Søg
 
Møde i

13. Drøftelse af udvalgets arbejdsform

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4216550

Resume

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har nu fungeret i 2 år og er dermed midt i den indeværende valgperiode. Udvalget ønsker derfor at tage en drøftelse af hvordan arbejdet i udvalget opfattes. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i ’9 principper for det gode møde’, som er en del af de idéer og anbefalinger, der er kommet ud af arbejdet med at sikre et styrket samspil mellem politikere og administration. Administrationen deltager ikke under dagsordenspunktet. Der følges op på drøftelsen på et kommende møde i udvalget.

Sagsfremstilling

Det siddende Regionsråd og de underliggende fagudvalg har nu fungeret i 2 år. Samtidig har arbejdet med at finde veje til et styrket samspil mellem politikere og administration bl.a. givet sig udslag i et inspirationskatalog og et tillidskodeks.

Det vurderes derfor naturligt og relevant at udvalget tager en drøftelse af hvordan arbejdet i udvalget opfattes.

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i tillidskodeks for Region Sjælland og ’9 principper for det gode møde’, som er en del af de idéer og anbefalinger, der er kommet ud af arbejdet med at sikre et styrket samspil mellem politikere og administration.

Af tillidskodekset fremgår det bl.a., at tillid er den bærende værdi i Region Sjælland, og at vi styrker og bevarer tilliden mellem administration og politikere mår:

- Vi forstår og respekterer hinandens roller og kompetencer

- Vi har en ærlig, direkte og respektfuld dialog

- Vi engagerer os i fællesskabet og skaber møder med rum til politik

- Vi står sammen – også når det er svært.

De ’9 principper for det gode møde’ er:

1. Vi diskuterer bedst på et informeret grundlag. Derfor har vi har fået tilsendt og læst dagsorden og sager og orienteret os i bilagene forud for mødet, så vi ved, hvad mødet handler om.

2. Vi har respekt for hinandens tid. Derfor kommer vi til tiden – og starter mødet umiddelbart efter, også selvom alle ikke er kommet.

3. Vi værdsætter høflighed og en god debattone. Derfor hilser vi på alle, inden mødet går i gang, og vi taler i en ordentlig tone – både til politikere og embedsmænd.

4. Vi forstår, hvad vi tager stilling til. Derfor er dumme spørgsmål altid velkomne på vores møder.

5. Vi ved, at møderne kræver fokus og koncentration. Derfor tjekker vi – så vidt muligt – ikke mails og telefoner med mindre det har relevans for mødet.

6. Vi interesserer os for hinanden. Derfor er der plads til humor og til at snakke om andet end politik.

7. Vi har brug for stærk mødeledelse. Derfor skal udvalgsformanden sikre, at talerækken overholdes, samtalen holdes på sporet og, at alle har mulighed for at komme til orde.

8. Vi respekterer fortrolighed. Derfor taler vi ikke åbent om ting, som var fortrolige på mødet.

9. Vi ved, hvad der er blevet besluttet på mødet. Derfor samler udvalgsformanden op på beslutninger ved mødets afslutning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalgets arbejdsform drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 13

Sagen blev drøftet.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener