Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sundhed for alle

mandag den 29. juni 2020 kl. 13:00

Rådssalen


Deltagere:

Per Nørhave (O)

Lars Hoppe Søe (B)

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Evan Lynnerup (V)- afbud

Bodil Sø (V)

Camilla Hove Lund (V)- afbud

Anna Bondo Nielsen (Ø)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4333170

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 1

Dagsorden godkendt.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


2. Indsatser i programmet Exercise First

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4348414

Resume

Regionsrådet har afsat en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2020-2022 til finansiering af aktiviteter, der har fokus på reduktion af behov for operation og forebyggelse gennem træning. Udvalget for sundhed for alle orienteres om status for programmet Exercise First og de tilknyttede indsatser og drøfter perspektiver for anvendelse og udbredelse af metoder i programmet Exercise First.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle godkendte på udvalgsmødet i januar 2020 handleplanen ’Bedre behandling gennem træning og forebyggelse’ med fokus på træning som patientrettet forebyggelse. Formålet med at skabe bedre behandling gennem forebyggelse vil realiseres via forskningsenheden PROgrez gennem fem konkrete indsatser under programmet Exercise First.

Professor Søren Thorgaard Skou præsenterer status for programmet på udvalgets møde. Indsatserne knytter sig alle til Region Sjællands budgetaftale for 2020, hvoraf det fremgår, at:

· Der udvikles et særligt tilbud til de patienter, hvor træning kan være et alternativ til operation, eller hvor træning kan indgå som forberedelse til operation. Indsatsen skal tilrettelægges på en måde, så erfaringerne på sigt kan komme andre patientgrupper til gavn.

· Indsatsen udvikles i sammenhæng med E-hospitalet. Der etableres en sundhedsfaglig stab, som både kan understøtte sygehuse og kommuner med patientrettede initiativer gennem afprøvning af en call-center funktion, som kan støtte særlige grupper.

· Der etableres selvbetjeningsløsninger, som det sundhedsfaglige personale kan henvise patienterne til.

Ventelisterne til undersøgelse og behandling på landets sygehus er vokset grundet COVID-19 pandemien. Som et led i at mindske ventelisterne har Ortopædkirurgisk Afdeling og Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi på Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus og E-hospitalet fremrykket indsatsen i regi af programmet Exercise First. Den fremrykkede indsats omfatter digital superviseret træning og patientuddannelse til patienter med symptomer på knæartrose. Patienter inkluderes indledningsvist fra ventelisten på Ortopædkirurgisk afdeling på Næstved Sygehus.

350 patienter screenes til træningstilbuddet. Heraf forventes 120-210 patienter at deltage i Exercise First.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter perspektiver for anvendelse og udbredelse af metoder i programmet Exercise First.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 2

Sagen drøftet, idet udvalget er enige om, at det er et stort potentiale for at tilbyde mere træning før operation. Udvalget lægger derudover vægt på, at der i forbindelse med implementering af træningsindsatser er vigtigt at tage afsæt i gældende lovgivning om hhv. kommunernes og regionernes forpligtelser. Udvalget ønsker et særligt fokus på, hvordan indsatsen implementeres i sundhedsvæsnet.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


3. Status på LOFUS-undersøgelsen

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4347142

Resume

Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) erdet mest omfattende befolkningsstudie i et landområde i Danmark og fire års dataindsamling blev afsluttet den 13. februar 2020. LOFUS bidrager til forskning i sundhed, helbred og trivsel på Lolland og Falster. Ph.d. Randi Jepsen deltager på udvalgets møde med et oplæg om resultaterne af undersøgelsen. Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiverne i LOFUS-undersøgelsen.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 29. juni 2020 vil projektchef, ph.d. Randi Jepsen holde oplæg om LOFUS-undersøgelsen.

Baggrund

LOFUS afsluttede fire års dataindsamling den 13. februar 2020. Undersøgelsen inkluderer borgere fra 0 til 96 år fra Lolland Falster og Guldborgsund kommuner. I alt har hver femte borger i Lolland- og Guldborgsund Kommuner bidraget med spørgeskemaoplysninger, blodprøver og tid i undersøgelsesrummet til vejning, måling af blodtryk m.m. Desuden har LOFUS en stor samling biologisk materiale i Region Sjællands Biobank. LOFUS-databasen kan bruges til mange forskellige forskningsprojekter mange år frem i tid.


Med gennemførslen af LOFUS styrkes forskningen i sundhed og social ulighed i sundhed i et område af Region Sjælland, hvor der både er sociale såvel som økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer.

Der er nedsat en forskningsstyregruppe i forbindelse med LOFUS. Forskningsstyregruppen modtager løbende nye ansøgninger om brug af data. Kombinationen af spørgeskemadata, resultaterne fra helbredsundersøgelsen og biologisk materiale åbner for en bred vifte af forskningsprojekter, udført af eksperter i mange forskellige videnskabelige discipliner som medicin, psykologi, sociologi, folkesundhed, genetik osv.

Perspektiver for LOFUS

I årene fremover må der forventes at komme mange forskningsartikler fra LOFUS. Mange forskningsgrupper er allerede gået i gang med at bruge data. Det gælder for eksempel psykiatrien, geriatrien og gynækologien i Region Sjælland. Ph.d.-studerende er i gang med at opgøre specialmålinger af fysisk aktivitet, analysere data om børns trivsel i familier med forældre med multisygdom og undersøge forekomst af og risikofaktor for ufrivillig vandladning. Der er også et ph.d.-studie i gang med analyse af de mange blodprøvesvar.

Eksempler på mulige forskningsområder i LOFUS er bl.a.:

· Forhold knyttet til sygdomme, opsporing af sygdomme og behov for tilbud til borgere med sygdomme.

· Forhold knyttet til folkesundhed, så som fysisk aktivitet, søvn, børns og unges trivsel, ældres funktion og familiers leveforhold og levevaner.

· Betydningen af den menneskelige genetik, sammensætningen af bakterier i afføring, udskillelsesstoffer i urin, almindeligt brugte blodprøver osv. for sygdomme, sundhed, sygelighed og dødelighed.

LOFUS forventes at give ny viden, som vil komme den brede befolkning til gode, både nu og i kommende generationer. Forventningen er, at data vil blive brugt til forskning i bl.a. en række sygdomme, social ulighed, livskvalitet og folkesundhed.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter perspektiverne i LOFUS-undersøgelsen i forhold til indsatser i Strategien for det nære sundhedsvæsen.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 3

Sagen drøftet. Udvalget er enige om, at LOFUS er et enestående vidensgrundlag for det videre arbejde med styrket sundhedsfremme og forebyggelse.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


4. Drøftelse af Region Sjællands nye Frivilligpolitik

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4340290

Resume

Udvalget havde på mødet den 6. maj 2020 en første drøftelse af indhold og prioriteringer i en ny Frivilligpolitik. Med afsæt i udvalgets drøftelse og arbejdsgruppens arbejde forelægges første udkast til ny Frivilligpolitik til drøftelse. Derudover forelægges forslag til justeret proces- og tidsplan til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på mødet den 6. maj 2020 indholdet af ny frivilligpolitik. I forlængelse af udvalgets drøftelse har arbejdsgruppen udarbejdet vedhæftede udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik. Udvalget besluttede på mødet 6. maj, at behandle udkast til ny Frivilligpolitik to gange før udsendelse i høring. Justeret procesplan, med forslag om involvering af regionens sundhedsudvalg, forelægges til godkendelse.

Vision og målsætninger i ny Frivilligpolitik

Første udkast til ”Region Sjællands frivilligpolitik – engagerede borgere i en sund region” er udarbejdet på basis af et fysisk og to virtuelle møder i den nedsatte arbejdsgruppe, og to virtuelle møder i netværket af frivillighedskoordinatorer på sygehusene og i psykiatrien.

Visionen er, at Region Sjælland sammen med frivillige, foreninger og civilsamfundet kan skabe mere livskvalitet og sundhed blandt borgerne, og Region Sjælland er et sundt og godt sted at leve.

Frivillige giver ekstra tryghed, omsorg og individuel støtte til den professionelle behandling, og frivillighed er et supplement til borgere i at kunne håndtere livets forskellige faser.

Region Sjælland anerkender og påskønner den frivillige indsats, og ønsker fortsat at udvikle og understøtte samarbejdet med frivillige, foreninger og organisationer.

Frivilligpolitikken er bygget op omkring fire hovedoverskrifter, som er:

· Den frivillige indsats i 2020

· Sundhed på nye måder og tættere på borgeren

· Nye samarbejder med frivillige på tværs

· Det skal være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland

Politikudkastet tager udgangspunkt i det velfungerende samarbejde med frivillige på sygehusene og i psykiatrien.

Under udvikling af sundhedsområdet, hvor nye digitale sundhedsløsninger bliver leveret på tættere på borgeren, kan der sammen med frivillige udvikles nye samarbejder, som kan fremme især borgerens muligheder for tryghed i håndtering af nye digitale sundhedsløsninger.

Frivillige kan spille en særlig rolle i for borgere, som behandles på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Region Sjælland vil støtte op om en organisering som muliggør dette og være åbne over for ønsker og ideer, som gør det nemmere at være patient i sundhedsvæsenet.

Måle med den nye Frivilligpolitik er, at styrke og udvikle samarbejdet med frivillige på nye måder. Det skal derfor være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland, og det betyder blandt andet, at der skal være gode rammer for og ledelsesopbakning til den frivillige indsats.

En række af disse elementer indgår allerede i den tidligere frivilligpolitik.

Ovenstående er uddybet i vedlagte første udkast til ny Frivilligpolitik. I teksten indgår desuden faktabokse. Det planlægges, at teksten vil foreligge i en layoutet udgave til udvalgets næste behandling af sagen i september.

Tidsplan og proces for udvikling af ny Frivilligpolitik

Frivilligpolitikken er forankret i Udvalget for sundhed for alle, men vedrører regionens samlede sundhedsvæsen. Derfor foreslås, at Udvalget for sundhed for alle præsenterer udkast til Frivilligpolitik 2020 i regionens øvrige udvalg med sundhedsportefølje, enten ved drøftelse i fælles udvalgsmøder med formandsrepræsentation eller ved en skriftlig høring til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, Udvalget for Social og psykiatri og Udvalget for det nære sundhedsvæsen i september og oktober måned.

Juni 2020

Første udkast til ny Frivilligpolitik drøftes i Udvalget for sundhed for alle

September 2020 – oktober 2020

Udkast til ny Frivilligpolitik behandles i Udvalget for sundhed for alle, Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, Udvalget for Social og psykiatri og Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

November 2020

Høringsudkast til ny Frivilligpolitik godkendes i Udvalget for sundhed for alle. Udkast sendes i ekstern høring.

November – december 2020

Ekstern høringsperiode

Januar 2021

Endelig Frivilligpolitik forelægges til godkendelse i Udvalget for sundhed for alle og Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter indhold og struktur i udkast til ny Frivilligpolitik.

2. udvalget godkender forslag til justeret tids- og procesplan.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 4

Udvalget drøftede udkast til Frivilligpolitik og er enige om, at udkast til Frivilligpolitik er et godt fundament for det videre samarbejde med frivillige. Udvalget pegede på, at det er væsentligt, at det er tydeligt for borgere, at inddragelse af frivillige er et tilbud. Udvalget godkendte herefter forslag til justeret proces- og tidsplan. Udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i udkast til Frivilligpolitik og justeret udkast forelægges på kommende møde.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

1. udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik - engagerede borgere i en sund region


5. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4333172

Indsatsen Familie og Alkohol

I regi af Broen til Bedre Sundhed er indsatsen Familie og Alkohol etableret i et partnerskab mellem Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland kommuner, det lokale erhvervsliv og Trygfonden med fokus på familier og alkohol.

Siden februar har indsatsen Familie og Alkohol drevet en kampagne, der med succes har gjort vejen til hjælp mere tydelig for borgerne på Lolland og Falster. Kampagnen skaber opmærksomhed om en tidlig indsats rettet mod de familier, hvor alkohol er begyndt at fylde lidt for meget. Den gør opmærksom på det samtaleforløb, som Familie og Alkohol tilbyder uden krav om henvisning, med garanti for tavshedspligt og med mulighed for anonymitet.

Med intens aktivitet på Facebook, med postkort udført af tegneren af ”Live fra Lolland” og med en ny hjemmeside har kampagnen sikret en øget søgning og oplevet en fordobling i antallet af henvendelser marts, april og maj.

En aftale med renovationsselskabet REFA er med til at sikre, at indsatsens budskaber findes på alle flaskecontainere på Lolland og Falster. Der er produceret en video om indsatsen: https://regionsjaelland.23video.com/havde-du-for-mange-flasker-med-til

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


6. Næste møde

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4333173

Udvalgets næste møde finder sted den 7. september 2020.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 6

Udvalgets næste møde finder sted den 7. september 2020.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener