Søg
 
Møde i

5. Opfølgning på transformationsprojekt på Næstved Sygehus

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4234813

Resume

Som konsekvens af Regionsrådets beslutning om, at Næstved Sygehus skal være et velfungerende specialsygehus i 2024, fremlægges hermed forslag til revideret plan for realisering af transformationsprojekt på Næstved Sygehus.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budget 2018 og senest budgetaftalen for 2020 er der afsat rådighedsbeløb til modernisering af Næstved Sygehus, som sikrer at det bliver et velfungerende specialsygehus.

Udgangspunktet er beslutningen for udvikling af Næstved Sygehus, der blev vedtaget af Regionsrådet den 23. marts 2017 (profilen for sygehuset) og den 1. juni 2017 (sigtelinje for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen).

Transformationen af Næstved Sygehus til et velfungerende specialsygehus, hvor bygningsmassen udnyttes i relation til det nødvendige kapacitetsbehov blev besluttet i Regionsrådet den 5. november 2018.

Det betyder blandt andet, at Næstved Sygehus fremadrettet blandt andet skal varetage ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer, planlagte operationer indenfor ortopædkirurgi og urologi, dialyse, neurorehabilitering, ambulant onkologi og stråleterapi (indtil 2030) idet der vil ske en tilpasning af kapacitetsbehovet i takt med, at nyt Universitetshospital Køge ibrugtages.

Nye ønsker og krav til fremtidige funktioner på Næstved Sygehus

Der er i 2019 imidlertid kommet nye ønsker og krav til fremtidige funktioner på Næstved Sygehus. I vedlagte bilag 1 ses oversigtsplan med bygningsnumre.

1) Næstved Kommune og Det nære sundhedsvæsen har ønsket, at der tilvejebringes arealer svarende til to etager i bygning 16 (højhuset) på Næstved Sygehus til brug for kommende kommunale akutpladser med en etage og regionens e-hospital/call-center med en etage.

2) Der er med budgetaftalen 2020 aftalt at øge kapaciteten indenfor specialiseret neurorehabilitering for at nedbringe ventetiderne. Derfor udvides kapaciteten med 3-5 ekstra senge i kombination med etablering af en ambulant funktion. Centret er i dag placeret i bygning 1 og 2. Udvidelsen kræver at der etableres 3-5 yderligere senge, ambulant funktion, samt nødvendige birum. Dette kan ikke tilvejebringes i den eksisterende placering i bygn. 1 og 2.

3) Regionsrådet har den 19. august 2019 besluttet, at de onkologiske senge på Næstved Sygehus skal opretholdes frem mod planlagt flytning til Køge (forventet ca. 2025). Samtidig blev det besluttet, at sengene i Næstved fremover skal anvendes til både onkologiske og specialiserede palliative patienter. De onkologiske senge er i dag midlertidigt placeret i bygning 55. Efter ombygning i højhuset for Præhospitalt Center er det planen, at sengene flytter tilbage til etage 12 i højhuset.

Det foreslås at bygning 6 indgår i den fremtidige anvendelse af Næstved Sygehus, da den er tunnelforbundet med det øvrige sygehus, og det reviderede funktionsindhold forudsætter dette.

Muligheder til revideret plan

Der angives to muligheder til revideret plan for realisering af transformationsprojektet på Næstved Sygehus.

- Løsning A) Gør det muligt at placere de nye kommunale akutpladser på etage 11 i bygning 16 (højhuset). De onkologiske senge flytter som planlagt tilbage til 12 etage i højhuset. E-hospitalet/call-center placeres i bygning 6 på etage 02, med mulighed for evt. senere indflytning i højhuset på etage 12, når de onkologiske senge flytter til Køge, jf. Sygehusplan 2010. Det medfører at det tværfaglige smertecenter forbliver i bygning 6, på etage 03 samt at Center for Neurorehabilitering placeres i hhv. bygning 55, Bygning 16 etage 01 og bygning 10 etage 01.

- Løsning B) Gør det muligt at placere de nye kommunale akutpladser på etage 11 i bygning 16 (højhuset) og E-hospitalet/call-center placeres på i højhuset på etage 12. Onkologien fastholdes i de nuværende rammer og placering i bygning 55 samt i tilstødende rum i bygning 10 etage 01 og bygning 16 etage 01 indtil de flytter til Køge i 2025. Center for neurorehabilitering forbliver i bygning 1 og 2 som hidtil og den, i budgetaftale 2020 besluttede udvidelse af kapaciteten, placeres i bygning 6 etage 02, samt til dels også i bygning 10 etage 01, Fordelingen mellem flere bygninger giver en uhensigtsmæssig drift af afdelingen.

I vedlagte bilag 2 ses hvilke ændringer i de to modeller, der er af blivende karakter. Af vedlagte bilag 3 fremgår baggrundstekst om Center for Neurorehabilitering (CNN) og Onkologi.

Økonomi

Den gældende investeringsoversigten for 2020 indeholder et samlet rådighedsbeløb på i alt 68,4 mio. kr. til at realisere transformationsprojektet for Næstved Sygehus.

Der er udarbejdet følgende overordnede budget for gennemførelsen af projektet:

Håndværkerudgifter inkl. fast inventar

48,0 mio. kr.

Omkostninger og byggeteknisk rådgivning

10,9 mio. kr.

Uforudselige udgifter

9,5 mio. kr.

Samlede omkostninger i alt:

68,4 mio. kr.

Regionsrådet har den 5. november 2018 givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. og den 27. maj 2019 er der givet en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr.

Samlet er der således bevilget 10,5 mio. kr.

Herudover forventes udvidelse af kapaciteten indenfor neurorehabilitering finansieret med de 5,0 mio. kr. der er afsat i budgetaftalen for 2020.

Indretning for E-hospitalet/Call-center forventes finansieret af puljen til Det nære Sundhedsvæsen på 5,0 mio. kr. som er afsat men ikke forbrugt i 2019.

Endelig forventes det at kommunen bidrager med anlægstilskud til etablering af de kommunale akutpladser.

Betalingsplanen for projektet er således:

År

Beløb (mio. kr.)

2018

0,2

2019

8,1

2020

32,8

2021

22,8

2022

4,5

Total

68,4

De driftsmæssige konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med projektforslaget i foråret 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges mellem:

  1. Forslag A – hvor de kommunale akutpladser placeres på 11. etage i bygning 16 (højhuset). De onkologiske senge flytter til 12. etage i højhuset. E-hospitalet placeres i 2. etage i bygning 6. Det tværfaglige smertecenter forbliver i 3. etage i bygning 6. Center for neurorehabilitering placeres i hhv. bygning 55, etage 01 i bygning 10 og etage 01 i bygning 16.

2. Forslag B - hvor de kommunale akutpladser placeres på 11. etage i bygning 16 (højhuset). De onkologiske senge fastholder deres nuværende rammer i bygning 55 samt i tilstødende rum i etage 01 i bygning 10 og etage 01 i bygning 16. Center for neurorehabilitering forbliver i nuværende placering (bygning 1 og 2) og udvides med 2. etage i bygning 6 og etage 01 i bygning 10. E-hospitalet placeres på etage 12 i bygning 16.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 5

Forslag A blev anbefalet.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1, Oversigtsplan

Bilag 2, arealskema

Baggrundstekst om Center for Neurorehabilitering (CNN) og Onkologi


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener