Søg
 
Møde i

4. Sundhedsforskning i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4235248

Resume

Det Regionale Forskningsråd arbejder med implementering af Politik for Sundhedsforskning 2019-2022 og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud involveres løbende i dette arbejde. Der gives status for forskningsrådets arbejde med implementeringen. Arbejdet med årsrapport for forskning i Region Sjælland 2019 er i gang, og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud inviteres til at komme med forslag til årsrapportens indhold.

Sagsfremstilling

Politik for Sundhedsforskning i Region Sjælland 2019-2022

Regionsrådet vedtog den 24. april 2019: ”Forskning på Forkant – Region Sjællands politik for sundhedsforskning 2019-2022” som beskriver ambitionerne for en styrket forskning målrettet patienter og borgere i regionen. Det Regionale Forskningsråd arbejder med implementering af politikken med løbende involvering af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud. Der planlægges forelagt status for politik for sundhedsforskning 3-4 gange i 2020. Til baggrund findes Politik for sundhedsforskning via dette link: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/forskning/organisationogpolitik/Sider/Forskningsstrategi.aspx

Forskningsrådet har i politikkens første periode prioriteret indsatsen omkring følgende 4 områder:

Regionens største sundhedsudfordringer (Tema 1)

Der fokuseres i forskning i multisygdom og kronisk sygdom, der fører til forebyggelse, forbedringer af forløb og behandlinger til gavn for de ramte borgere. Første trin i denne bestræbelse har ført til ansættelse af landets første professor i multisygdom samt åbning (31. oktober 2019) af Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom. Der forestår nu et arbejde med at få centeret i funktion som centrum for koordinering og udmøntning af den fælles regionale forskningsindsats mod multisygdom og kronisk sygdom i Region Sjælland. Der er særlig fokus på samarbejde og spredning af viden jf. afsnit nedenfor om nyttiggørelse.

Brugerindflydelse - forskning kvalificeret af patienter og pårørende (Ramme 1) Patienter og pårørende skal høres og have indflydelse på den forskning der udøves og være aktører ved udbredelse af forskningsresultater i samfundet. Det Regionale Forskningsråd arbejder derfor på, at tilknytte patienter og pårørende i Det Regionale Forskningsråd og i de lokale forskningsråd på sygehusene. Patienter og pårørende søges rekruttereret via opslag og der udarbejdes en arbejds- og funktionsbeskrivelse for patient- og pårørenderepræsentanter. Et af sporene fra en temabaseret forskningsworkshop kommer til at handle om brugerinddragelse i forskning og der er arbejde i gang for at etablere et fælles PhD-projekt mellem RUC og Region Sjælland på området.

Forskningsstøttefunktioner (Ramme 3)

En styrket og mere udbredt forskning kræver, at forskerne har adgang til en række kvalificeret støttefunktioner, der hjælper dem i hele forskningsprocessen. Det Regionale Forskningsråd arbejder blandt andet for at styrke forskernes kompetencer i konkurrencen om hjemtagning af forskningsmidler i eksterne nationale og internationale forskningsfonde og råd. Dette sker blandt andet via et samarbejde med Region Hovedstadens Finansieringsteam, som støtter forskerne i at finde de rette puljer/fonde, kvalificerer ansøgningerne og stimulerer til forskningssamarbejde på tværs af de to regioner.

Desuden er opbygget en funktion, hvor forskerne får adgang til vejledning i statistisk design og bearbejdning af data, så forskningen bygger på de bedste principper for validering og fortolkning af data og kan publiceres i anerkendte internationale fagtidsskrifter.

Nyttiggørelse af forskningsresultater (Ramme 4)

Forskningens resultater skal i spil hvor der er brug for dem. Et modeleksempel for nyttiggørelse af forskning bliver Videnscentret for multisygdom og kronisk sygdom. Centret har adgang til en stor mængde viden og skal samarbejde både med sygehuse, kommuner og lægepraksis, hvorved det optimale afsæt for udbredelse og implementering af viden er støbt.

Forskningsrådet vil som noget helt nyt gennemgå forskernes seneste publikationer for at identificere de resultater, som har størst betydning for forbedring af behandling, pleje og forebyggelse og efterfølgende sikre at disse udbredes til sygehusene og andre relevante aktører. Desuden har Data og udviklingsstøtte i samarbejde med firmaet Damvad igangsat et arbejde om synliggørelse af forskningens betydning for patienter og for samfundet. Damvad har leveret systemer til NovoNordiskFonden og en lang række andre danske og udenlandske fonde.

Endvidere udbydes formidlingskurser, der skal opøve forskernes evner til at formidle deres forskning, hvilket både skal føre til en mere udbredt forståelse for forskningen i samfundet og til udbredelse af forskningsresultater til fagfæller, fonde, borgere og patientforeninger.

Det indstilles, at udvalget drøfter initiativer der sættes i værk ved implementering af Politik for Sundhedsforskning 2019-2022, som beskrevet i ovenstående temabeskrivelser.

Forskning i Region Sjælland - Årsrapport for 2019

Region Sjælland har tradition for at udgive en årsrapport for forskning og en sådan udgives også gældende for året 2019. Årsrapporten anvendes aktivt til formidling af regionens mange forskningsaktiviteter og skal vise en region på forkant med forskningen.

Rapporten skrives i et ikke fagligt sprog, så historierne appellerer til en bred målgruppe, som borgere, klinikere, administratorer mv.

Årsrapporten er typisk opdelt i artikler indenfor et tema, et afsnit med præsentation af udvalgte forskningsmiljøer på sygehusene og Det Nære Sundhedsvæsen og interview af forskere. Faste rubrikker er regionale forskningsnyheder (f.eks. nye professorer), forskningsstatistik og publikationsliste.

Rapportens indhold bygger hovedsageligt på artikler/emner forslået af sygehusene og andre forskningsaktive enheder i regionen, men inddrager alle aktuelle emner.

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til temaer og historier til årsrapport 2019 for forskning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til initiativer ved udmøntning af politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2019-2022 drøftes.

2. Forslag til temaer/historier til årsrapport 2019 for forskning i Region Sjælland drøftes.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 4

Sagen blev drøftet. Udvalget ønskede, at der forskningsmæssigt sættes fokus på udmøntningen af strategien for det nære sundhedsvæsen i hele regionen både med hensyn til kvalitet, patienttilfredshed og økonomi. Udvalget er optaget af fremover at følge resultatet af implementering af forskningsresultaterne. I forhold til årsrapporten foreslog udvalget, at der kommer et indlæg der omhandler et konkret eksempel på udflytning/ændring af behandling som en del af strategien for DNS. Der skal i Årsrapporten videre indeholdes et politisk indlæg om forskningens betydning.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener