Søg
 
Møde i

2. Besøg på Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4234445

Resume

Borgere med kroniske sygdomme og/eller multisygdom har lavere livskvalitet og er sjældnere på arbejdsmarkedet. Oprettelsen af et Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom – der formelt åbnede den 31. oktober 2019 - taler ind i Regions Sjællands strategi for et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Videnscenteret skal bidrage til, at Region Sjælland kommer på forkant med udviklingen, hvor flere og flere borgere lever med én eller flere kroniske sygdomme. I sagen skitseres baggrunden for centrets oprettelse.

På mødet vil først sygehusdirektør for NSR Niels Reichstein Larsen orientere om de overordnede visioner for sygehuset, hvorefter Centerleder Anne Frølich vil præsentere Videnscenterets nuværende arbejde og mål samt invitere til dialog.

Sagsfremstilling

Mere end en 3/5 af borgerne i Region Sjælland har mindst én kronisk sygdom. Samtidigt forventes det, at antallet af ældre over 65 år vil stige med 44% frem til år 2040. En stor del af disse mennesker har risiko for at udvikle multisygdom (Region Sjællands Sundhedsprofil, 2017). Konkret findes det, at i andelen af personer med multisygdom (min. to kroniske sygdomme på fire år) er steget fra 33% i 2013 til 37% i 2017 i Region Sjælland. Patientforløb ved multisygdom er ofte karakteriseret ved at være komplekse og hyppigt livslange med vekslende behov for sundhedsfaglige ydelser. Multisygdom er forbundet med øget dødelighed og større brug af sundhedsvæsenets ydelser samt øgede sundhedsomkostninger (Region Sjællands Sundhedsprofil, 2017).

De eksisterende forløbesprogrammer og tilbud imødekommer ikke de behov, som patienter med flere samtidige sygdomme har, fordi de mest har fokus på enkeltsygdomme og ikke tager højde for at patienter ofte har mange flere på samme tid. Der mangler fortsat evidens om hvilke behandlingstilbud, der virker bedst for de mest komplekse patienter med multimorbiditet. Der er derfor brug for mere viden om, hvordan multisygdom bedst håndteres i sundhedsvæsenet.

Hovedparten af patienterne behandles i den primære sundhedstjeneste og i almen praksis. En forskningsmæssig forankring og fokus på det nære sundhedsvæsen er derfor afgørende for succes med de kommende års omstilling af sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet bør hensigtsmæssigt udvikle sig i retning af et større fokus på behandling af kroniske sygdomme i primærsektoren og forebyggelse.

Særligt gruppen af patienter med psykisk sygdom og fysisk co-morbiditet, der har en markant overdødelighed i forhold til den generelle befolkning, er udsatte. Hvis sundhedsvæsenets ressourcer skal bruges hensigtsmæssigt, er det derfor vigtigt, at forskningen har et særligt fokus på dem, der har størst sygelighed, på behandlingsbyrden og på deres brug af medicin. For at imødegå udfordringerne i netop denne gruppe er det vigtigt med forskning i sammenhængende patientforløb og i, hvordan sundhedsvæsenets sektorer med almen praksis, kommunerne og hospitalsvæsenet bedst muligt samarbejder til fordel for patienten.


Kun halvdelen af patienterne modtager den behandling, der evidensmæssigt virker bedst på sygdommen og ledsagende komplikationer. Borgere med kroniske sygdomme og/eller multisygdom har lavere livskvalitet og er sjældnere på arbejdsmarkedet.

For at imødekomme udfordringen i sundhedsvæsenet, besluttede Region Sjælland i 2019 at oprette et regionalt Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom. Videnscenteret er således et samarbejde på tværs af regionens sygehuse og kliniske afdelinger. Videnscenteret er placeret på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR), hvis optageområde, er kendetegnet ved at have en høj andel borgere med én eller flere kroniske sygdomme. Slagelse sygehus ligger geografisk tæt på Psykiatrien i Region Sjælland, hvilket danner grundlag for tæt samarbejde med fokus på borgere med samtidig psykisk og kronisk sygdom. Dertil kommer oprettelsen af Steno Diabetescenter Sjælland på hhv. Slagelse og Næstved sygehuse og i psykiatrien, som danner fundament for videre forskning i multisygdom inden for særligt diabetesområdet.

I centeret er en styregruppen er overordnet ansvarlig for fremdriften af centerets aktiviteter og centerets strategiske retning. Styregruppen består af:

- Repræsentanter fra ledelser fra sygehuse og psykiatrien (repræsentant fra NSR er formand)

- Centerleder

- Lægefaglig repræsentant med primært fokus på multisygdom og

- Kronikere

- Leder, Forskningsenheden for almen praksis på IFSV

- Repræsentant for praktiserende læger – gerne en klyngerepræsentant

- Kommunal repræsentant

- Repræsentant fra Det nære sundhedsvæsen

- Repræsentant fra Data og udviklingsstøtte

- Patientrepræsentant

Oprettelsen af et Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom taler ind i Regions Sjællands strategi for et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Videnscenteret skal bidrage til, at Region Sjælland kommer på forkant med udviklingen, hvor flere og flere borgere lever med én eller flere kroniske sygdomme. Målet er således at der skabes grobund for et stærkt forskningsmæssigt samarbejde. Samtidig styrker det Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuses strategi om at blive et sygehus, som er bedst til dét, som de fleste fejler.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 2

Sagen blev forelagt til orientering.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener