Søg
 
Møde i

9. Etablering af private apoteksfilialer på regionens akutsygehuse

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4237207

Resume

I Budgetaftalen for 2019 ønsker parterne, at der åbnes filialer af private apoteker på regionens akutsygehuse, og at mulighederne herfor skal undersøges. I sagen orienteres der om status på budgetaftaleprojektet, og der gives et estimat af, hvornår man forventer at kunne etablere den første private apoteksfilial.

Sagsfremstilling

I henhold til Budgetaftalen for 2019 står der at: Parterne ønsker, at der åbnes filialer af private apoteker på regionens akutsygehuse. Mulighederne herfor undersøges. Sagens formål er, at give en status på arbejdet og følge op på indsatsen.

Der er påbegyndt en administrativ proces, der har til formål at afdække perspektiverne omkring etablering af private apoteksfilialer på regionens akutsygehuse. Nedenfor vil der blive redegjort for forskellige juridiske og praktiske aspekter omkring etableringen af private apoteksfilialer samt tidshorisonten i projektet.

Mulighederne for at åbne private apoteksfilialer

Administrationen har først og fremmest undersøgt, hvorvidt regionen har mulighed for at åbne private apoteksfilialer på akutsygehusene. Efter at Apotekerloven blev ændret i 2015, er det nu muligt at en apoteker inden for en radius af 75 km fra hovedapoteket frit kan oprette, flytte eller nedlægge apoteksfilialer eller apoteksudsalg. En apoteker kan dog højst drive otte receptekspederende enheder.

Det er pt under afklaring, hvilke juridiske principper der er afgørende for udvælgelsen af den konkrete apoteker – herunder hvorvidt opgaven skal i udbud.

Forskellen mellem en apoteksfilial og et apoteksudsalg er, at der i en apoteksfilial er mulighed for at få ekspederet en recept og få rådgivning om medicinen. På et apoteksudsalg er der ikke mulighed for at få ekspederet en recept, men man kan få udleveret bestilt medicin og få rådgivning om den. Apoteksfilialer kan forhandle de samme varer som apoteker. Apoteksfilialer og apoteksudsalg må ikke foretage lægemiddelfremstilling.

Administrationen arbejder ud fra, at Regionsrådet specifikt ønsker, at der åbnes filialer af et private apoteker på regionens akutsygehuse med de dertilhørende funktioner.

De private apoteksfilialer etableres som et supplement til sygehusapotekerne,

og de eksisterende sygehusapoteker og driften heraf forventes ikke at blive påvirket af etableringen af private apoteksfilialer.

Erfaringer fra øvrige regioner

Administrationen har været i dialog med både Region Hovedstaden og Region Midtjylland der allerede har åbnet apoteksfilialer på hhv. Hvidovre Hospital i september 2018 og Regionshospitalet i Randers i 2017. Disse apoteker bliver drevet som apoteksfilialer af lokale apotekere.

Erfaringerne fra de to regioner viser, at de bærende argumenter for at åbne private apoteksfilialer på sygehusene har været, at gøre det nemmere og mere tilgængeligt for både patienter, pårørende og medarbejdere at købe receptpligtig medicin og øvrige apoteksvarer.

I både Region Hovedstaden og Region Midtjylland opleves apotekets tilbud som en god service af kunderne. Patienter kan få deres medicin med hjem, når de bliver udskrevet, og dermed undgår de en tur på det lokale apotek. Og samtidig er det også en fordel for medarbejdere, at de ikke skal skynde sig hjem før/efter en vagt for at nå på apoteket.

Dialog med Sjællands Universitetshospital Køge
Administrationen har nedsat en administrativ styregruppe bestående af relevante koncernenheder til at arbejde videre med indsatsen og deltage i implementeringen af projektet.

Det er administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at påbegynde etableringen af private apoteksfilialer på regionens akutsyge i forskellige faser. Dette skal sikre, at den relevante viden og erfaring fra processen omkring etablering af den første apoteksfilial kommer de eventuelle øvrige implementeringer til gode.

Administrationen er i dialog med Sjællands Universitetshospital Køge (SUH). SUH vurderer, at de kan stille et passende lokale i størrelsesordenen 50 m2 til rådighed for en privat apoteksfilial. I det tænkte forslag vil det være i tilknytning til den nuværende hovedindgang, hvor der i forvejen er andre tilbud til patienter og pårørende.

Apoteksfilialkonceptet er allerede indtænkt i Projekt Universitetshospital Køge (USK), men en fremrykning af tiltaget vurderes kun at være positiv.

Tidshorisont i opgaven

Med afsæt i en juridisk vurdering fra et eksternt advokatfirma og erfaringer fra de øvrige regioner vurderes det, at tidshorisonten, fra man går i gang med en undersøgelse af markedet til den første apoteksfilial er i drift, svarer til ca. 1 år. Dette afhænger naturligvis af lokale forhold. En proces med undersøgelse af markedet, evt. konkurrenceudsættelse, beslutning og inddragelse af relevante fora i organisationen, finansiering, sygehusets klargøring af lokaler, apotekets indretning og klargøring af personale osv. indgår i vurderingen af en tidshorisont på 1 år.

Såfremt at implementeringen i Region Sjælland er sammenlignelig med de øvrige regioners implementeringsproces, forventes det, at den første private apoteksfilial på Sjællands Universitetshospital Køge kan tages i brug primo 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 9

Orienteringen blev taget til efterretning. Enhedslisten tog ikke orienteringen til efterretning.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener