mod jordforurening. De resterende 25% af forsyninger ligger i geografiske områder med en naturlig beskyttelse. Ca. 1400 forureningssager forventes håndteret med indsatsen, hvoraf pesticidpunktkilder udgør langt størstedelen.

Der gennemføres 80 undersøgelser i perioden 2021-2022 for at finde frem til de jordforureninger, der reelt udgør et problem for overfladevand og natur.

Kortlægningen af muligt forurenede grunde færdiggøres inden udgangen af 2030. Det svarer til at gennemgå og vurdere ca. 3.100 lokaliteter.

Inden udgangen af 2030 har Region Sjælland undersøgt og håndteret lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse. I praksis er dette lossepladser:

omed påvist gasproduktion tæt på boliger/børneinstitutioner, eller

omed bolig/børneinstitution på selve lossepladsen

Administrationen har haft en god og nyttig dialog med kommuner og vandforsyninger, som bakker op om prioriteringerne i strategien.

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” har været i 8 ugers offentlig høring. Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede strategi ved den endelige vedtagelse. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er vedlagt som bilag.

”Strategi mod jordforurening 2021-2030” er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

Jørgen Holst mindretalsudtalelse sendes til administrationen.

Mindretalsudtalelse: På trods af gode intentioner både i handleplan (sag nr. 13) og sag nr. 15 vil jeg tilkendegive, at regionens indsats, grundet manglende midler, er alt for svag, for lidt og for langsom i forhold til problemernes omfang.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Strategi mod jordforurening 2021-2030_final (DokID: 9752068 - EMN-2020-37148)

2. Høring af strategien for 2021-2030 (DokID: 9763069 - EMN-2020-37148)


18 (Åben) Godkendelse af indsatsplan for Jordforureningsområde 2021

Sagsresumé

”Indsatsplan 2021 for jordforureningsområdet” forelægges til politisk godkendelse efter offentlig høring. Der er indkommet høringssvar til planen fra fem kommuner og fra HOFOR. Indsatsplanen 2021 fremsendes sammen med Indberetning 2020 om indsatsen på jordforureningsområdet til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge jordforureningsloven skal Regionsrådet hvert år udarbejde en plan for indsatsen, hvori der redegøres for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Regionsrådet besluttede den 1. februar 2021 at sende indsatsplan for 2021 i 8 ugers offentlig høring.

I høringen er der kommet bemærkninger fra Roskilde, Næstved, Sorø, Stevns og Vordingborg Kommuner og fra vandselskabet HOFOR. Overordnet handler bemærkningerne om tilfredshed med at beskyttelsen af grundvandet er højt prioriteret og, at der er afsat ekstra ressourcer til pesticidindsatsen. Der er fremsendt helt konkrete forslag til samarbejdet, som vil blive inddraget i det videre arbejde. Der gives også udtryk for tilfredshed med samarbejdet mellem region og kommuner og opfordringer om at styrke samarbejdet.

I ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030” er netop et øget samarbejde med kommunerne en del af strategien. Fremover vil kommunerne blive inddraget i udpegning af de indvindingsområder, der skal undersøges for trusler mod grundvandet.

Desuden rummer høringssvarene bemærkninger af teknisk karakter og bemærkninger der relaterer sig til ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030”. Disse bemærkninger besvares i særskilt sagsfremstilling, idet ”Strategien mod jordforureninger 2021-2030” har været i offentlig høring i samme periode som indsatsplan 2021.

Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede indsatsplan ved den endelige vedtagelse. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen har, efter at udkast til Indsatsplan 2021 er sendt i høring, udtalt, at de undersøgelser der skal udføres i vandområderne, skal registreres som videregående undersøgelser. Miljøstyrelsen har udtalt, at disse undersøgelser ikke behøver at være en del af undersøgelseslisten i indsatsplanen, som skal i offentlig høring. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at overfladevandsopgaver ikke behøver at være indeholdt i oversigtsplanen over den offentlige indsats, da der er tale om en særskilt indsats på netop dette område. Kort over placering af undersøgelser vedlægges til orientering.

Region Sjællands driftsbudget for jordforureningsområdet i 2021 er 37,2 mio. kr. Hertil kommer en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger (jf. budgetaftalen for 2021).

”Indsatsplan 2021 – Jordforurening” er et udtryk for Region Sjællands prioriteringer, som er i overensstemmelse med Region Sjællands udkast til ”Strategi mod jordforureninger 2021-2030”.

Særlige opgaver i 2021:

Jordforureningsindsatsen intensiveres i særligt sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. Indsatsen koordineres i samarbejde med kommuner, vandselskaber, vandværker og andre interessenter.

Der gennemføres ca. 40 undersøgelser i vandområder, hvor forureningsrisikoen fra jordforurening er størst.

Indsatsen med opsporing og kortlægning intensiveres, hvilket betyder, at der er taget stilling til forureningsmistanken for ca. 300 lokaliteter.

Undersøgelse og håndtering af lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse er igangsat.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgetfordelingen fremgår af vedlagte ” Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet”.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.”Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet" godkendes jf. vedlagte forslag

2.Administrationen sender svarbrev til de fire kommuner, der er kommet med bemærkninger til ”Forslag til Indsatsplan 2021”

3.Kort over undersøgelser i vandområderne tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Imod indstillingen stemte Jørgen Holst.

Jørgen Holst mindretalsudtalelse sendes til administrationen.

Mindretalsudtalelse: På trods af gode intentioner både i handleplan (sag nr. 13) og sag nr. 15 vil jeg tilkendegive, at regionens indsats, grundet manglende midler, er alt for svag, for lidt og for langsom i forhold til problemernes omfang.

For indstillingen stemte:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Felex Pedersen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Lars Folmann (O)

Lene Madsen Milner (V)

Per Hovmand (C)

Susanne Lundvald (A)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Indsatsplan_2021_final 23.03.2021 (DokID: 9751457 - EMN-2020-37149)

2. Kort over lokaliteter undersøgelse overfladevand (DokID: 9746623 - EMN-2020-37149)

3. Høring af Indsatsplan 2021 (DokID: 9763043 - EMN-2020-37149)


19 (Åben) Materielstrategi for lokalbanerne

Sagsresumé

De nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Der skal samtidigt anskaffes 3 togsæt til betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde til erstatning for 3 togsæt, der er lejet frem til ultimo 2025. Movia og Lokaltog har derfor udarbejdet et forslag til materielstrategi, hvor et udbud med anskaffelse af nye batteritog anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokaltog har ansvaret for at sikre den løbende drift af lokalbanerne i Region Sjælland, herunder at sørge for den daglige kørsel, sikre at selskabet råder over det fornødne materiel og at banerne er vedligeholdt. Det sker i tæt samarbejde med Region Sjælland, der er ansvarlig for at beslutte omfanget af og sikre finansieringen til den regionale kollektive trafik i Region Sjælland.

Movia og Lokaltog har meddelt Region Sjælland, at de har igangsat arbejde med en ny materielstrategi, der behandles i Lokaltogs bestyrelse 25, marts 2021. Forslag til materielstrategi med to supplerende bilag vedlægges.

Materielstrategien forventes behandlet i Region Hovedstadens Trafikudvalg 27. april og af Movias bestyrelse 15. april 2021.

Baggrunden er, at de nuværende 13 IC2 togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder, der gør, at der skal tages stilling til deres fremtid. Desuden udløber lejen af tre Desiro togsæt i 2025.

Forslag til materielstrategi med indkøb af nye batteritog

Movia anbefaler de to regioner, at der indkøbes 18 nye batteritog til erstatning for de eksisterende 20 dieseltog. Heraf vil de 14 tilgå Region Sjælland og de 4 Region Hovedstaden. Region Sjælland kan nøjes med 2 færre togsæt, end man har i dag og stadig opretholde den nuværende betjening.

De 18 togsæt forventes at kunne leveres til årsskiftet 2025/2026.

Udbuddet af de 18 togsæt tilrettelægges således, at først når tilbuddene foreligger skal regionerne tage endelig stilling. Dette forventes, at være i starten af 2022.

Movia og lokaltog forventer, at indkøbet af de 14 nye batteritogsæt til Region Sjælland vil betyde en mindre stigning på 2-2,5 mio. kr. årligt i Region Sjællands tilskud til lokalbanerne.

Der vil herudover være nogle engangsudgifter forbundet med omstillingen til batteritog f.eks. til ladestandere. Movia og Lokaltog vil være klar med en konkret vurdering, når der skal tages endelig stilling til en eventuel anskaffelse af batteritog i starten af 2022. Sammen med regionen undersøges mulighederne for tilskud.

Det vil være nødvendigt at låne til anskaffelsen af nye togsæt. Konstruktionen forudsættes at være, at Lokaltog optager de nødvendige lån med en garantistillelse fra Region Sjælland. Dette svarer til tidligere anskaffelser. Dette skal fremgå af udbudsmaterialet.

Fordele ved batteritog

Udvalget for Regional Udvikling blev på sit møde den 5. maj 2020 orienteret om en ekstern konsulentundersøgelse af mulighederne for nulemissionstog på lokalbanerne. Der var undersøgt både batteritog og brinttog samt brugen af biodiesel eller lignende. Konklusionen var, at batteritog blev vurderet til at være den mest realistiske mulighed på lokalbanerne. Økonomien for batteritog blev samtidigt vurderet til at være på niveau med anskaffelsen af nye dieseltog.

Region Sjælland indgik december 2020 en klimasamarbejdsaftale med staten, hvori regionen binder sig til fra 2021 at indkøbe klimavenligt togmateriel, når dieseltog skal erstattes på lokalbanerne, i det omfang den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

Foruden klimamæssige fordele giver batteritog desuden bedre muligheder for samdrift med de statslige elektrificerede baner herunder muligheden for direkte tog til Nykøbing Sjælland og Nakskov.

Alternativer til indkøb af nye batteritog

Der har ikke været set på det alternativ, at købe nye eller brugte dieseltogsæt til erstatning for IC2.

Der har været set på alternativt at lade IC2 køre videre i en kortere eller længere periode. Dette er beskrevet i supplerende notater fra Movia som er vedlagt.

En levetidsforlængelse på 10 år kræver udskiftning af større komponenter og vurderes ikke at have en positiv økonomi. At lade IC2 køre uforandret videre i en kort årrække vurderes at give tiltagende ustabil drift og med en usikker økonomisk gevinst. Der vil samtidigt skulle findes erstatning for de 3 lejede Desiro togsæt. Movia og Lokaltog anbefaler ikke dette alternativ.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1.Region Sjælland bakker op om den forelagte materielstrategi

2.Region Sjælland agter at stille garanti for lån optaget til anskaffelse af 14 nye batteritog indenfor de beskrevne rammer

Sagen afgøres af regionsrådet

Supplerende sagsfremstilling efter sagens behandling i Udvalget for Regional Udvikling d. 13. april 2021

Udvalget for regional udvikling stillende en række spørgsmål til sagen, som er besvaret i vedlagte notat.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Anbefalet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Materielstrategi for Lokaltog-1059385.0.13 (DokID: 9768664 - EMN-2021-02617)

2. Supplerende information om materielstrategien-1088251.0.9 (DokID: 9770634 - EMN-2021-02617)

3. Bilag til Materielstrategi 2021-1063926.0.7 (DokID: 9770614 - EMN-2021-02617)

4. Svar på spørgsmål fra Region Sjælland udvalg for regional udvikling-1100406.0.9 (DokID: 9779488 - EMN-2021-02617)


20 (Åben) Bemyndigelse til administrativ behandling af BaneDanmarks råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområde til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt

Sagsresumé

Til jernbaneprojektet i forbindelse med Femern-forbindelsen forventer BaneDanmark i 2021 at søge om tilladelse til råstofindvinding på syv lokaliteter uden for råstofplanens graveområder. Formålet er, at transporten med råstoffer minimeres, og at anvendelse af sand- og grusmaterialer begrænses. Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at behandle ansøgningerne administrativt.

Sagsfremstilling

Til jernbaneprojektet i forbindelse med Femern-forbindelsen forventer BaneDanmark i 2021 at søge om tilladelse til råstofindvinding på syv lokaliteter uden for råstofplanens graveområde. Delområderne ligger i Guldborgsund og Lolland kommuner – se vedlagte kortbilag.

Efter de gældende kompetenceregler skal tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde besluttes af Regionsrådet.

Regionsrådet besluttede den 8. marts 2021, at meddele råstoftilladelse til en tilsvarende ansøgning fra BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune.

Hvordan er ansøgningerne

Det forventes, at de kommende syv ansøgninger ligner den ansøgning, som Regionsrådet lige har behandlet. Derfor vil der kunne gives tilladelser uden for råstofplanens graveområde med baggrund i de væsentlige samfundsinteresser, og den begrænsede og kortvarige indvinding til det større anlægsprojekt. Det er også i overensstemmelse med den netop vedtagne Råstofplan 2020.

Principper for områderne

De enkelte delområder vil ligge nær jernbanen mellem Rødbyhavn og Nykøbing F. Det er mindre indvindinger, som forventes at variere i størrelse fra 1 til 10 ha, og indvindingsperioden forventes at være 1-2 år i de enkelte delområder. De nye delområder forventes at ligge endnu tættere på jernbanen end ansøgningen på Engmosevej 6A, der ligger 700 m fra jernbanen. Delområderne forventes at ligge helt op ad jernbanen med 30-100 m bredde på den ene eller begge sider af banen - se vedlagte kortbilag.

I forbindelse med ansøgningerne kan der også komme § 52-dispensation til tilførsel af ren jord fra banetraceet til råstofgraven. Det betyder, at råstofgraven kan efterbehandles til jernbanenært areal med f.eks. skov, og at den overflødige jord kun skal transporteres kort.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne vil der være de lovpligtige høringer af berørte parter.

Generelt vil de 7 indvindinger minimere transporten med råstoffer og begrænse anvendelse at sand- og grusmaterialer. Det er i tråd med bæredygtighedsprincipperne i råstofloven og råstofplanen. Alle ansøgninger skal gennem den nøje sagsbehandling, som gives alle ansøgninger.

Forslag om at administrationen bemyndiges til at behandle sagerne administrativt

Det er administrationens vurdering, at de syv sager er ukomplicerede. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at behandle de syv sager under forudsætning af, at det falder inden for de ovenstående principper.

Sagerne fremlægges politisk, hvis:

- De afviger væsentligt fra de beskrevne principper, eller

- Sagen vurderes at have væsentlig politisk interesse, eksempelvis

hvis en sag giver væsentlige nabogener i form af støj, støv el.lign., eller

hvis der er væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.de syv konkrete ansøgninger om gravetilladelser på sidearealer til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt behandles administrativt, hvis de falder inden for ovenstående principper.

2.ansøgningerne behandles politisk, hvis det viser sig, at der er særlige omstændigheder som eksempelvis væsentlige nabogener eller væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Kortbilag 1_Oversigtskort over nye delområder Lolland (DokID: 9733164 - EMN-2020-32775)


21 (Åben) Orientering om afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Sagsresumé

Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist Region Sjællands VVM-screening i forbindelse med en råstoftilladelse i Sorø Kommune. Der skal ske fornyet behandling, da klagenævnet ikke finder, at grundlaget for screeningen er fyldestgørende. Udvalget orienteres om afgørelsen.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med vedlagte afgørelse af 27. januar 2021 ophævet og hjemvist Region Sjællands afgørelse af 7. maj 2019 om, hvorvidt der er pligt til miljøvurdering (VVM) for indvinding af råstoffer på Dyssevej 20 i Sorø Kommune. Klagenævnet finder ikke, at grundlaget for VVM-screeningen er fyldestgørende.

Klagenævnet mener, at indvindingens mulige påvirkning af vandstanden i Tude Å ikke er tilstrækkeligt belyst. Klagenævnets afgørelse hænger tæt sammen med, at nævnet i en anden klagesag har ophævet og hjemvist Sorø Kommunes vandindvindingstilladelse til råstofindvindingen, der bl.a. lå til grund for regionens vurderinger.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning.

Ansøger har efterfølgende besluttet, at trække en del af ansøgningen, og administrationen vil nu træffe en fornyet afgørelse om, hvorvidt der er pligt til miljøvurdering og vurdere i hvilket omfang der skal foretages ændringer af vilkårene i råstoftilladelsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 13-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27 01 2021 om hjemvisning af VVM-screening (DokID: 9732372 - EMN-2020-32603)


22 (Åben) Beslutning om afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023

Sagsresumé

Der afholdes Fehmarnbelt Days d. 31. maj 2021. Ved konferencens afslutning er det traditionen, at stafetten gives videre til de kommende værter i 2023. Det foreslås at Region Sjælland påtager sig værtskabet i 2023 og anvender konferencen til at sætte fokus på potentialerne ved Femern-forbindelsen – både for Nordeuropa og for den nære Femern-region. Det foreslås endvidere, at der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022 til værtskabet.

Sagsfremstilling

Der afholdes Fehmarnbelt Days på Weissenhäuser Strand i Nordtyskland d. 31. maj 2021. Begivenheden, som afholdes hvert andet år, sætter fokus på det vigtige samarbejde i Nordeuropa, med den kommende faste Femern-forbindelse som et naturligt midtpunkt. Arrangementet afholdes på skiftende lokationer i Femern-geografien og har tidligere været afholdt i Lübeck, København, Malmø og Hamborg.

Ved konferencens afslutning er det traditionen, at stafetten gives videre til de kommende værter i 2023. Femern-udvalget har tidligere udtrykt sig positivt omkring et værtskab for Fehmarnbelt Days. Blandt Fehmarnbelt Days-partnerne er der desuden opbakning til Region Sjælland som vært. Regionen har ikke tidligere haft værtskabet.

Muligheder i et værtskab

Fehmarnbelt Days 2023 er en oplagt mulighed for at fastholde fokus og momentum omkring Femern-forbindelsen. I 2023 vil de første tunnelelementer ifølge planen blive støbt, og der vil være stor aktivitet omkring byggeriet. Det er således en god anledning til at fastholde Femern-forbindelsen på dagsordenen og sætte fokus på de mange udviklingsmuligheder, der følger med forbindelsen (fx hurtige rejsetider og tilgængelighed, erhvervs- og turismeudvikling, udvikling af tyske sprog- og kulturkompetencer samt udviklingen af et grænseoverskridende arbejdsmarked).

Det forventes, at arrangementet på både den brede og den mere snævre Femern-dagsorden kan tiltrække opmærksomhed fra den danske stat, men også fra andre nordeuropæiske stater og EU-parlamentarikerne.

Arrangementet kan fx sætte fokus på grøn erhvervsudvikling, behovet for en stærk dansk-tysk integration og mulighederne i den europæiske transportkorridor. Endvidere kan der gives plads til STRING-medlemmernes ambitioner om Nordeuropa som global centrum for grøn vækst og udvikling. Det kan tiltrække europæisk opmærksomhed.

Værtskab og placering

Partnerkredsen består af danske og tyske myndigheder og organisationer, samt STRING. Partnerkredsen suppleres fra gang til gang af danske og tyske organisationer med særlig interesse i udviklingen af Femern regionen samt værtsorganisationerne. De senere år har værtskabet været delt mellem en region og dén kommune, hvor arrangementet fysisk finder sted.

Det er oplagt, at Lolland Kommune inviteres til at være med-vært på Fehmarnbelt Days og at arrangementet placeres tæt på byggepladsen. Dermed skabes bl.a. en unik mulighed for at lave side-events på selve byggepladsen sammen med Femern A/S. Lolland Kommune er positive overfor samarbejdet. De øvrige sjællandske kommuner inviteres også til at spille en rolle i forbindelse med arrangementet.

Finansiering

Fehmarnbelt Days finansieres via crowd-funding fra partnerkredsen og øvrige interessenter, som både dedikerer kontante bidrag og ressourcer til planlægningen og gennemførelsen. Der er tradition for, at værtsorganisationerne indgår med en større andel af finansieringen og at de også har større indflydelse på arrangementet.

Ønsker Region Sjælland at være vært for Fehmarnbelt Days, skal der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget anbefaler, at forretningsudvalget tiltræder, at:

1.Det godkendes, at Region Sjælland er vært for Fehmarnbelt Days 2023.

2.Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022 til værtskabet.

Sagen afgøres af forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt Samarbejde

Dato: 08-04-2021

Anbefales.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Evan Lynnerup (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

.


23 (Åben) Nedsættelse af valgbestyrelse

Sagsresumé

Der afholdes valg til Regionsrådet den 16. november 2021. Regionsrådet skal nedsætte en regionsvalgbestyrelse, som bl.a. skal modtage og godkende kandidatlister samt anmeldelser om liste- og valgforbund og forestå opgørelsen af valget.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2021 afholdes der valg til Regionsrådet for valgperioden 2022-2025.

Regionsrådet skal nedsætte en valgbestyrelse med henblik på varetagelse af en række opgaver i forbindelse med forberedelse, afvikling, opgørelse og godkendelse af valget.

Valgbestyrelsens opgaver

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

Modtager og godkender kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og valgforbund

Tildeler kandidatlisterne bogstavbetegnelser

Tilvejebringer stemmesedler og opslag

Træffer afgørelse om evt. fornyet fintælling

Foretager opgørelse og godkendelse af valget

Drøfter andre forhold vedrørende valget

Valgbestyrelsens størrelse og sammensætning

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne vælges af Regionsrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges blandt Regionsrådets medlemmer. Med hensyn til fordelingen efter forholdstalsvalg regnes formanden plads som en valgt plads. Regionsrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer. Næstformanden varetager hvervet, hvis formanden har forfald.

Stillere

Mindsteantallet af stillere til regionsrådsvalg er efter valgloven fastsat til 50 og maksimum 75. Valgbestyrelsen kan efter anmodning fritage de kandidatlister, der ved sidste regionrådsvalg opnåede repræsentation i Regionrådet, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen (den 14. september 2021) fortsat er repræsenteret i Regionsrådet for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Diæter

Der kan ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Det indebærer, at der for møder i valgbestyrelsen på under fire timer ydes diæter på 435 kr. pr. dag og for møder over fire timer ydes diæter på 870 kr. pr. dag. Regionsrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes udgør et andet beløb end det, der følger af reglerne i styrelsesloven.

Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed – det vil sige højst 2.175 kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen, idet udgifterne, herunder udgiften til evt. diæter, afholdes over bevillingen afsat til regionsrådsvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Regionsrådet nedsætter en valgbestyrelse med fem, seks eller syv medlemmer

2.Regionsrådet ud over Regionsrådsformanden udpeger medlemmer af og stedfortrædere herfor til regionsvalgbestyrelsen

3.Regionsrådet blandt valgbestyrelsens medlemmer udpeger en næstformand

4.Der ydes diæter til medlemmerne af regionsvalgbestyrelsen efter standardtaksterne, det vil sige 435 kr. pr. dag for møder under fire timer og 870 kr. pr. dag for møder over fire timer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales, idet Forretningsudvalget anbefaler, at hvert parti udpeger et medlem til valgbestyrelsen.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

.


24 (Åben) Rekruttering af koncerndirektør

Sagsresumé

Region Sjælland skal ansætte en koncerndirektør. Der forelægges forslag til proces.

Sagsfremstilling

En stilling som koncerndirektør er ledig og skal besættes snarest muligt. Jfr. regionens kompetenceregler ligger ansættelseskompetence for stillingen i Regionsrådet – efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Der skal udarbejdes en tids- og procesplan for rekrutteringsforløbet samt en nærmere beskrivelse af stillingen og krav til ansøgere. Endvidere skal der nedsættes et samtaleudvalg, jfr. Regionens ansættelsespolitik, der indgår i rekrutteringsforløbet og er rådgivende i forhold til indstillingen til Forretningsudvalget. Formandskab og gruppeformænd inviteres til at give input til stillingsopslag.

Tidsmæssigt vil rekrutteringsforløbet kunne afsluttes i juni 2021, således at den nye koncerndirektør forventes at kunne tiltræde tidligst 1. august 2021.

Der indhentes bistand fra Zeuthen Storm, som Region Sjælland tidligere har anvendt i forbindelse med rekruttering til særlige stillinger.

Der tilrettelægges en proces for rekrutteringsforløbet, der som minimum vil omfatte stillingsopslag, search, 2 samtalerunder, test samt indhentelse af referencer hos nuværende/tidligere arbejdsgivere.

Organisationsplan for Region Sjælland, ”Referenceramme for ledelse” samt regionens kompetenceregler vil være udgangspunktet for beskrivelse af stillingen og forventningerne til den kommende koncerndirektør.

Koncerndirektøren indgår i enhedsdirektionen – følgende fremgår af organisationsplanen om den administrative organisering og vil udgøre fundamentet i en konkret beskrivelse af stillingen:

Den administrative organisering

Den administrative ledelse varetages af direktionen. Med reference til den politiske ledelse har direktionen et fælles ansvar for hele regionens virke, herunder at føre de politiske beslutninger ud i livet. Direktionen består af regionsdirektøren og to koncerndirektører. Regionsdirektøren refererer til Regionsrådsformanden. Koncerndirektørerne refererer til regionsdirektøren. Direktionen er en enhedsdirektion under ledelse af regionsdirektøren. Direktionen fastsætter selv sin arbejdsdeling, således at hver især har særlige fokusområder.

Direktionens beslutningskompetence fastlægges i henhold til Region Sjællands kompetenceregler.

Per Bennetsen orienterer på mødet om overvejelser vedrørende profil for den nye koncerndirektør.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Processen med rekruttering af koncerndirektør igangsættes med henblik på ansættelse tidligst 1. august 2021

2.Der nedsættes et samtaleudvalg, der er rådgivende i forbindelse med indstilling til Forretningsudvalget, og at samtaleudvalget består af:

a.Formandskabet (3 personer)

b.Direktionen (2 personer)

c.2 repræsentanter fra ledelsen

d.3 medarbejderrepræsentanter udpeget af MED-Hovedudvalget

3.Formandskabet og regionsdirektøren indstiller en kandidat til Regionsrådets godkendelse. Det forventes at ske på et ekstraordinært Regionsrådsmøde den 21. juni 2021 (Forretningsudvalgsmøde samme dag)

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

.


25 (Lukket) Vilkårsændringer (Lukket punkt)

26 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om pressesag vedrørende personalemæssige forhold på testcenter i Maribo.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om varslet konflikt fra Dansk Sygeplejeråd og Radiografrådet med virkning fra 21. maj 2021 og om videre proces. I Region Sjælland er visse afdelinger på Slagelse og Næstved sygehuse udtaget til konflikt.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om de overordnede resultater i den netop gennemførte trivselsmåling.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

.


27 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 26. april 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

.

Fraværende

Kirsten Devantier (V)

Peter Jacobsen (O)

Tina Boel (F)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener