Søg
 
Møde i

2. Indsatser i programmet Exercise First

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4348414

Resume

Regionsrådet har afsat en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2020-2022 til finansiering af aktiviteter, der har fokus på reduktion af behov for operation og forebyggelse gennem træning. Udvalget for sundhed for alle orienteres om status for programmet Exercise First og de tilknyttede indsatser og drøfter perspektiver for anvendelse og udbredelse af metoder i programmet Exercise First.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle godkendte på udvalgsmødet i januar 2020 handleplanen ’Bedre behandling gennem træning og forebyggelse’ med fokus på træning som patientrettet forebyggelse. Formålet med at skabe bedre behandling gennem forebyggelse vil realiseres via forskningsenheden PROgrez gennem fem konkrete indsatser under programmet Exercise First.

Professor Søren Thorgaard Skou præsenterer status for programmet på udvalgets møde. Indsatserne knytter sig alle til Region Sjællands budgetaftale for 2020, hvoraf det fremgår, at:

· Der udvikles et særligt tilbud til de patienter, hvor træning kan være et alternativ til operation, eller hvor træning kan indgå som forberedelse til operation. Indsatsen skal tilrettelægges på en måde, så erfaringerne på sigt kan komme andre patientgrupper til gavn.

· Indsatsen udvikles i sammenhæng med E-hospitalet. Der etableres en sundhedsfaglig stab, som både kan understøtte sygehuse og kommuner med patientrettede initiativer gennem afprøvning af en call-center funktion, som kan støtte særlige grupper.

· Der etableres selvbetjeningsløsninger, som det sundhedsfaglige personale kan henvise patienterne til.

Ventelisterne til undersøgelse og behandling på landets sygehus er vokset grundet COVID-19 pandemien. Som et led i at mindske ventelisterne har Ortopædkirurgisk Afdeling og Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi på Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus og E-hospitalet fremrykket indsatsen i regi af programmet Exercise First. Den fremrykkede indsats omfatter digital superviseret træning og patientuddannelse til patienter med symptomer på knæartrose. Patienter inkluderes indledningsvist fra ventelisten på Ortopædkirurgisk afdeling på Næstved Sygehus.

350 patienter screenes til træningstilbuddet. Heraf forventes 120-210 patienter at deltage i Exercise First.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter perspektiver for anvendelse og udbredelse af metoder i programmet Exercise First.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 2

Sagen drøftet, idet udvalget er enige om, at det er et stort potentiale for at tilbyde mere træning før operation. Udvalget lægger derudover vægt på, at der i forbindelse med implementering af træningsindsatser er vigtigt at tage afsæt i gældende lovgivning om hhv. kommunernes og regionernes forpligtelser. Udvalget ønsker et særligt fokus på, hvordan indsatsen implementeres i sundhedsvæsnet.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener