Søg
 
Referat

Referat - Forretningsudvalget 2018-2021

01-03-2021 09:30

Rådssalen

Medlemmer af udvalget:

Heino Knudsen

Formand

(A)

Anne Møller Ronex

(B)

Bruno Jerup

(Ø)

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Claus Bakke

(V)

Egon Bo

(C)

Gitte Simoni

(O)

Jacob Jensen

(V)

Jan Hendeliowitz

(A)

Jorun Bech

(A)

Kirsten Devantier

(V)

Per Nørhave

(O)

Peter Jacobsen

(O)

Susanne Lundvald

(A)

Tina Boel

(F)

Fraværende:

Claus Bakke

(V)

Tina Boel

(F)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Opfølgning på COVID-19 udgifter i 2021 4

3 (Åben) Monitorering af udsat aktivitet pga. COVID-19 7

4 (Åben) Principper for genoptagelse af sygehusaktivitet i Region Sjælland 9

5 (Åben) Forslag fra VKR om kræftbehandling under corona 13

6 (Åben) Opfølgning på beslutning i sag om placering af sygehusvaskeri 15

7 (Åben) Forslag til Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 19

8 (Åben) Beslutning om vedtagelse af Råstofplan 2020 23

9 (Åben) Optagelse af lån vedrørende 2020 27

10 (Åben) Bevillingsændringer marts 2021  29

11 (Åben) Forslag til proces for budgetforhandlinger 1. kvartal 2021 31

12 (Åben) Proces for Budget 2022 32

13 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af Audiologi i Køge 34

14 (Åben) Anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe 36

15 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2020 38

16 (Åben) Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet 41

17 (Åben) Rammer for puljen til kulturelle fyrtårne 43

18 (Åben) Region Sjællands deltagelse i Folkemøde 2021 45

19 (Åben) Beslutning om tilladelse til råstofindvinding til BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune  47

20 (Åben) Indstilling af medlemmer til to videnskabsetiske medicinske komiteer 49

21 (Åben) Beslutning om udpegning til national DK2020 politisk partnerskabsgruppe 51

22 (Åben) Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landsistrikternes Fællesråd 53

23 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen 54

24 (Åben) Meddelelser 55

25 (Lukket) Orientering om indgåelse af lejemål (Lukket punkt) 56

26 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 1. marts 2021 58


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt. Punkt 9 og 10 blev behandlet i forlængelse af punkt 2.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


2 (Åben) Opfølgning på COVID-19 udgifter i 2021

Sagsresumé

Forretningsudvalget bestilte på mødet den 25. januar 2021 en opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i 2021. Der orienteres derfor om Regions Sjællands foreløbige skøn over udgifter til COVID-19 i hele 2021 og for det faktiske forbrug i januar 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forretningsudvalget godkendte på møde den 25. januar 2021 en bemyndigelse til direktionen på op til 200 mio. kr. til afholdelse COVID-19 relaterede driftsudgifter i 2021 og på 30 mio. kr. til afholdelse af anlægsudgifter (apparatur mv.).

Forretningsudvalget bad i forbindelse med behandlingen af sagen om en specifikation af bevillinger til COVID-19 relaterede udgifter samt en løbende opfølgning på forbruget.

Der blev på orienteringsmøde for Forretningsudvalget den 8. februar 2021 om COVID-19 situationen forelagt et oplæg til specifikation af bevillingerne til COVID-19 formål.

Nedenstående tabel viser en foreløbig og samlet opgørelse af de nuværende skøn for hele 2021 og det regnskabsførte forbrug i januar 2021. Tallene er skønnet på baggrund af erfaringerne fra 2020, men indeholder usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af udviklingen i smittetallene og aktivitetsniveauet generelt.

Udgiftsskøn

Som det fremgår af tabellen, er skønnet for COVID-19 relaterede driftsudgifter i 2021 nu opgjort til 380-400 mio. kr., mens skønnet over anlægsudgifter er 25-30 mio. kr.

Det skal understreges, at udgiftsskønnet gælder for hele 2021. Bemyndigelsen til Direktionen blev givet på grundlag af et estimat for COVID-19 relaterede udgifter i perioden frem mod en forventet normal driftssituation i sommeren 2021.

Det forventes derfor, at der på et senere møde frem mod sommeren 2021, når udgiftsskønnet kan opgøres mere præcist, vil der såfremt det er nødvendigt, blive forelagt en sag for Forretningsudvalget om udvidelse af bemyndigelsen til Direktionen. Bemyndigelsen kan samtidig afhænge af den statslige kompensationsmodel, jf. nedenfor.

Stigningen i skønnet over COVID-19 relaterede udgifter skyldes hovedsageligt en stigning i laboratorieudgifter, idet det foreliggende skøn er baseret på en forventning om en videreførelse af det høje testniveau fra de sidste to måneder af 2020 i hele 2021. Det skal bemærkes, at dette skøn er foretaget med udgangspunkt i den foreliggende viden om teststrategier primo februar 2021. Den nye teststrategi, som regeringen netop har udmeldt, må forventes at kunne betyde yderligere laboratorieudgifter.

Det opgjorte forbrug i januar 2021 er samlet på 34 mio. kr. for bruttodriftsudgifter, og 2 mio. kr. for anlægsudgifter.

I opgørelsen indgår endnu ikke skøn for udgifter i forbindelse med afvikling af ventelister, herunder udgifter til afvikling af udsatte behandlinger på egne sygehuse og privathospitaler. Der henvises til anden sag på dagsordenen om godkendelse af principper for omstilling til øget aktivitet. Der vil med baggrund i de godkendte principper og planer kunne fremlægges skøn for udgifter til afvikling af ventelister på kommende møder.

Det bemærkes i forhold til tidligere opstillinger, at tallene er opgjort som bruttoudgifter og ikke som nettoudgifter, idet der ikke er et fuldt billede af den generelle økonomiske situation og dermed heller ikke overblik over evt. mindreudgifter.

Der vil fremadrettet blive arbejdet med at kvalificere og udbygge ovenstående skøn, og Forretningsudvalget vil løbende blive orienteret om skøn og forbrug.

Udgifter til test og vaccination

Udgifter i 2021 til regionale testcentre og kviktestcentre samt til vaccinationsindsatsen er ikke medtaget i opgørelsen, idet der forventes en krone til krone refusion af udgifter fra staten.

Administrationens forventning er, at der for 2021 vil ske kompensation for COVID-19 udgifter efter nærmere aftale mellem regionerne og staten. Den konkrete model for en sådan kompensation forventes indtil videre - som i 2020 - at afhænge af udgiftstypen, således at der kompenseres efter enten regning eller en nettoopgørelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Bilag

.


3 (Åben) Monitorering af udsat aktivitet pga. COVID-19

Sagsresumé

Forretningsudvalget vil på kommende møder og indtil videre blive forelagt en status for de behandlinger og operationer, der siden primo december 2020 er udsat eller ombooket som følge af COVID-19 beredskabet.

Sagsfremstilling

Igennem det meste af 2020 og ind i 2021 har aktiviteten været præget af COVID-19 pandemien, først i forbindelse med nedlukning i foråret, siden i forbindelse med genåbningen, og nu står vi atter midt i en nedlukning her i vinteren 2020/2021.

For at sikre kapacitet til varetagelse af det høje antal COVID-19 indlæggelser begyndte Region Sjælland pr. 4. december 2020 igen som konsekvens af beredskabet at udskyde planlagte operationer og aftaler.

Regionens sygehuse har primo 2021 tilkendegivet, at afviklingen af udskudte behandlinger og operationer, der har pågået efter første nedlukning i foråret 2020, er afsluttet, hvorfor denne monitorering af udsatte behandlinger vil være med afsæt i situationen pr. 4. december 2020.

Der vedlægges notat, giver status over udsatte og ombookede operationer og aftaler.

Antallet af henvisninger til pakkeforløb samt overholdelse af standardforløbstiderne for kræftpakkerne er fortsat af væsentlig betydning, selvom det danske samfund og i særdeleshed sygehusvæsenet i perioder, har være i kriseberedskab. Derfor følges både antallet af henvisninger til pakkeforløb og overholdelsesgraden for kræftpakker i indeværende notat.

De centrale observationer fra monitoreringen er:

Regionen har under vinterens nedlukning indtil nu udskudt halvt så mange operationer og planlagte aftaler som under forårets nedlukning

Aktiviteten på både operationer og planlagt aktivitet er højere under vinterens nedlukning, end den var under forårets nedlukning

Virtuelle kontakter udgør 25 procent af den ambulante aktivitet med en stigning i brugen af videokonsultationer

Der ses et fald i antallet af henvisninger til kræftpakkeforløb i nedlukningsperioden (uge 12-19) i foråret 2020. Siden er antallet af henvisninger kommet tilbage på niveau med før covid-19. Samlet set har covid-19 ikke haft indflydelse på antallet af henvisninger til pakkeforløb i Region Sjælland

Overholdelsen af kræftpakkerne vurderes ikke at været påvirket af anden bølge af COVID-19.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning..

Som opfølgning på budgetaftale 2021 vil Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud på det kommende møde drøfte målopfyldelse på hjerte- og kræftpakkeforløb med fokus på de forløb, hvor regionens målopfyldelse ligger lavt eller under andre regioner.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Monitorering af udskudte behandlinger ifm COVID - FU 1 marts 2021 (DokID: 9711869 - EMN-2021-01604)


4 (Åben) Principper for genoptagelse af sygehusaktivitet i Region Sjælland

Sagsresumé

Der er aktuelt få indlagte COVID-patienter i Region Sjælland, og sygehusene øger niveauet for den øvrige planlagte aktivitet. Genoptagelse af den øvrige planlagte aktivitet foreslås at ske ud fra en række principper beskrevet i denne sagsfremstilling. Pr. 1. marts 2021 genindføres behandlings- og udredningsretten, men Region Sjælland forventer en lav målopfyldelse i starten, idet produktionsniveauet skal øges for at kunne efterleve kravene. Sideløbende arbejdes på afvikling af ventelister. Derudover må det, som følge af den nationalt aftalte genåbning af samfundet, forventes at COVID-smitten, og dermed indlæggelsesbehovet, vil stige frem mod april måned 2021.

Sagsfremstilling

Situation ifht. COVID-19-epidemien er, at der aktuelt er få indlagte COVID-patienter i medicinske og intensive senge i Region Sjælland. Erfaringer fra tidligere viser, at regionen skal være klar til opskalere COVID-kapaciteten. Der planlægges efter den senest udmeldte nationale prognose, hvor det forventes ca. 870 indlagte på landsplan medio april 2021.

Hvis indlæggelserne i en 3. bølge fordeler sig jævnt over landet, kan Region Sjælland forvente ca. 125 indlagte, svarende til åbning af 135 medicinske senge i beredskabsplanen for COVID-kapacitet. I marts måned forventer administrationen ikke, at niveauet overstiger et behov for 75 medicinske sengepladser. Det skal nævnes, at estimatet over forventede antal indlagte patienter skal tages med et stort forbehold.

Behandlings- og udredningsretten genindføres 1. marts 2021. Region Sjælland vil ikke være i stand til at opnå en høj målopfyldelse fra starten, idet det normale produktionsniveau for den øvrige aktivitet endnu ikke er opnået. Først når dette niveau er opnået, kan den samlede ventetid nedbringes. Der er dog allerede nu patienter, som behandles inden for 30 dage. Rettighederne betyder at patienter har ret til at vælge privat behandling, når de ikke kan få en tid inden 30 dage.

Hvis niveauet for COVID-patienter ikke stiger som forudsat i prognosen, forventes det at regionen omkring sommer 2021 kan være på normalt niveau i forhold til målopfyldelsen for patientrettighederne.

Administrationen foreslår, at genoptagelse af aktiviteten på sygehusene i Region Sjælland baserer sig på nedenstående principper, som er en fastholdelse og udbygning af principperne fra 2020:

Patienthensyn

Aktiviteten øges i det omfang, det er muligt, så patienterne ikke skal vente unødigt på at blive udredt og behandlet. Der skal løbende ske en udvidelse af den planlagte aktivitet på afdelinger, hvor det er muligt.

Der skal være sikkerhed for, at akut og kritisk syge patienter behandles, som det har været tilfældet under hele COVID-epidemien.

Der skal være sikkerhed for, at de mest syge patienter, der har fået udskudt deres behandling eller som er nyhenviste, behandles først, når aktiviteten øges. Dette sker ud fra en konkret lægefaglig vurdering.

Håndtering af COVID

Forsat sikring af kapacitet til behandling af patienter med COVID-19 på alle regionens akutsygehuse – både medicinske og intensive patienter.

Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.

Personalemæssige hensyn

Der skal sikres tilstrækkelige værnemidler til personalet, og rengøringsniveauet skal være højt for fortsat at begrænse smitterisiko.

Der skal tages de nødvendige ledelsesmæssige initiativer til at sikre ferieafvikling og trivsel blandt medarbejderne, særligt blandt de der har bidraget til COVID-beredskabet.

Der flyttes ikke personale mellem sygehusmatrikler.

Politisk/strategiske hensyn

Regionen skal hurtigst muligt leve op til tidsfristerne omkring udredningsretten og behandlingsgarantien.

Udsatte behandlinger vil blive afviklet løbende. Ligesom i 2020 vil der forudsætte meraktivitets-projekter på egne sygehuse samt øget brug af regionens Garantiklinik og privathospitaler.

Genåbningen skal være så økonomisk og driftsmæssig robust som mulig.

Udgifter til afvikling af udsatte behandlinger på egne sygehuse eller privathospitaler vil indgå i den aftalte opfølgning på budget 2021.

Læring af COVID-19

Innovative tiltag i sundhedsvæsnet skal fastholdes, herunder øget brug af virtuelle kontakter.

Opmærksomhedspunkter

Omstilling mellem hhv. COVID-kapacitet og genoptagelse af udskudt aktivitet er omstændigt blandt andet som følge af indkaldelse eller udskydelse af patienter, fysisk flytning af patienter, ændringer i vagtplaner mm. Det må derfor forventes at ændringer i kapaciteten tager tid. Derudover har sygehusene forskellige personale- og bygningsmæssige vilkår, hvilket betyder at COVID-kapaciteten er tilrettelagt forskelligt. Dermed vil der være forskelle i rækkefølge og hastighed hvormed den elektive aktivitet kan genoptages – også inden for de forskellige specialer.

COVID-epidemien har derudover tydeliggjort begrænsninger i forbindelse med intensiv, anæstesi- og operationskapacitet på regionens sygehuse. Det betyder, at selv mindre stigninger i antallet af intensive COVID-patienter resulterer i, at der må udskydes planlagt aktivitet, da det er samme personale som deltager i for eksempel operationer.

Der er derfor et behov for at øge robustheden indenfor områderne, og det foreslås, at der igangsættes et arbejde med generelt at styrke håndteringen af patienter, før de får behov for intensiv behandling, samt etablering af intermediære pladser (semi-intensive pladser), der kræver en mindre bemanding end egentlige intensive pladser, men hvor der kan ydes behandling, der ikke er mulig i en normal seng.

Ligeledes er der behov for at øge kompetencer og bygningsfysik ifht. infektionssygdomme, hvor der er behov for isolation af patienter.

Nogle personalegrupper har haft betydeligt overarbejde i en længere periode i forbindelse med COVID-19-epidemien, og det forventes ikke at kunne fortsætte yderligere. Omvendt har andre personalegrupper i mindre grad været belastet af COVID-19-epidemien, og vil kunne genoptage aktiviteten hurtigt. Graden og hastigheden af genoptagelse af aktiviteten vil derfor variere mellem specialer og afdelinger.

Med genindførelsen af patientrettighederne er regionen forpligtet til at give alle henviste patienter en konkret tid til udredning og/eller behandling. Det gælder også for alle de patienter som har fået udskudt deres aftaler de seneste måneder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mange patienter vil opleve at få flyttet deres tid (den ene eller anden vej), når den videre udvikling af COVID-19-epidemien er kendt og planlægningen af afvikling er ventelister er gennemført. Ændringerne vil ske på baggrund af en lægefaglig vurdering.

Afvikling af ventelister

Al aktuel ledig kapacitet er bragt i anvendelse med henblik på at nedbringe ventelisterne.

Der vil blive igangsat et arbejde i forhold til at identificere yderligere områder, hvor der kan udføres operationer mm. inden for den eksisterende personalenormering.

Derudover vil der blive iværksat meraktivitetsprojekter, hvor afdelingerne vurderer hvor det er muligt, at gennemføre yderligere behandlinger ved merarbejde blandt personalet.

Endelig vil Garantiklinikken og aftaler med private samarbejdspartnere blive anvendt i videst muligt omfang (under hensyntagen til den normale drift).

Økonomi

Ekstraudgifter forbundet med genåbning og nedbringelse af ventetider bør ikke fortrænge andre aktiviteter på sundhedsområdet og dermed sygehusenes budgetter. Der vil i forbindelse med den ekstraordinære budgetdrøftelse i marts 2021 blive taget stilling til finansieringen af ekstraudgifterne. I den forbindelse vil der også blive drøftet, hvordan der kan sikres en større robusthed omkring bl.a. anæstesi- og intensivkompetencer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget

Godkender principperne for genoptagelse af sygehusaktivitet i Region Sjælland.

Tager orienteringen vedr. fortsat varetagelse af COVID-patienter til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Bilag - Udvikling i COVID-kapacitet (DokID: 9715600 - EMN-2021-00623)


5 (Åben) Forslag fra VKR om kræftbehandling under corona

Sagsresumé

VKR har anmodet om behandling af sag på Forretningsudvalgsmøde om kræftbehandling under corona-perioden.

Sagsfremstilling

Jacob Jensen har i mail 18. februar 2021 på vegne af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fremsendt følgende forslag:

På vegne af VKR ønsker vi en sag behandlet på kommende forretningsudvalgsmøde. Vi har en bekymring om, at med færre henvisninger til kræftbehandling under corona-perioden, vil der i den kommende tid komme et stigende antal patienter, som vil have brug for kræftbehandling herunder med senfølger pga. sen igangsat behandlingsindsats.

VKR ønsker derfor en sag til behandling i Forretningsudvalget med følgende tre punkter:

1.Administrationen præsenterer udviklingen i antal patienter, der er blevet henvist til kræftbehandling i Region Sjælland i perioden april 2020 til og med januar 2021 og sammenligner med tilsvarende perioder fra tidligere år.

2.Administrationen bedes på den baggrund komme med en vurdering af, hvilken sundhedsmæssig konsekvens de forventeligt færre henvisninger kan få for denne patientgruppe i form af senfølger, samt hvilke forventninger det vil give i forhold til øget brug for kræftbehandling i den kommende periode.

3.I forlængelse heraf bedes administrationen præsentere mulige indsatser, der kan øge behandlingskapaciteten på kræftområdet, så Region Sjælland i endnu højere grad kan være i stand til at håndtere en ekstra behandlingsefterspørgsel.

Administrationens bemærkninger

Der redegøres nærmere for henvisninger til kræftpakkeforløb i anden sag på dagsordenen om monitorering af udsat aktivitet pga. COVID-19. Her indgår data for overholdelse af kræftpakkerne.

Det fremgår, at der var et dyk i antallet af henvisninger i nedlukningsperioden (uge 12-19) i foråret 2020, men at COVID-19 samlet set ikke har haft indflydelse på antallet af henvisninger til pakkeforløb i Region Sjælland.

Administrationen vil på Forretningsudvalgets møde orientere mundtligt om status på området.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forretningsudvalget konstaterer, at det indgår i budgetaftalen for 2021 at fastholde fokus på overholdelse af kræftpakkeforløb. Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud følger op på indsatsen i budgetaftalen, jf. dagsordens punkt 3.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


6 (Åben) Opfølgning på beslutning i sag om placering af sygehusvaskeri

Sagsresumé

Et flertal i Regionsrådet besluttede i møde den 1. februar 2021 at genoptage sagen om placering af nyt sygehusvaskeri. Som opfølgning på denne beslutning forelægges sag med forslag til proces og tidsplan for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et flertal i Regionsrådet besluttede på møde den 1. februar 2021, at der forelå så væsentlige nye oplysninger i sagen om placering af Region Sjællands nye sygehusvaskeri, at sagen skulle genoptages. Regionsrådet besluttede samtidig følgende i forhold den videre proces:

”Regionsrådet var herefter enige om at arbejde for at sikre en grøn og bæredygtig energiløsning. Der arbejdes videre med at afdække grunden i Tornved og samtidig undersøges mulighederne ift. en alternativ placering i Svebølle, Holbæk, Vig eller Svinninge. Der vil på et kommende møde i Forretningsudvalget blive fremlagt sag, der følger op på beslutningen. ”

Et flertal i Regionsrådet havde tidligere på møde den 28. september 2020 besluttet at arbejde med en mulig placering af sygehusvaskeriet på grunden matrikel 5z Tornved By.

Videre proces

Som opfølgning på Regionsrådets beslutning den 1. februar 2021 forelægges hermed et forslag til videre proces.

Med baggrund i beslutning af 28. september 2020 har der pågået forhandling med ejeren af matrikel 5z Tornved By og Holbæk Kommune om overtagelse af grunden og anvendelsen af denne til sygehusvaskeri. Denne forhandling er nu sat midlertidigt i bero med henvisning til beslutningen i mødet den 1. februar 2021.

Placeringen på matrikel 5z Tornved By blev besluttet med udgangspunkt i de syv kriterier som Forretningsudvalget besluttede den 24. februar 2020 som grundlag for en placering af vaskeriet. Disse syv kriterier var:

Pris

Størrelse på grund

Gennemført lokalplanlægning

Forsyning

Placering tæt på motorvej

Tilgængelighed for medarbejdere, der benytter kollektiv trafik, og

Belastning med tung trafik på skoleveje og i boligområder.

Det er administrationens vurdering, at Regionsrådets beslutning den 1. februar 2021 skaber behov for at revurdere disse kriterier, idet der i beslutningen bl.a. vægtes en grøn og bæredygtig energiløsning, der ikke tidligere er indgået som kriterium i kvalificering af valg af grund.

Som opfølgning på beslutningen den 1. februar 2021 foreslår administrationen derfor en politisk proces i følgende trin:

Trin 1: Revurdering af og beslutning om kriterier samt evt. vægtning af disse. En vægtning vil enten kunne bruges som redskab for Regionsrådet til at kvalificere en beslutning om grundvalg eller til at afgøre grundvalget ved tildeling af score.

Trin 2: Der udvælges et antal grunde i Tornved, Svebølle, Holbæk, Vig eller Svinninge til nærmere undersøgelse.

Trin 3: Med baggrund i beslutning om kriterier foretages en vurdering af de udvalgte grunde som grundlag for en beslutning om placering af sygehusvaskeriet.

Trin 4: Med udgangspunkt i beslutning om grundvalg vil administrationen forhandle om overtagelse af grunden, og der vil blive fremlagt sag til Regionsrådets godkendelse om grundkøb. Der vil på dette trin skulle foretages mere detaljerede forundersøgelser af jordbundsforhold/bæreevne, forureninger, arkæologiske forhold, købspris og købsmuligheder, særligt hvis der er tale om privatejede grunde.

Trin 5: Der træffes beslutning om udbudsmateriale, herunder disponeringsforslag, byggeprogram og øvrige konkurrencebetingelser for udbud af totalentreprise. Der vil i den forbindelse blive fremlagt forskellige modeller til politisk beslutning, herunder:

oEn model inden for de budgetmæssige rammer.

oEn model, der indeholder hele den ønskede funktionalitet.

oEn model, hvor grønne og bæredygtige energiløsninger enten indgår som kravspecifikation i udbuddet eller som option i udbuddet af byggeriet, der kan tilvælges.

Det bemærkes, at Regionsrådet tidligere på møde den 24. juni 2020 har godkendt udbudsstrategi.

Endvidere bemærkes, at Region Sjælland i forbindelse med udbudsprocessen og som bygherre selv kan beslutte hvilke energi- og miljørigtige løsninger, der ønskes i byggeriet, samt hvilke krav, der skal stilles til forsyning mv.

Det er administrationens vurdering, at trin 1-3 i processen bør foretages med deltagelse af ekstern konsulent.

Tidsmæssige rammer

Region Sjælland vil først få udbetalt erstatning for det nedbrændte vaskeri og inventar, når udgifterne til reetablering er afholdt. Der er ift. erstatningsaftale med forsikringsselskabet et krav om, at byggeriet skal være påbegyndt senest i maj 2023, og ift. erstatning for løsøre skal byggeriet være færdiggjort senest i maj 2025. Selve byggeprocessen forventes at vare 2 år.

Region Sjælland har indtil videre en kontrakt med vores leverandør af vaskeriydelser, der kan forlænges frem til 31. marts 2026, og som sikrer, at samarbejdet med leverandøren kan fortsætte, indtil opgaven hjemtages til eget vaskeri.

Med udgangspunkt i at byggeriet af vaskeriet skal være påbegyndt senest i maj 2023 vil udbudsprocessen, som forventes at vare min. 9 måneder, skulle være afsluttet senest i august 2022.

På den baggrund foreslås følgende tidsplan:

April-juni 2021: Der træffes beslutning om kriterier (trin 1) og grunde, der skal undersøges nærmere (trin 2).

2. halvår 2021: Der gennemføres vurdering af grunde.

1. kvartal 2022: På baggrund af vurdering træffes beslutning om grundvalg og om køb af grund (trin 3-4). Der træffes desuden beslutning om udbudsmateriale (trin 5).

Der vil på møde i Forretningsudvalget den 26. april 2021 blive fremlagt sag om beslutning af kriterier (trin 1).

Tidsplanen afhænger af hvor mange grunde, der skal undersøges og hvor grundig afdækning, der ønskes. Planen forudsætter, at udbudsprocessen kan forberedes parallelt med igangværende undersøgelser, og at der kan ske evt. udmatrikulering af grund og evt. udarbejdes lokalplan parallelt med selve udbudsprocessen. Hvis det viser sig, at det ikke er en mulighed, kan det forlænge processen med min. 6 måneder.

Regionsrådet ønskede på møde den 1. februar 2021, at sager om placering af vaskeriet forelægges for Regionsrådet. Det foreslås, at sager vedrørende kriterier og valg af grunde til nærmere undersøgelse (trin 1-2) forelægges for Forretningsudvalget, mens sager om grundvalg og køb af grund (trin 3-4) samt udbudsmateriale (trin 5) forelægges for Regionsrådet.

Bevillingsmæssige forhold

Regionsrådet godkendte den 4. maj 2020 en anlægsbevilling på i alt 65 mio. kr. opførelse af nyt vaskeri fordelt med 6 mio. kr. i 2020, 34 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022.

Forsinkelsen af projektet betyder, at der i forbindelse med en kommende budgetopfølgning skal forelægges sag for Regionsrådet om revision af investeringsoversigten med oplæg til prioritering af anlægsbudgettet for at sikre rådighedsbeløbet til projektet og overholdelse af anlægsrammen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Den beskrevne procesplan godkendes.

2.Tidsplanen for projektet godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


7 (Åben) Forslag til Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025

Sagsresumé

Kapaciteten på dialyseområdet har i en årrække været underdimensioneret. Den manglende kapacitet har haft betydning for patientbehandlingen. I forbindelse med Budget 2020 blev området styrket, og man sikrede balance mellem kapaciteten på området og behovet for dialyse. Dialyseområdet vil imidlertid allerede fra 2021 igen være udfordret, og der er derfor behov for at øge kapaciteten. Det er politisk besluttet, at der udarbejdes en plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet, som skal sikre den nødvendige kapacitet. Administrationen foreslår en styrkelse og øget decentralisering af dialysen i regionen med etablering af to nye dialysefunktioner på sygehusene i Næstved og Køge, samt forbedrede forhold omkring feriedialyse.

Sagsfremstilling

Der er betydelige kapacitetsmæssige udfordringer indenfor dialyseområdet i Region Sjælland, og kapaciteten har i en årrække været underdimensioneret i forhold til behovet for dialyse. Den manglende kapacitet har haft direkte betydning for patientbehandlingen, hvor planlagte dialyser udskydes for at skaffe plads til de akutte uafviselige dialyser og patienter transporteres over lange afstande for at modtage den livsnødvendige behandling. Samtidig er regionens tilbud til patienter i feriedialyse stærkt reduceret som følge af den begrænsede kapacitet.

Området blev i 2019 akut tilført 7 mio. kr., og i forbindelse med Budget 2020 blev området tilført 15 mio. kr. i varige driftsmidler. Med styrkelsen sikrede man balance mellem kapacitet og behov for dialyse i 2020.

Centerhæmodialysen foregår i Holbæk (33 pladser), Slagelse (26 pladser og satellitfunktion under Holbæk), Roskilde (25 pladser) samt Nykøbing F (25 pladser og satellitfunktion under Roskilde). Af de lidt over 500 kroniske patienter i dialyse modtager ca. 32 % dialysebehandlingen i eget hjem. Det betyder, at regionen er førende – nationalt og internationalt - i forhold til hjemmedialyse.

Som følge af en fortsat vækst i antallet af patienter med behov for centerhæmodialyse, vil området imidlertid allerede fra 2021 igen være udfordret, og der er behov for at øge kapaciteten ved enten at udvide de eksisterende dialyseenheder eller ved at etablere nye dialysesatellitter.

Det er politisk besluttet, at der udarbejdes en plan, som skal sikre den nødvendige kapacitet i regionen. Planen er udarbejdet i dialog med en faglig referencegruppe med repræsentation fra sygehusene. Forslag til Plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet vedlægges.

Plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet tager afsæt i strategierne ”Region Sjælland på forkant” og ”Sundhed tæt på dig”, som begge har som mål, at der skal leveres sundhedsydelser med borgerens behov i centrum, og hvor alle borgere behandles lige gennem forskellige tilbud om behandling målrettet borgerens konkrete behov. Dialyseplanen tager endvidere afsæt i Sygehusplanen 2010, som fastlægger, at der på sigt skal tilbydes dialyse på regionens seks sygehuse, samt følgende principper:

1.Faglig bæredygtighed med kvalitet og patientsikkerhed i centrum

2.Ensartet regionalt dialysetilbud til borgerne

3.Mulighed for dialyse i eget hjem eller så tæt på eget hjem som muligt

4.Økonomisk bæredygtighed

5.Opprioritering af tilbud om feriedialyse

Plan for udvikling af dialyseområdet i Region Sjælland indeholder anbefalinger om:

1.At etablere dialysefunktioner på sygehusene i Køge og Næstved, således at der tilbydes dialyse på alle regionens seks sygehuse samt at foretage en mindre øgning af kapaciteten i dialysesatellitten i Nykøbing. Udvidelsen sikrer et stærkt decentralt dialysetilbud, hvor patienterne vil opleve at kunne blive dialyseret tættere på eget hjem.

2.At fastholde et stærkt tilbud om dialyse i eget hjem, således at flest mulige patienter kan blive dialyseret i eget hjem i længst mulig tid.

3.At udbrede best practice for dialysebehandling på tværs af afdelinger til et ensartet regionalt tilbud, hvorved behandlingskvalitet og patienttilfredshed øges.

4.At styrke mulighederne for indtag af patienter i feriedialyse, hvilket øger livskvalitet for dialysepatienterne.

Plan for den fremtidige udvikling af dialyseområdet sikrer en styrket dialyse, der både er robust og decentralt funderet og som har den fornødne kapacitet til at håndtere den fortsatte stigning i antallet af patienter med behov for dialyse i perioden 2021-2025.

I dag har sygehusene ofte ikke ledig kapacitet til at tilbyde behandling af feriedialysepatienter. De styrkede forhold omkring feriedialyse indebærer væsentlig forbedrede rammer for at tilbyde den livsnødvendige dialyse til borgere fra andre regioner og udlandet under ferie i Region Sjælland.

I forbindelse med Budget 2023 og 2025 foretages en opfølgning på udviklingen på dialyseområdet med henblik på at sikre, at kapaciteten på dialyseområdet er dimensioneret korrekt.

For at kapacitetsudvidelsen på Næstved Sygehus kan foretages i permanente lokaler fra medio 2022, skal det politisk besluttes at ændre sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus. Ændringen påvirker ikke Transformationsprojektets totaløkonomi, idet en tilsvarende bygningsmasse på matriklen vil kunne frigives til frasalg i stedet. Såfremt gældende sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus fastholdes og etablering af dialyse i Næstved udskydes til 2024, vil en række dialysepatienter blive tilbudt dialyse i Holbæk og Slagelse ved en midlertidig kapacitetsudvidelse gennem udvidet åbningstid. Dette kan håndteres indenfor driftsøkonomien i dialyseplanen.

Økonomi

Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 indebærer, at området tilføres driftsmidler i takt med at antallet af dialysepatienter øges. Dialyseområdet tilføres 6,522 mio. kr. i 2021 stigende til 33,979 mio. kr. i 2025. Etablering af nye dialysefunktioner øger enhedsomkostningerne pr. patient.

Plan for udvikling af dialyseområdet indeholder en styrkelse af forholdene omkring feriedialyse på 1,5 mio. kr. fra 2022.

Det er i Plan for udvikling af dialyseområdet forudsat at et øget antal patienter kan fastholdes i hjemmeperitonealdialyse, hvilket i 2025 reducerer udgifterne til dialyse med 1,736 mio. kr.

Det er i Plan for udvikling af dialyseområdet endvidere forudsat, at der på sigt realiseres driftseffektiviseringer, svarende til 3,618 mio. kr. i 2025. Effektiviseringen kan eventuelt realiseres ved at øge antallet af transplantationer i regionen.

Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 indebærer, at området tilføres anlægsmidler til etablering.

Udvidelse af dialysesatellitten i Nykøbing indebærer anlægsudgifter på 1 mio. kr. i 2021.

Udgifter til etablering af dialysefunktion i Køge er indeholdt i USK-projektet.

Udgifter til etablering af dialyse i Næstved er delvist indeholdt i Transformationsprojektet for Næstved Sygehus. Som følge af ændrede forudsætninger indebærer etablering af dialysesatellit tilførsel af anlægsmidler på 6,1 mio. kr. i 2022 (model 1) eller 2024 (model 2) afhængig af tidspunkt for etablering og ibrugtagning af dialysefunktion.

Model 1: Dialysekapaciteten i regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F fra 2022, og der etableres permanent dialysesatellit i Næstved medio 2022 samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022.

 Samlet økonomi, model 1 (1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

2025

Budget: Drift i alt

6.522

18.891

22.859

28.883

33.979

Øgning i driftsbudget if. t. året før

6.522

12.369

3.968

6.024

5.096

Budget: Anlæg*

1.000

6.100

0

0

0

* Anlægsudgifter til etablering af dialysefunktion i Næstved er anslået og kvalificeres i forbindelse med den konkrete projektering i transformationsprojektet for Næstved Sygehus.

Model 2: Dialysekapaciteten i den øst- og sydlige del af regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F fra 2022, samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022. Dialysekapaciteten i den vestlige del af regionen øges midlertidigt via udvidede åbningstider i Holbæk og Slagelse inden etablering af dialysefunktion i Næstved med driftsstart i 2025.

 Samlet økonomi, model 2 (1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

2025

Budget: Drift i alt *

6.522

18.001

22.119

28.293

33.979

Øgning i driftsbudget if. t. året før

6.522

11.479

4.118

6.174

5.686

Budget: Anlæg *

1.000

0

0

6.100

0

* Anlægsudgifter til etablering af dialysefunktion i Næstved er anslået og kvalificeres i forbindelse med den konkrete projektering i transformationsprojektet for Næstved Sygehus.

I model 2 etableres dialysefunktionen i Næstved med driftsstart i 2025. Det indebærer, at visse driftsudgifter til det medicotekniske område samt anlægsudgifter til etablering udskydes i forhold til model 1, hvor dialysefunktionen i Næstved etableres med driftsstart i 2022.

Det bemærkes, at der i Budget 2021 ikke af afsat drifts- og anlægsmidler til finansiering af Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025. Jf. Budgetaftalen drøftes de økonomiske konsekvenser af planen i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Principper i Plan for udvikling af dialyseområdet i 2021-2025 godkendes, idet

Dialysekapaciteten i regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F fra 2022, der etableres permanent dialysesatellit i Næstved medio 2022 samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022 (model 1) og

Sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus tilpasses således, at dialysesatellitten på Næstved Sygehus kan etableres i permanente lokale fra medio 2022

Model for konkret finansiering behandles i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Dato: 04-02-2021

Principper i plan for udvikling af dialyseområdet i 2021-2025, idet:

6.Dialysekapaciteten i regionen øges med 2 pladser i Nykøbing F. fra 2022, der etableres permanent dialysesatellit i Næstved medio 2022 samt dialysefunktion i Køge ultimo 2022 (model 1) og

7.Sigtelinjer for udvikling af Næstved Sygehus tilpasses således, at dialysesatellitten på Næstved Sygehus kan etableres i permanente lokaler fra medio 2022

8.Model for konkret finansiering behandles i forbindelse med budgetopfølgningen

blev anbefalet.

Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud drøftede ved behandlingen også væsentligheden af forebyggelse i relation til den fortsatte kapacitetsudbygning, og ønskede at emnet tages op i Udvalget for Sundhed for alle.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025 (DokID: 9648924 - EMN-2020-13014)


8 (Åben) Beslutning om vedtagelse af Råstofplan 2020

Sagsresumé

Regionsrådet har den 9. oktober sendt forslag til Råstofplan 2020 i høring. Planen har særlig fokus på bæredygtighed og på beskyttelse af borgerne ved råstofindvinding. Planen betyder samlet set en væsentlig reduktion af graveområder og interesseområder i Region Sjælland. Høringen har givet 152 høringssvar, som især handler om eksisterende grave- og interesseområder. Med ændringer på baggrund af høringen foreslås Råstofplan 2020 godkendt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 28. september 2020 at sende forslag til Råstofplan 2020 i 2. offentlige høring. Høringen sluttede den 11. december. Der kan nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af Råstofplan 2020, jf. vedlagte udkast til den digitale Råstofplan 2020. Udkastet er også vedlagt i en PDF-version.

Råstofplanen

Råstofplan 2020 skaber den forsyningsmæssige robusthed, som er nødvendig for at sikre de fremtidige behov for råstoffer. Planen skønnes at give råstoffer til ca. 19 års forbrug. Det er mere end de i lovgivningen påkrævede 12 år. Den længere forsyningshorisont giver dog en vigtig fleksibilitet i forhold til ubekendte forhold i de enkelte graveområder, fx i forhold til natur, miljø eller borgerforhold.

Råstofplan 2020 udpeger elleve nye graveområder, hvoraf otte er udvidelser af eksisterende graveområder. Graveområderne er udpeget efter de politisk besluttede principper: regional spredning af graveområder, fokus på at udlægge graveområder i tilknytning til eksisterende grave og at opnå en mere jævn geografisk fordeling - under størst mulig hensyntagen til naboer, natur og miljø. Graveområderne er siden 2008 reduceret med ca. 43 %, hvilket afspejler en bevidst strategi om at opnå en hurtigere færdiggravning i de udlagte områder.

Der udpeges fire nye interesseområder og seks eksisterende interesseområder udvides.

Interesseområderne reduceres i alt med ca. 50 % i forhold til Råstofplan 2016. Samlet betyder reduktionen af grave- og især interesseområderne, at langt færre lodsejere og kommuner er berørt af bindingen af arealanvendelsen.

Råstofplanen har særligt fokus på borgerhensyn og bæredygtighed, og har FN’s verdensmål som inspirationsgrundlag. Det er et særligt mål i planen, at sekundære råstoffer, som genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord, skal dække 20 % af Region Sjællands råstofforbrug i 2032. Fokusområderne bæredygtighed og borgerhensyn går igen i retningslinjerne og i det fremadrettede strategiske arbejde med at skabe sammenhæng i råstofplanlægningen på tværs af landet, og i arbejdet med i videst muligt omfang at beskytte borgerne, herunder gennem etablering af en kompensationsordning for naboer til råstofgrave.

Høringen

Forud for høringen blev der lavet en del justeringer i råstofplanen. Dette skete på baggrund af 71 partshøringssvar og den politiske behandling. Blandt andet udgik områderne Tune og Forlev som graveområder, og Mogenstrup ved Holbæk kom ind i råstofplanen. Samlet blev arealudlægget 71 ha mindre og ressourcen 2,8 mio. m³ mindre.

Høringen har været god med megen dialog og stort engagement. Den har omfattet:

2 digitale borgermøder med henholdsvis ca. 80 og 100 deltagere.

Møde med råstofplanens følgegruppe - 13 repræsentanter fra organisationer, myndigheder, indvindere og foreninger.

Møder og dialog med statslige repræsentanter fra Miljøstyrelsen.

152 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger, foreninger, interesseorganisationer, myndigheder, indvindere og råstofbranchen.

Høringssvarene er samlet i vedlagte udkast til hvidbog for 2. offentlige høring.

Her kan læses om de enkelte høringssvar og administrationens forslag til svar og konsekvens for planen. Der er udformet vedlagte notat om høringssvar, som sammenfatter de væsentligste kommentarer fra høringen. I notat kan også læses administrationens forslag til de ændringer i råstofplanen.

Høringssvar sammenfattet

Langt hovedparten af høringssvarene omhandler grave- og interesseområder og bekymringer om gener fra støj, støv, trafik og sikkerhed, men også tidsperspektiv på generne og de økonomiske konsekvenser for borgerne. Enkelte høringssvar er også positive overfor de udpegede graveområder.

Der er 80 indsigelser imod at Tune indgår som interessereområde. Der er 6 høringssvar til at Mogenstrup Graveområde udvides, 3 er imod og 3 mener det er i orden. Der er flere indsigelser imod Bjerrede, Vindinge, Vallestrup, Gevninge, Myrup, Vigersted og Parnasvej. Alle fremgår af hvidbog og samlet notat. Heraf fremgår også at et høringssvar kan repræsentere flere personer, eksempelvis en grundejerforening.

De foreslåede retningslinjer bliver generelt bakket op i høringssvarene, herunder målet om at genbrug skal erstatte 20 % af råstofindvindingen i 2030. Høringssvarene fra Danske Råstoffer og Nymølle Stenindustrier har kritiske bemærkninger til formålet med retningslinjerne, hjemmelsgrundlaget og forholdet til den kommunale myndighedskompetence og til retningslinjernes forhold til den senere gravetilladelse. Enkelte kommuner og borgere udtrykker bekymring om retningslinje 10, som de mener kan betyde mere udbredt genbrugsindustri i råstofgrave.

Administrationens forslag til ændringer i udkast til plan på baggrund af høringen

Inden råstofplan 2020 blev sendt i høring blev forslaget justeret på en række områder, ligesom antallet af grave- og interesseområder blev reduceret. Der er derfor i udkastet, som er sendt i høring, taget højde for dele af forbeholdene, eksempelvis ved at bygge forudsætninger ind i graveområder ved Vallestrup og Mogenstrup ved Holbæk, som sikrer hensyn til naboer og landskab.

På mødet i Udvalg for Regional Udvikling den 2. februar vil der være en gennemgang af høringssvarene. Der er administrationens vurdering, at der ikke er indkommet væsentlige nye oplysninger i høringsprocessen, idet størstedelen af indholdet i høringssvarene er kendt fra partshøringerne. På den baggrund anbefaler administrationen:

- Der laves ændringer på følgende områder:

Sophienholm Graveområde, Holbæk Kommune - af landskabelige hensyn sikres at graveområdet kun er indenfor bakken.

Mogenstrup Graveområde, Næstved Kommune - areal fjernes for bedre beskyttelse af fredet areal.

Vindinge Graveområde, Roskilde Kommune - areal fjernes, så udvidelsen ikke berører efterbehandlet råstofsø.

Stenlille interesseområde, Sorø Kommune - areal fjernes af hensyn til lokalplanlagt område.

Se vedlagte notat om høringssvar for uddybning.

- Retningslinjerne fastholdes i den form de har i udkastet til Råstofplan 2020. Det er administrationens vurdering, at retningslinjerne er hensigtsmæssige, at der er lovhjemmel og, at forholdet til anden lovgivning og den kommunale kompetence respekteres. Enkelte retningslinjer har en oplysende karakter i forhold til anden lovgivning, og i enkelte tilfælde er det kun klagenævnet, der kan trække den endelige grænse for det regionale råderum. Retningslinje 10 om genbrug i råstofgrave understreger alene ønsket om få velplacerede råstofgrave, hvor bearbejdning og kørsel ikke vil være til gene for naboer og miljø.

- De forslåede grave- og interesseområder fastholdes. Det vurderes at være nødvendigt af hensyn til at sikre robusthed og fleksibilitet i den fremadrettede råstofforsyning. Råstofloven giver ikke mulighed for at fjerne interesseområder for fremtiden, hvis råstofferne findes på stedet. Konkret betyder det, at selvom et interesseområde med påviste råstoffer udtages af planen for 2020, vil dette ikke udelukke råstofgravning i fremtiden.

Miljøvurdering

På baggrund af høringens miljørapport er udarbejdet vedlagte sammenfattende miljøredegørelse. Administrationen vurderer, at den miljømæssige indvirkning er balanceret i forhold til råstofplanens sikring af forsyningen med råstoffer.

Det videre forløb

Efter Regionsrådets beslutning bliver råstofplanen, hvidbogen og miljøvurderingen offentliggjort. Berørte myndigheder og alle der har indsendt høringsbidrag orienteres om beslutningen.

Råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for en 4-ugers frist.

Supplerende sagsfremstilling

Vedhæftet notat udarbejdet om Interesseområder i råstofplanen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Råstofplan for Region Sjælland 2020 vedtages og offentliggøres.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 02-02-2021

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at retningslinje 10 udgår. Enhedslisten går fuldt ud ind for genanvendelse og bakker op om en målsætning på 20%. Men der er for stor usikkerhed ift. de miljømæssige konsekvenser, der følger med, når en genanvendelses industri placeres i en grusgrav”.

Der var afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Anna Bondo Nielsen

Mod stemte: Peter Jacobsen, Jens Ravn, Bodil Sø, Felex Pedersen, Flemming Damgaard Larsen, Jan Hendeliowitz, Jørgen Holst, Lene Madsen Milner, Per Hovmand, Susanne Lundvald og Lars Folmann.

Dermed anbefales indstillingen.

Anna Bondo Nielsen tager forbehold for anbefalingen frem til behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at retningslinje 10 udgår. Enhedslisten går fuldt ud ind for genanvendelse og bakker op om en målsætning på 20%. Men der er for stor usikkerhed ift. de miljømæssige konsekvenser, der følger med, når en genanvendelses industri placeres i en grusgrav”.

Ændringsforslaget kom til afstemning:

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Radikale Venstre undlod at stemme.

Dermed blev ændringsforslaget ikke anbefalet.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti anbefalede herefter indstillingen.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. PDF-version af udkast til den digitale Råstofplan 2020 (DokID: 9674194 - EMN-2021-00165)

2. Udkast til hvidbog for 2. offentlige høring (DokID: 9674226 - EMN-2021-00165)

3. Notat om høringssvar (DokID: 9674246 - EMN-2021-00165)

4. Sammenfattende miljøredegørelse (DokID: 9674264 - EMN-2021-00165)

5. Notat om interesseområder i Råstofplan 2020 (DokID: 9702152 - EMN-2021-00165)


9 (Åben) Optagelse af lån vedrørende 2020

Sagsresumé

Regionsrådet behandler hvert år en sag om lånoptagelse efter regnskabsårets udløb. Lånoptagelsen tager udgangspunkt i årets finansiering af visse energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg. Regionens låneadgang for 2020 er opgjort til 745, 5 mio. kr. Årsagen til det store beløb i år skyldes særligt den planlagte finansiering af sygehusbyggeriet i Køge. Lånoptagelse kræver beslutning i Regionsrådet senest ultimo marts 2021.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

I henhold til lånebekendtgørelsen skal Regionsrådet godkende, at der optages lån på baggrund af det forgangene regnskabsår. Beslutning skal senest være truffet ultimo marts 2021, og lån skal være optaget senest den 30. april 2021.

Låneadgangen for 2020 er opgjort til 745,5 mio. kr. og fordeler sig således:

594,7 mio. kr. til planlagt finansiering af regionens kvalitetsfondsstøttede byggeri i Køge.

88,0 mio. kr. vedr. lånedispensation til refinansiering af afdrag på lån i 2020.

32,8 mio. kr. som er regionens afholdte låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger.

30,0 mio. kr. som er udgifter til infrastruktur på Østbanen og i forhold til betaling af Movia.

Den samlede låneadgang udgør således 745,5, mio. kr., hvoraf de 594,7 mio. kr. allerede var planlagt i forbindelse med fastlæggelsen af betalingsplanen for USK i 2017.

Formålet med lånoptagelse generelt

Regionen har i en årrække benyttet de lånemuligheder, som er til rådighed for at sikre en fortsat god likviditet. Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn. Således blev de ekstraordinære og betydelige anlægsaktiviteter i 2020, som lå ud over anlægsrammen, finansieret ved direkte træk på likviditeten, da staten ikke har tilført likviditet til formålet.

Regionerne kan kun låne til en række specifikke formål og indenfor fastsatte rammer. Låntagning sker enten til langsigtede investeringer (USK, energiformål mv.) eller til refinansiering af afdrag.

Den samlede låneadgang udgør i 2020 745,5 mio. kr.

Heraf var de 594,7 mio. kr. allerede planlagt ved fastlæggelsen af betalingsplanen for USK i 2017. Med lånoptagelsen udmøntes dermed denne beslutning.

Der optages også lån derudover til regionens afholdte låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger på 32,8 mio. kr. samt infrastruktur på 30 mio. kr. jf. lånebekendtgørelsens muligheder.

Region Sjælland afdrager årligt ca. 225 mio. kr. på sin langfristede gæld. Med Økonomiaftalen for 2020 er der etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag på samlet 650 mio. kr. for at fastholde regional likviditet. Region Sjælland har søgt om refinansiere af sin andel heraf og har fået adgang til at refinansiere afdrag på 88,0 mio. kr. i 2020.

Regionens langfristede gæld udgør for nuværende 2.948,3 mio. kr. og vil med de nye lån komme op på ca. 3.693,8 mio. kr.

Lån kan optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om lånoptagelsen træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen inden for rammerne af regulativ for finansielle aktiviteter

Økonomi

Låntagningen skal forrentes og afdrages over de næste 25 år og forventes optaget som serielån med en ydelse på ca. 32 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Region Sjælland optager et eller flere lån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 745,5 mio. kr. med fast og/eller variabel rente.

2.Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens regulativ for finansielle aktiviteter

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen redegjorde for sagen.

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


10 (Åben) Bevillingsændringer marts 2021

Sagsresumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne vedrører primært udmøntning af besparelser og flytning af bevillinger, som er neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, besparelser mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer.

Udmøntning af initiativer fra budgetaftaler

I denne sag foreslås tre bevillingsændringer, som følger af budgetaftalerne for henholdsvis 2020 og 2021. Den første af bevillingsændringerne vedrører udmøntning af besparelser som følge af indfrielse af i alt 53 leasingaftaler, der blev muliggjort ved det suspenderede anlægsloft i 2020. I budgetaftalen for 2021 var der forudsat en besparelse på udgifter til leasing på 10,0 mio. kr. i 2021, men der er samlet set realiseret en besparelse på 12,4 mio. kr. i 2021, 11,9 mio. kr. i 2022, 10,1 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. i 2024. Besparelserne medfører en reduktion af virksomhedsområdernes ramme, men de har ikke en egentlig påvirkning på områdernes driftsøkonomi, idet udgiften til leasing vil være tilsvarende lavere.

Den anden af bevillingsændringerne vedrører en udmøntning af besparelser på konsulenter og administration, som var forudsat i Budget 2021, og udgør i alt 19,0 mio. kr. i 2021 og frem, mens den tredje er en udmøntning af puljen til projektet Flere medarbejdere på fuldtid, som blev afsat ved budgetaftalen for 2020. Puljen udgør 2,0 mio. kr. i 2021.

Bevillingsflyt mellem NSR og SUH vedr. karkirugi

Foruden ovenstående bevillingsændringer foreslås et bevillingsflyt fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital til dækning af privathospitalsforbrug i forbindelse med den tidligere flytning af karkirugien mellem de to sygehuse.

Øvrige bevillingsændringer

De øvrige bevillingsændringer vedrører en tillægsbevilling til Sundhedsstrategisk Planlægning til dækning af lønudgifter på 0,2 mio. kr. i 2021 til regionens midlertidige repræsentant i udvalgene Tværregionalt forum for koordination af medicin og Medicinrådet, udmøntning af en indkøbsbesparelse på socialområdet samt en teknisk korrektion af en tidligere bevillingsændring.

De samlede bevillingsændringer, der foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. Der er i denne sag medtaget bevillingsændring for budgetårene 2021-2024.

Økonomi

Nettoeffekten af bevillingsændringerne fordelt på hovedkonto ses af nedenstående tabel.

Mio. kr., udgiftsbaseret

2021

2022

2023

2024

HK1

Sundhedsområdet

-1,7

-11,3

-9,5

-4,7

HK2

Socialområdet

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

HK3

Regional Udvikling

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Driftsramme i alt

-2,2

-11,9

-10,1

-5,3

Note: Rammepåvirkningen af Socialområdet og Regional Udvikling udlignes på hhv. takstindtægter og budgetudligningspulje RU.

Samlet set foretages en nedjustering af budgettet.

For socialområdet og Regional Udvikling sker der en teknisk budgetudligning på egen hovedkonto, således udgiftsrammerne forbliver uændret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 9696743 - EMN-2020-38942)

2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 9696744 - EMN-2020-38942)

3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 9696745 - EMN-2020-38942)


11 (Åben) Forslag til proces for budgetforhandlinger 1. kvartal 2021

Sagsresumé

Som opfølgning på budgetaftale 2021 forelægges forslag til proces for opfølgende budgetforhandlinger om budget 2021 i 1. kvartal 2021.

Sagsfremstilling

Det følger af budgetaftalen for 2021, at partierne bag aftalen kan gennemføre opfølgende forhandlinger om budget 2021, hvis der er økonomisk råderum hertil.

Der er udarbejdet følgende forslag til proces for disse forhandlinger.

9. marts: Indledende møde med formandskab og gruppeformænd med henblik på drøftelse af de overordnede rammer.

23.-29. marts: Politiske forhandlinger om aftale om opfølgning på budgetaftale 2021.

12. april: Ekstraordinært møde i Forretningsudvalget med henblik på behandling af bevillingsændringer som følge af aftale om opfølgning på budgetaftale for 2021.

12. april: Regionsrådets behandling af bevillingsændringer som følge af aftale om opfølgning på budgetaftale for 2021.

På grund af den komprimerede proces vil det være nødvendigt med et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget umiddelbart inden Regionsrådsmødet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at proces for budgetforhandlinger i 1. kvartal 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


12 (Åben) Proces for Budget 2022

Sagsresumé

Forslag til proces for udarbejdelse af Budget 2022 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges forslag til proces for udarbejdelse af Budget 2022. Forslaget tager hensyn til processen for de centrale forhandlinger om en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner samt for lovbestemte frister for forelæggelse af budgetforslag og endelig godkendelse af budget. Tidsplanen tager i øvrigt udgangspunkt i budgetprocessen fra sidste år.

Der foreslås afholdt et første budgetseminar den [10.] juni 2021, hvor resultatet af økonomiaftalen forventes at foreligge i stedet for det ellers kalenderlagte budgetseminar den 11. maj 2021. Det andet budgetseminar afholdes den 23.-24. august 2021 i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets 1. behandling af budgetforslag på regionsrådsmødet den 23. august 2021.

Der foreslås følgende budgetproces for Budget 2022:

1. marts: Forlæggelse af procesplan for Forretningsudvalget

10. juni: Budgetseminar for Regionsrådet

14.-24. juni: Politiske sættemøder

6. august: Udsendelse af dagsorden til Forretningsudvalget

13. august: Forretningsudvalgets 1. behandling af forslag til budget 2022. Hele Regionsrådet inviteres til at deltage

18. august: Møde i MED-Hovedudvalget. Drøftelse af fremlagt budgetforslag

23. august: Regionsrådets 1. behandling af forslag til budget 2021

23.-24. august: Budgetseminar for Regionsrådet

Uge 34 – uge 36: Forhandlinger om budgetaftale

9. september kl. 08.00: Frist for indlevering af ændringsforslag

20. september: Forretningsudvalgets 2. behandling af forslag til budget 2022

27. september: Regionsrådets 2. behandling af forslag til budget 2022

Det bemærkes, at der med forslaget til procesplan foreslås en ændring til Regionsrådets tidligere godkendte mødeplan for 2021, idet det planlagte budgetseminar den 11. maj foreslås flyttet til den 10. juni, hvor det forventes, at der er indgået økonomiaftale for 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til budgetproces for Budget 2022 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


13 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af Audiologi i Køge

Sagsresumé

Med denne sag søges om anlægsbevilling til styrkelse af Audiologien samt indkøb af hørebokse til Audiologien i Køge til i alt 6,5 mio. kr. Der er i Budget 2021 afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projektet, men for at sikre mod produktionstab søges det afsatte rådighedsbeløb forhøjet med 1,5 mio. kr. til ekstra indkøb af hørebokse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftale 2021 er der vedtaget en ændret organisering af audiologien for at nedbringe ventetiden til høreapparatbehandling.

Patienter, som ikke skal ses i et specialiseret set-up med læge, kan blive tilset på lokalklinikker i kommunikationscentrene i Slagelse, Roskilde og Næstved og lokalklinik på sygehuset i Nykøbing F. Endvidere samles den specialiserede høreapparatsbehandling på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Det er forventet, at den samlede funktion i Køge den 1. april 2021 skal indflytte i lejede lokaler på Lykkebækvej 12. Regionsrådet har i møde den 2. november 2020 godkendt lejeaftale for dette lejemål.

Forudsætningen for at afsætte 5 mio. kr. i budget 2021 var, at seks hørebokse fra de nuværende lokaler i Køge kunne flyttes til Lykkebækvej 12. De 5 mio. kr. var således udelukkende afsat til etablering af Lykkebækvej 12. Det har dog vist sig, at der med denne løsning ville være et produktionstab på 12 uger. Grundet støj fra bygningsarbejde vil man hverken kunne anvende eksisterende bokse eller nye bokse, før den nye klinik er fuldt ud etableret.

Det foreslås derfor i stedet, at de eksisterende hørebokse foreløbigt bliver på deres nuværende geografi, og at der i stedet indkøbes et nyt antal hørebokse til Lykkebækvej 12. Dermed kan behandlingen foresættes med de gamle bokse, mens den nye klinik i Køge etableres med nye hørebokse. Således undgås produktionstab i etableringsfasen. Ekstra udgifter til denne løsning beløber sig til 1,5 mio. kr. Således udgør den samlede udgift 6,5 mio. kr.

Når Lykkebækvej 12 tages i brug, er det muligt at flytte et antal af de gamle hørebokse til lokalklinikkerne, hvor det i forvejen var planen at indkøbe et antal hørebokse. De resterende hørebokse kan forblive i de tidligere lokaler på Lykkebækvej 2 og anvendes som bufferkapacitet, f.eks. i forbindelse med ekstraordinær ventelisteafvikling eller fremtidig kapacitetsudvidelse.

Økonomi

Med budgetaftalen for 2021 er der afsat 5 mio. kr. til driften (til SUH) og 5 mio. kr. til indkøb og etablering af Audiologien i Køge. Den foreslået anskaffelsesplan indebærer ikke øget driftsudgifter, og sagen her vedrører derfor udelukkende anlægsdelen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Der gives anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til etablering af Audiologi Køge

2.Der i 2021 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

3.Det samlede rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. frigives i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


14 (Åben) Anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe

Sagsresumé

Med denne sag søges om anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe til Sjællands Universitetshospital på alt 50 mio. kr. De mobile skabe skal anvendes til automatiseret varehåndtering for at aflaste personale.

Sagsfremstilling

Der søges med denne sag om godkendelse af anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe til i alt 50 mio. kr. Der er i budget 2021 i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på i alt 50 mio. kr. Rådighedsbeløb fordeler sig således:

Mio. kr. (2021 pl)

2021

2022

2023

I alt

Mobile skabe

15,0

15,0

20,0

50,0

De mobile skabe indgår som en central del i den automatiserede varehåndtering på Sjællands Universitetshospital Køge.

Den automatiserede varehåndtering skal understøtte at plejepersonale bruger minimal tid på at bestille, udpakke og lægge varer på plads i lokale depoter rundt om på sygehuset, som ellers har været normen på danske sygehuse.

Personalet på afdelingerne skal heller ikke længere bruge tid og kræfter på at klappe papkasser sammen og bortskaffe emballagen, da de mobile skabe fungerer som yderemballage.

Indholdet i det mobile skabe styres nøje efter forbruget, hvorved mange af bestillingerne, som afdelingens personale bruger tid på, helt eller delvist undgås.

Skabene placeres i en dertil indrettet niche. De fungerer som skab i hele perioden og skiftes som helhed, når perioden er udløbet. Disse vogne benævnes derfor ”Mobile skabe”. Der forventes indkøbt mobile skabe til følgende varekategorier:

1.Forbrugsvarer og sterile engangsartikler (600 stk.)

2.Linned og patientbeklædning (ikke uniformer) (600 stk.)

3.Intravenøse væsker fra apoteket (300 stk.)

De mobile skabe har en udformning, så de kan transporteres med transportrobotterne direkte til den relevante afdeling. De mobile skabe vil blive pakket i den eksisterende varemodtagelse, men vil også være tilpasset pakning på et eventuelt eksternt lager.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Der gives anlægsbevilling på 50 mio. kr. til indkøb af mobile skabe.

Det i 2021 afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr. frigives.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


15 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2020

Sagsresumé

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning i Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er vedlagt som bilag.

Fremdrift i projektet

På delprojekt TE01 Senge- og behandlingsbygninger pågår arbejde med montering af præfabrikerede bærende facadeelementer samt montage af præfabrikerede toilet- og badekabiner, udførelse af dræn, regnvands- og spildevandsledninger. Montage af indvendige gipsvægge samt hovedføringsveje for de tekniske installationer påbegyndes snart i de etager, hvor der er etableret tæt tag. Desuden pågår forberedelse til og udførelse af pladsstøbt beton i kælder- og stueplansniveau samt udførelse af d1æn, regnvands- og spildevandsledninger.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og Laboratorier har totalentreprenøren Pihl-konsortiet, der består af Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S med Sweco Danmark A/S og CREO Arkitekter A/S som rådgivere, afleveret et revideret dispositionsforslag og viderebearbejder dette som grundlaget for projektforslag. Totalentreprenøren har etableret deres byggeplads samt udført omlægning af eksisterende ledninger i terræn.

Delprojekt TE03 Energicentral omfatter hhv. fjernkøl og nødstrøm. For TE03KØL er bygningsarbejderne afsluttet. Der pågår montage af kølemaskiner med tilhørende hjælpeudrustning. Projektet følger den gældende tidsplan.

Regionen har aftalt med Frederiksberg Fjernkøling, at leveringen af køleforsyning udskydes fra den 15. april 2021 til den 15. juli 2021. Udskydelsen er begrundet i, at der for TE01-B1, ikke er behov for køling før sommeren 2021. Samtidig er det fastlagt, at der heller ikke er behov for køling ved andre delprojekter herunder det eksisterende hospital. Det var en del af kontraktgrundlaget med Frederiksberg Fjernkøling, at Region Sjælland havde denne mulighed for at udskyde opstarten af leveringen af køleforsyningen. For TE03EL pågår der montage af både mekaniske og elektriske forbindelser mellem de enkelte komponenter samt test og afprøvning af anlægget.

På delprojekt TE04 Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed har totalentreprenøren afleveret projektforslag og har indsendt myndighedsprojektet til Køge Kommune. Der pågår p.t. nedrivning af ikke bærende vægge samt tekniske installationer. Det forventes, at opstarten af udførelsen bliver medio 2. kvartal 2021.

Udbudsprocessen af genudbuddet for anlægget til varemodtagelse (Automatisk VareModtagelse, AVM) er igangsat i december 2020. Udbudsmaterialet er udsendt i prækvalifikation i udbud med forhandling. Interesserede leverandør skal indsende deres anmodning om prækvalifikation med udgangen af januar 2021. Det forventes, at der kan kontraheres med en leverandør ultimo 2. kvartal 2021.

På delprojektet for de mobile robotter til varetransport (Autonome Mobile Robotter AMR) var der prækvalificeret fire leverandører til at afgive tilbud. Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget to tilbud fra potentielle leverandører. Tilbuddene er ved at blive evalueret, og det forventes, at der kan kontraheres med en leverandør medio 1. kvartal 2021.

Ombygningsprojektet B7 omfatter i alt ca. 12.000 m² brutto etageareal til brug for bl.a. billeddiagnostik, dagkirurgi, endoskopi, forskning/uddannelse, ambulatorier, fysioterapi/ergoterapi, strøget, affaldscentral, overnatningspladser samt prøvetagningsrum for Klinisk Biokemisk Afdeling. Der er indgået en aftale med konsulent firmaet Lohfert-Praetorius, om at bidrage til grundlag for udarbejdelsen af projektforslag for udvalgte delprojekter, som er en forudsætning for ibrugtagning af den første etape af senge- og behandlingsbygningen. Disse udførelsesprojekter i B7 forventes indgået under gældende rammeaftaler og med start i 2. halvår 2021.

Tidsplanen for anlægsentreprise A1 følges og der har i 4. kvartal 2020 været udført arbejder vedr. test og klargøring af køleforsyningsledninger til drift af den kommende kølecentral.

For Søg & Find (sporbarhedssystem) arbejdes med udbudsplanlægning og specificering af den ønskede teknologi. Det forventes at udbudsprocessen kan igangsættes i 1. halvår 2021.

For Bookingsystem til fælles udstyrsordning arbejdes der ligeledes på markedsafdækning af mulige systemer inden den ønskede teknologi kan specificeres for det kommende udbud.

For IT-infrastruktur vedr. aktivt udstyr og den trådløse teknologi (WIFI) arbejdes der med at få afklaret, hvordan IT-infrastrukturen skal udbydes og indkøbes i samarbejde med regionens IT-afdelingen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Kvartalsrapporten for USK for 4. kvartal 2020 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

2.Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Kvartalsrapport 4. kvartal 2020 (DokID: 9692669 - EMN-2020-36757)

2. Controllerenhedens bemærkninger (DokID: 9692673 - EMN-2020-36757)

3. Deponeringsskema (DokID: 9692670 - EMN-2020-36757)

4. Revisorerklæring USK Q4 2020 - UDKAST inkl. følgebrev (DokID: 9692668 - EMN-2020-36757)


16 (Åben) Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet

Sagsresumé

Der afholdes valg til Regionsrådet den 16. november 2021. Regionsrådet skal træffe beslutning om, hvem der skal udføre en evt. fornyet fintælling.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2021 afholdes der valg til Regionsrådet for valgperioden 2022-2025.

Ifølge lov om kommunale og regionale valg er det kommunerne, der står for stemmeoptællingen efter afgivelsen af stemmer ved valg til Regionsrådet. Efter optællingen foretager kommunerne en ny optælling og bedømmelse af de afgivne stemmesedler inkl. en opgørelse over antallet af personlige stemmer for hver kandidat – en fintælling.

Senest dagen efter at fintællingen har fundet sted, opgør regionsvalgbestyrelsen resultatet af stemmeafgivningen til regionsrådsvalget på grundlag af de valgbøger for valget, som regionsvalgbestyrelsen har modtaget fra kommunerne.

Regionsvalgbestyrelsen kan beslutte, der skal foretages en fornyet fintælling af de stemmesedler, der er afgivet til regionsrådsvalget. Den fornyede fintælling kan vedrøre alle stemmesedler eller bestemte gruppe af stemmesedler.

Ved valgene til Regionsrådet i både 2009, 2013 og 2017 blev det aftalt med kommunerne i Region Sjælland, at kommunerne – på regionens vegne – foretog en eventuel fornyet fintælling, hvis regionsvalgbestyrelsen besluttede, at der skulle foretages en sådan. Aftalen indebar, at Region Sjælland finansierede en eventuel ekstra fintælling, men ikke medfinansierede selve fintællingsberedskabet.

Fordelene ved at lade kommunerne udføre en eventuel fintælling er bl.a. at:

Kommunerne under alle omstændigheder skal etablere et beredskab til en eventuel fornyet fintælling for deres vedkommende, så man undgår omkostninger ved etablering af et parallelt regionalt beredskab.

Kommunerne undgår udgifter til transport af stemmesedlerne til Regionshuset eller et andet optællingssted.

Regionen undgår en forsinkelse af iværksættelsen af den fornyede fintælling som følge af transport af stemmesedler.

Kommunerne har omfattende erfaring med optælling af stemmer.

Det daværende Indenrigs- og Socialministerium bekræftede i 2009, at det er lovligt, at en region indgår en aftale med kommunerne i regionen om, at de udfører en eventuel fornyet fintælling – på samme måde som den oprindelige fintælling.

Regionsvalgbestyrelsen kan have pligt til at foretage den fornyede fintælling i regionen, hvis der er begrundet mistanke om, at der ikke er sket en ensartet bedømmelse af stemmesedlerne i de enkelte kommuner.

Regionsvalgbestyrelsen kan anmode kommunevalgbestyrelserne om at foretage den fornyede fintælling af stemmesedlerne på regionsvalgbestyrelsens vegne (når der ikke i øvrigt er begrundet mistanke om uensartet bedømmelse af stemmesedlerne), men regionsvalgbestyrelsen kan ikke pålægge kommunevalgbestyrelserne at foretage en sådan fornyet fintælling.

På den baggrund foreslås det, at administrationen søger at indgå en aftale med kommunerne i regionen om, at kommunerne foretager en eventuel fornyet fintælling af stemmer til regionsrådsvalget i 2021 som tidligere aftalt.

Sagen forelægges nu, med henblik på at drøfte sagen med kommunerne i et møde i kommunekontaktudvalget senest den 8. juni 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender, at administrationen søger at indgå en aftale med kommunerne i regionen om, at kommunerne foretager en eventuel fornyet fintælling af stemmerne ved valget til Regionsrådet den 16. november 2021 på anmodning fra regionsvalgbestyrelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


17 (Åben) Rammer for puljen til kulturelle fyrtårne

Sagsresumé

Der er i budget 2021 afsat en pulje på 1,5 mio. kr. på det regionale udviklingsområde til at støtte afholdelsen af større kulturelle og folkelige arrangementer i Region Sjælland. Kulturområdet er ikke omfattet af kommissorier for hverken Udvalg for Regional Udvikling eller Udvalg for Femern, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde. Det foreslås, at Forretningsudvalget beslutter rammer for udmøntning af puljen samt prioriterer midlerne for 2021. Videreføres kulturpuljen i 2022 foreslås det, at kulturområdet tages med, når de nye udvalg nedsættes

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ønske om, at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland, som medvirker til at gøre Region Sjælland mere attraktiv for både borgere og besøgende. Derfor blev der med budgetaftalen 2021 afsat en pulje på 1,5 mio. kr. årligt fra de regionale udviklingsmidler til at støtte kulturelle fyrtårne i Region Sjælland.

Udvikling af kulturelle fyrtårne vurderes at være et vigtigt bidrag til implementeringen af Region Sjællands Udviklingsstrategi for 2020-2024 og ambitionen om at øge livskvaliteten og gøre det attraktivt at bo i, arbejde i og besøge Region Sjælland.

Forslag til rammerne for udmøntning af puljen til kulturelle fyrtårne

Erfaringer fra tidligere kulturaktiviteter viser, at der er større gennemslagskraft og effekt, hvis støtten fokuseres på færre store synlige arrangementer.

Det foreslås derfor, at der fokuseres på

større kulturelle begivenheder og folkelige fyrtårne, der favner flere dele af Region Sjælland og medvirker til at skaber identitet og stolthed for både borgere og besøgende.

kulturelle arrangementer der har potentiale til landsdækkende og/eller international mediedækning og omtale.

kulturelle arrangementer, der understøtter regionale udvikling i Region Sjælland.

Kulturområdet er p.t. ikke omfattet af kommissorierne for hverken Udvalg for Regional Udvikling eller Udvalg for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Det foreslås derfor, at Forretningsudvalget beslutter rammer for udmøntning af puljen samt prioriterer midlerne for 2021.

Forslag til prioritering af puljen i 2021

I forlængelse af den netop vedtagne regionale udviklingsstrategi foreslås det, at der indledes en dialog med potentielle samarbejdspartnere, der har de nødvendige erfaring og ressourcer til at lykkes med større folkelige arrangementer, som kan blive et kulturelt fyrtårn i Region Sjælland.

Det er administrationens vurdering, at en åben ansøgningsrunde med en pulje på 1,5 mio. kr. vil betyde mange – og typisk mindre - ansøgninger og efterfølgende i en masse skuffede ansøgere.

Med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at indgå i nærmere dialog omkring følgende to indsatser

1.et flerårigt strategisk partnerskab med Madens Folkemøde for at understøtte udvikling af et kulturelt og folkeligt fyrtårn på madområdet– indenfor en økonomiske ramme mellem 0,5 og 0,7 mio. kr.

2.et strategisk partnerskab med de sjællandske kommuner om afholdelse af en sjællandsk folkefest i forbindelse med afviklingen af Tour de France Grand Depart i sommeren 2022 økonomisk ramme mellem 0,8 og 1,0 mio. kr.

Forretningsudvalget vil få forelagt de endelige aftaler til godkendelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget godkender rammen for udmøntning af puljen til kulturelle fyrtårne i 2021

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt, dog gives tilskud til Madens Folkemøde for en toårig periode.

Forretningsudvalget anmoder om, at der udarbejdes et kommissorium for den fremadrettede anvendelse af puljen.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


18 (Åben) Region Sjællands deltagelse i Folkemøde 2021

Sagsresumé

Corona-restriktionerne skaber usikkerhed om gennemførelsen af Folkemøde 2021 på Bornholm den 17.-19. juni. For at minimere Region Sjællands økonomiske tab ift. reservationer af overnatning, forplejning og transport indstilles det, at regionens deltagelse i Folkemødet aflyses, hvis det ikke senest den 15. marts 2021 er bekræftet, at Folkemødet gennemføres som planlagt.

Sagsfremstilling

Det planlægges at afholde Folkemøde på Bornholm den 17.-19, juni 2021. Pga. Corona-restriktionerne er der dog stor usikkerhed om Folkemødet gennemføres og under hvilken form.

Der har tidligere år været praksis for, at Regionsrådets medlemmer tilbydes at deltage i Folkemødet, hvor udgifter til transport, overnatning og forplejning dækkes. Hvert medlem af Regionsrådet har desuden haft mulighed for at invitere en ledsager med mod fuld egenbetaling, der afregnes efter Folkemødet.

Region Sjælland har til Folkemøde 2021 foretaget reservationer af transport, overnatning og forplejning, men med mulighed for afbestilling mod betaling af et gebyr, hvis Folkemødet aflyses eller gennemføres under ændrede former.

For så vidt angår overnatning og forplejning, har Region Sjælland en samlet ordre på overnatningsstedet på kr. 460.200 (brutto inkl. ledsagere). Region Sjælland skal senest den 15. marts 2021 indbetale beløbet for at opretholde reservationerne i 2021.

Frem til 15. marts kan bestillingen annulleres mod et gebyr på 10% af ordrebeløbet. Fra og med den 17. april 2021 vil det ikke længere være muligt at annullere bestillingen, hvorfor det indbetalte beløb bortfalder helt. I perioden den 15. marts-17. april vil der være et gebyr på 25% af ordrebeløbet ved en annullering af aftalen.

Ift. transport er der bestilt refunderbare færgebilletter for i alt kr. 32.284. Billetterne kan afbestilles frem til afrejsedagen mod et gebyr på 20% eller min. kr. 100 pr. billet. Det svarer til et beløb på kr. 6.471. Der er p.t. ikke bestilt flybilletter.

Region Sjælland har i øvrigt ikke taget initiativ til at planlægge egne arrangementer eller arrangementer i samarbejde med Danske Regioner eller andre samarbejdspartnere og har således ikke haft udgifter til dette.

Hvis det ikke inden den endelige afbestillingsfrist på overnatning og forplejning den 15. marts 2021 er bekræftet, at Folkemøde 2021 gennemføres som planlagt, indstilles det, at Region Sjælland aflyser sin deltagelse for at begrænse de økonomiske tab og sikre delvis refusion.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjællands deltagelse i Folkemøde 2021 aflyses, hvis det ikke senest den 15. marts 2021 er bekræftet, at Folkemøde 2021 gennemføres som planlagt.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


19 (Åben) Beslutning om tilladelse til råstofindvinding til BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune

Sagsresumé

Til jernbaneprojektet, som en del af Femern-forbindelsen, har BaneDanmark søgt om tilladelse til råstofindvinding uden for råstofplanens graveområde. Projektet sparer på forbrug af råstofressourcerne og begrænser transport. Administrationen anbefaler derfor, ud fra et hensyn til væsentlige samfundsinteresser, at der meddeles tilladelse.

Sagsfremstilling

BaneDanmark har til en del af Femern-forbindelsens jernbaneprojekt den 12. juni 2020 søgt om tilladelse til råstofindvinding på Engmosevej 6A, 4800 Nykøbing F. i Guldborgsund Kommune. Området ligger udenfor råstofplanens graveområde. Efter kompetencereglerne skal tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde besluttes af Regionsrådet.

Der er tale om en mindre råstofindvinding på op til 48.000 m3 lerjord på et ca. 1,5 ha stort sideareal til jernbanen. Se evt. vedlagte kortbilag. Det vedlagte udkast til tilladelse begrænser indvindingsperioden til 5 år, mod normalt 10 år. Indvinding og retablering forventes at ske inden for en periode på 1-2 år, men en 5-årig tilladelse giver mulighed for tidsmæssig tilpasning, eksempelvis i forhold til forsinkelser af projektet.

Den lokale indvindingen af lerjord kun 700 m fra jernbanen vil spare på råstofressourcerne, og vil minimere behovet for transport af råstoffer.

Administrationen forventer i forbindelse med projektet, at der vil blive tilførsel af ren jord fra banetraceet til råstofgraven. Det vil muliggøre, at råstofgraven kan efterbehandles til landbrugsformål, og at den overflødige jord ikke skal transporteres længere væk.

BaneDanmarks ansøgningsmateriale har været i indledende høring. Guldborgsund Kommune og det lokale museum har ingen bemærkninger. Tre naboer har sendt bemærkninger, der primært handler om bl.a. støj, trafik, rystelser, natur og støv vedrørende BaneDanmarks samlede projekt, og ikke så meget om råstofindvindingen i sig selv.

Efterfølgende har et udkast til råstoftilladelse været sendt i partshøring. En nabo, Guldborgsund Kommune og BaneDanmark har påpeget mindre fejl som er tilrettet.

Projektet i forhold til lovgivning og råstofplan

Råstofplanens retningslinje 2 medfører, at der kun undtagelsesvis meddeles gravetilladelse uden for graveområder, og kun hvis væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det. Det kan eksempelvis være ved kortvarig indvinding til større anlægsprojekter. Samtidig kan transporten minimeres, hvis der anvendes råstoffer tæt på et anlægsprojekt. Indvinding på Engmosevej 6A opfylder både kriteriet om væsentligt anlægsprojekt og begrænsning af transport.

Herudover lægger både råstofplanlægningen og råstofloven op til et bæredygtighedsprincip, om at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og at eksempelvis jord (her ler) erstatter sand- og grusmaterialer. Disse bæredygtighedskriterier opfyldes ligeledes i projektet på Engmosevej 6A.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår, og at det endelige forslag til råstoftilladelse tager tilstrækkeligt højde for de forskellige høringsbemærkninger.

Det er samtidig administrationens vurdering, at tilladelsen falder inden for råstofplanens retningslinjer og mål, herunder at der er tale om væsentlige samfundsinteresser i forbindelse med et større infrastrukturprojekt samt hensynet til en mere bæredygtig råstofforsyning.

Da der et tale om et projekt, der gennemføres ved anlægslov kan råstoftilladelsen ikke påklages til klagenævn på normal vis, men kan af Femern A/S og A/S Femern Landanlæg påklages til transportministeren.

Til orientering vil der komme et yderligere antal sager om Femernforbindelsen og råstofindvinding udenfor råstofplanens graveområder. Administrationen er i dialog med BaneDanmark om dette, og udvalget vil senere få fremlagt en sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding uden for graveområde på Engmosevej 6A, 4800 Nykøbing F.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 02-02-2021

Anbefalet.

Fraværende

Torben Haack (F)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Kortbilag Engmosevej 6A URU 02022020 (DokID: 9646872 - EMN-2020-32775)

2. Udkast til tilladelse på Engmosevej 6A URU 02022020 (DokID: 9648717 - EMN-2020-32775)


20 (Åben) Indstilling af medlemmer til to videnskabsetiske medicinske komiteer

Sagsresumé

Regionsrådet skal indstille to lægpersoner og to forskningsaktive medlemmer til to nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer

Sagsfremstilling

Fra den 26. maj 2021 erstattes de gældende EU-retlige regler om medicinsk udstyr af den såkaldte forordning om medicinsk udstyr.

I den forbindelse ændres de organisatoriske og administrative rammer for den videnskabsetiske vurdering af ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål således, at ansøgninger herom fra den 26. maj 2021 skal behandles af to nye statslige videnskabsetiske medicinske komiteer.

Hver videnskabsetisk medicinsk komité skal bestå af otte medlemmer:

En formand, der udpeges af sundhedsministeren

Fem medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren efter indstillinger fra de enkelte regionsråd

To medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren efter indstillinger fra patientorganisationer

Sundhedsministeriet anmoder hvert regionsråd om at indstille fire personer, således at sundhedsministeren kan udpege to medlemmer efter indstilling fra hvert regionsråd.

Indstillingerne skal bestå af henholdsvis to lægpersoner og to personer, som er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Lægmedlemmer

Regionsrådet skal indstille to lægmedlemmer. Medlemmerne behøver ikke være medlem af Regionsrådet, men der bør lægges vægt på, at kompetencer inden for og erfaring med etiske vurderinger vil være en hensigtsmæssig kompetence.

Det bemærkes, at et lægmedlem ikke må have aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne, ligesom et lægmedlem ikke må have en sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Forskningsaktive medlemmer

Regionsrådet skal desuden indstille to forskningsaktive medlemmer. De indstillede personer, der er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning, skal for Region Sjællands vedkommende være indstillet fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Det bemærkes, at det forhold, at en person skal være aktiv inden for videnskabelig forskning, betyder, at personen i en vis udstrækning skal være involveret i og have kendskab til videnskabelig forskning.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har d. 24. februar 2021 indsendt indstilling af følgende to medlemmer:

Mette Friberg Hitz, Cand.med., ph.d., speciallæge i endokrinologi, klinisk lektor, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Stig Brorson, Cand.med., ph.d., speciallæge i ortopædisk kirurgi, dr. med., klinisk professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Tværgående krav og ønsker til de indstillede personer

Ved indstilling af personer til komiteerne skal det tilstræbes at indstille lige mange kvinder og mænd. Det vil sige, at der skal indstilles både en mandlig og en kvindelig lægperson samt en mandlig og en kvindelig person, som er aktiv inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Kun hvis en ligelig kønssammensætning ikke er mulig ud fra særlige grunde, kan der fraviges fra dette.

Der bør lægges vægt på, at de pågældende har kompetencer inden for og erfaringer med etiske vurderinger. Der er ikke noget til hinder for, at de indstillede medlemmer aktuelt også er medlemmer af en regional komité.

Information om opgavens indhold, omfang og honorering fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Der indstilles to lægmedlemmer fra Regionsrådet til de videnskabsetiske medicinske komiteer

2.De to personer indstillet af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indstilles som forskningsaktive medlemmer af de videnskabsetiske medicinske komiteer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales. Det indstilles, at konstitueringsgruppen inkl. Enhedslisten og VKR hver indstiller en repræsentant.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

1. Videnskabstiske Medicinske Komiteer (DokID: 9694850 - EMN-2021-01566)


21 (Åben) Beslutning om udpegning til national DK2020 politisk partnerskabsgruppe

Sagsresumé

Region Sjælland deltager i ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”, et partnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner. I den forbindelse skal der udpeges en repræsentant til den nationale DK2020 politiske partnerskabsgruppe.

Sagsfremstilling

Med Region Sjællands deltagelse i ’DK2020- Klimaplaner for hele Danmark’ følger en plads i den nationale politiske partnerskabsgruppe.

Den politiske partnerskabsgruppes rolle er løbende at sikre projektets politiske forankring bredt i KL/KKR og regionerne. Partnerskabs-gruppen mødes 2 gange årligt samt deltager til større samlinger undervejs i ”DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark” projektet, som løber frem til ultimo juni 2023. Pladsen som repræsentant er ulønnet.

I gruppen sidder:

5 politiske repræsentanter udpeget fra kommuner. 1 fra hver deltagende KKR-geografi

5 politiske repræsentanter udpeget fra regionerne. 1 fra hver deltagende region

1 politisk repræsentant udpeget af formanden for klimaalliancen

For KKR Sjælland: formand Niels Hörup.

Region Midt: Jørgen Nørby, formand for udvalg for Regional Udvikling

Region Nord: Mads Thomsen, formand for klima og miljøudvalget

Region Syd: Jørn Lehmann, formand for miljøudvalget

Region Hovedstaden: ikke udpeget

Region Sjælland skal udpege en repræsentant. Arbejdet er højt profileret på nationalt plan både for regionerne samlet i forhold til klimaarbejdet og også for Region Sjælland i arbejdet med at skabe partnerskaber på klima- og energiområdet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at der udpeges en repræsentant fra Region Sjælland til at indtræde i den politiske partnerskabsgruppe for DK2020

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales. Det indstilles, at formanden for Udvalget for Regional udvikling udpeges.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


22 (Åben) Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landsistrikternes Fællesråd

Sagsresumé

Region Sjælland skal udpege 3 delegerede til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd. Herudover foreslås det, at der udpeges en suppleant.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede med budget 2021, at Region Sjælland melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd med virkning fra januar 2021. Der planlægges at afholde en generalforsamling i fællesrådet til april 2021, og Region Sjælland er blevet bedt om at indmelde 3 delegerede til repræsentantskabet. Pladserne som delegerede er ulønnet og gælder for resten af den regionale valgperiode.

Foruden Region Sjælland er Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland også medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Med generalforsamlingen i april vil regionerne også få en repræsentant i bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd. Der er lagt op til, at de delegerede fra regionerne mødes i midten af marts forud for generalforsamlingen og udpeger den regionale repræsentant til bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd.

Det foreslås, at der også udpeges en suppleant.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet udpeger 3 delegerede og 1 suppleant til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales. Det indstilles, at konstitueringsgrppen inkl. Enhedslisten får to pladser, og at VKR får 1 plads samt suppleantplads.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


23 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen

Sagsresumé

Der gives en orientering om COVID-19-situationen.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19-situationen, herunder beredskab, vaccine og testindsatsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktionen orienterede om status for beredskab, test og vaccine.

Der er i samarbejde med kommunerne taget en række initiativer til at understøtte booking for særligt sårbare borgere.

Det forventes, at der i uge 10 kan åbnes vaccinationscentre i de 11 resterende kommuner, dog med reducerede åbningstider pga. begrænsede vacciner.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


24 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Regionsdirektør Per Bennetsen orientede om, at tidligere tjenesteboliger ved Næstved Sygehus nu sættes til salg som led i transformationsprojektet.

Som opfølgning på tidligere drøftelse i Forretningsudvalget orienterede regionsdirektør Per Bennetsen om udgifter til frivilligt ekstraarbejde og til fleksibilitets- og beredskabsaftaler som led i COVID-19 beredskabet.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.


25 (Lukket) Orientering om indgåelse af lejemål (Lukket punkt)

26 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 1. marts 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Tina Boel (F)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener