Søg
 
Referat

Referat - Forretningsudvalget 2018-2021

06-04-2021 09:30

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Anne Møller Ronex

(B)

Bruno Jerup

(Ø)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Claus Bakke

(V)

Egon Bo

(C)

Gitte Simoni

(O)

Jacob Jensen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jorun Bech

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Per Nørhave

(O)

Peter Jacobsen

(O)

Susanne Lundvald

(A)

Tina Boel

(F)

Fraværende:

Tina Boel

(F)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Eftersyn af Psykiatrien Region Sjælland 4

3 (Åben) Forslag fra VKR om uddannelsesmuligheder for social- og sundhedsassistenter med fokus på psykiatri 7

4 (Åben) Tillæg til budgetaftale 2021 10

5 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen 13

6 (Åben) Opfølgning COVID udgifter marts 2021 14

7 (Åben) Monitorering af udsatte behandlinger, henvisninger til kræftpakker og overholdelse af udredningsretten 17

8 (Åben) Revisionsberetning fra BDO 19

9 (Åben) Revision af kompetenceregler 22

10 (Åben) Godkendelse af ændring i ”Regulativ om finansielle aktiviteter i Region Sjælland” 24

11 (Åben) Regionens Kasse- og Regnskabsregulativ 28

12 (Åben) Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse, Dispositionsforslag 30

13 (Åben) Beslutning om mulig tilslutning til sygehusvaskeriet i Nykøbing Falster til ny naturgasledning på Lolland-Falster 34

14 (Åben) Meddelelser 37

15 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 6. april 2021 38


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Tina Boel, , , (F)

Bilag

.


2 (Åben) Eftersyn af Psykiatrien Region Sjælland

Sagsresumé

Regionsrådet har med Budgetaftalen for 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til det videre arbejde med regeringens 10 års plan for psykiatrien og en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023. Forslag til rammer og proces for eftersynet af Psykiatrien drøftes af Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget forud for den videre politiske proces.

Sagsfremstilling

Regeringen har taget initiativ til en 10-års plan for psykiatrien i Danmark, der bl.a. skal fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen med almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud). Indsatsen for børn og unge samt dobbeltdiagnosticerede skal have et særligt fokus i planen. Det forberedende arbejde med 10-års planen for psykiatrien er imidlertid blevet forsinket pga. COVID-19 situationen.

Regionsrådet har med Budgetaftalen for 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til det videre arbejde med regeringens 10-års plan for psykiatrien og en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien Region Sjælland 2018-2023.

Af budgetaftalen fremgår det, at eftersynet særligt skal have fokus på Psykiatriens organisering og ledelsesforhold, initiativer til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede.

I den forbindelse blev det også besluttet at afholde et psykiatripolitisk topmøde med deltagelse af politikere, sundhedsaktører, patientforeninger og borgere for at få indspil til den videre politiske dialog om udfordringer og muligheder i udvikling af fremtidens psykiatri.

Den nærmere proces og rammerne for eftersynet aftales mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget.

Forslag til rammer for eftersynet

Eftersynet er politisk forankret i Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget.

Der lægges op til, at eftersynet gennemføres med ekstern konsulentbistand. Derudover etableres en administrativ projektorganisation.

Med afsæt i opdraget fra budgetaftalen foreslås eftersynet at rumme en række delanalyser, som afsluttes med anbefalinger til konkrete forbedringsområder, der kan indgå i det videre arbejde med udviklingen af Psykiatrien.

Det foreslås i forlængelse heraf, at følgende delanalyser indgår i eftersynet:

Indledende afsnit: Rammer og vilkår for Psykiatrien

I det indledende afsnit beskrives de formelle rammer og vilkår for behandlingspsykiatrien generelt og Psykiatrien i Region Sjælland specifikt. Status- og udfordringsbillede til 10-års planen for Psykiatrien, der forventes færdigt i april 2021, inddrages.

Delanalyse 1: Organisering

I denne analyse fokuseres på organiseringen af Psykiatrien Region Sjælland, herunder rammer og kapacitet samt ledelsesforhold.

Delanalyse 2: Personale og kompetencer

I denne analyse fokuseres på personale og kompetencer, herunder rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer, arbejdsmiljø og trivsel, ledelsesudvikling, brug af flere faggrupper og anvendelse af kompetencer, specialuddannelser og nye uddannelsesbehov bl.a. uddannelsestilbud til kortuddannede.

Delanalyse 3: Sammenhæng

I denne analyse fokuseres på sammenhæng i patientbehandlingen samt samarbejdsformer, herunder samarbejde med øvrige parter bl.a. kommunerne inden for rammerne af Sundhedsaftalen og Stepped care.

Delanalyse 4: Innovation

I denne analyse er der fokus på behandlingsinnovation og de fremtidige potentialer for Psykiatrien ud fra nationale og internationale erfaringer, herunder fokus på brug af virtuelle konsultationer og psykiatrisk onlineklinik.

Forslag til tids- og procesplan

Der foreslås følgende tids- og procesplan for eftersyn af Psykiatrien, der giver rum til politisk dialog om rammerne for eftersynet og sikrer involvering af borgere, foreninger og samarbejdspartnere i eftersynet i forbindelse med det psykiatripolitiske topmøde:

9. marts 2021: Indledende drøftelse i Udvalget for social og psykiatri om eftersynet.

6. april 2021: Fællesmøde mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget om rammer og proces for eftersynet.

12. april 2021: Temamøde i Regionsrådet om rammer og proces for eftersynet.

26. april 2021: Fællesmøde mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget, hvor udkast til kommissorium for eftersynet forelægges til godkendelse.

Maj 2021: Markedsafsøgning ift. eksterne konsulentfirmaer, som kan gennemføre eftersynet.

Juni 2021: Opstart af eftersyn.

Oktober 2021: Psykiatripolitisk topmøde

Ultimo 2021: Politisk behandling af eftersyn af Psykiatrien.

Økonomi

Udgift til eksterne konsulenter anslås at være op til 500.000 kr. Dertil kommer interne ressourcer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammer og proces for eftersyn af Psykiatrien Region Sjælland drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget for Social og psykiatr deltog i en fælles drøftelse med Forretningsudvalget.

Administrationen præsenterede forslag til rammer for eftersynet, som blev drøftet.

På baggrund af drøftelsen og de faldne bemærkninger udarbejdes et udkast til kommissorium og tidsplan. Der gives herunder forslag til, hvordan analysens indhold kan fokuseres.

Eftersynet drøftes på temamøde for Regionsrådet den 12. april og på nyt fælles møde mellem Forretningsudvalget og Udvalget for Social og psykiatri den 26. april 2021.

Fraværende

Tina Boel (F)

Annemarie Knigge (A)

Jens Gredal (A)

Per Hovmand (C)

Bilag

.


3 (Åben) Forslag fra VKR om uddannelsesmuligheder for social- og sundhedsassistenter med fokus på psykiatri

Sagsresumé

VKR har anmodet om optagelse af sag på Forretningsudvalgsmøde om nye uddannelsesmuligheder for social- og sundhedsassistenter med fokus på psykiatri.

Sagsfremstilling

Jacob Jensen har i mail den 9. marts 2021 på vegne af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fremsendt følgende forslag:

På vegne af VKR vil jeg gerne have en sag på et kommende FU-møde:

Vi ser et stort og uforløst potentiale i SSA-uddannelserne og mener derfor, at flere med den baggrund og med de rette faglige kompetencer i fremtiden bør kunne arbejde i psykiatrien. Vi mener, at et kompetenceløft i SSA-grunduddannelsen er tvingende nødvendigt for at magte de svære opgaver kvalificeret i psykiatrien. Det vil også være en kærkommen mulighed for at kunne tiltrække flere mænd til at arbejde i psykiatrien, hvilket der er en stor efterspørgsel på. 

Uddannelsen kunne bygges op, så halvdelen af uddannelsesforløbet er en almen SSA-uddannelse og den anden halvdel gøres til en specialisering målrettet psykiatri og de særlige forhold, som gør sig gældende, når man arbejder med psykiatriske patienter. Den samlede uddannelsestid vil således være på niveau med den allerede kendte SSA-uddannelse. Hvis den studerende efter endt uddannelse og senere i sit karriereforløb i stedet ønsker at arbejde med somatikken fx på et plejecenter eller sygehuse, så kunne der laves en efteruddannelse, så man får samlet op på de dele af den almene SSA-uddannelse, som ikke indgik i SSA-psykiatriuddannelsen.  

I kombination med ovenstående, kunne der laves en kortere overbygningsuddannelse på den almene SSA-uddannelse, som vil være en specialisering af SSA-uddannelsen, sådan som det kendes fra sygeplejerskeuddannelsen, hvor det efterfølgende er muligt at videreuddanne sig som specialesygeplejerske inden for psykiatri. 

Forslaget er således to nye uddannelsesmuligheder:

1.Ny SSA-psykiatri-uddannelse, hvor det er muligt efterfølgende at efteruddanne sig, så man også kan arbejde med somatikken, og dermed er fleksibel i sit karriereforløb.

2.Overbygning på eksisterende SSA-uddannelse som speciale SSA’er inden for psykiatri.


Vi ønsker således, at administrationen bistår en nærmere beskrivelse af muligheden for, at Region Sjælland kan understøtte etableringen af ovenstående uddannelse og efteruddannelsesmuligheder herunder en vurdering af relevant dimensionering og dermed økonomi forbundet hermed.

Administrationens bemærkninger

Med de seneste års budgetaftaler er der taget en række initiativer til kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter i Psykiatrien. I forlængelse af budgetaftalen for 2019 har der været fokus på kompetenceudvikling i bl.a. miljøterapi og anvendelse af aktiviteter som led i patientens bedring og sygdomsmestring for derved at styrke kvaliteten i behandlingen samt fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Med budgetaftalen for 2020 er der igangsat et kompetenceudviklingsforløb med en varighed på 24 dage med fokus på recovery og brugerinddragelse, forebyggelse af tvang, etik, psykiatrisk og somatisk sygepleje, kommunikation, dokumentation samt innovation. Det afsatte beløb på 1,3 mio. kr. årligt går til at kompensere afdelingerne for den fulde lønsum og dermed give mulighed for at sikre tilstrækkelig bemanding i de kliniske afsnit, mens social- og sundhedsassistenterne gennemfører kompetenceudviklingsforløbet. 2. hold af social-og sundhedsassistenter er netop gået i gang med kompetenceudviklingsforløbet.

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af psykiatrien, hvor der bl.a. vil være fokus på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer samt uddannelsestilbud til kortuddannede, hvilket også fremgår af anden sag på dagsordenen.

VKR’s forslag har fokus på to nye uddannelsesmuligheder. Det første forslag er en specialisering i psykiatri indenfor den nuværende grunduddannelse til social- og sundhedsassistent. Det andet forslag er en overbygning med et speciale i psykiatri efter grunduddannelsen til social- og sundhedsassistent. Nedenfor beskrives de formelle procedurer i forhold til godkendelse af denne type uddannelser.

Specialisering indenfor grunduddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er reguleret via en national bekendtgørelse, som blandt andet regulerer, hvad eleverne skal lære i deres uddannelse, og hvor de skal i praktik.

Det er administrationens vurdering, at forslaget vil kræve en ændring af bekendtgørelsen, da den nuværende bekendtgørelse ikke indeholder mulighed for at lave specialeringer.

En ændring af bekendtgørelsen vil skulle ske nationalt. Derfor vil det kræve, at der er tilslutning fra alle regioner og kommuner samt de faglige organisationer. Det vil ligeledes skulle søges opbakning hos det faglige udvalg og uddannelsesinstitutionerne. På den baggrund vil der skulle udarbejdes en ansøgning til Undervisningsministeriet omkring etablering af speciale eller en ny selvstændig uddannelse. Det vurderes, at en sådan proces vil tage flere år. Hvis det politisk ønskes, kan der udarbejdes en procesplan for interessevaretagelse, herunder via Danske Regioner, i forhold til godkendelse af ny type SSA-uddannelse.

Regionerne ophørte pr. 1. januar 2020 med at ansætte social- og sundhedsassistentelever, da arbejdsgiveransvaret er overgået til kommunerne som led i den nationale praktikpladsaftale for 2020-2021. Regionerne stiller fortsat praktikpladser og vejledning til rådighed for eleverne. Det er en mulighed at styrke arbejdet med at gøre Psykiatrien mere attraktiv som praktiksted og øge synligheden, når social- og sundhedsassistentelever skal vælge praktikplads fx via kampagner. Som led i aftalen er der sket en justering af regionernes og kommunernes bloktilskud. Hvis regionerne vil ansætte social- og sundhedsassistentelever igen, vil det kræve en ny trepartsaftale, herunder at der findes økonomi til at ansætte eleverne.

Specialisering efter grunduddannelsen
En specialisering efter grunduddannelsen vil kunne iværksættes regionalt. Det vil være muligt i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne at lave en specialiseringsmulighed indenfor de nuværende uddannelsesstrukturer. Hvilke udgifter, der vil være til uddannelsen, vil afhænge af blandt andet længde, deltagerantal og muligheder for statslig støtte.

Etablering af en specialuddannelse, som den kendes fra sygeplejerskerne, vil kræve en ministeriel godkendelse fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen. I så fald vil processen ligne det, som er beskrevet ovenfor, i og med at der er behov for enighed blandt regionerne, kommunerne og de faglige organisationer.

Der er med Finansloven 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt til to videreuddannelser indenfor hhv. demens og psykiatri for social- og sundhedsassistenter. Danske Regioner indgår i udviklingsarbejdet, der er forankret i Sundhedsstyrelsen. Det er en mulighed at søge at påvirke udviklingsarbejdet med afsæt i konkrete erfaringer fra Region Sjælland. Det forventes, at rapport med forslag til nye specialiseringsforløb foreligger medio 2021.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forretningsudvalget beder Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering om – i dialog med relevante parter – at afdække mulighederne for på kort sigt at lave specialiserede tilbud om efter- og videreuddannelse inden for eksisterede rammer og på længere sigt at udvikle en uddannelse til social- og sundhedsassistent med fokus på psykiatri.

Resultatet af udvalgets arbejde forelægges for Forretningsudvalget efter forudgående inddragelse af Udvalget for Social og psykiatri.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

.


4 (Åben) Tillæg til budgetaftale 2021

Sagsresumé

Der er indgået aftale mellem partierne i Regionsrådet om et tillæg til budget 2021. Der forelægges sag om godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Alle partier i Regionsrådet har den 23. marts 2021 indgået en aftale om tillæg til budgetaftalen for 2021. Aftalen udgør sammen med det budget, som Regionsrådet godkendte den 28. september 2020, det samlede budget for Region Sjælland i 2021.

Tillægsaftalen bygger oven på budget 2021 og på erfaringerne fra Corona-krisens 1. og 2. bølge. Med tillægsaftalen prioriteres i alt 41 mio. kr. af sundhedsrammen til drift i 2021 til følgende indsatser:

Afvikling af ventelister

Der bevilges 71,5 mio. kr. til afvikling af udsatte behandlinger og operationer som følge af COVID-19 gennem øget aktivitet på sygehusene, i garantiklinikken og på privathospitaler. Denne bevilling forudsættes kompenseret af staten.

Derudover afsættes der i alt 8 mio. kr. til nedbringelse af ventetider til høreapparater samt 3 mio. kr. til at øge den samlede kapacitet på det mammaradiologiske område, så intervaller til screening kan overholdes.

Læring af Corona-krisen

Som anerkendelse af alle medarbejderes store indsats under Corona-krisen afsættes 20 mi0. kr. til en erkendtlighed i form af et gavekort på 1.000 kr. pr. medarbejder til brug på regionale spisesteder mv.

Der afsættes desuden en pulje på 3 mio. kr. til et initiativ, der skal sikre bedre hygiejne og reducere smittespredning på sygehusene, samt 1 mio. kr. til anskaffelser af udstyr til monitorering af alvorligt syge patienter uden for intensivafdelingerne. Sidstnævnte pulje er et element i, at der frem mod budget 2022 vil blive udarbejdet oplæg til, hvordan dele af sengekapaciteten på sygehusene kan udvikles til intermediære pladser for at aflaste den intensive kapacitet.

Udvikling af kapacitet og kvalitet

For at understøtte indsatsen for en bedre målopfyldelse på kræftområdet afsættes en pulje på 5 mio. kr. Det er desuden aftalt, at der frem mod budget 2022 igangsættes en analyse af kapaciteten til stråleterapi. Der forberedes også en proces for en udarbejdelse af en plan for fødeområdet samt et oplæg til etablering af et hovedpinecenter.

Øvrige initiativer

Det er endelig aftalt at bruge 1 mio. kr. til et ledelsesinitiativ, der skal styrke fokus på rammer og muligheder for vagtplanlægning.

Inden for budgettet for regional udvikling prioriteres 1 mio. kr. til en indsats mod lokal pesticidforurening for at sikre rent drikkevand.

Aftale om tillæg til budget 2021 er vedlagt.

Finansiering

Der er gennemført budgetopfølgning primo marts 2021, som viser et samlet mindreforbrug på 37 mio. kr. til følgende formål:

Ændret skøn for mellemregional afregning

Besparelse opnået gennem forsikringsmæssig afdækning af tjenestemænd, jf. beslutning i Regionsrådet den 14. december 2020.

Besparelser på leasing.

De resterende 4 mio. kr. finansieres af bufferpuljen på i alt 80 mio. kr. i budget 2021.

Dertil kommer, at der bevilges 71,5 mio. kr. til afvikling af udsatte behandlinger og operationer efter COVID-19, som forudsættes kompenseret af staten.

Økonomi

Nettoeffekten af bevillingsændringerne fordelt på hovedkonto ses af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Rammeeffekt

Mio. kr., udgiftsbaseret

2021

2022

2023

2024

HK1

Sundhedsområdet

36,9

-

-

-

HK2

Socialområdet

0,0

-

-

-

HK3

Regional Udvikling

0,0

-

-

-

Driftsramme i alt

37,0

-

-

-

Note: Rammepåvirkningen af Socialområdet og Regional Udvikling udlignes på hhv. takstindtægter og budgetudligningspulje RU.

Samlet set øges budgettet med 37,0 mio. kr. i 2021, mens tillægsaftalen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022-24.

For Socialområdet og Regional Udvikling sker der en teknisk budgetudligning på egen hovedkonto, således udgiftsrammerne forbliver uændret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Det politiske ændringsforslag godkendes.

2.Det tekniske ændringsforslag godkendes.

3.Bevillingsændringerne i bilag 2 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Bilag til sag - Underskrevet tillæg til aftale om budget 2021 (DokID: 9758684 - EMN-2021-01473)

2. Bilag 2. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 9760478 - EMN-2021-01473)

3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 9760479 - EMN-2021-01473)

4. Bilag 4. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 9760480 - EMN-2021-01473)


5 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen

Sagsresumé

Der gives en orientering om COVID-19-situationen.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19-situationen, herunder beredskab, vaccine og testindsatsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orientede om beredskabssituationen, og regionsdirektør Per Bennetsen orientede om status for vaccination og test.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

.


6 (Åben) Opfølgning COVID udgifter marts 2021

Sagsresumé

Forretningsudvalget fremsatte på seneste møde den 1. marts 2021 ønske om løbende opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter. Der orienteres derfor om Regions Sjællands forbrug i januar-februar 2021 samt fornyet skøn for hele 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forretningsudvalget blev den 1. marts orienteret om forbruget i tilknytning til COVID-19 i januar 2021 samt det foreløbige skøn over COVID-19 relaterede udgifter for hele 2021.

I denne redegørelse er forbrugstallene opdateret med forbrug for februar 2021. Skønnet over COVID-19 relaterede udgifter for hele 2021 er opdateret med udgangspunkt i forventninger primo marts 2021. Der således taget udgangspunkt i en forudsætning om top for en 3. COVID-19 bølge medio april 2021w samt fuld overgang til ”normal” drift primo september 2021.

Udgiftsskøn

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er skønnet for COVID-19 relaterede driftsudgifter i 2021 steget fra 380-400 mio. kr. til 570-580 mio. kr. siden sidste opgørelse pr. 1. marts. Skøn for anlægsudgifter er uændret på 25-30 mio. kr.

Stigningen i skønnet over COVID-19 relaterede udgifter kan i overvejende grad henføres til tre forhold:

Opgørelsen er udvidet med udgifter til afviklingen af udsatte behandlinger

Opgørelsen er udvidet med udgifter i tilknytning til ” Corona call-center”

Merudgifter til løn er steget, hvilket hovedsageligt kan henføres til yderligere kvalificering af sygehusenes forventede lønudgifter

Det forventes derfor, at der på et senere møde frem mod sommeren 2021, når skønnet over COVID-19 relaterede udgifter kan opgøres endnu mere præcist, vil blive forelagt en sag for Forretningsudvalget om udvidelse af den bemyndigelse til at disponere, der tidligere er givet til Direktionen. Bemyndigelsen kan samtidig afhænge af den statslige kompensationsmodel.

Mio.kr.

Skøn for bruttoudgifter for hele 2021

Forbrug jan-feb 2021

Samlede COVID relaterede udgifter

570-580

121

Laboratorieudgifter mv.

125-135

21

Udgifter til indkøb af værnemidler, medicinsk udstyr mv.

105-115

22

Merudgifter til løn

135-145

42

Øvrige udgifter, f.eks. ekstra rengøring, Corona call-center, IT mv.

115-125

29

Afvikling af udsatte behandlinger

65-75

7

Anlægsudgifter

25-30

2

Det opgjorte forbrug i januar og februar 2021 er samlet på 121 mio. kr. for bruttodriftsudgifter, og 2 mio. kr. for anlægsudgifter.

Det bemærkes, at tallene opgøres som bruttoudgifter og ikke som nettoudgifter, idet der ikke er et fuldt billede af den generelle økonomiske situation og dermed heller ikke overblik over evt. mindreudgifter.

Uddybning af de fem opstillende driftskategorier

Laboratorieudgifter mv.

Udgifterne i denne kategori dækker over laboratorieudgifter og andre udgifter i tilknytning til PCR-test foretaget i sygehusregi. Skønnet over udgifterne er foretaget af sygehusene med udgangspunkt i kendte regnskabsdata sammenholdt med den tidligere beskrevne forudsætningsramme.

Udgifter til indkøb af værnemidler, medicinsk udstyr mv.

Største post i denne kategori er indkøb af værnemidler, der er estimeret med udgangspunkt i registeret merforbrug fra 2019 til 2020 sammenholdt med den tidligere beskrevne forudsætningsramme. Kategorien dækker ligeledes over merudgifter til medicin og medicinsk udstyr.

Merudgifter til løn

Kategorien dækker i al væsentlighed over merudgifter på sygehusene til nye funktioner, ekstra ansat personale, over- og merarbejde samt frivilligt ekstraarbejde. Derudover kommer merudgifter til vikarer, vagter mv. Skønnet over udgifter er foretaget med udgangspunkt i kendte regnskabsdata sammenholdt med den tidligere beskrevne forudsætningsramme.

Øvrige udgifter, f.eks. ekstra rengøring, Corona call-center, IT mv.

Kategorien dækker over øvrige merudgifter, der kan henføres til pandemien. Den væsentligste post i kategorien er udgifterne til driften af Corona call-centeret, der hovedsaligt består af personaleudgifter. Dertil kommer en række større udgifter til ekstra rengøring, transport, ombygninger, IT mv. Skønnet over udgifterne er foretaget med udgangspunkt i kendte regnskabsdata sammenholdt med den tidligere beskrevne forudsætningsramme.

Afvikling af udsatte behandlinger

Kategorien dækker over udgifter til meraktivitets-projekter på egne sygehuse, øget brug af Garanti-klinikken, øget brug af privathospitaler. Skønnet er foretaget med udgangspunkt i rækken af tiltag, der er igangsat for at understøtte afvikling af udsatte behandlinger fra anden bølge af Covid-19.

Udgåede kategorier ift. opgørelserne i 2020

I forhold til tidligere opgørelse er kategorierne almen praksis samt Regional Udvikling/Kollektiv trafik udgået af opgørelsen. Årsagen til dette er henholdsvis:

Almen praksis

Der er normal aktivitet på området, og der forventes derfor hverken mer- eller mindreudgifter.

Regional Udvikling/Kollektiv trafik

På baggrund af aftale indgået mellem Regeringen, KL og Danske Regioner påtager staten sig at kompensere nettomerudgifter og mindreindtægter, som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2021 som følge af COVID-19. Kompensationen udmøntes direkte til trafikselskaberne, dvs. at regionens finansiering af trafikselskabet i 2021 ikke er påvirket af Covid-19.

Særligt om udgifter til test og vaccination

Udgifter i 2021 til regionale testcentre og kviktestcentre samt til vaccinationsindsatsen er ikke medtaget i ovenstående opgørelse, idet der forventes en krone til krone refusion af udgifterne fra staten. De skønnede udgifter til testcentre er på 205-215 mio. kr., mens de skønnede udgifter til vaccinationsindsatsen er på 310-320 mio. kr. Udgifterne til testcentre er personaleudgifter samt driftsudgifter, dog ikke udgifter til testkit, der afholdes fra centralt hold. Udgifterne til vaccinationsindsatsen er ligeledes personaleudgifter. Udgifter til vacciner er ikke indeholdt, da disse udleveres af Statens Serum Institut.

Administrationens forventning er, at der for 2021 vil ske kompensation for COVID-19 udgifter efter nærmere aftale mellem regionerne og staten. Den konkrete model for en sådan kompensation forventes indtil videre – som i 2020 – at afhænge af udgiftstypen, således at der enten sker refusion krone-til-krone eller kompenseres for nettoudgifter.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

.


7 (Åben) Monitorering af udsatte behandlinger, henvisninger til kræftpakker og overholdelse af udredningsretten

Sagsresumé

Forretningsudvalget vil på kommende møder og indtil videre blive forelagt en status for de behandlinger og operationer, der siden primo december 2020 er udsat eller ombooket som følge af COVID-19 beredskabet.

Sagsfremstilling

Igennem det meste af 2020 og ind i 2021 har aktiviteten været præget af COVID-19 pandemien, først i forbindelse med nedlukning i foråret, siden i forbindelse med genåbningen og endnu en nedlukning i vinteren 2020/2021.

For at sikre kapacitet til varetagelse af det høje antal COVID-19 indlæggelser har Region Sjælland siden 4. december 2020 udskudt en række planlagte operationer og aftaler. Afviklingen af denne udskudte aktivitet er påbegyndt på regionens sygehuse.

Det vedlagte notat giver status over udsatte og ombookede operationer og aftaler.

Udover en generel orientering omkring status for den udskudte aktivitet og afvikling gives status på overholdelsen af udredningsretten i somatikken, der er blevet genindført pr. 1. marts i år.

De centrale observationer fra monitoreringen er:

Regionen har under vinterens nedlukning udskudt færre operationer og ambulante aftaler end det man så under forårets nedlukning

Aktiviteten på både operationer og planlagt ambulant aktivitet har været højere under vinterens nedlukning, end det man så under forårets nedlukning

Regionens sygehuse har iværksat afvikling af den pukkel, der er opstået på grund af udskydelserne.

oTil og med uge 11 er ca. 40 pct. af operationerne på ventelisten er afviklet.

oTil og med uge 11 er ca. 36 pct. af de ambulante aftaler er afviklet.

Der ses et fald i antallet af henvisninger til somatiske udredning i de første uger af 2021. Efterfølgende ses en stigende tendens.

Det vurderes, at antallet af afsluttede somatiske udredningsforløb er påvirket af anden bølge af COVID-19.

Overholdelsen af udredningsretten i psykiatrien vurderes at ligge på et stabilt tilfredsstillende niveau siden genindførelsen pr. 1. september 2020.

Pr. 1. marts 2021 blev udredningsretten genindført i somatikken. Overholdelsen på området ligger pt. omkring 70 pct.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Monitorering af udsatte behandlinger samt overholdelse af udredningsretten FU 6. april (DokID: 9759164 - EMN-2021-03018)


8 (Åben) Revisionsberetning fra BDO

Sagsresumé

Regionens revisor BDO har fremsendt delberetning for regnskabsåret 2020, om den løbende revision. Revisionen har ikke medført bemærkninger i den løbende beretning for 2020. Der er udelukkende givet kommentarer til den administrative praksis.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra regionens revisor BDO, modtaget Revisionsberetning nr. 12 vedrørende delberetning for regnskabsåret 2020 (vedlagt). Styrelsesloven fastlægger, at revisionsberetninger er revisors måde at kommunikere/afrapportere på overfor Regionsrådet.

Revisor fremsender normalt 3 beretninger årligt.

En beretning om den løbende revision foretaget i løbet af regnskabsåret, hvor revisor blandt andet efterprøver forretningsgange, gennemgår enkeltsager og udfører forvaltningsrevision.

En beretning for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

En beretning for den afsluttende revision af årsregnskabet.

Revisionsberetningen er inden for den i loven fastsatte frist på 7 dage fra modtagelse af beretning fra revisor, udsendt til Regionsrådets medlemmer den 17. marts 2021.

Den udførte revision vedrørende løbende revision har ikke givet anledning til revisionsbemærk-ninger eller forbehold. Revisionen har i beretningen udelukkende givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. Administrationen vil sørge for at tage anbefalinger og kommentarerne med sig fra revisor, og indarbejde dem i arbejdsprocesser i 2021. De væsentligste områder er:

Indkøb af værnemidler under COVID-19:

Regionerne har i 2020 indkøbt og anvendt betydelige mængder af værnemidler og har i tilknytning hertil opbygget betydelige lagre af værnemidler.

Revisionen vurderer administrationens regnskabsmæssige behandling som hensigtsmæssigt. Der er pt. ikke udarbejdet regnskabsprincipper på området fra ministeriets side, derfor har revisionen ikke afsluttet sin revisionsmæssige gennemgang.

Revisor følger op herpå i dialog med administrationen i tilknytning til den forestående revision af årsregnskabet for 2020.

Landspatientsregisteret LPR3:

Sundhedsdatastyrelsen udrullede i 2019 en ny version af Landspatientregistret (LPR3).

Udrulningen medførte kortvarigt et stort fejlniveau ved indlæsningen af data fra regionernes sundhedsregistreringssystemer. Dertil kom væsentlige problemer med behandling af indberetninger og uddata fra LPR3, hvilket medførte, at det først medio 2020 var muligt for staten at levere DRG-grupperede data (DRG) som anvendes til den mellemregionale afregning m.m. dvs. afregning af køb og salg af sygehusbehandling imellem regionerne.

Sundhedsdatastyrelsen har i notat fra februar 2021 skrevet, ”at regionerne ikke har haft mulighed for løbende at leve op til de opstillede revisionskriterier i cirkulæret for 2020, som bl.a. indebærer, at indberetningen af aktivitetsoplysninger er korrekt samt at regionens forretningsgange, sagsbehandling mv. herunder elektronisk kontrol er hensigtsmæssige”.

Revisor vil følge op på fremdriften i den mellemregionale afregning og afrapportere herom ved den afsluttende revision af årsregnskabet for 2020.

Hensættelser (Patienterstatning Højesteretsdom)

Der er i december 2020 afsagt dom i Højesteret om tidspunktet for forrentning af erstatningskravet for tabt arbejdsfortjeneste i sag om patienterstatning.

Dommen stadfæster Landsrettens dom, som fremrykker tidspunktet for forrentning af tabt arbejdsfortjeneste med mere end 2 år. Det er en ændring af Patienterstatningens hidtidige praksis og vil derfor kunne forventes gjort gældende i flere sager.

Revisor har anbefalet ledelsen at vurdere, om Region Sjælland bør indregne en forpligtelse i regnskabet på baggrund af denne dom.

Administrationen har vurderet forholdet og er enige. Beløbet på 15,38 mio.kr er bogført i 2020 regnskabet.

Øvrige hensættelser

Revisor oplyser, at regionens hensættelser opgøres sædvanligvis i fin overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. Der anvendes i Region Sjælland eksterne partnere til aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelse og arbejdsskader. Hensættelsen vedrørende patienterstatninger opgøres efter vejledning fra Patienterstatningen.

Administrationen vil drøfte opgørelsen af hensættelserne med revisor for at sikre, at regnskabet bliver så retvisende som muligt på dette område.

Regionens tilrettelagte ledelsestilsyn

Med baggrund i en gennemgang af alle enheders ledelsestilsynsbeskrivelser vurderer revisor, at beskrivelserne underbygger og kan medvirke til et struktureret og dokumenteret ledelsestilsyn.

Det er således revisors vurdering, at det kontrolmæssige niveau i enhedernes ledelsestilsyn generelt er på samme niveau, som ved seneste gennemgang.

Revisor vurderer samlet set de foretagne opdateringer af procedurebeskrivelse m.v. for hensigtsmæssige ud fra en kontrol- og tilsynsmæssig synsvinkel. Der er dog for enkelte enheder konstateret specifikke forhold, som gør, at revisor kun kan anbefale tilsynet med forbehold for de konkrete konstaterede forhold.

Administrationen kan oplyse, at revisors forslag til styrkelse af ledelsestilsynsbeskrivelserne vil blive implementeret i enhedernes ledelsestilsynsbeskrivelser.

Kasse og Regnskabsregulativet

Revisor oplyser, at det er fortsat deres opfattelse, at Kasse- og regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens principper for økonomistyring, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Bogføring og bilagsbehandling

Det er revisors opfattelse, at regionens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Revisionen har dog omkring Indkøbssystemet anbefalet administrationen at sikre løbende opdatering af stamoplysninger om aftaler og priser, fremfor at der gentagne gange skal foretages manuelle korrektioner. Administrationen vil følge revisionens anbefaling.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisor oplyser, at regionens forretningsgang for administration og afstemning af balancekonti anses generelt for hensigtsmæssig og afstemningerne af god kvalitet.

Det er generelt revisors opfattelse, at der er etableret betryggende forretningsgange for afstemning af balancens konti. Revisionen giver administrationen anbefaling om løbende, at sikre udkontering af gamle poster. Administrationen vil følge revisionens anbefaling.

Decentralt besøg - Kofoedsminde

Revisor har efter aftale med ledelsen en igangværende udvidet gennemgang af forretningsgange og interne kontroller på institutionen Kofoedsminde. Revisionen har opstillet en liste over områder, hvor de vurderer, at der er behov for yderligere beskrivelser og stillingtagen til forretningsgange og interne kontroller fra institutionens side. Dette kan efter revisors opfattelse medføre en forøget risiko for fejl og mangler, herunder tilsigtede fejl.

Det sikres i samarbejde med institutionen, at der tages stilling til kontroller og udarbejdes beskrivelser, hvor dette skønnes relevant, samt sker løbende implementering af opdaterede forretningsgange og dokumentation af tilhørende gennemført ledelsestilsyn. Der er fastlagt en tidsplan for beskrivelse og implementering, som forventes afsluttet i 1. halvår 2021.

IT kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisionens opfattelse, at regionens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

Revisor vil ved den afsluttende revision for 2020 foretage opfølgning på området.

Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kontraktområdet hos Koncern Byg

Revisionen har udført forvaltningsrevision med fokus på styring af anlægs- og byggeprojekter.

Det er revisionens opfattelse, at Regionens organisering, herunder styring og ledelse af området er tilrettelagt hensigtsmæssigt. Revisionen er kommet med enkelte anbefalinger af tilretninger til Regionens Byggeregulativ, som vil blive indarbejdet heri.

Løn og personaleområdet inkl. vederlag til politikere

Det er revisionens opfattelse, at regionens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration, herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelse til regionsrådsmedlemmerne, er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om løbende revision tages til efterretning (Beretning nr. 12)

2. initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Region Sjælland Delberetning 2020 (DokID: 9738518 - EMN-2021-02643)


9 (Åben) Revision af kompetenceregler

Sagsresumé

I kompetencereglerne fastlægges fordelingen af beslutningskompetencen mellem Regionsrådet, Forretningsudvalget, udvalgene og administrationen. Det fremgår af kompetencereglerne, at de revideres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Administrationen forelægger udkast til revision af kompetencereglerne.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor Regionsrådet er øverste myndighed, der fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed, og som har det øverste ansvar. Regionsrådet har som udgangspunkt kompetencen til at træffe beslutning i alle sager i regionen. Regionsrådet kan dog beslutte at delegere sin kompetence til at træffe beslutninger til Forretningsudvalget, de stående udvalg og administrationen inden for fastlagte rammer. Regionsrådet kan altid tilbagekalde en delegation både generelt og for enkeltsagers vedkommende med den virkning, at sagen i sidste ende skal forelægges Regionsrådet. Principperne bag delegation er, at det organ, som har delegeret en kompetence, kan beslutte at trække sin delegation tilbage.

I kompetencereglerne er der givet en oversigt og søgt beskrevet, hvordan kompetencen til at træffe beslutning er fordelt mellem Regionsrådet, Forretningsudvalget, udvalgene og administrationen. Grundprincipperne bag kompetencereglerne fremgår af indledningen. Alle principielle beslutninger eller beslutninger af væsentlig betydning for udviklingen og/eller organiseringen af regionen skal altid forelægges Regionsrådet.

Det fremgår af kompetencereglerne, at de skal revideres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Kompetencereglerne blev sidst gennemgående revideret den 27. april 2017. Som konsekvens af at det nuværende regionsråd i januar 2018 godkendte, at der blev nedsat stående udvalg, skete der nogle få konsekvensrettelser af kompetencereglerne på møder den 23. april og den 5. november 2018.

Administrationen har derfor gennemgået kompetencereglerne med henblik på justeringer. Karakteren af de foreslåede ændringer er især konsekvensrettelser som følge af tidligere beslutninger i Regionsrådet eller rettelser som følge af ændret lovgivning. Endvidere er der nogle foreslåede ændringer som følge af konstaterede uhensigtsmæssigheder, ændret praksis eller sproglige og redaktionelle ændringer.

Alle forslag til ændringer fremgår af vedlagte udkast til kompetenceregler for Region Sjælland. I vedlagte notat med nærmere redegørelse for forslag til ændringer i kompetencereglerne er der gjort rede for forslagene til ændringer af reglerne.

Det skal kort fremhæves, at der især er lagt op til ændringer på området for regionale udviklingsmidler, idet Lov om Erhvervsfremme i december 2018 blev ændret, således at regionernes opgaver indenfor erhvervsfremme bortfaldt, og de regionale vækstfora blev nedlagt. Samtidig medførte ændringerne i loven, at regionerne fremover skal udarbejde en regional udviklingsstrategi, samt at regionerne på området fik hjemmel fra forskellige sektorlove til at yde tilskud og igangsætte projekter.

Læsevejledning til udkast til kompetenceregler for Region Sjælland

Ændringerne er fremhævet med farvet skrift og sidemarkering. Det, der foreslås slettet, er overstreget, og det som foreslås tilføjet, er derefter tilskrevet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til reviderede kompetenceregler for Regionsrådet, Forretningsudvalget, andre udvalg og administrationen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Frem mod Regionsrådets behandling af sagen udarbejdes forslag til, hvordan der kan gives kompetence til Udvalget for Regional udvikling til at afgive indstilling om anvendelsen af EU-socialfondsmidler.

Der udarbejdes notat til efterfølgende drøftelse i Forretningsudvalget med fortolkningsbidrag ift. Regionsrådets kompetence i sager om hhv. høringssvar til kommuner, regioner og stat samt anlæggelse af retssager, indgåelse af forlig samt politianmeldelsen.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Udkast til kompetenceregler for Region Sjælland.docm (DokID: 9646186 - EMN-2020-38909)

2. Notat med nærmere redegørelse for forslag til ændringer i kompetencereglerne.docm (DokID: 9648399 - EMN-2020-38909)


10 (Åben) Godkendelse af ændring i ”Regulativ om finansielle aktiviteter i Region Sjælland”

Sagsresumé

Som følge af budgetaftalen for 2020 har administrationen omlagt en del af regionens midler i kapitalpleje til mere miljøbevidste investeringer. I forlængelse heraf anbefaler regionens kapitalforvaltere ændringer i reglerne for kapitalplaceringer, der er fastlagt i Regulativ for finansielle aktiviteter, som vedtages af Regionsrådet.

Ændringerne betyder, at regionens investeringsstrategi går fra at være stærkt risikobegrænsende til lidt mere risikovillig, hvor det forventede afkast overstiger en begrænset forøgelse af den samlede risiko. Ændringerne vil som et centralt element øge muligheden for at investere i ”grønne investeringsprodukter” med yderligere 350 mio.kr. i forhold til de seneste års ca. 180 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionen vedtog i 2017 i ”Det finansielle regulativ” et regelsæt, som blandt andet fastlægger indenfor hvilke rammer, regionens likvide midler kan og skal placeres. Der er tale om midler, som ikke skal anvendes til de daglige forretninger, altså af langsigtet karakter.

Midlerne kan dog til enhver tid frigøres.

Opgaven udføres af tre kapitalforvaltere, som hver har en tredjedel af midler at placere bedst muligt (Danske Bank, Gudme Raaschou og Jyske Bank).

Placeringsreglerne er i dag sådan, at regelsættet fastlægger to rammer:

Portefølje 1: Danske stats- og realkreditobligationer (investeringer, hvor hovedstolen anses for ”helt sikker”).

Portefølje 2: Investeringsprodukter, hvor muligheden for både gevinst og tab er væsentligt større. Det er virksomhedsobligationer, obligationer fra udviklingslande og aktier.

I det gældende regelsæt skal Portefølje 1 andrage mindst 85 pct. af aktivmassen, og Portefølje 2 kan andrage op til 15 pct. I praksis ligger andelen for Portefølje 2 altid lidt under loftet, i de sidste 4 år på 12-13 pct.

For Portefølje 2 gælder ifølge statslige regelsæt, at investeringer skal ske igennem investeringsforeninger, som hver har en lang række værdipapirer. Dette sikrer en spredning i risiko, og at også de langsigtede investeringer altid er umiddelbart realiserbare.

I tabellen nedenfor er opført hovedtal for placeringer og afkast siden regulativets vedtagelse:

Investeringsoplysninger

Gennemsnit 4 år

2017-2020

Portefølje 1

Portefølje 2

Investeringsomfang (mio. kr.)

1.375

180

Afkast årligt (mio. kr.)

10

10

Afkast i pct.

0,8

5,4

De seneste mange års lave eller direkte negative renteniveau har gjort, at investeringer under Portefølje 1 nærmest ikke forrentes eller vil medføre et sikkert rentetab. På den baggrund anbefaler regionens tre kapitalforvaltere samstemmende at sænke stats- og realkreditobligationsandelen (portefølje 1) til 65-75 pct.

Kapitalforvalterne anfører endvidere, at virksomhedsobligationer i den højeste kreditvurderingsklasse (IG=Investment Grade) reelt har samme sikkerhed som stats- og realkreditobligationer. De kan dermed med fordel anses som en del af portefølje 1. Der er i dag en grænse for disse virksomhedsobligationer på maksimalt 10 pct. af investeringerne, og denne grænse forudsættes videreført, men altså sådan at placeringen i Portefølje 2 flyttes til 1.

Sammenfattende anbefales følgende placeringsrammer i nyt regulativ:

Nugældende regelsæt

Portefølje 1

Portefølje 2

85 pct.

15 pct.

Statsobligationer

Realkreditobligationer

Højt forrentede virksomhedsobligationer

Statspapirer m.v. i udviklingslande

Aktier

Mere sikre virksomhedsobligationer (IG) (maks. 10 pct.)

Foreslået regelsæt

Portefølje 1

Portefølje 2

75 pct.

25 pct.

Statsobligationer

Realkreditobligationer

Mere sikre virksomhedsobligationer (IG) (maks. 10 pct.)

Højt forrentede virksomhedsobligationer

Statspapirer m.v. i udviklingslande

Aktier

En selvstændig fordel ved de foreslåede ændringer er, at de frigiver væsentlig kapital til investeringer i produktionsaktiver mv. som er rated som bæredygtige (grønne), socialt ansvarlige og med en god ledelseskultur.

Kapitalforvalterne placerer midler i investeringsfonde, som dels fravælger nogle produkter og virksomheder (våben, tobak, fossile brændstoffer etc.), dels tilvælger virksomheder som scorer højt på en såkaldt ESG-rating (Environment, Social, Governance), herunder altså grønne kriterier.

Udviklingen går løbende hen mod, at der er investeringsforeninger, som udelukkende udvælger virksomheder, som scorer højst på de opstillede parametre og dermed opfylder ESG-kravene bedst, og foruden at blive grønnere og grønnere også bliver mere ansvarlige, f.eks. skattemæssigt, ligestillingsmæssigt mv.

Med de foreslåede ændringer gives mulighed for, at 35 % kan investeres ”grønt” svarende til ca. 525 mio. kr.

Der findes ikke en global eller EU-standard for, hvad der er ”grønt”. Om det måles ud fra slutproduktet, de indgående råvarer eller produktionsprocessen. ESG ratingen søger at sammenfatte en række sådanne forhold.

Da investeringsforeningerne netop skal have en bred virksomhedsspredning, må man som investor acceptere, at en del af en virksomheds omsætning kan vise sig at komme fra områder eller aktiviteter, som man ønsker at undgå. Branchestandarden er en grænseværdi på 5%.

Det således et valg, om regionen vil investere i virksomhedsobligationer og aktier, og dermed risikere at få omsætningsandele med fra aktiviteter, man ikke selv kan tilslutte sig. Eller om man helt vil undgå dette, og i så fald alene investere i statsobligationer og realkredit.

Der arbejdes i disse år på at skabe et grønt realkreditmarked, men dette marked er i sit omfang endnu for kapitalsvagt og for utilstrækkeligt udviklet til, at en ”grøn” profil kan løftes ved at investere i realkreditobligationer.

Med vedlagte regulativudkast foreslås yderligere 2 ændringer:

Dels at ”varigheden” af obligationerne kan forlænges fra 0-3 til 0-5 år. Varigheden er – populært sagt - udtryk for den forventede tidshorisont frem til indløsning til kurs 100 for obligationsinvesteringer, men er også et risikomål. Jo større varighed, jo større kursudsving når den effektive rente ændrer sig. Ændringen indebærer således en noget større kursrisiko, som dog ikke anses for betydelig, men til gengæld forventes at øge obligationsafkastet.

Dels at regler vedrørende regionens likviditetsdepot fremover indføres i Regulativets bilag 2 (vedlagt) fremfor i enkeltsager til Regionsrådet, således at Forretningsudvalget har den samlede kompetence og overblik i finansielle forhold.

Samlet set finder administrationen, at ændringerne vedrørende porteføljer og varighed medfører en begrænset forøgelse af den samlede risiko, som er mindre end det forventede merafkast, samt at der herved skabes mulighed for betydelige investeringer i ”grønt ratede” aktiver.

For fuldstændighedens skyld vedlægges også til orientering bilag 1 til regulativet, som uddyber kompetenceforholdene mellem FU og administrationen i sager om udbud m.v. af daglige bankforretninger, kapital- og gældspleje, låneoptagelse, garantistillelse og indgåelse af leje og leasingaftaler m.v., som er uændret i forhold til tidligere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Det reviderede Regulativ for finansielle aktiviteter (april 2021) godkendes.

2.Det reviderede bilag 2 til regulativet om Aktivklasser og rammer for placering af Region Sjællands likviditet (april 2021) godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen holdt oplæg om den foreslåede investeringsstrategi.

Sagen anbefales.

Frem mod Regionsrådets behandling af sagen udarbejde notat, der nærmere beskriver risikofaktorer i den foreslåede investeringsstrategi og initiativer til at afbøde risici.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Regulativ for Finansielle Aktiviteter_ april_ 2021_med_markering_for rettelser FU (DokID: 9753742 - EMN-2021-00111)

2. Bilag 2 - Aktivklasser og rammer_april_2021_med_markering_for rettelser FU (DokID: 9753740 - EMN-2021-00111)

3. Bilag 1 - Uddybende Kompetenceregler - FU - Med adm. delegation TIL ORIENTERING (DokID: 9753743 - EMN-2021-00111)


11 (Åben) Regionens Kasse- og Regnskabsregulativ

Sagsresumé

Regionens Kasse og regnskabsregulativ fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning for Region Sjælland og alle enheder underlagt Region Sjælland. Jf. kasse- og regnskabsregulativet gennemgås dette mindst én gang i hver valgperiode. Den gældende version af kasse- og regnskabsregulativet blev ajourført og var gyldig fra 3. juni 2016. Kasse- og regnskabsregulativet er hermed blevet gennemgået og forelægges i indeværende valgperiode. Der har i perioden ikke være noget udefrakommende eller processuelt, der har givet anledning til ændringer. Gennemgangen har alene betydet mindre redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Formålet med Kasse- og regnskabsregulativet er, at sikre en korrekt administration og at fastlægge forskrifter for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange inden for kasse- og regnskabsvæsen, økonomiske dispositioner og registrering heraf. Således at den politiske som den administrative ledelse til enhver tid har overblik over regionens økonomi og risikoen samt at minimere væsentlige værdier går tabt.

Regulativet præciserer opgave-og ansvarsfordelingen på et administrativt niveau. Det indeholder en beskrivelse af, hvorledes Region Sjælland har tilrettelagt sine regnskabsopgaver. I regulativet fastsættes blandt andet de overordnede regler for de løbende regnskabsmæssige opgaver, herunder regler for funktionsadskillelse og krav til interne kontroller.

Kasse- og regnskabsregulativet blev gennemgribende omskrevet i 2016 som følge af Atea-sagen, og hermed blev der indført procedurer for obligatorisk funktionsadskillelse og ledelsestilsyn.

Funktionsadskillelse indebærer, at en godkender ikke må godkende sine egne dispositioner, herunder indkøbe til sig selv. Der skal altid være en bestiller og en der godkender i forbindelse med en udbetaling og i forbindelse med for Regionen forpligtende dispositioner. Funktionsadskillelse sikrer således ”4 øjne” på alle dispositioner. Hvis det i processen eller i systemerne ikke er muligt at etablere funktionsadskillelse, kompenseres herfor med et finmasket ledelsestilsyn. Et ledelsestilsyn som Intern Kontrol Enhed fører tilsyn med gennemføres.

Da regulativet blev behandlet i 2016 blev regulativet vurderet af Regionens Revisor BDO, der i sin vurdering konstaterer:

”Overordnet er det dog vores opfattelse, at det foreliggende udkast til Kasse- og regnskabsregulativ kan danne grundlag for overholdelse af gældende krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse samt om anbringelse af midler”

Kasse- og regnskabsregulativet har nu virket hensigtsmæssigt i sin nuværende form i ca. 4 år. Der har i perioden ikke være lovændringer, udefrakommende ændringer eller ændring i interne processer, der har haft betydning for Kasse- og regnskabsregulativet. Gennemgangen har derfor alene affødt mindre rettelser af redaktionel karakter. Udkast til justeret kasse- og regnskabsregulativ med ændringsmarkeringer er vedlagt.

Af redaktionelle rettelser forstås, opdatering af links til underliggende materiale, at checks som betalingsmiddel er udgået, rettelse af ministerienavne osv. Regulativet vurderes i sin helhed fortsat at være en god og hensigtsmæssig ramme for Regionens forvaltning af kasse- og regnskabsområdet.

Regionens revisor oplyser, at det fortsat er deres opfattelse, at Kasse- og regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens principper for økonomistyring, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til kasse- og regnskabsregulativ 2021 godkendes (og dermed erstatter Kasse- og regnskabsregulativ 2016)

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Kasseregnskabsregulativ 2021 med markering af ændringer (DokID: 9739670 - EMN-2021-00080)


12 (Åben) Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse, Dispositionsforslag

Sagsresumé

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Psykiatrien i Slagelse udvides. Regionsrådet godkendte 11. januar 2021 dispositionsforslag for udvidelse af Sikringen og nu fremlægges dispositionsforslag for udvidelse af Sikringen og Retspsykiatrien i Slagelse, som et samlet projekt til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Sikringsafdelingen i Slagelse udvides med 10 pladser. Der er afsat 101,4 mio. kr. ex moms til gennemførelse af projektet. Regionsrådet har i budgetaftale 2021 beskrevet den økonomiske ramme og den 11. januar 2021 godkendt dispositionsforslag og meddelt anlægsbevilling på samlet 101,4 mio. kr. til udvidelse af Sikringen. Finansloven beskriver ligeledes et specifikt behov for øget kapacitet i Retspsykiatrien. Oprettelsen af flere retspsykiatriske pladser skal bl.a. understøtte, at de retspsykiatriske patienter ikke optager pladser fra andre patienter som kan have behov for indlæggelse i almenpsykiatrien. I Psykiatrien i Slagelse er der i dag 4 sengeafsnit i Retspsykiatrien. Med en udvidelse med et 5. afsnit i Retspsykiatrien imødekommes ønsket om øget kapacitet.

De to udvidelsesprojekter for Sikringen og Retspsykiatrien har parallelle tidsplaner og forudsættes begge udført som 1:1 udvidelser af de eksisterende afsnit. Administrationen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udbyde dem i et samlet totalentrepriseudbud. Et samlet totalentrepriseudbud vil have fordele i forhold til processen, hvor ressourceforbruget såvel eksternt som internt reduceres. Der er også et sikkerhedsmæssigt aspekt, der tilgodeses ved at holde projektorganisationen samlet og dermed med færrest muligt involverede.

Denne sag vedrører det samlede udbudsmateriale for Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse med et afsnit i Sikringen med 10 pladser og et afsnit i Retspsykiatrien med 12 pladser. Sikringsafdelingen kommer dermed til at bestå af 4 afsnit med i alt 40 pladser og Retspsykiatrien kommer til at bestå af 5 afsnit med i alt 62 pladser. Afsnittene udføres principielt som en 1:1 udvidelse af de eksisterende bygninger og i henhold til gældende lokalplan.

Udvidelsen af Sikringen med 10 pladser vil kræve en udbygning af den nuværende bygningsmasse med ca. 1600 m² i stueplan og ca. 500 m² kælder mens udvidelsen af Retspsykiatrien med 12 pladser vil kræve en udbygning med ca. 1350 m² i stueplan og ca. 500 m² kælder.

I forbindelse med opførelsen af Psykiatrien i Slagelse blev der forberedt mulighed for senere udvidelse med 2 sengeafsnit i Sikringen og 1 sengeafsnit i Retspsykiatrien og denne mulighed er del af den gældende lokalplan. Med dette projekt opføres det ene af de to disponerede sengeafsnit i Sikringen inklusive den fulde udvidelse af perimetermuren. Der vil dermed være en fremtidig byggemulighed indenfor gældende lokalplan til yderligere et sengeafsnit i Sikringen. For Retspsykiatriens vedkommende vil der med opførelsen af et nyt sengeafsnit ikke være yderligere byggemulighed inden for den gældende lokalplan, og fremtidige udvidelser i Retspsykiatrien vil kræve en planproces med Slagelse Kommune. Den gældende lokalplan indeholder herudover mulighed for udvidelse af almenpsykiatrien og den ambulante psykiatri.

Udvidelse af Sikringsafsnittet

Dispositionsforslag for udvidelse af Sikringen er godkendt af RR 11. januar 2021. Udvidelsen med de 10 nye sikringspladser realiseres principielt som en 1:1 udvidelse i forhold til de eksisterende 3 særskilte afsnit og kobles til det eksisterende byggeri mod nord, øst for midteraksen. Placeringen er bestemt af hensyn til den tilbageværende byggemulighed, der kun vil kunne udføres med adgang fra Grønningen.

De nuværende fælles faciliteter kan i vid udstrækning anvendes også til udvidelsen. Rum til tandlægeklinik og ECT vurderes dog at være for små, lige som køkkenfaciliteten er udfordret. For at skabe fleksibilitet i anvendelsen af fællesområderne etableres rum til tandlægeklinik og ECT som del af nybyggeriet og skaber dermed et tilsvarende disponibelt areal i den eksisterende bygningsmasse, der tilgodeser det øgede pres på fællesfaciliteterne og ønske om etablering af køkkenfaciliteter. Etablering af køkkenfaciliteter er en del af projektøkonomien og indgår som en bygherreleverance, og kan som sådan etableres uafhængigt af totalentreprisen.

Udvidelse af Retspsykiatrien

Udvidelsen med 12 nye pladser i Retspsykiatrien realiseres principielt som en 1:1 udvidelse i forhold til de 4 eksisterende afsnit og kobles til det eksisterende byggeri mod syd, øst for midteraksen. Placeringen åbner mulighed for yderligere fremtidige udvidelser, der dog vil kræve tillæg til lokalplan. Afsnittet har en kapacitet og størrelse, der udgør en effektiv driftsmæssig enhed.

Der er behov for sengestuer indrettet til bariatriske patienter og et øget behov for skærmede sengestuer. De nuværende faciliteter suppleres derfor med en stue egnet til bariatriske patienter og der etableres 4 stuer med skærmet udeophold i modsætning til de eksisterende afsnits 2 skærmede stuer. Som i Sikringsafsnittet er der bruger- og patientønsker om etablering af køkkenfaciliteter. Køkkenet etableres i den eksisterende bygningsmasse og er defineret som en tilvalgsoption, der kan udføres såfremt der er økonomisk råderum.

Brugerproces

Udvidelserne er kvalificeret i forhold til erfaringer fra driften af det eksisterende byggeri, erfaringerne er indhentet i en brugerproces med deltagelse af Psykiatriens ledelse, Sikringsafdelingens personale og driftsafdelingen. Dagsordenspunkter fra brugerprocessen er af Psykiatrien blevet videreformidlet i dialog med nuværende indlagte patienter i retspsykiatrien, og input herfra er indarbejdet i brugergruppens arbejde. Der har fra brugergruppens side været ønske om etablering af køkkenfaciliteter, en patientstue til bariatri, flere skærmede udeområder, en række mindre funktionelle tilpasninger og justeringer af materialevalg samt øget rumhøjde i sengestuerne. Input fra brugergruppen og ændrede BR-krav er indarbejdet i udbudsmaterialet.

Sikkerhedskrav

Bygningsarbejderne influeres ikke af nye sikkerhedskrav. Sikkerhedsudstyr forventes som udvidelse af eksisterende anlæg, der udbydes som en bygherreleverance efter inddragelse af sikkerhedsrådgiver.

Bæredygtighed

Da byggeriet har et anlægsbudget over 100 mio. kr. skal det DGNB-certificeres. Det eksisterende byggeri er certificeret efter kontor-ordningen til guld, dette gælder dog kun for administrationsbygningen. Der er i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet udført en screening af de eksisterende sengeafsnit, der viser at niveauet svarer til DGNB guld. Projektet udbydes derfor med et minimumskrav på DGNB guld og med en tilkøbsoption på at hæve niveauet yderligere. Et evt. tilkøb afvejes i forhold til projektets samlede økonomi.

Udbudsproces og tidsplan

Byggeriet udbydes i en totalentreprise i EU-udbud med forhandling, Udbuddet indledes med en prækvalifikation, hvor 3 bydende udvælges på baggrund af økonomisk robusthed, teknisk og faglig kapacitet samt erfaring med lignende byggeri. Efter prækvalifikation vil de bydende skulle indlevere et indledende tilbud i primo juli 2021. Herefter gennemføres forhandlingsmøde med de bydende med henblik på aflevering af endeligt tilbud ultimo august 2021. Dermed kan kontrahering være på plads primo oktober 2021.

Tildeling af kontrakt vil ske ud fra kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” vurderet på følgende underkriterier:

Pris:  40 %

Organisation: 20 %

Proces:  40 %

Change request liste

Der er udarbejdet en prioriteret change request liste for projektet, der peger på 5 % besparelsesmuligheder for henholdsvis Sikringen og Retspsykiatrien, og tilsvarende for mulige tilkøb. Listen er vedlagt som bilag 3.

Hovedtidsplan

Opstart udbud af bygherrerådgivning:

April 2021

Aftaleindgåelse BHR

August 2021

Udbud af totalentrepriseudbud

April 2021-september 2021

Projektering og myndighedsbehandling

Oktober 2021-juli 2022

Udførelsesfase

August 2022-januar 2024

Aflevering

Januar 2024

Indflytning og indkøring

Januar 2024- Marts 2024

Ibrugtagning  

April 2024

Økonomi

Finansloven for 2020 indeholder et anlægsrammeløft til psykiatrien på 54,6 mio. kr. udover de øremærkede 101,4 mio. kr. til en udvidelse af Sikringen.

Regionen har med anlægsrammeløftet fået mulighed for en udvidelse af Psykiatrien i Slagelse. Udvidelsen som beskrevet ovenfor er vurderet til en kostpris på 63 mio. kr., hvis udvidelsen indgår i ét samlet projekt sammen med udvidelsen af Sikringen. Projektets gennemførelse er derfor afhængigt af, at der disponeres 8,4 mio. kr. af regionens øvrige anlægsmidler.

Tabel 1 Budget for det samlede anlægsprojekt.

mio. kr., pl-21

Udvidelse af Sikringen

Udvidelse af Retspsykiatrien

Det samlede projekt

Totalentreprise inkl. UFO og bygherreleverancer

93,4

59,0

152,4

Bygherrerådgivning og øvrige omkostninger

8,0

4,0

12,0

I alt

101,4

63,0

164,4

Heraf finanslovsmidler

101,4

54,6

155,0

Heraf regionens egne midler

-

8,4

8,4

Den samlede anlægsperiode forventes at strække sig over perioden 2021 til 2024, således fordeles anlægsbevillingen i investeringsoversigten, jf. nedenstående.

Tabel 2 Ændringer til investeringsoversigten

Bygninger

-- Rådighedsbeløb --

Anlægs-

Mio. kr., pl-21

2021

2022 

2023

2024

bevilling

Udvidelse af Retspsykiatrien

7,9

65,5

80,5

9,1

63,0

Driftsøkonomi

De samlede driftsøkonomiske udgifter (bygningsdrift) til udvidelserne i Sikringen og Retspsykiatrien forventes at udgøre i alt 3.220.494 kr./år fra 2024. For Retspsykiatrien er der estimeret driftsudgifter for 1,45 mio.kr. der skal bevilges til Psykiatrien fra 2024 når det nye afsnit tages i brug

Indstilling

Administrationen indstiller at:

Dispositionsforslaget for det samlede projekt for udvidelse af Psykiatrien i Slagelse godkendes

anlægsbevillingen forhøjes med 63 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling udgør 164,4 mio. kr. (21-pl)

der afsættes rådighedsbeløb på 7,9 mio. kr. i 2021, 65,5 mio. kr. i 2022, 80,5 mio. kr. i 2023 og 9,1 mio. kr. i 2024.

der frigives yderligere rådighedsbeløb for 7,9 mio. kr. Der er så i alt er frigivet 15,1 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. RS_Psykiatrien Slagelse_Udvidelse Sikringen_02.12.2020 (DokID: 9718764 - EMN-2020-36060)

2. RS_Psykiatrien Slagelse_Udvidelse Retspsykiatri_26.02.2021 (DokID: 9718765 - EMN-2020-36060)

3. Bilag 3 Change requst liste Psykiatrien i Slagelse, udvidelse af Sikringen og Psykiatrien (DokID: 9743864 - EMN-2020-36060)


13 (Åben) Beslutning om mulig tilslutning til sygehusvaskeriet i Nykøbing Falster til ny naturgasledning på Lolland-Falster

Sagsresumé

Energiselskabet Andel har rettet henvendelse til Region Sjælland med henblik på at afklare, om Region Sjælland er interesseret i at koble vaskeriet i Nykøbing Falster op på en ny naturgasledning. Det vurderes på sigt at understøtte Region Sjællands vision om grøn omstilling. Forretningsudvalget skal tage beslutning om at arbejde videre med tilslutning ved at afsætte en anlægsbevilling på 2,4 mio. til projektet, samt afgive en positiv tilkendegivelse til Andel .

Sagsfremstilling

Der skal bygges en ny naturgasledning på Lolland-Falster. Det offentliggjorde Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen den 1. februar 2021. Gasledningen vil koble Lolland-Falster på det nationale naturgasnet. Gasledningen vil koste 792 mio. kr.

Den ny energiinfrastruktur på Lolland-Falster betyder meget for landsdelen, både i forhold til forsyningssikkerhed og i forhold til fastholdelse og tiltrækning af arbejdspladser. En række større virksomheder på Lolland-Falster bakker aktivt op om bygning af en naturgasledning.

Den nye gasledning giver desuden mulighed for at udvikle og udvide produktionen af biogas på Lolland-Falster. Bl.a. indgår et firma i konsortiet bag gasledningen, der ønsker at bygge to større biogasanlæg. Desuden vil det på sigt være muligt at bruge overskudsstrøm fra de mange vindmøller til at producere biogas (såkaldt P2G). Læs evt. mere i vedhæftede informationsark fra energiselskabet Andel (tidl. SEAS NVE).

Energiselskabet Andel og biogasproducenten Nature Energy har været drivende kræfter i forhold til at få etableret gasledningen. Begge selskaber har booket kapacitet i gasledningen for en 15-årig periode, og en række virksomheder på Lolland-Falster har tilkendegivet, at de gerne vil kobles på gasledningen. Det drejer sig bl.a. om producenter af morgenmadsprodukter, maling og asfalt.

Henvendelse til Region Sjælland vedr. sygehusvaskeriet i Nykøbing F

Energiselskabet Andel har rettet henvendelse til Region Sjælland med henblik på at afklare, om regionen er interesseret i at koble vaskeriet i Nykøbing Falster op på den nye naturgasledning.

Andel ønsker I første omgang at få en interessetilkendegivelse fra Region Sjælland om, at man vil arbejde for, at sygehusvaskeriet i Nykøbing F. kobles op på en evt. ny gasledning.

Region Sjællands vaskeri i Nykøbing forsynes i dag med damp fra en installation på Nykøbing Falster Sygehus. Her produceres dampen i generator drevet af propangas. Denne propangas leveres med lastbil til tankinstallation på Nykøbing Falster Sygehuset. (Til orientering kan oplyses, at Nykøbing Falster Sygehus opvarmes med fjernvarme. Det er p.t. ikke rentabelt at koble vaskeriet op på fjernvarmenettet).

Administrationen har vurderet projektet nærmere. Der er foretaget projektberegningen med udgangspunkt i de forudsætninger, der er opsat af Andel. På baggrund af Andels markedserfaring med prisen på naturgas, estimeres der i business casen et overskud på ca. 400.000 kr. årligt ved at overgå fra propangas til naturgas. Ved overgang fra propangas til naturgas skal der, jf. Andels beregninger, foretages en investering på 2,4 mil. kr. i anlæg på Nykøbing F Sygehus. Med den løbende besparelse på indkøb af gas har investeringen estimeret en tilbagebetalingstid på 6 år.

Hvis projektet skal realiseres, er der behov for en anlægsbevilling fra Region Sjællands anlægsbudget.

Det er undersøgt, om der kan opnås alternativ finansiering ved leasing. Da det drejer sig om investering igennem ombygning af eksisterende materiel og afgiftsbetaling i form af et tilslutningsgebyr, er dette ikke muligt.

Der vurderes ikke at være øvrige driftsmæssige udfordringer med at overgå til naturgas.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den ny naturgasledning på Lolland-Falster vil bidrage positiv til udviklingen af den sydlige del af Region Sjælland. Det gælder både i forhold til forsyningssikkerhed, i forhold til at fastholde og udvikle virksomheder samt i forhold til at sætte yderligere fart på den grønne omstilling gennem produktion og distribution af biogas fra Lolland-Falster. Der er et stort potentiale i forhold til at skabe udvikling og nye grønne arbejdspladser.

Vurderes den ny gasledning klimaprofil alene på baggrund den kortsigtede omstilling fra propangas til naturgas, har projektet ikke den klimaprofil, som Region Sjælland ønsker. Der er da også kritik fra flere sider af planerne om at bygge en ny naturgasledning.

Vurderes projektets klimaprofil på den lidt længere bane, så er det administrationens vurdering, at der på sigt er potentiale for at bruge den ny gasinfrastruktur til at transportere biogas i stedet for naturgas. Og der er brug for ny infrastruktur, hvis den stadig stigende mængde af vedvarende energi, der produceres på Lolland-Falster, også skal kunne transporteres til forbrugerne, som typisk er de større byer. Fra 2020 til 2030 forventes andelen af bæredygtig biogas i det danske gasforbrug at stige fra ca. 20 pct. til ca. 50 pct. I 2040 er der potentiale for, at al dansk gasforbrug består af gas fra vedvarende energikilder.

I forhold til Region Sjællands gasforbrug er der således mulighed for, at en del af eller hele Nykøbing Falster Sygehus dampproduktion på sigt kan omlægges til produktion med biogas. De konkrete muligheder og mængder afhænger af, om der bygges nye biogasanlæg og om der bygges et anlæg til konvertering af overskudsstrøm til biogas.

Det er samlet set vurderingen, at gasledningen på den lidt længere bane understøtter Region Sjællands vision om grøn omstilling. Dette samtidig med, at gasledningen understøtter arbejdet med at skabe udvikling og vækst i Region Sjælland.

Økonomi

Rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. reserveres i 2024. Anlægsbevillingssag samt nærmere redegørelse for de driftsmæssige konsekvenser forelægges inden

Der gives anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af gasledning til Nykøbing Falster Sygehus. Det fulde rådighedsbeløb svarende til anlægsbevillingen afsættes i 2024.

Tabel 1 Gældende investeringsoversigt for de to omtalte projekter – før denne sag

Bygninger

-- Rådighedsbeløb --

Anlægs-

Mio. kr., pl-21

2021

2022 

2023

2024

bevilling

Tilslutning til naturgasledning på Lolland- Falster

-

-

-

2,4

2,4

Der forventes en mindre driftsbesparelse efter tilslutning til gasledningen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages beslutning om at arbejde videre med tilslutning ved at godkende anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og afsætte tilsvarende rådighedsbeløb i investeringsoversigten i 2024.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Enhedslisten stemte imod forslaget.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

1. Informationbrev Lolland Falster Projekt (DokID: 9711586 - EMN-2021-02175)


14 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterde om, at koncerndirektør Leif Panduro Jensen har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af august måned 2021. Der forelægges sag om proces for rekruttering af ny koncerndirektør på Forretningsudvalgets mødes den 26. april 2021. Der anvendes ekstern rekrutteringskonsulent i processen.

Forretningsudvalget drøftede henvendelse fra flere faglige organisationer om honorering af medarbejdere under COVID-19 krisen.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status for udbud af ambulancekørsel i Region Sjælland.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om dialog med relevante myndigheder om konkret forureningssag.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

.


15 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 6. april 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel (F)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener