Søg
 
Møde i

6. Grå stær og samarbejdsaftalen med Grå Stær Sjælland

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4230783

Resume

Udviklingen i operationer for grå stær er stigende og forventes fremadrettet at nå et efterspørgselsniveau på knapt 12.000 operationer på årsbasis

Regionsrådet har tidligere igangsat en række initiativer, der skal medvirke til at sikre korte ventetider, herunder indgåelse af en 2 – årig privat samarbejdsaftale med Konsortiet Grå Stær Sjælland i 2018. Regionsrådet har endvidere med Budget 2019 tilført 2 mio. kr. til regionens speciallæger i øjensygdomme med henblik på at øge kvoten fra 4.000 operationer om året til 4.500 operationer.

Da samarbejdsaftalen med Konsortiet Grå Stær Sjælland udløber pr. 31. marts 2020, er der således behov for at Regionsrådets tager stilling til den videre indsats på området for at fastholde korte ventetider på området.

Sagsfremstilling

Udviklingen i operationer for grå stær har i en periode ligget stabilt på ca. 10.000 operationer om året, men tendensen er opadgående og forventes fremadrettet at komme til at ligge på knapt 12.000 operationer om året.

Denne udvikling skal dels tilskrives den demografiske udvikling med et stigende krav fra befolkningen om at holde sig aktive langt op i årene og dels skånsomme og langt bedre operationsmetoder med et lavt komplikationsniveau.

Region Sjælland tilbyder behandling for grå stær på Sjællands Universitetshospital, hvor der opereres op mod 3.000 øjne pr år.

Herudover har Region Sjælland en lokalaftale med de praktiserende øjenlæger, hvor der er tildelt en kvote på i alt 4.000 operationer på årsbasis. Med budget 2019 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. til området svarende til ekstra 450 operationer.

Endelig indgik Regionsrådet en privat samarbejdsaftale efter udbud med Konsortiet Grå Stær Sjælland (GSS) pr. 1. april 2018. Målet var at GSS fleksibelt skulle kunne levere de resterende operationer inden for udrednings og behandlingsretten. I praksis kan GSS levere mellem 3.000 – 3500 operationer årligt.

Ved yderligere behov dækkes efterspørgslen via det udvidede frit sygehusvalg.

Grå Stær Sjælland

Samarbejdsaftalen mede GSS er 2 – årig og udløber pr. 31. marts 2020.

Hovedklinikken er beliggende i Hørsholm. Konsortiet blev vurderet som det bedste bud bl. a. fordi der i konsortiet indgik to speciallægepraksis beliggende i hhv. Holbæk og Næstved og fordi prisen lå lavere end i speciallægepraksis.

Samarbejdet mellem GSS og regionen har været udfordret af forskellige årsager. Bl.a. trådte speciallægen med praksis i Næstved relativt hurtigt ud af konsortiet og for at GSS kunne imødekomme den relativt store efterspørgsel på grå stær operationer, måtte Konsortiet udvide med speciallæger i Hovedstadsområdet, hvilket har betydet lange transportafstande for Region Sjællands borgere til behandlingsstederne. Samarbejdet måtte endvidere suspenderes i foråret 2019 på grund af mistanke om visse kvalitetsproblemer i forbindelse med operationerne. Styrelsen for Patientsikkerhed fandt dog at komplikationsraten ikke var højere end hvad man kan forvente og samarbejdet blev derfor genoptaget primo august 2019. Hertil kommer at GSS har haft svært ved at sikre overensstemmelse mellem udbud og en efterspørgsel, der kan variere meget fra uge til uge og i praksis er der nu aftalt et ugentligt maksimum for henvisninger. Samlet set har udfordringerne med samarbejdet med GSS betydet en del administrative meropgaver for Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital.

Umiddelbart før Nytår har GSS over for Administrationen oplyst, at de gerne vil indgå i et partnerskab med en nyetableret øjenlægepraksis i Ringsted. Der er til klinikken i Ringsted tilknyttet to øjenlæger med erfaring inden for grå stær operationer. Begge øjenlæger er vurderet og godkendt af Region Sjællands ledende øjenlæge. Det er GSS` vurdering, at med denne udvidelse af konsortiet, vil man kunne tilbyde op mod 5000 operationer på årsbasis

Samarbejdsaftalen med GSS udløber uden nærmere opsigelse pr 31. marts 2020, men indeholder mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder.

Regionsrådet skal således tage stilling til om samarbejdsaftalen med GSS skal forlænges i henhold til gældende kontrakt eller om Regionsrådet ønsker at tilvejebringe den nødvendige kapacitet gennem et nyt udbud eller søge en aftale med regionens speciallægepraksis i øjensygdomme om yderligere kapacitet. Tilvejebringelse af kapaciteten kan også ske ved at kombinere foranstående elementer.

Opsiges aftalen med GSS vil de patienter, der er henvist til og med den 31. marts 2020 blive færdigt behandlet. Regionens borgere vil herefter være sikret et hurtigt udrednings- og behandlingstilbud gennem de øvrige regionale tilbud eller via det udvidede frie sygehusvalg på et privat aftalesygehus.

Afhængig af beslutningen vedrørende GSS, udarbejdes der efterfølgende en sag om kapacitet og tilhørende økonomi.

Det anses ikke som realistisk at øge kapaciteten på Sjællands Universitetshospital.

Den gennemsnitlige takst på en grå stær operation i speciallægepraksis ligger på ca. 4.500 kr. Taksten på GSS er en smule lavere, men her er der en udgift til befordring.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Der tages stilling til om samarbejdsaftalen med GSS skal forlænges jf. de muligheder der ligger i kontrakten.
  2. Det afhængig heraf drøftes, hvordan den samlede kapacitet skal søges tilvejebragt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 6

Udvalget anbefalede, at samarbejdsaftalen forlænges i 1 år, og at der herefter forhandles med de praktiserende speciallæger i Region Sjælland om en udvidelse af deres kvote. Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener