Søg
 
Møde i

10. Drøftelse af arbejdsplan 2020

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4216523

Resume

Der lægges op til drøftelse af udvalgets overordnede arbejdsplan for 2020 med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, fortsatte indsatser fra 2018 og 2019 samt initiativer i Budgetaftalen for 2020.

Sagsfremstilling

Kommissoriet for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud blev godkendt af Regionsrådet den 23. april 2018. Fokusområder er:

- Sygehusenes opgaver

Udvalget vil følge regionens arbejde med diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, patientrettet forebyggelse og palliation på eller med udgangspunkt på et sygehus.

- Sygehusplan og specialeplan

Udvalget vil følge regionens arbejde med implementeringen af sin sygehusplan og specialeplanen, herunder opbygning af Sjællands Universitetshospital, øget specialisering i Region Sjælland, forbrug af udenregional behandling samt hjemtag fra private sygehuse.

- Værdibaseret styring

Udvalget vil bl.a. via opfølgning på sygehusenes driftsaftaler følge regionens arbejde med videreudvikling af den værdibaserede styring på sygehusområdet med henblik på udformning af mål og incitamenter for sygehusene, der bidrager til at skabe værdi for patienten.

- Kvalitetsudvikling

Udvalget vil følge regionens arbejde med kvalitetsudvikling, herunder regionens deltagelse i arbejdet med og indrapportering til databaser for klinisk kvalitet, samt de resultater regionens sygehuse opnår.

- Patientrettigheder og -tilfredshed

Udvalget vil løbende følge resultaterne af indsatserne for at opfylde patienternes rettigheder og øge patienttilfredsheden i Region Sjælland – herunder arbejdet med og resultaterne af den patientansvarlige læge.

- Patientinddragelse

Udvalget vil følge arbejdet med patientinddragelse – både som en indsats for at styrke patienternes autonomi og som et redskab til at vurdere sygehusvæsenets indsats i form af patientrapporterede resultatmål til brug i Region Sjællands værdibaserede styring.

- Forskning

Udvalget vil følge regionens indsats for et styrket samarbejde med forsknings- og

uddannelsesinstitutioner samt bidrage til formulering af og opfølgning på forskningspolitikken.

- Sundhedsinnovation

Udvalget vil følge regionens indsats for at styrke innovationen i sundhedsvæsenet, herunder arbejdet med at understøtte udviklingen af en innovationskultur

Kommissoriet er vedlagt.

Flere af fokusområderne har indgået i udvalgets arbejde i både 2018 og 2019 og mange vil også indgå i 2020. Udover kommissoriet udgør Regionsrådets strategi og budgetaftaler grundlaget for udvalgets arbejde.

I Budgetaftale 2020 er det særligt initiativerne under temaerne ”Det skal ære lettere for alle borgere at være patient” og ” Bedre kapacitet og kvalitet i behandlingstilbud til borgerne”, som det vil være relevant for udvalget at følge.

Der lægges op til drøftelse af sygehusbesøg og temaer i udvalgets arbejdsplan for 2020 med udgangspunkt i fokusområderne, indsatsen i 2019 og initiativer i Budgetaftalen for 2020.

På baggrund af udvalgets drøftelse sikrer administrationen, at der på baggrund af den overordnede arbejdsplan og i dialog med formandskabet udarbejdes specifikke dagsordner for udvalgets møder og aktiviteter i 2020.

Oplæg til den overordnede arbejdsplan er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at temaer i oplæg til overordnet arbejdsplan for 2020 drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 10

Oplæg til den overordnede arbejdsplan for 2020 blev drøftet. Forslagene vil indgå i formandskabets og administrationens løbende arbejde med at udarbejde specifikke dagsordner for udvalgets møder og aktiviteter. Udvalget ønskede, at der sker en tæt koordinering mellem Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud og Udvalget for Det nære sundhedsvæsen om strategien for det nære sundhedsvæsen.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Kommisorium for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Oversigt over foreløbige emner og temaer 2020 + 2021


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener