Søg
 
Møde i

4. Drøftelse af Region Sjællands nye Frivilligpolitik

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4340290

Resume

Udvalget havde på mødet den 6. maj 2020 en første drøftelse af indhold og prioriteringer i en ny Frivilligpolitik. Med afsæt i udvalgets drøftelse og arbejdsgruppens arbejde forelægges første udkast til ny Frivilligpolitik til drøftelse. Derudover forelægges forslag til justeret proces- og tidsplan til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på mødet den 6. maj 2020 indholdet af ny frivilligpolitik. I forlængelse af udvalgets drøftelse har arbejdsgruppen udarbejdet vedhæftede udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik. Udvalget besluttede på mødet 6. maj, at behandle udkast til ny Frivilligpolitik to gange før udsendelse i høring. Justeret procesplan, med forslag om involvering af regionens sundhedsudvalg, forelægges til godkendelse.

Vision og målsætninger i ny Frivilligpolitik

Første udkast til ”Region Sjællands frivilligpolitik – engagerede borgere i en sund region” er udarbejdet på basis af et fysisk og to virtuelle møder i den nedsatte arbejdsgruppe, og to virtuelle møder i netværket af frivillighedskoordinatorer på sygehusene og i psykiatrien.

Visionen er, at Region Sjælland sammen med frivillige, foreninger og civilsamfundet kan skabe mere livskvalitet og sundhed blandt borgerne, og Region Sjælland er et sundt og godt sted at leve.

Frivillige giver ekstra tryghed, omsorg og individuel støtte til den professionelle behandling, og frivillighed er et supplement til borgere i at kunne håndtere livets forskellige faser.

Region Sjælland anerkender og påskønner den frivillige indsats, og ønsker fortsat at udvikle og understøtte samarbejdet med frivillige, foreninger og organisationer.

Frivilligpolitikken er bygget op omkring fire hovedoverskrifter, som er:

· Den frivillige indsats i 2020

· Sundhed på nye måder og tættere på borgeren

· Nye samarbejder med frivillige på tværs

· Det skal være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland

Politikudkastet tager udgangspunkt i det velfungerende samarbejde med frivillige på sygehusene og i psykiatrien.

Under udvikling af sundhedsområdet, hvor nye digitale sundhedsløsninger bliver leveret på tættere på borgeren, kan der sammen med frivillige udvikles nye samarbejder, som kan fremme især borgerens muligheder for tryghed i håndtering af nye digitale sundhedsløsninger.

Frivillige kan spille en særlig rolle i for borgere, som behandles på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Region Sjælland vil støtte op om en organisering som muliggør dette og være åbne over for ønsker og ideer, som gør det nemmere at være patient i sundhedsvæsenet.

Måle med den nye Frivilligpolitik er, at styrke og udvikle samarbejdet med frivillige på nye måder. Det skal derfor være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland, og det betyder blandt andet, at der skal være gode rammer for og ledelsesopbakning til den frivillige indsats.

En række af disse elementer indgår allerede i den tidligere frivilligpolitik.

Ovenstående er uddybet i vedlagte første udkast til ny Frivilligpolitik. I teksten indgår desuden faktabokse. Det planlægges, at teksten vil foreligge i en layoutet udgave til udvalgets næste behandling af sagen i september.

Tidsplan og proces for udvikling af ny Frivilligpolitik

Frivilligpolitikken er forankret i Udvalget for sundhed for alle, men vedrører regionens samlede sundhedsvæsen. Derfor foreslås, at Udvalget for sundhed for alle præsenterer udkast til Frivilligpolitik 2020 i regionens øvrige udvalg med sundhedsportefølje, enten ved drøftelse i fælles udvalgsmøder med formandsrepræsentation eller ved en skriftlig høring til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, Udvalget for Social og psykiatri og Udvalget for det nære sundhedsvæsen i september og oktober måned.

Juni 2020

Første udkast til ny Frivilligpolitik drøftes i Udvalget for sundhed for alle

September 2020 – oktober 2020

Udkast til ny Frivilligpolitik behandles i Udvalget for sundhed for alle, Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, Udvalget for Social og psykiatri og Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

November 2020

Høringsudkast til ny Frivilligpolitik godkendes i Udvalget for sundhed for alle. Udkast sendes i ekstern høring.

November – december 2020

Ekstern høringsperiode

Januar 2021

Endelig Frivilligpolitik forelægges til godkendelse i Udvalget for sundhed for alle og Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter indhold og struktur i udkast til ny Frivilligpolitik.

2. udvalget godkender forslag til justeret tids- og procesplan.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 4

Udvalget drøftede udkast til Frivilligpolitik og er enige om, at udkast til Frivilligpolitik er et godt fundament for det videre samarbejde med frivillige. Udvalget pegede på, at det er væsentligt, at det er tydeligt for borgere, at inddragelse af frivillige er et tilbud. Udvalget godkendte herefter forslag til justeret proces- og tidsplan. Udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i udkast til Frivilligpolitik og justeret udkast forelægges på kommende møde.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

1. udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik - engagerede borgere i en sund region


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener