Søg
 
Møde i

7. Plan for fertilitetsområdet i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4230503

Resume

I Budgetaftale 2020 er der afsat 6 mio. kr. til årlig drift og 600.000 kr. til etableringsudgifter til en udvidelse af behandlingskapaciteten indenfor fertilitetsbehandling. Det forventes at udvidelsen kan nedbringe ventetiden til første samtale fra det nuværende niveau på et år til seks måneder ved udgangen af 2020, og til to til tre måneder pr. medio 2021.

Sagsfremstilling

Regionsrådet er den 19. august 2019 orienteret om, om at der arbejdes aktuelt på en plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland.

I Budgetaftale 2020 er der afsat 6 mio. kr. til årlig drift og 600.000 kr. til etableringsudgifter i 2020 til en udvidelse af den samlede behandlingskapacitet indenfor fertilitetsbehandling.

Ved at udvide kapaciteten og nedbringe ventetiden fra et år til to til tre måneder i forhold til den indledende samtale, vil der ydermere kunne hjemtages et betydeligt antal patienter fra behandling i andre regioner.

Nedenfor beskrives den overordnede plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden, herunder anvendelse af de afsatte midler.

Initiativer til iværksættelse

Udvidelse af behandlingskapaciteten er et væsentligt initiativ i forhold til at nedbringe ventetiden.

Derudover etableres en prækonceptionsklinik (Klar til graviditet-klinik), der skal afklare parrenes evt. behov for ændring i livsstil før egentlig behandling. Derved kan nødvendige livsstilsændringer (for eksempel rygestop, vægttab, regulering af stofskifte, bedre alkoholvaner, sundere kost) påbegyndes hos de barnløse tidligt i forløbet, således at ventetid indarbejdes i fertilitetsbehandlingen.

Sideløbende arbejdes der med klinikkens aktuelle udfordringer med at rekruttere og fastholdes speciallæger, som følge af mange private klinikker. Der opslås stillinger, der kombinerer fertilitet og gynækologi, således at gynækologiske kompetencer kan opretholdes.

Når der er ansat yderligere personale, vil klinikkens åbningstider blive udvidet med åben i aftentimerne i hverdagene og i dagtiden i weekenden.

Hjemtag af patienter

Efter sommerferien 2020 vil Sjællands Universitetshospital vurdere muligheden for at hjemtage yderligere patienter fra Region Hovedstaden. Dette vil ske, hvis klinikken er tilstrækkelig robust, og det vurderes at hjemtagning kan gennemføres uden af ventetiden øges.

Tidsperspektiv

Udvidelse af behandlingskapaciteten, etablering af prækonceptionsklinik og rekruttering af personale iværksættes som det første i 2020.

Medio 2020 forventes det muligt, at udvide åbningstiderne. Samtidig vurderes det, om der skal iværksættes hjemtag fra Region Hovedstaden.

Ultimo 2020 forventes det, at ventetiden til første samtale er nedbragt til seks måneder.

Medio 2021 forventes det, at ventetiden til første samtale er nedbragt til to til tre måneder. Årsagen til at målet først nås i 2021, skyldes at ansættelse og oplæring af personale er en tidskrævende proces.

Udvidelse af kapacitet og ventetid

Det skal herudover bemærkes, at nedbringelse af ventetiden på kort sigt formentlig vil betyde en større efterspørgsel blandt Region Sjællands borgere efter behandling på SUH. Derved forventes en stigning i antallet af henvisninger. Der er således en forventning om, at den øgede behandlingskapacitet ikke nødvendigvis medfører, at ventetiden falder på lang sigt. Det er nødvendigt at følge op på ventetiden løbende, således der, om nødvendigt, kan iværksættes yderligere tiltag.

Fertilitetsbehandling oplever generelt stor vækst. Fra 1997 til 2018 er antallet af behandlinger i Danmark steget 400 pct.

Antallet af henvisninger i Region Sjælland stiger gennemsnitligt med ca. 20% om året, men der er udsving mellem årene. Det skyldes blandt andet patienternes præference i forhold til offentlige og private tilbud, og den demografiske udvikling (til- og fraflytninger).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalgets for sygehusenes behandlingstilbud godkender plan for nedbringelse af ventetid på fertilitetsområdet.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 7

Plan for nedbringelse af ventetid på fertilitetsområdet blev godkendt.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener